Henvendelser

Henvendelser rundt tjenestene skal sendes inn via korrekt kanal

Under siden spørsmål og svar vil man finne generell kontaktinformasjon.

Mer informasjon om Folkeregisteret finner du på Skattetaten.no

Tjenester

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til konsumenttjenester fra Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret er beskrevet i brukerreisen.

For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn. For å få tilgang til taushetsbelagt informasjon må man ha hjemmel i eget lovverk.

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2022-09-20 - Informasjonsmodell dokument oppdatert

informasjonsmodell dokumentet er oppdatert. Du finner det her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/informasjonsmodell/

2022-09-15 - Utbedring av gyldighetstidspunkt på personstatus

I dag, 15 september, vil vi starte en maskinell opprydding av gyldighetstidspunkt for personstatus. ca 19 000 personer får satt en ny gyldighetsdato på sin gjeldende personstauts. Ingen personer vil endre personstatus som følge av endringene.

Hendelser vil distribueres til konsumentene som normalt, og det vil ikke være nedetid i forbindelse med oppryddingen.

2022-08-23 - Utbedring av datakvalitet på Sivilstandsrelasjon

I dag, 23 august, vil vi starte en maskinell opprydding som legger til relasjoner mellom enker eller enkemenn og deres avdøde. Dette vil medføre at i overkant av 12 000 avdøde personer får registrert hvem de var gift med før de døde.

Hendelser vil distribueres til konsumentene som normalt, og det vil ikke være nedetid i forbindelse med oppryddingen.

2022-08-05 - Utflytting og innflytting blir Ikke-taushetsbelagte opplysninger - Oppdatering

Viser til gårsdagens melding om at inn- og utflytting blir tilgjengelig for rettighetspakkene privat, privat uten hjemmel, presse, offentlig-uten-hjemmel og finans.

På grunn av lengre kjøretid enn forventet måtte tilgjengeliggjøringen for rettighetspakke finans utsettes. Dette vil derfor gjøres i dag, fredag 5. august, mellom klokken 15:30 og 19:30.

2022-08-02 - Utflytting og innflytting blir Ikke-taushetsbelagte opplysninger

Inn- og utflytting har vært taushetsbelagt, og kun tilgjengelig for offentlig med hjemmel. Som følge av en justering av regelverket er disse opplysningene ikke lengre taushetsbelagte. Dette betyr at rettighetspakkene finans, offentlig uten hjemmel, privat, privat uten hjemmel og presse nå vil få tilgang til disse opplysningene.

For historiske inn- og utflyttinger vil datoer (ajourholdstidspunkt, gyldighetstidspunkt og utflyttingsdato) fortsatt være taushetsbelagt. For personer med adressebeskyttelse vil tilflyttingsland, tilflyttingssted, utflyttingsdato, fraflyttingsland og fraflyttingsland i utlandet være skjermet, og kun tilgjengelig for offentlige rettighetspakker. Personer med adressebeskyttelse strengt fortrolig vil ikke deles.

Endringen vil tre i kraft i folkeregisteret torsdag 4. august etter arbeidstid. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men vil ikke motta nye opplysninger mens inn- og utflytting leses inn i rettighetspakkene. Rettighetspakken offentlig med hjemmel er ikke berørt av endringen.

2022-06-30 - Informasjon - Vergemål

Ny informasjon om vergemål og Fratatt rettslig handleevne

I samarbeid med Statens sivilrettsforvaltning arbeider vi med å utvide registeret med mer detaljert informasjon om Vergemål, samt innføre «Fratatt rettslig handleevne» som en ny entitet.

Hendelsesbeskrivelser og informasjonsmodell er oppdatert

XSD for personer og hendelser er også oppdatert. Endringene i XSD er bakoverkompatibel, så konsumenter som benytter XSD for validering kan allerede nå ta den nye XSD’en i bruk. Gammel XSD vil fungere inntil vi deler data på de nye feltene. Det vil tidligst komme data på de nye feltene 1. oktober. Vi forventer at data på Fratatt rettslig handleevne vil deles før endringene på Vergemål. Det er ikke avklart hvilke rettighetspakker som får tilgang til hvilken informasjon.

For vergemål er ny informasjon en detaljering av dagens vergemålsomfang. Vi vil i en periode i parallell, dele både ny og gammel overlappende informasjon. På lengre sikt, og med fire måneders varsel, vil vergemålsomfang fases ut.

Vi vil komme tilbake med funksjonell beskrivelse av den nye informasjonen som tilgjengeliggjøres.

Swaggerhub reflekterer foreløpig ikke endringene. Vi jobber med å rette andre innmeldte feil på swaggerhub som vil lanseres samtidig.

2022-06-15 - Opprydding - DUF-nummer

I FREG finnes det ca 24 000 personer som har registrert to eller flere like DUF-nummer. I dag klokken 09:00 annullerer vi duplikate DUF-numrene.

Annulleringene vil distribueres som hendelser, og dette vil medføre noe mer trafikk den timen oppryddingen foregår.

2022-05-24 - Syntetisk folkeregister - status og videre plan

Vi har nå avsluttet arbeidet med massiv patching av testpersoner i syntetisk folkeregister. Videre patching vil bli gjort i mindre skala, og er en del av det kontinuerlige arbeidet med datakvalitet.

Fram mot sommeren vil vi sette i gang livshendelsene. Dette gjøres stegvis og kontrollert, og første livshendelse ut vil være fødsel.

2022-05-16 - Datakvalitet Sivilstand

Idag 16. mai vil vi utføre en maskinell forbedring på datakvaliteten på endel historiske sivilstander. Endel personer som har vært skilt fra hverandre har kun vært registrert på den ene av ektefellene. Dette utbedres idag for ca 30 000 personer.

Utbedringen forventes å ta ca en time, og vil medføre økt trafikk. Hendelsene vil distribueres som normalt, og vil ikke påvirke responstider på tjenestene.

2022-05-16 - Digitale møter

I mai og juni arrangerer Skatteetaten digitale møter via Microsoft Teams der du kan stille dine spørsmål om å hente opplysninger fra modernisert folkeregister. Vi arrangerer fire digitale møter med ulike temaer.

Meld deg på her!

Dato Tid Tema
Torsdag 19. mai Kl 14:00-15:00 Tjenester i modernisert folkeregister og Delegering i Altinn
Tirsdag 31. mai Kl 10:00-11:00 Hente folkeregisteropplysninger gjennom API og Bruk av maskinporten
Torsdag 09. juni Kl 14:00-15:00 Bruk av direkte oppslag på Skatteetatens nettsider
Torsdag 16. juni Kl 14:00-15:00 Åpen agenda

Driftsvarsler GMT-tid

2022-09-25T07:30:00

Dagens planlagte oppgradering av databaser er avlyst. Beklager sen beskjed

2022-09-23T15:11:00

Tidligere varslet arbeid som skulle skje 27. september er utsatt til vedlikeholdsvinduet torsdag 29. september fra klokka 18:00.

2022-09-19T10:28:00

Som tidligere varslet skal Skatteetaten oppgradere databaser i produksjonsmiljøene søndag 25. september.

Mens arbeidet pågår kommer produsenttjenestene ikke til å være tilgjengelige.

Konsumenttjenestene skal ikke være berørt av endringene og skal fungere som normalt, men vil ha mindre nye hendelser enn normalt siden produsenttjenestene er nede.

Arbeidet begynner 08:00 og er estimert til å vare i seks timer.

2022-09-19T08:31:00

Tidligere varslet arbeid torsdag 22. september har blitt flyttet til vedlikeholdsvinduet på tirsdag 27. september, fra klokka 18:00.

2022-09-15T14:18:00

Det ble meldt om ustabilitet i tjenestene mot Folkeregisteret som oppstod kl: 12:00.
Dette er nå i orden, og tjenestene kjører som normalt.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

2022-09-08T13:25:00

I vedlikeholdsvinduet torsdag 22. september fra klokka 18:00 utføres oppgraderinger som vil føre til nedetid i skatteetatens tjenester i korte perioder.

Skatteetaten oppgraderer databaser i produksjonsmiljøene. Arbeidet starter søndag 25. september klokka 08:00 og kan komme til å vare store deler av dagen. Det vil medføre ustabilitet og periodevis nedetid på de fleste tjenester fra Skatteetaten i tidsrommet.

2022-09-08T09:25:00

Gårsdagens driftsproblemer er løst

Feil løst: 07.09.2022 kl.14:30

2022-09-07T09:15:00

Vi har dessverre fortsatt noen problemer med våre tjenester. Det jobbes med å løse problemet

Feil oppstod: 06:30

2022-09-07T08:05:00

Ustabilitetene er nå løst

Feil løst: 07:45

2022-09-07T07:12:00

Det er for tiden noe ustabilitet i våre tjenester. Vi jobber med feilsøking

Feil oppstod kl 06:30