Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret finnes på finnes her. For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn. For å få tilgang til taushetsbelagt informasjon må man ha hjemmel i eget lovverk.

Oppkobling og delegering av tilgang til systemleverandører gjøres ved hjelp av Maskinporten. Les mer om folkeregisterets bruk av maskinporten her.

Generelle henvendelser til prosjektet kan rettes til Veiledningsenteret.

Mer informasjon om Folkeregisteret finner du på Skattetaten.no

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2021-06-24 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210624_2

Torsdag 24.juni klokken 18:00 vil vi utføre vedlikehold på samtlige rettighetspakker.

Dette medfører nedetid på konsumenttjenestene i ca 30 minutter.

I tillegg må det gjøres en hastejobb på rettighetspakken "Offentlig med hjemmel". Dette vil medføre at rettighetspakken vil være tilgjenglig, men ikke få nye opplysninger. Dette vil ta ca 3 timer.

2021-06-24 - Utvidelse av D-nummerserien

Skatteetaten har i forbindelse med KVU for ny personidentifikator besluttet å øke kapasiteten på individnumrene for D-nummerpopulasjonen. Årsaken er at man ikke skal gå tom for D-numre i 2029. Serien vil holde fram til ny identifikator kommer i 2032, samt at færre personer vil få avvikende fødselsdato i D-nummeret med reell fødselsdato. For å øke kapasiteten vil Skatteetaten ved tildeling av nye D-numre benytte ubenyttede nummerserier fra perioden 1859-1899 og 1900-1939.

Tabellen under viser endringen:

Første siffer i individnummer Født Individnummer Kapasitet pr. dag Kommentar
5 1858-1899 500-599 82 Svært få d-numre – serien 600-999 flyttes til 1900-tallet.
0,1 1900-1939 000-199 164 Få d-numre, serien 200-499 flyttes til 2000-tallet.
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1940-1999 000-499, 600-999 738 Fortsatt mange tildelinger – utvider med serien 600-999 fra 1800-tallet.
2,3,4,5,6,7,8,9 2000-2039 200-999 656 Mange tildelinger – utvider med serien 200-499 fra 1900-tallet.

Konsumenter som benytter individnummeret til å utlede korrekt fødselsår for D-nummerpersoner må endre sine systemløsninger. Endringen vil produksjonssettes medio august 2021 og det vil kunne tildeles D-numre med nye nummerserier umiddelbart.

2021-06-23 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210624

Torsdag 24.juni klokken 18:00 vil vi utføre vedlikehold på samtlige rettighetspakker.

Dette medfører nedetid på konsumenttjenestene i ca 30 minutter.

2021-06-16 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210611

Torsdag 17.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold på rettighetspakkene til private og presse. Dette medfører ikke nedetid på konsumenttjenestene, men vil medføre at nye opplysninger ikke tilgjengliggjøres før arbeidet er ferdigstilt.

Antatt tidsbruk er 3 timer.

2021-06-10 - Endringer av konsumenttjenester 16. oktober 2021 - 20210611

Produksjonssetting

Endringene i dataene slik de er beskrevet nedenfor vil blir satt i produksjon 16. oktober 2021. Endringene som implementeres vil validere mot historiske persondokument. Vi vil gjøre tilgjengelig den nye spesifikasjonen i Swaggerhub i god tid før 16 oktober 2021, den nye spesifikasjonen er kompatibel med eksisterende data og kan derfor benyttes før vi sender dataene i henhold til endringene beskrevet nedenfor.

Endringene slik de er beskrevet nedenfor vil være tilgjengelig i konsument playground 17. juni 2021. Det vil bli varslet som en nyhet.

1. preferertKontaktadresse

Entiteten PreferertKontaktadresse vil alltid være tom. Entiteten vil angis som utgått/deprecated. Feltet vil aldri inneholde noen verdi for gjeldende persondokument. Dersom man gjør oppslag mot et historisk persondokument fra før endringen, vil dokumentet kunne ha preferertKontaktadresse

2. Vergemål - omfangetErInnenPersonligOmråde

Attributtet omfangetErInnenPersonligOmråde som ligger under Entiteten VergeRepresentantEllerFullmektig er i dag påkrevd/required (omfangetErInnenPersonligOmråde Boolsk[1]) dette feltet endres til valgfritt/optional (omfangetErInnenPersonligOmråde Boolsk[0]). Vi vil altså etter endringen levere entiteten VergeRepresentantEllerFullmektig både med og uten innhold i attributtet omfangetErInnenPersonligOmråde

3. Opphold på svalbard - antallTidligereOpphold

Attributtet antallTidligereOpphold som ligger under Entiteten OppholdPåSvalbard er i dag påkrevd/required (antallTidligereOpphold Heltall[1]) dette feltet endres til valgfritt/optional (antallTidligereOpphold Heltall [0]). AntallTidligereOpphold vil angis som utgått/deprecated og , feltet vil aldri inneholde noen verdi for gjeldende persondokument. Dersom man gjør oppslag mot et historisk persondokument fra før endringen, vil dokumentet kunne ha antallTidligereOpphold.

4. API-spesifikasjon

Frem til nå har har Folkeregisteret dokumentert konsument API både med XSD og Open API Specification (swaggerhub). Vi ønsker på sikt fjerne tjenestene som returnerer XSD, og dermed kun tilby den dokumentasjonen som ligger i swaggerhub.

Spørsmål sendes til: freg.produksjon@skatteetaten.no Emne: "Endringer konsument-API 16. oktober 2021"

2021-06-08 - Vedlikehold registeret

Torsdag 10.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold i registeret. Dette medfører at konsumenttjenestene vil være nede.

Tjenestene vil være midlertidig tilgjenglige, men vil ikke få nye data før arbeidet er ferdig utført.

Forventet at arbeidet tar ca 6 timer.

2021-06-04 - Versjonering av Swaggerhub

Folkeregisteret benytter swaggerhub til å publisere teknisk dokumentasjon og informasjon om kontrakter på api-ene: https://app.swaggerhub.com/organizations/Skatteetaten_FREG

Det er påbegynt et arbeid for å forbedre håndteringen av hvordan vi benytter versjonsnummer i dokumentasjonen slik at vi kan kommunisere endringer bedre. Versjonsnummerene vil derfor endres til 1.4 på alle rettighetspakkene.

2021-06-02 - Vedlikehold

Torsdag 3.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold i registeret. Dette medfører ikke nedetid på konsumenttjenestene, men vil medføre at nye opplysninger ikke kan tilgjengliggjøres før arbeidet er ferdigstilt.

Antatt tidsbruk er 6 timer.

2021-05-04 - Korrigering av sivilstandsopplysninger

Torsdag 6.mai klokken 18:00 vil vi korrigere sivilstandsopplysninger for 3,5 millioner identifikatore. Sivilstand vil korrigeres for personer med sivilstand ugift, og som mangler gyldighetstidspunkt. Endringen utføres for å tillate en strengere validering av registeroppdateringene. Vi antar at jobben tar ca 2,5 timer.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

2021-04-28 - Korrigering av utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer

Torsdag 29.april klokken 18:00 vil vi kjøre en jobb for å korrigere informasjon om utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer (DUF-nummer). Jobben er estimert til å ta ca 2 time.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

Driftsvarsler GMT-tid

2021-05-12T13:12:00

Feil som påvirket Produsenttjenester er nå løst.

Feil Oppstod: 13:00 Feil Løst: 14:30

2021-05-12T11:32:00

Vi har for tiden en feil som påvirker Produsenttjenester. Feil Oppstod: 13:00

LØST: 14:30

2021-05-12T08:00:00

Altinn har varslet planlagt vedlikehold mellom fredag 14. mai kl 21.00 og lørdag 15. mai kl 10.00 Dette vil påvirke konsumenter av maskinporten som har delegert en api-tilgang videre til en leverandør.

Så lenge Altinn er nede, vil Altinn delegering tjenesten være nede. Dette rammer også selvbetjening i produksjonsmiljøet.

2021-05-12T07:45:00

Til orientering. Skatteetaten hadde en midlertidig stans i mottak av meldinger fra Produsenter i tidsrommet kl 2000 - kl 2100 tirsdag 11.05.2021.

Feilen er løst.

2021-04-29T12:18:00

Det er for øyeblikket driftproblemer som berører Skatteetatens tjenester. Det jobbes med å løse disse.

Feil oppstod 13:45. LØST: 15:45

2021-04-28T19:00:00 Våre tjenester er for tiden utilgjengelige. Vi jobber med å rette feilen. LØST! Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2021-03-31T11:29:00

Problemet er løst.

https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/lost-hendelse-id-porten-krr-maskinporten-eformidling-einnsyn-esignering-og-digital-postkasse/802

2021-03-31T10:03:00

Det er for tiden driftproblemer som tidvis rammer tilgangen til rettighetspakke 1 - Offentlig med hjemmel. Problemløsing pågår.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2021-03-09T10:20:00

Pga vedlikehold blir produsenttjenester for Folkeregisteret påvirket. Tjenester er tilgjengelig, men forsinkelser på tilbakemeldinger. Vi beklager kort varsel.

Ved spørsmål, send mail til freg.produksjon@skatteetaten.no

2021-03-08T16:00:00

Pga vedlikehold blir Folkeregisteret utilgjengelig fra kl.18:00 - 20:00 i kveld. Vi beklager kort varsel.

Ved spørsmål, send mail til freg.produksjon@skatteetaten.no