Nyheter

2021-12-03 - Brukerundersøkelse om kvalitet på opplysninger i Folkeregisteret

Mange av våre konsumenter vil i dag motta et brev på Altinn om at vi gjennomfører en digital brukerundersøkelse. Denne undersøkelsen gjennomføres via tjenesten Confirmit, og spørreskjemaet er tilgjengelig på https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p403895410727.aspx Undersøkelsen kan besvares fra i dag fredag 03.12.2021 til og med 17.12.2021. Informasjon om undersøkelsen er tilgjengelig i lenken over. Takk for ditt svar!

2021-12-03 - Inaktivering av d-numre

Bakgrunn

I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§2-2-2, tredje ledd) som gjør at et d-nummer i Folkeregisteret automatisk settes som inaktivt fem år etter det ble til tildelt en person. I januar 2022 er det fem år siden bestemmelsen ble innført. Det betyr at den automatiske inaktiveringen av d-nummer etter planen begynner medio januar 2022 og deretter skjer løpende.

Det er ca. 640 000 d-numre som er tildelt før januar 2017 og som umiddelbart vil inaktiveres. Det er ikke besluttet om disse d-numrene vil inaktiveres samtidig eller om det vil gjøres i større batcher i løpet av et kortere tidsrom. Konsumentene av folkeregisteret må være forberedt på et større volum av hendelser den perioden ev. batcher kjøres. Det vil komme nærmere informasjon så snart gjennomføringsrutinen er besluttet.

Følgende hendelser vil publiseres:
FREG: Hendelsen 'endringIStatus'
TRANS-FIL: Årsakskode 92 - Endring av D-nummer informasjon

Hva skjer ved en inaktivering

Når en D-nummer-person inaktiveres settes personstatusen til personen til 'inaktiv'. Identifikatorstatusen forandres ikke og vil fortsatt være 'iBruk'. Gyldighetstidspunktet for inaktivering settes til tidspunktet inaktivering skjer; dvs. beslutningstidspunktet. Det er kun personens status som endres og alle andre entiteter er uforandret. Det opprinnelige d-nummeret kan reaktiveres. Det betyr at det ikke skal rekvireres nye d-nummer til personer med inaktivt d-nummer.

Reaktivering kan gjøres ved at brukeren møter opp til ID-kontroll ved et skattekontor og ber om dette. Rekvirenter av d-nummer kan også reaktivere et d-nummer.

2021-12-01 - Adressetilleggsnavn

Flere konsumenter har oppdaget avvik på sine adresser og de adressene som ligger i FREG. Avvikene går på at FREG har Adressetilleggsnavn uten at dette er distribuert i hendelseslisten. Årsaken til at dette ikke er distribuert er at Ved migrering av adresser fra DSF til FREG, så beriket vi bostedsadressene med adressetilleggsnavn. Det ble ikke laget hendelser ved migrering. Det betyr at dere (konsumentene) ikke er varslet om at bostedsadressene er oppdatert av adressetilleggsnavn. Dersom dere mottar henvendelser om at bostedsadressen mangler adressetilleggsnavn, så kan dere hente adressen på nytt.

Adressetilleggsnavnet er et tillegg til vegadressen. Dette gjelder for gårdsbruk, særlig kjente institusjoner eller bygninger, eller for grender, boligfelt, hyttefelt, osv.

2021-11-01 - Velkommen til Folkeregisterets brukerforum 9. november

HVA: Brukerforum Folkeregisteret høsten 2021 NÅR: Tirsdag 9. november kl. 09.00 til kl. 12.30 HVOR: Digitalt eller i Skatteetaten sine lokaler på Helsfyr, Oslo.

Digitale deltakere: Den 9. november vil lenke til Live-sending ligger øverst her: https://skatteetat.aventia.no/ NB. Ingen påmelding eller registrering er nødvendig.

Agendaen vil omhandle nytt fra Folkeregisteret, informasjon om ID-forvaltning med fokus på UNIK samt oppdatering om delingstjenestene.

2021-11-01 - Falsk identitet blir tilgjengelig for rettighetspakken offentlig uten hjemmel

I henhold til §10.5 i folkeregisterloven skal informasjon om falsk identitet deles med offentlige mydigheter og virksomheter, samt finansinstitusjoner.

I FREG har vi kun delt denne informasjonen i rettighetspakkene offentlig med hjemmel og finans. Torsdag 4. november vil vi starte å dele denne informasjonen også med offentlig uten hjemmel. Bakgrunnen for at vi ikke har gjort dette tidligere har vært at vi har hatt noen gjennbruk av dataene mellom offentlig uten hjemmel og privat.

Rettighetspakken offentlig uten hjemmel vil populeres med nye data torsdag 4. november kl 16:00 og vi forventer å være ferdig klokken 19:00.

Produsenttjenestene og de øvrige rettighetspakkene er ikke påvirket av endringen.

2021-10-17 - Endringer i registermodellen er utført

 1. og 17. oktober ble endringene i modellen til folkeregisteret gjennomført.

Endringene er verifisert og rettighetspakkene er oppdatert med ny informasjon.

2021-10-12 - Endringer i registermodellen

Lørdag 16. oktober kl 16:00 lanseres tre endringer i modellen til folkeregisteret.

 • Preferert kontaktadresse fases ut og vil ikke lengere benyttes. Alle personer som har satt en preferert kontaktadresse vil få denne, eller disse, annullert. Det distribueres ikke hendelser på denne endringen siden endringen gjelder bortimot samtlige i folkeregisteret.
 • OmfangetErInnenPersonligOmråde for vergemål gjøres til et frivillig felt. Tidligere har feltet vært obligatorisk. Personer som får endringer på dette feltet, vil få hendelser i hendelsesfeeden om endringen.
 • AntallTidligereOpphold i opphold på Svalbard fases ut og vil ikke lengre benyttes. Det vil distribueres hendelser på endringen. Denne hendelsestypen er kun tilgjengelig for rettighetspakken Befolkningsregisteret på svalbard.

Det er ikke forventet nedetid for verken konsumenter eller produsenter, men det vil være noe forsinkelse på rettighetspakkene i forhold til ny informasjon.

Dokumentasjonen på github blir oppdatert 13. oktober. Konsumenttest-miljøet er idag oppdatert med endringene.

Viser til opprinnelig varsel om endringen for ytterligere informasjon.

2021-10-11 - Vedlikehold på tilbakemelding

Det er planlagt vedlikehold på tilbakemelding for produsenter av data til folkeregisteret torsdag 14. oktober kl 18:00.

Vedlikeholdet vil ikke gi nedetid for konsumenttjenestene, men saksflyter og tilbakemelding på produsenttjenester vil være nede. Meldinger kan sendes inn som normalt, men det vil ikke komme tilbakemelding før tjenestene er tilbake i normal drift.

2021-10-07 - Endringsønsker til Folkeregisteret

Det er nå lagt inn en oversikt over endringsønsker vi har mottatt fra eksterne samarbeidspartnere. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert. I tillegg finner dere der informasjon om hvordan sende inn endringsønsker til Folkeregisteret.

2021-09-23 - Kontaktopplysninger for dødsbo - Påminnelse

Vi minner om kveldens tilgjengliggjøring av kontaktopplysninger for dødsbo.

Kl 18:00 vil vi begynne å tilgjengliggjøre kontaktopplysninger for dødsbo. Konsumenttjenestene vil være tilgjengelige, men rettighetspakkene Presse, Privat, Offentlig-uten-hjemmel og Privat-uten hjemmel vil ikke få ny informasjon mens arbeidet pågår. De øvrige rettighetspakkene er ikke berørt av endringen.

Arbeidet forventes å være ferdig kl 24:00.

For ytterlige informasjon se opprinnelig nyhetssak.

2021-09-20 - Vedlikehold 20. september

Mandag 20. september kl 20:00 gjøres det et nytt forsøk på å gjennomføre vedlikeholdet som var planlagt forige torsdag. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men det vil ikke tilgjengeliggjøres ny informasjon når arbeidet utføres.

Vedlikeholdet forventes å ta ca 1,5 time.

2021-09-17 - Utvidelse av D-nummerserien - Produksjonsdato

Vi viser til meldinger av 24.06.2021 og 09.08.2021 vedr. utvidelse av D-nummerserien. Vi har tidligere informert om at produksjonssettingstidspunktet blir i uke 46. Vi kan nå bekrefte datoen for produksjonssettingen, som blir tirsdag 16.11.2021.

2021-09-17 - Landkoder

 1. august korrigerte vi alle landkoder med verdien XX til YY. XX representerte feilaktig 'Ukjent', den korrekte kodeverdien for 'Ukjent' i Folkeregisteret er 'YY'.

Folkeregisteret bruker 'XUK' Alfa 3 og 'YY' Alfa 2 til representere verdien 'Ukjent'. Beklageligvis var ikke 'YY' dokumentert i informasjonsmodellen på tidspunktet for endringen, dette er nå rettet opp.

2021-09-17 - Ny tjeneste - Online oppslag

Folkeregisteret har nå lansert en ny tjeneste, for de organisasjoner og virksomheter som har tilgang til Folkeregisteret. Tjenesten gjør det mulig å gjøre oppslag og søk mot Folkeregisteret fra nettleseren. Tjenesten leverer samme data som ved bruk av våre maskin-til-maskin tjenester (API-er). Bruk av tjenesten krever delegering av rettigheter i Altinn.

Les mer om hvordan tjenesten kan benyttes her: skatteetaten.no/folkeregisteroppslag

2021-09-07 - Kontaktopplysninger for dødsbo

Den 23. september vil vi begynne å dele Kontaktopplysninger for dødsbo med alle rettighetspakker. Endringen kommer som følge av en lovendring som medfører at disse opplysningene ikke lengre er taushetsbelagt.

Vær oppmerksom på at det ikke vil bli generert hendelser for personer som hadde denne informasjonen forut for 23. september. Konsumenter må selv sørge for å innhente informasjonen for de personene hvor konsumenten har behov for dette.

Rettighetspakkene Offentlig uten hjemmel, Privat uten hjemmel, Privat og Presse vil bli berørt av endringene.

2021-08-31 - Vedlikehold 2. september

Torsdag 2. september kl 18:00 vil det utføres vedlikehold i folkeregisteret. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men det vil ikke tilgjengeliggjøres ny informasjon når arbeidet utføres.

Vedlikeholdet forventes å ta ca 1,5 time.

2021-08-19 - Korrigering av Folkeregisterinformasjon

Fredag 20. august vil vi begynne en maskinel korrigering av personopplysninger på 1,7 millioner personer i folkeregisteret. Det er primært rekkefølgen på historiske elementer som vil endres. 300 personer vil få endringer på gjeldende opplysninger.

Endringene vil kommuniseres ut på hendelsesfeeden med hendelsestypen "personErOppdatert", og vi forventer ikke nedetid eller forsinkelser.

2021-08-09 - Utvidelse av D-nummerserien - Oppdatering

Vi viser til melding av 24.06.2021 vedr. utvidelse av D-nummerserien og kan informere om at produksjonssettingstrispunkt blir i uke 46; dvs. medio november.

Det er flere konsumenter som har behov for å teste den nye serien grundig og vi har av den grunn utsatt produksjonssettingen.

2021-06-24 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210624_2

Torsdag 24.juni klokken 18:00 vil vi utføre vedlikehold på samtlige rettighetspakker.

Dette medfører nedetid på konsumenttjenestene i ca 30 minutter.

I tillegg må det gjøres en hastejobb på rettighetspakken "Offentlig med hjemmel". Dette vil medføre at rettighetspakken vil være tilgjenglig, men ikke få nye opplysninger. Dette vil ta ca 3 timer.

2021-06-24 - Utvidelse av D-nummerserien

Skatteetaten har i forbindelse med KVU for ny personidentifikator besluttet å øke kapasiteten på individnumrene for D-nummerpopulasjonen. Årsaken er at man ikke skal gå tom for D-numre i 2029. Serien vil holde fram til ny identifikator kommer i 2032, samt at færre personer vil få avvikende fødselsdato i D-nummeret med reell fødselsdato. For å øke kapasiteten vil Skatteetaten ved tildeling av nye D-numre benytte ubenyttede nummerserier fra perioden 1859-1899 og 1900-1939.

Tabellen under viser endringen:

Første siffer i individnummer Født Individnummer Kapasitet pr. dag Kommentar
5 1858-1899 500-599 82 Svært få d-numre – serien 600-999 flyttes til 1900-tallet.
0,1 1900-1939 000-199 164 Få d-numre, serien 200-499 flyttes til 2000-tallet.
0,1,2,3,4,6,7,8,9 1940-1999 000-499, 600-999 738 Fortsatt mange tildelinger – utvider med serien 600-999 fra 1800-tallet.
2,3,4,5,6,7,8,9 2000-2039 200-999 656 Mange tildelinger – utvider med serien 200-499 fra 1900-tallet.

Konsumenter som benytter individnummeret til å utlede korrekt fødselsår for D-nummerpersoner må endre sine systemløsninger. Endringen vil produksjonssettes medio august 2021 og det vil kunne tildeles D-numre med nye nummerserier umiddelbart.

2021-06-23 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210624

Torsdag 24.juni klokken 18:00 vil vi utføre vedlikehold på samtlige rettighetspakker.

Dette medfører nedetid på konsumenttjenestene i ca 30 minutter.

2021-06-16 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210611

Torsdag 17.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold på rettighetspakkene til private og presse. Dette medfører ikke nedetid på konsumenttjenestene, men vil medføre at nye opplysninger ikke tilgjengliggjøres før arbeidet er ferdigstilt.

Antatt tidsbruk er 3 timer.

2021-06-10 - Endringer av konsumenttjenester 16. oktober 2021 - 20210611

Produksjonssetting

Endringene i dataene slik de er beskrevet nedenfor vil blir satt i produksjon 16. oktober 2021. Endringene som implementeres vil validere mot historiske persondokument. Vi vil gjøre tilgjengelig den nye spesifikasjonen i Swaggerhub i god tid før 16 oktober 2021, den nye spesifikasjonen er kompatibel med eksisterende data og kan derfor benyttes før vi sender dataene i henhold til endringene beskrevet nedenfor.

Endringene slik de er beskrevet nedenfor vil være tilgjengelig i konsument playground 17. juni 2021. Det vil bli varslet som en nyhet.

1. preferertKontaktadresse

Entiteten PreferertKontaktadresse vil alltid være tom. Entiteten vil angis som utgått/deprecated. Feltet vil aldri inneholde noen verdi for gjeldende persondokument. Dersom man gjør oppslag mot et historisk persondokument fra før endringen, vil dokumentet kunne ha preferertKontaktadresse

2. Vergemål - omfangetErInnenPersonligOmråde

Attributtet omfangetErInnenPersonligOmråde som ligger under Entiteten VergeRepresentantEllerFullmektig er i dag påkrevd/required (omfangetErInnenPersonligOmråde Boolsk[1]) dette feltet endres til valgfritt/optional (omfangetErInnenPersonligOmråde Boolsk[0]). Vi vil altså etter endringen levere entiteten VergeRepresentantEllerFullmektig både med og uten innhold i attributtet omfangetErInnenPersonligOmråde

3. Opphold på svalbard - antallTidligereOpphold

Attributtet antallTidligereOpphold som ligger under Entiteten OppholdPåSvalbard er i dag påkrevd/required (antallTidligereOpphold Heltall[1]) dette feltet endres til valgfritt/optional (antallTidligereOpphold Heltall [0]). AntallTidligereOpphold vil angis som utgått/deprecated og , feltet vil aldri inneholde noen verdi for gjeldende persondokument. Dersom man gjør oppslag mot et historisk persondokument fra før endringen, vil dokumentet kunne ha antallTidligereOpphold.

4. API-spesifikasjon

Frem til nå har har Folkeregisteret dokumentert konsument API både med XSD og Open API Specification (swaggerhub). Vi ønsker på sikt fjerne tjenestene som returnerer XSD, og dermed kun tilby den dokumentasjonen som ligger i swaggerhub.

Spørsmål sendes til: freg.produksjon@skatteetaten.no Emne: "Endringer konsument-API 16. oktober 2021"

2021-06-08 - Vedlikehold registeret

Torsdag 10.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold i registeret. Dette medfører at konsumenttjenestene vil være nede.

Tjenestene vil være midlertidig tilgjenglige, men vil ikke få nye data før arbeidet er ferdig utført.

Forventet at arbeidet tar ca 6 timer.

2021-06-04 - Versjonering av Swaggerhub

Folkeregisteret benytter swaggerhub til å publisere teknisk dokumentasjon og informasjon om kontrakter på api-ene: https://app.swaggerhub.com/organizations/Skatteetaten_FREG

Det er påbegynt et arbeid for å forbedre håndteringen av hvordan vi benytter versjonsnummer i dokumentasjonen slik at vi kan kommunisere endringer bedre. Versjonsnummerene vil derfor endres til 1.4 på alle rettighetspakkene.

2021-06-02 - Vedlikehold

Torsdag 3.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold i registeret. Dette medfører ikke nedetid på konsumenttjenestene, men vil medføre at nye opplysninger ikke kan tilgjengliggjøres før arbeidet er ferdigstilt.

Antatt tidsbruk er 6 timer.

2021-05-04 - Korrigering av sivilstandsopplysninger

Torsdag 6.mai klokken 18:00 vil vi korrigere sivilstandsopplysninger for 3,5 millioner identifikatore. Sivilstand vil korrigeres for personer med sivilstand ugift, og som mangler gyldighetstidspunkt. Endringen utføres for å tillate en strengere validering av registeroppdateringene. Vi antar at jobben tar ca 2,5 timer.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

2021-04-28 - Korrigering av utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer

Torsdag 29.april klokken 18:00 vil vi kjøre en jobb for å korrigere informasjon om utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer (DUF-nummer). Jobben er estimert til å ta ca 2 time.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

2021-04-14 - Statsforvalteren

Fylkesmannen har byttet navn til Statsforvalteren. I FREG medfører dette at det nye navnet på embetet vil framkomme som myndighet for sivilstand, og som embetsnavnet for vergemål.

2021-03-20 - Preferert kontaktadresse

Vi planlegger å ta vekk Preferert kontaktadresse fra Folkeregisteret. Dette betyr at vi slutter å distribuere både den pre-formatterte adressen og opplysning om hvilken adressetype som er preferert.

Bakgrunn for endringen er at preferert kontaktadresse er ikke et lovpålagt felt i registeret, kun en ekstraservice som vi har valgt å tilby fra nytt folkeregister (FREG). FREG inneholder flere typer adresser enn det gamle registeret gjorde. For å hjelpe konsumentene med å velge hvilke adresse som egner seg best til å bruke ved utsending av brev, innførte vi preferert kontaktadresse.

Målet med å innføre denne nye egenskapen er at innbygger selv kan styre hvor denne vil motta post fra avsendere i samfunnet samtidig som at forvaltningen av ordningen skulle bli billigst mulig for Folkeregisteret. I tillegg til den brukerstyrte muligheten har Freg-systemet utledet den prefererte kontaktadressen selv hvis personen ikke har valgt den selv.

Nå har preferert kontaktadresse vært i produksjon en tid, og vår erfaring er at løsningen ikke er enkel å forvalte. Over tid så får vi flere tilfeller av innbygger sitt ønske ikke er i synk med gjeldende adresser. Da mottar konsumentene opplysning om hvilken type adresse som er preferert, mens selve adressen er blitt ugyldig. I tillegg så er det kompleksitet knyttet til adressegradering og spesielt klientadresser. Her ser vi at det blir avvik mellom hva innbygger ønsker, og hva vi har lov til å distribuere til de ulike konsumentene. Det er også utfordrende å kommunisere til innbyggerne at når de preferer en adresse, så kan vi bare oppfordre konsumenten til å bruke denne adressen, vi kan ikke pålegge konsumentene å bruke den.

Vi ønsker en tilbakemelding på om dette har noen konsekvens for dere:

 • Bruker dere aktivt, eller planlegger å bruke, den pre-formatterte adressen vi i dag eksponerer i PreferertKontaktadresse?
 • Kan dere evt. selv bestemme hvilken adresse som skal benyttes, basert på deres egne retningslinjer for dette i f.eks. kombinasjon med en evt. valgt adressetype?

Frist for tilbakemelding: 9. april 2021.

Innspill sendes til marthe.hauglin@skatteetaten.no

2021-03-12 - Tilpasning på rettighetspakken Offentlig uten hjemmel

Fredag og lørdag 12 og 13.mars fra klokken 16:00 gjennomføres det en endring på rettighetspakken offentlig uten hjemmel. Endringen utføres for å bedre funksjonaliteten i søkekriteriene.

Endringene vil påvirke rettighetspakkene privat, privat uten hjemmel og presse. Alle rettighetspakkene vil være tilgjenglig, men ny informasjon er publiseres mellom fredag 16:00 og lørdag 14:00.

2021-03-08 - Migrering av navn

Mandag 8. mars klokken 18:00 migreres det data til FREG. I denne forbindelse tas saksflytene ned og dette medfører at ny informasjon ikke vil være tilgjengelig i rettighetspakkene når dataen lastes inn.

Arbeidet forventes å ta ca 4 timer.

2021-03-01 - Vedlikehold av rettighetspakkene Finans, Offentlig uten hjemmel, privat med oppgaver og privat

Tirsdag 1. mars klokken 18:00 migreres det data til FREG. I denne forbindelse tas saksflytene ned og dette medfører at ny informasjon ikke vil være tilgjengelig i rettighetspakkene når dataen lastes inn.

Arbeidet forventes å ta ca 3 timer.

2021-02-16 - Vedlikehold av alle rettighetspakker

 1. og 17. februar fra klokka 18:00 vil vi rette en feil som medfører at komplett uttrekk kan levere ut duplikate dokumentidentifikatore. Selv om feilen kun rammer komplett uttrekk så vil feilrettingen påvirke alle rettighetspakkene.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig når feilrettingen implementeres i den enkelte rettighetspakken.

2021-02-01 - Ny versjon av syntetisk folkeregister - klart for test

Til informasjon: Da er ny versjon av syntetisk folkeregister klar i konsumenttest. Den nye testbefolkningen består utelukkende av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer (+80 på måned). Endepunkt for konsumenttestmiljøet er uendret.

Tenor testdatasøk er i ferd med å lese inn de nye testpersonene, dette vil bli klart i løpet av dagen.

2021-02-01 - Vedlikehold av rettighetspakkene Finans, Offentlig uten hjemmel, privat med oppgaver og privat

Tirsdat 2. februar klokka 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold på følgende rettighetspakker:

 • Finans
 • Offentlig uten hjemmel
 • Presse
 • Privat
 • Privat virksomhet uten hjemmel

Det forventes at dette arbeidet tar ca 4 timer. Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig før omtrent klokken 22:00

2021-01-27 - Ny versjon av syntetisk folkeregister

Til informasjon: Vi nærmer oss overgang til versjon av syntetisk folkeregister i konsumenttest. Som et ledd i å gjøre klart for dette vil vi ta ned testmiljøet for konsumenter fredag 29.01. fra kl. 12. Så snart vi åpner opp igjen vil den nye testbefolkningen være på plass i konsumenttestmiljøet. Vi legger ut oppdatert informasjon så snart alt er klart for videre test. Endepunkt for konsumenttestmiljøet blir uendret.

Den nye testbefolkningen består av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer (+80 på måned). Minner om at den nye testbefolkningen vil erstatte den gamle. Dvs. de testpersonene som finnes per i dag vil bli slettet i forbindelse med innføring av syntetiske personidentifikatorer.

Se også https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/test-for-konsumenter/

2021-01-26 - Fødeland Norge

Onsdag 27. januar klokka 18:00 vil vi legge på informasjon om fødeland for endel personer som mangler Norge som fødeland.

Det forventes at dette arbeidet tar ca 4 timer. Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig før omtrent klokken 22:00

2021-01-18 - Utsettelse av tilgjengeliggjøring av utflyttingsdato

Mandag 18. januar klokka 20:00 var det planlagt en tilgjengliggjøring av utflyttingsdato. Dette må dessverre endres til onsdag den 20. januar klokken 20:00. Endringen kommer som følge av at testing har avdekket en mangel i løsningen som vi ønsker å reparere.

Tilgjengliggjøringen vil ikke medføre nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom onsdag 20:00 og til torsdags morgen.

2021-01-12 - Ny versjon av syntetisk folkeregister

Til informasjon: Ny versjon av syntetisk folkeregister blir lagt ut i løpet av kort tid. Dere kan teste i playground fra 19. januar 2021. Se https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/test-for-konsumenter/ for informasjon om tidsplan og hva konsumenter må gjøre i forkant av ny versjon. Merk at den nye testbefolkningen vil erstatte den gamle, dvs. de testpersonene som finnes per i dag vil bli slettet i forbindelse med innføring av syntetiske personidentifikatorer.

2021-01-11 - Oppdatering av data i Befolkningsregisteret for Svalbard

Det utføres nødvendig vedlikehold på rettighetspakken BRSV.

Dette vil ikke medføre nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig fra klokken 16:00 og frem til rettighetspakken blir ferdig med å laste nye inn nye opplysninger.

2021-01-03 - Tilgjengeliggjøring av utflyttingsdato

Mandag 18. januar klokka 20:00 vil vi gjøre informasjon om utflyttingsdato tilgjenglig. Denne informasjonen ligger under egenskapen "utflytting", som kun er tilgjenglig for rettighetspakken offentlig med hjemmel.

Feltet inneholder opplysninger om hvilken dato personen oppgir å ha flyttet ut av landet.

I konsumenttest har følgende syntetiske personer satt utflyttingsdato: 01010301048, 01010700813, 01010501322, 01010650220, 01010650735, 01010200748

Tilgjengliggjøringen vil ikke medføre nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom mandag 20:00 og til tirsdags morgen.

2020-12-14 - Migrering av postadresser i utlandet

Mandag 14. desember klokka 18:00 vil vi migrere hjemlandsadresser fra DSF til FREG. I FREG legges dette inn som en postadresse i utlandet. Det vil ikke være nedetid i forbindelse med migreringen, men nye opplysninger vil ikke være tilgjengelig for konsumentene før migreringen er ferdig.

Migreringen er estimert til å ta 2 timer.

2020-12-02 - Syntetisk folkeregister med syntetisk personidentifikator

Prosjekt MF arbeider nå med å lage en ny versjon av testbefolkningen, som vil bestå av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer.

Dette skal gjøres tilgjengelig fra konsumenttestmiljøet i slutten av januar. Dato kommuniseres ut i forkant.

Les mer om hva konsumentene bør gjøre her

2020-11-30 - Hendelser personErOppdatert

Mandag 30. november utfører vi oppdatering av i overkant av 100 personer. Det vil medføre at i rettighetspakkene vil få det ligger en hendelse av type personErOppdatert med referanse til siste persondokumentet. Henviser til nyhetssak 2. november som omtalte denne nye hendelsen.

Spørsmål om endringen kan stilles til freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-11-30 - Migrering av merknader

Tirsdag 1. desember klokka 18:00 vil vi migrere opplysnigner fra DSF inn til et tilknyttet system. Det vil ikke være nedetid i forbindelse med migreringen, men nye opplysninger vil ikke være tilgjengelig for konsumentene før migreringen er ferdig.

Migreringen er estimert til å ta 2 timer.

2020-11-25 - Korrigering av familierelasjoner

Onsdag 25. november utfører vi en korrigering på statusborgerskap på bipersoner. Med bipersoner mener vi personer som ikke har fødsels- eller D-nummer, men som ligger i folkeregisteret fordi de har relasjoner til personer som er i folkeregisteret.
Korrigeringen på familierelasjonene vil ikke medføre nedetid, men mellom 18:00 - 19:00 vil ikke nye hendelser publiseres i rettighetspakkene.

2020-11-13 - Oppdatering testpersoner

Til informasjon: Prosjekt MF vil i løpet av helgen kjøre en oppdatering av det syntetiske folkeregisteret som vil føre til at alle testpersonene blir oppdatert med preferert kontaktadresse.

2020-11-10 - Oppdatering testpersoner

Til informasjon: Prosjekt MF kjører nå en en patch på syntetisk folkeregister som vil føre til at alle testpersonene blir oppdatert med valgkretser i løpet av det kommende døgnet.

2020-11-09 - Migrering av merknader

Tirsdag 10. november migrerer vi merknader om vigsel fra DSF inn til registeret. Migreringen vil ikke medføre nedetid, men mellom 18:00 - 20:00 vil ikke nye hendelser publiseres i rettighetspakkene.

2020-11-03 - Oppdatering - Person er oppdatert – ny hendelse

Vi har dessverre fått problemer med å gjøre den varslede endringen fra igår tilgjengelig.

Vi forsøker igjen i morgen 4. november, med ny kontrakt i konsumenttest via v1/hendelser/xsd fra klokken 12.

2020-11-02 - Robusthetstester i eksternt testmiljø for produsenter og konsumenter 14.11.2020

Lørdag 14.11.2020 fra 09:00-12:00 er det planlagt robusthetstester i Skatteetatens testmiljø. Dette vil medføre ustabilitet i de eksterne testmiljøene til folkeregisteret. Produsenter kan sende inn som normalt, men det kan ta litt lengre tid enn normalt å få tilbakemeldinger.

2020-11-02 - Person er oppdatert – ny hendelse

Det er behov for å legge til en ny hendelse, og kontrakten vil derfor måtte endres. Ny kontrakt er tilgjengelig i konsumenttest via v1/hendelser/xsd fra 3. november klokken 12.

Den nye hendelsen heter "PersonenErOppdatert" og vil benyttes for å sende informasjon om personens nå-tilstand. Hendelsen har ingen tilhørende hendelsesdata, og er en melding om at ny informasjon er tilgjengelig på personen. Hendelsetypen vil benyttes når folkeregisteret ser behov for å korrigere internfeil i registeret. Konsumenter bes hente en ny versjon av person når hendelsestypen publiseres på en identifikator.

Vi har ingen akutte behov for å generere disse hendelsene nå, men dette behovet kan oppstå på kort tid. Derfor ber vi konsumentene om å tilpasse seg til ny kontrakt så raskt som mulig, og innen fredag 20. november.

2020-10-25 - FREG er nå master for Folkeregisteropplysninger

Prosjekt MF er nå ferdig med arbeidet med å gjøre det moderniserte Folkeregisteret (FREG) til master for folkeregisteropplysninger, og saneringen av Det sentrale Folkeregisteret (DSF) har startet. Alle meldinger som ble sendt inn til FREG i perioden skal nå være behandlet og nye meldinger som kommer inn blir behandlet fortløpende.

Rettighetspakkene er nå oppdatert og FREGs tjenester kan benyttes som normalt. Borgere kan igjen benytte innloggede folkeregistertjenester.

Henvendelser om feil i produksjon og spørsmål kan sendes inn via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/

2020-10-15 - FREG blir Master for Folkeregisteropplysninger

Helgen 23- 25 oktober vil prosjekt MF gjøre det moderniserte Folkeregisteret (FREG) til master for folkeregisteropplysninger, og starte saneringen av Det sentrale Folkeregisteret (DSF). For å sikre en kontrollert og sikker overgang til det moderniserte Folkeregisteret, vil Folkeregistret fryse behandling av mottatte opplysninger i tidsrommet 23. oktober kl 1430 til 26. oktober klokken 08.00, eller til overgangen er ferdig. Alle meldinger som sendes inn til FREG i løpet av frysperioden vil legges i kø og behandles som normalt når frysperioden opphører. Virksomheter som bruker opplysninger fra FREG vil ikke motta nye hendelser i perioden. FREGs tjenester kan benyttes som normalt i perioden, men noe av informasjonen vil ikke være helt oppdatert. For borgere betyr endringen at innloggede folkeregistertjenester tas ned i samme periode den aktuelle helgen.

Det er en risiko for at saneringen som er planlagt helgen 23.- 25. oktober må utsettes til alternativ dato. Vi vil i så fall informere om dette.

For spørsmål rundt denne overgangen ta kontakt med Paul.myrvang@skatteetaten.no.

For generelle spørsmål om Folkeregisteret bruk kontaktskjema: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/

For å melde feil send epost til Folkeregister Produksjon freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-10-12 - Refresh av data i Rettighetspakke offentlig med hjemmel

Mandag 12. oktober kl 20:00 vil vi spole opp rettighetspakken offentlig med hjemmel på nytt. Dette gjøres for å korrigere på enkelte personopplysninger som ikke var kommet med i denne rettighetspakken.

Oppspolingen vil ikke føre til nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom mandag 20:00 og til tirsdags morgen.

2020-10-12 - Refresh av data i Rettighetspakke offentlig med hjemmel

Mandag 12. oktober kl 20:00 vil vi spole opp rettighetspakken offentlig med hjemmel på nytt. Dette gjøres for å korrigere på enkelte personopplysninger som ikke var kommet med i denne rettighetspakken. Oppspolingen vil ikke føre til nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom mandag 20:00 og til tirsdags morgen.

2020-10-10 - Eksternt testmiljø for produsenter blir utilgjengelig 14.10.2020

Som et ledd i veien mot utfasing av DSF gjør vi en test av kjøreplanen for å skru av DSF i eksternt testmiljø for produsenter onsdag 14. oktober. Dette betyr at ekstern-s vil være utilgjengelig fra kl. 08. og ut dagen.

Dere kan sende inn mot testmiljøet, og innsendingene vil køes opp. Så snart vi er ferdig med oppdatering av testmiljøet vil sakene behandles, og tilbakemeldinger sendes. Etter 14.10 vil ekstern-s kjøre uten DSF, og oppdatering vil skje rett mot registeret.

Dersom dere har spørsmål relatert til dette, kan disse sendes til test.mf@skatteetaten.no

2020-10-07 - Ny migrering av befolkningsregisteret for Svalbard

Onsdag 7. oktober kl. 20:00 vil vi migrere opplysninger fra befolkningsregisteret nok en gang. Rettighetspakkene offentlig-med-hjemmel, privat og offentlig uten hjemmel vil få enkelte nye oppholdsadresser og postadresser.

Dette gjøres på nytt for å rette opp i mangler som oppstod etter forrige ukes innlesing.

Migreringen vil ikke føre til nedetid, men under migreringen vil ikke ny informasjon i registeret være tilgjengelig.

2020-10-05 - Ny migrering av befolkningsregisteret for Svalbard

Mandag 5. oktober kl. 19:00 vil vi migrere opplysninger fra befolkningsregisteret på nytt. Rettighetspakkene offentlig-med-hjemmel, privat og offentlig uten hjemmel vil få enkelte nye oppholdsadresser og postadresser.

Dette gjøres på nytt for å rette opp i enkelte mangler som oppstod etter forrige ukes innlesing.

Migreringen vil ikke føre til nedetid, men under migreringen vil ikke ny informasjon i registeret være tilgjengelig.

2020-09-28 - Nye opplysninger i rettighetspakker

Onsdag 30. september kl. 20:00 vil rettighetspakken offentlig-med-hjemmel migrere inn enkelte nye opplysninger som følge av at befolkningsregisteret i Svalbard leses inn i FREG.

Det er primært oppholdsadresser og enkelte postadresse som vil endres.

Torsdag 31. september kl: 18:00 vil samme endring foretas i rettieghetspakken offentlig uten hjemmel, Privat og Privat med oppgaver

2020-09-24 - Flytting av Svalbardregisteret til modernisert plattform

Prosjekt MF leser inn opplysninger fra Befolkningsregisteret for Svalbard i FREG den 30. september 2020. Opplysninger fra det nye befolkningsregisteret for Svalbard vil være tilgjengelig i egen rettighetspakke fra 31. september. "SL-fil" fra DSF vil ikke være komplett på informasjon vedr. Svalbard fra 1. oktober.

Dette skal ikke medføre nedetid i FREG med mindre vi støter på problemer i overgangen. Eventuelle feil i perioden meldes som normalt til freg.produksjon@skatteetaten.no.

2020-09-11 - Endringer i rettighetspakke Finans

Prosjekt MF vil idag tilgjengeliggjøre følgende nye opplysninger i rettighetspakke finans • Kontaktinformasjon for dødsbo • Foreldreansvar • Historiske Sivilstandsopplysninger

Mens dette pågår vil ikke rettighetspakken få med seg endringer som skjer i registeret. Når tilgjengeliggjøringen er ferdig må prosjektet deploye rettighetspakken på nytt med ny konfigurasjon som da begynner å lese hendelser fra registeret der vi slapp. Konsumentene som vil benytte seg av disse opplysningene må hente ned alle personene på nytt for å få endringene inn til seg dersom de har eget register.

2020-08-12 - Tilgjengeliggjøring av Forhold til Sametingets valgmanntall

Prosjekt MF gjør tilgjengelig forhold til Sametingets valgmanntall på torsdag 13. august 2020 kl 18:00.

Informasjonen blir kun tilgjengelig for konsumenter av offentlig med hjemmel.

2020-08-08 - Håndtering av xml i content-type

Trisdag 11. august prodsetter vi noen endringer på konsumenttjenestene våre. Håndteringen av content-type har vært noe mangelfull i alle rettighetspakkene bortsett fra offentlig med hjemmel. Dette er nå utbedret slik at hvis konsumenten oppgir at de ønsker å motta responsen i xml-format så vil de få det også. I tillegg er det rettet en feil der vi oppga responsen til å være i Json, mens svaret var i xml-format. Feilen inntraff kun når requesten ble sendt inn uten accept-header. Til slutt er det også lagt til rette for at tjenesten /v1/personer/soek nå også kan levere svar i xlm-format.

For konsumenter som har spesifisert ønsket format i accept-header og mottatt svar på samme format er oppførselen uendret.

2020-06-19 - Feilretting entydig søk

Tjenesten entydig søk har hatt noen mangler som har gjort bruken vanskelig. Etter innspill fra BITS og Evry vil vi på tirsdag 23. juni endre tjenesten slik at det blir flere lovlig søk. I tillegg endres logikken for navn slik at fornavn og etternavn må oppgis.

Merk at tjenesten fortsatt ikke støtter søk på matrikkeladresser. Dette vil etter planen komme på plass etter sommeren.

Dokumentasjonen er oppdatert: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/oppslag/

2020-06-02 - Feilretting entydig søk

Tjenesten entydig søk har hatt en feil som har medført at konsumenter ikke har kunnet søke etter historiske opplysninger. Denne feilen er rettet slik at søk der det oppgis "historisk" vil gi treff på både historiske og gjeldende opplysninger. Feilrettingen vil prodsettes idag 2. juni.

For å søke etter historiske opplysninger må opplysningsgrunnlaget oppgis på følgende måte: &opplysningsgrunnlag=historisk

2020-05-20 - Ytelsestest i konsumenttest onsdag 20. mai.

Prosjektet planlegger å kjøre ytelsestest i konsumenttestmiljøet i dag fra kl. 12. Anslagsvis vil testen var i tre timer. Det skal ikke medføre utfordringer for konsumenter, men dersom noen skulle oppleve noen utfordringer er det interessant for oss å få informasjon om dette. Ta i så fall kontakt på Folkeregister Operasjonssenter Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2020-05-13 - Endring i rettighetspakke Privat

I rettighetspakke Privat har vi inntil nå gitt ut hendelser som i tillegg til å identifisere personen det gjelder (fnr eller dnr) også angir hva hendelsen omfatter (f.eks. endringIBostedsadresse, endringINavn, osv).

Om kort tid vil FREG gjøre en endring i rettighetspakke privat som gjør at hendelsene bli generalisert, for eksempel til endringIPerson eller tilsvarende som ikke identifiserer endringen.

2020-05-12 - Endring i utlevering av persondata

Endringen som ble lansert i forrige uke om bruken av dataminimeringsfunksjonen part= vil produksjonssettes på mandag 18. mai. 2020

Hvis ikke part er spesifisert i oppslaget vil vi svaret kun inneholde opplysninger fra person-basis.

Etter dialog med konsumentene vil identifikasjonsnummer fortsatt inngå i person-basis for alle rettighetspakker bortsett fra presse og privat.

Oppdatert informasjon finnes på https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/dataminimering/

2020-05-06 - OBS Tilbakerulling - Endring i utlevering av persondata

Pga problemer med endringen i utlevering av persondata vi skriver om under er vi nødt til å rulle denne tilbake.

Etter tilbakerulling vil man få alle opplysninger hvis part= ikke er definert.

De som allerede bruker dataminimering vil ikke bli påvirket av dette.

2020-05-06 - Endring i utlevering av persondata

Vi har foretatt en endring i løsningen for å tilpasse hvilke data som utleveres fra FREG via konsumenttjenestene. Konsumentene må benytte part= for å definere hvilke informasjonselementer som ønskes utlevert.

Hvis part= mangler fra spørringen vil person-basis utleveres. Hvis konsumentene ønsker ytterligere data må dette defineres i requesten.

Se også: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/dataminimering/

2020-04-29 - Ytelsestest i konsumenttest torsdag 30. april

Prosjektet planlegger å kjøre ytelsestest i konsumenttestmiljøet torsdag 30. april. Det skal ikke medføre utfordringer for konsumenter, men dersom noen skulle oppleve noen utfordringer er det interessant for oss å få informasjon om dette.

Ta i så fall kontakt på Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2020-04-20 - Mye flytteaktivitet i konsument-test

For å få adresser med husnummer og husbokstaver på testpersonene i konsument-test må vi gjøre en flytteoperasjon på testpersonene. Det betyr at alle testpersoner som har bostedsadresse i testmiljøet per nå vil få en flyttemelding i løpet av natt til 21. april.

2020-04-02 - Nye testdata i konsumenttestmiljøet og lansering av søkeløsning testdata

Fra mandag denne uken ble ny versjon av syntetisk folkeregister lagt ut i konsumenttestmiljøet. Testbefolkningen består nå av en million testpersoner, men det vil fortsatt ta noe tid før testbefolkningen er oppe i full rikdom med tanke på variasjon. Dette vil komme på plass etter hvert som de ulike hendelsene fra konsumenttestmiljøet til folkeregisteret endrer på testpersonene.

Bruk søkeløsning testdata for å søke opp testpersoner

I dag ble Tenor testdatasøk lansert. Søkeløsningen henter testpersoner og hendelser fra konsumenttestmiljøet. I søkeløsningen kan du dermed søke på testpersoner og hendelser fra syntetisk folkeregister. Se informasjonssak om Tenor testdatasøk på digdir.no: https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/tenor-testdatasok-apnes-2-april/1336

Lenke til søkeløsningen (innlogging via ID-porten): https://testdata.skatteetaten.no/web/testnorge/

2020-03-19 - Problemer med hendelser i konsumenttest

Vi har dessverre problemer med å produsere hendelser i konsumenttestmiljøet. Beklager ulempene dette medfører for dere!

Vi jobber med å ferdigstille en ny versjon av testbefolkningen, som anslagsvis vil bestå av 1 million testpersoner.

 1. mars på morgenen tar vi ned konsumenttestmiljøet, og så åpner vi opp igjen med ny testbefolkning i løpet av 30. mars. Deretter vil det komme hendelser fra testmiljøet igjen.

Som tidligere informert må testmiljøene deres oppdateres i forbindelse med ny versjon av testbefolkningen. Slett de tidligere testpersonene, og lese inn på nytt basert på de nye.

2020-03-17 - Informasjonsmøte for systemleverandører avlyses

Modernisering av Folkeregisteret har besluttet at det planlagte systemleverandørmøte 26. mars 2020 avlyses p.g.a koronaviruset.

For å sikre at dere får relevant informasjon om prosjektets planer for å tilby påkobling, samt hvordan dere skal koble dere opp til test og produksjonsmiljøet så vil prosjektet før påsken legge ut videoer med disse temaene på prosjektets github sider. Vi vil samtidig fortløpende oppdatere dokumentasjonen som allerede ligger der.

2020-03-06 - Informasjonsmøte for systemleverandører

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret ønsker å invitere systemleverandører, med kunder som skal koble seg til FREG, til nytt informasjonsmøte på Skatteetaten torsdag 26. mars kl. 9-12.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til Prosjekt.mf@skatteetaten.no. Merk antall og navn på deltagere som kommer fra deres virksomhet, og spill gjerne også inn spesifikke spørsmål som dere ønsker å få svar på i møtet.

Møtet gjennomføres i Skatteetatens lokaler i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr i Oslo. Det vil også være mulig å delta via Skype.

2020-02-25 - Nedetid i FREG ifbm produksjonssetting av oppsett for maskinporten

Onsdag 26 februar 2020 vil det være behov for nedetid i FREG for å produksjonsette oppsett for maskinporten. Prosjekt MF regner med at er behov for maksimalt 30 min nedetid fra kl 1400.

Ta kontakt med Paul Myrvang paul.myrvang@skatteetaten.no dersom dette byr på problemer.

Med vennlig hilsen Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

2020-01-13 - Innlesing og tilgjengeliggjøring av vergemål

Prosjekt MF leser inn vergemål og fremtidsfullmakt fra statens sivilrettsforvaltning FREG 13. januar 2020.

Informasjon om vergemål blir tilgjenglig for konsumenter fra tirsdags kveld. Dokumentasjon oppdateres i løpet av dagen.

2019-11-27 - Ny hendelsestype i FREG

Prosjekt MF gjør en endring i FREG som kan påvirke dere som konsumenter. Endringen består av én ny hendelsestype: ENDRING_I_BOSTEDSADRESSE_UTEN_FLYTTING

Dette betyr at det er en oppdatert "hendelses-xsd". Vi gjennomfører oppdateringen på følgende vis

 1. Vi produksjonsetter rettighetspakkene i løpet av torsdag 28. november, som eksponerer den nye xsd'en slik at konsumentene kan laste ned denne
 2. Vi produksjonsetter registeret torsdag 5. desember, som vil kunne generere den nye hendelsen hendelser

Ta kontakt med Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no dersom du har spørsmål til dette.

2019-11-26 - Introduskjon av maskinport-støtte i testmiljøene

I dag 26.11 kl 12 vil vi oppgradere oppsettet for autentisering og autorisering i konsumenttest-miljøene til å inkludere støtte for maskinport-token. De som allerede benytter 2-veis TLS med sertifikat skal ikke bli påvirket, men meld fra om det oppleves ustabilitet eller andre problemer.

2019-10-22 - Tilgjengeliggjøring av Statsborgerskap, Opphold og Foreldreansvar

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil onsdag 23. oktober gjøre tilgjengelig informasjonselementer med informasjon om Statsborgerskap, Bibehold av norsk statsborgerskap, opphold utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer og foreldreansvar. I tillegg vil utenlandsk adresse utvides til også å inneholde Internasjonal adresse.

Tilgjengeliggjøringen utføres onsdags ettermiddag og kveld og de nye informasjonsfeltene vil være tilgjengelig fra torsdag morgen klokken 08:00.

2019-09-10 - Gyldighetsperioder for alle informasjonelementer.

Opprinnelig var det tiltenkt at ikke alle elementer hadde behov for gyldighetsperioder. Etter innspill fra konsumenter har vi nå lagt til gyldighetsperioder for informasjonselementene falsk identitet, oppholdsadresse, utenlandsk personidentifikator og preferert kontaktadresse. Dermed vil alle informasjonselementer ha gyldighetsperioder så fremt disse er satt i registeret.

Endringene settes i produksjon torsdag 12. september

Eksempel på svar med gyldighetstidspunkt og opphørstidspunkt her

2019-09-09 - Første versjon av testbefolkningen er tilgjengelig

Første versjon testbefolkningen er klar i konsumenttestmiljøet. Merk at fram til pilotperioden er over er testbefolkningen kun tilgjengelig for inviterte pilotkonsumenter. Dere som er påkoblet konsumenttest kan gi tilbakemelding evt. innspill til forbedringer til Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2019-09-02 - Første versjon av testbefolkningen blir tilgjengelig 9. september i konsumenttest

Vi planlegger nå å legge ut første versjon av testbefolkningen. Av tekniske årsaker ønsker vi legge ut testbefolkningen i konsumenttestmiljøet ( ikke playground som tidligere kommunisert). I forbindelse med utlegg av testbefolkningen trenger vi ta ned testmiljøet en periode. Testmiljøet playground vil i perioden beholdes uendret og kan fortsatt benyttes til test.

Hva må konsumentene gjøre?

Alle konsumenter må i perioden slette tidligere testpersoner fra konsumenttestmiljøet fra sine respektive testmiljø, og laste inn de nye testpersoner basert på den nye testbefolkningen når den er klar.

Tidsplan:

 1. september: Konsumenttest tas ned kl. 16.
 2. – 8. september: Vi legger inn testbefolkningen og verifiserer.
 3. september: Konsumenttest åpnes opp igjen for test.

Ta kontakt om foreslåtte tidspunkt er uheldige for dere som konsumenter via Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

Vi gir beskjed via ny nyhetssak så snart det er klart til videre bruk av konsumenttestmiljøet.

2019-08-28 - Tilgjengeliggjøring av kontaktadresser

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil onsdag 28. august gjøre tilgjengelig informasjonselementer med informasjon om postadresse, postadresse i utlandet og preferert kontaktadresse. Preferert adresse er et nytt felt og settes på bakgrunn av hvilke adresser personen har registrert i folkeregisteret. Hensikten med å innføre feltet er at konsumentene slipper å identifisere korrekt kontaktadresse selv, og at innbygger på sikt selv kan styre hvor man vil motta post.

2019-06-11 - Tilgjengeliggjøring av innflytting og utflytting i Freg

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil torsdag 13.06.19 tilgjengeliggjøre informasjonselementer med informasjon om innflytting og utflytting i FREG. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 13.06.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-05-23 - Tilgjengeliggjøring av bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil torsdag 23.05.19 og fredag 24.05.19 tilgjengeliggjøre bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg. Imidlertid vil noen av opplysningene inneholde feil i ajourholdstidspunkt og bruksenhetsnummer. Disse feilene vil bli rettet på et senere tidspunkt, og feilrettelsene vil bli varslet i denne kanalen. Konsumenter i produksjon får en egen e-post med detaljer rundt feilene.

2019-04-29 - Tjenesten uttrekk er nå tilgjenglig

Prosjektet har nå lagt ut løsningen for å hente et komplett uttrekk av folkeregisteret. Informasjon om løsningen finnes her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/uttrekk/. Løsningen er tilgjengelig fra mandag 29. april 2019.

2019-04-09 - Tilgjengeliggjøring av navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg

Prosjektet vil tirsdag 9. april legge til opplysninger om navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 09.04.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-04-03 - Nytt Playground konsumenttestmiljø tilgjengelig

Testmiljøet playground (for konsumenter) er nå tilgjengelig via følgende url. https://folkeregisteret-api-konsument-playground.sits.no/ I dette testmiljøet vil vi tilby eksempel på nye hendelser før de kommer til produksjon. Dette testmiljøet vil bli nullstilt med jevne mellomrom.

2019-03-15 - Tilgjengeliggjøring av dødsfall i Freg

Prosjektet vil mandag 18. mars legge til opplysninger om dødsfall i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 18.03.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-02-27 - Omstilling av testmiljø

Tirsdag 5. mars fra kl. 9 gjør prosjektet en omlegging av konsument-testmiljøet. Dette gjør vi for å kunne tilby bedre syntetiske testdata. I den forbindelse må konsumenter i test nullstille testmiljøer på deres side, slik at de er klare for å ta imot de nye testdataene. Hvis det er innvendinger i forhold til tidspunkt for gjennomføring av dette, gi beskjed til prosjektet på prosjekt.mf@skatteetaten.no, med forslag til nytt tidspunkt.

2019-01-29 - Tilgjengeliggjøring av kjønn og fødsel i Freg

Prosjektet vil tirsdag 29. januar legge til opplysninger om kjønn og fødsel i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 29.01.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-01-14 - Delt bosted for barn blir "gradvis" tilgjengelig i freg fra og med uke 3 2019

I løpet av uke 3 vil alle avtaler om delt bosted som er registrert i DSF overføres til Freg. Dette gjøres manuelt, og planen er at alle avtalene (ca. 500) skal være overført til Freg senest i løpet av fredag 18. jan. 2019. Fra og med uke 4 vil Folkeregisteret begynne å registrere nye avtaler om delt bosted.

Samtidig med at vi begynner å overføre/registrere avtalene i freg, så blir de tilgjengelige for konsumentene som er koblet til freg.

 • Informasjon om delt bosted for barn er ikke taushetsbelagt opplysning i Folkeregisteret. Det innebærer at offentlige virksomheter, samt private som utfører lovpålagte oppgaver (eller oppgaver på vegne av det offentlige), samt finansforetak vil kunne hente ut denne informasjonen fra Folkeregisteret, når de kobler seg på FREG.
 • Private virksomheter og aktører kan også få utlevert denne informasjonen, men kun for navngitte identifiserbare personer.
 • Delt bosted distribueres ikke via DSF.

Mer informasjon om delt fast bosted: https://www.bufdir.no/Familie/mekling/Foreldreansvar_og_bosted/

2018-11-28 - Ny og oppdatert dokumentasjon

Prosjektet har oppdatert dokument for spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret og opprettet dokumentet "Hendelser fra Folkeregisteret" som beskriver de ulike hendelsestypene som er og kommer på hendelseslisten. Begge dokumentene finnes på siden Funskjonell beskrivelse.

2018-06-22 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider BETA-versjonen av persondokumentet med opplysninger om status på personer, og med tilhørende endringshendelser. Dette omfatter hendelser når personen endrer status og registreres som død, utflyttet, bosatt, inaktiv og opphørt, samt endring i status for øvrige statusendringer.

2018-06-06 - Ny informasjonsmodell er publisert

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har oppdatert informasjonsmodellen til versjon 5.0.

2018-05-03 - Persondokument i første beta-versjon

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har nå tilgjengeliggjort BETA-versjonen av persondokument på Folkeregisterets github-sider. Gå til vår funksjonelle beskrivelse for en totaloversikt over personopplysningene som vil bli tilgjengelige gjennom Folkeregisterets konsumenttjenester.

2018-04-13 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider med informasjon om opprettelse av person, informasjon om tildeling av nytt d-nummer eller fødselsnummer til personer, og informasjon om endring i forståelse av person. EVRY vil kun tilgjengeliggjøre ID-grunnlag og Falsk identitet basert på hendelsesliste. Alt annet kommer fra DSF-transaksjonsfil.

2018-01-23 - Informasjonsmodell er publisert

Vi har publisert informasjonsmodellen versjon 4.0 for Folkeregisteret.

2018-01-10 - Abonner på nyheter og driftsvarsler

Vi har lansert en nyhetsfeed slik at dere kan følge med på nyheter og endringer i driftsstatus i Folkeregisteret.