Folkeregisteret tilbyr en rekke api-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter kan koble seg opp 2. kvartal 2020. Konsumenter som skal ha tilgang til Folkeregisteret for egen organisasjon kan koble seg opp i 3. kvartal 2020. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret finnes på finnes her. For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn. For å få tilgang til taushetsbelagt informasjon må man ha hjemmel i eget lovverk.

Oppkobling og delegering av tilgang til systemleverandører gjøres ved hjelp av Maskinporten. Les mer om folkeregisterets bruk av maskinporten her:

Generelle henvendelser til prosjektet kan rettes til Veiledningsenteret.

Mer informasjon om moderniseringen av folkeregisteret finner du på Skattetaten.no


Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2020-06-19 - Feilretting entydig søk

Tjenesten entydig søk har hatt noen mangler som har gjort bruken vanskelig. Etter innspill fra BITS og Evry vil vi på tirsdag 23. juni endre tjenesten slik at det blir flere lovlig søk. I tillegg endres logikken for navn slik at fornavn og etternavn må oppgis.

Merk at tjenesten fortsatt ikke støtter søk på matrikkeladresser. Dette vil etter planen komme på plass etter sommeren.

Dokumentasjonen er oppdatert: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/oppslag/

2020-06-02 - Feilretting entydig søk

Tjenesten entydig søk har hatt en feil som har medført at konsumenter ikke har kunnet søke etter historiske opplysninger. Denne feilen er rettet slik at søk der det oppgis "historisk" vil gi treff på både historiske og gjeldende opplysninger. Feilrettingen vil prodsettes idag 2. juni.

For å søke etter historiske opplysninger må opplysningsgrunnlaget oppgis på følgende måte: &opplysningsgrunnlag=historisk

2020-05-20 - Ytelsestest i konsumenttest onsdag 20. mai.

Prosjektet planlegger å kjøre ytelsestest i konsumenttestmiljøet i dag fra kl. 12. Anslagsvis vil testen var i tre timer. Det skal ikke medføre utfordringer for konsumenter, men dersom noen skulle oppleve noen utfordringer er det interessant for oss å få informasjon om dette. Ta i så fall kontakt på Folkeregister Operasjonssenter Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2020-05-13 - Endring i rettighetspakke Privat

I rettighetspakke Privat har vi inntil nå gitt ut hendelser som i tillegg til å identifisere personen det gjelder (fnr eller dnr) også angir hva hendelsen omfatter (f.eks. endringIBostedsadresse, endringINavn, osv).

Om kort tid vil FREG gjøre en endring i rettighetspakke privat som gjør at hendelsene bli generalisert, for eksempel til endringIPerson eller tilsvarende som ikke identifiserer endringen.

2020-05-12 - Endring i utlevering av persondata

Endringen som ble lansert i forrige uke om bruken av dataminimeringsfunksjonen part= vil produksjonssettes på mandag 18. mai. 2020

Hvis ikke part er spesifisert i oppslaget vil vi svaret kun inneholde opplysninger fra person-basis.

Etter dialog med konsumentene vil identifikasjonsnummer fortsatt inngå i person-basis for alle rettighetspakker bortsett fra presse og privat.

Oppdatert informasjon finnes på https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/dataminimering/

2020-05-06 - Endring i utlevering av persondata

Vi har foretatt en endring i løsningen for å tilpasse hvilke data som utleveres fra FREG via konsumenttjenestene. Konsumentene må benytte part= for å definere hvilke informasjonselementer som ønskes utlevert.

Hvis part= mangler fra spørringen vil person-basis utleveres. Hvis konsumentene ønsker ytterligere data må dette defineres i requesten.

Se også: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/dataminimering/

2020-05-06 - OBS Tilbakerulling - Endring i utlevering av persondata

Pga problemer med endringen i utlevering av persondata vi skriver om under er vi nødt til å rulle denne tilbake.

Etter tilbakerulling vil man få alle opplysninger hvis part= ikke er definert.

De som allerede bruker dataminimering vil ikke bli påvirket av dette.

2020-04-29 - Ytelsestest i konsumenttest torsdag 30. april

Prosjektet planlegger å kjøre ytelsestest i konsumenttestmiljøet torsdag 30. april. Det skal ikke medføre utfordringer for konsumenter, men dersom noen skulle oppleve noen utfordringer er det interessant for oss å få informasjon om dette.

Ta i så fall kontakt på Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2020-04-20 - Mye flytteaktivitet i konsument-test

For å få adresser med husnummer og husbokstaver på testpersonene i konsument-test må vi gjøre en flytteoperasjon på testpersonene. Det betyr at alle testpersoner som har bostedsadresse i testmiljøet per nå vil få en flyttemelding i løpet av natt til 21. april.

2020-04-02 - Nye testdata i konsumenttestmiljøet og lansering av søkeløsning testdata

Fra mandag denne uken ble ny versjon av syntetisk folkeregister lagt ut i konsumenttestmiljøet. Testbefolkningen består nå av en million testpersoner, men det vil fortsatt ta noe tid før testbefolkningen er oppe i full rikdom med tanke på variasjon. Dette vil komme på plass etter hvert som de ulike hendelsene fra konsumenttestmiljøet til folkeregisteret endrer på testpersonene.

Bruk søkeløsning testdata for å søke opp testpersoner

I dag ble Tenor testdatasøk lansert. Søkeløsningen henter testpersoner og hendelser fra konsumenttestmiljøet. I søkeløsningen kan du dermed søke på testpersoner og hendelser fra syntetisk folkeregister. Se informasjonssak om Tenor testdatasøk på digdir.no: https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/tenor-testdatasok-apnes-2-april/1336

Lenke til søkeløsningen (innlogging via ID-porten): https://testdata.skatteetaten.no/web/testnorge/

2020-03-19 - Problemer med hendelser i konsumenttest

Vi har dessverre problemer med å produsere hendelser i konsumenttestmiljøet. Beklager ulempene dette medfører for dere!

Vi jobber med å ferdigstille en ny versjon av testbefolkningen, som anslagsvis vil bestå av 1 million testpersoner.

  1. mars på morgenen tar vi ned konsumenttestmiljøet, og så åpner vi opp igjen med ny testbefolkning i løpet av 30. mars. Deretter vil det komme hendelser fra testmiljøet igjen.

Som tidligere informert må testmiljøene deres oppdateres i forbindelse med ny versjon av testbefolkningen. Slett de tidligere testpersonene, og lese inn på nytt basert på de nye.

2020-03-17 - Informasjonsmøte for systemleverandører avlyses

Modernisering av Folkeregisteret har besluttet at det planlagte systemleverandørmøte 26. mars 2020 avlyses p.g.a koronaviruset.

For å sikre at dere får relevant informasjon om prosjektets planer for å tilby påkobling, samt hvordan dere skal koble dere opp til test og produksjonsmiljøet så vil prosjektet før påsken legge ut videoer med disse temaene på prosjektets github sider. Vi vil samtidig fortløpende oppdatere dokumentasjonen som allerede ligger der.

2020-03-06 - Informasjonsmøte for systemleverandører

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret ønsker å invitere systemleverandører, med kunder som skal koble seg til FREG, til nytt informasjonsmøte på Skatteetaten torsdag 26. mars kl. 9-12.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til Prosjekt.mf@skatteetaten.no. Merk antall og navn på deltagere som kommer fra deres virksomhet, og spill gjerne også inn spesifikke spørsmål som dere ønsker å få svar på i møtet.

Møtet gjennomføres i Skatteetatens lokaler i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr i Oslo. Det vil også være mulig å delta via Skype.

2020-02-25 - Nedetid i FREG ifbm produksjonssetting av oppsett for maskinporten

Onsdag 26 februar 2020 vil det være behov for nedetid i FREG for å produksjonsette oppsett for maskinporten. Prosjekt MF regner med at er behov for maksimalt 30 min nedetid fra kl 1400.

Ta kontakt med Paul Myrvang paul.myrvang@skatteetaten.no dersom dette byr på problemer.

Med vennlig hilsen Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

2020-01-13 - Innlesing og tilgjengeliggjøring av vergemål

Prosjekt MF leser inn vergemål og fremtidsfullmakt fra statens sivilrettsforvaltning FREG 13. januar 2020.

Informasjon om vergemål blir tilgjenglig for konsumenter fra tirsdags kveld. Dokumentasjon oppdateres i løpet av dagen.

2019-11-27 - Ny hendelsestype i FREG

Prosjekt MF gjør en endring i FREG som kan påvirke dere som konsumenter. Endringen består av én ny hendelsestype: ENDRING_I_BOSTEDSADRESSE_UTEN_FLYTTING

Dette betyr at det er en oppdatert "hendelses-xsd". Vi gjennomfører oppdateringen på følgende vis

  1. Vi produksjonsetter rettighetspakkene i løpet av torsdag 28. november, som eksponerer den nye xsd'en slik at konsumentene kan laste ned denne
  2. Vi produksjonsetter registeret torsdag 5. desember, som vil kunne generere den nye hendelsen hendelser

Ta kontakt med Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no dersom du har spørsmål til dette.

2019-11-26 - Introduskjon av maskinport-støtte i testmiljøene

I dag 26.11 kl 12 vil vi oppgradere oppsettet for autentisering og autorisering i konsumenttest-miljøene til å inkludere støtte for maskinport-token. De som allerede benytter 2-veis TLS med sertifikat skal ikke bli påvirket, men meld fra om det oppleves ustabilitet eller andre problemer.

2019-10-22 - Tilgjengeliggjøring av Statsborgerskap, Opphold og Foreldreansvar

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil onsdag 23. oktober gjøre tilgjengelig informasjonselementer med informasjon om Statsborgerskap, Bibehold av norsk statsborgerskap, opphold utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer og foreldreansvar. I tillegg vil utenlandsk adresse utvides til også å inneholde Internasjonal adresse.

Tilgjengeliggjøringen utføres onsdags ettermiddag og kveld og de nye informasjonsfeltene vil være tilgjengelig fra torsdag morgen klokken 08:00.

2019-09-10 - Gyldighetsperioder for alle informasjonelementer.

Opprinnelig var det tiltenkt at ikke alle elementer hadde behov for gyldighetsperioder. Etter innspill fra konsumenter har vi nå lagt til gyldighetsperioder for informasjonselementene falsk identitet, oppholdsadresse, utenlandsk personidentifikator og preferert kontaktadresse. Dermed vil alle informasjonselementer ha gyldighetsperioder så fremt disse er satt i registeret.

Endringene settes i produksjon torsdag 12. september

Eksempel på svar med gyldighetstidspunkt og opphørstidspunkt her

2019-09-09 - Første versjon av testbefolkningen er tilgjengelig

Første versjon testbefolkningen er klar i konsumenttestmiljøet. Merk at fram til pilotperioden er over er testbefolkningen kun tilgjengelig for inviterte pilotkonsumenter. Dere som er påkoblet konsumenttest kan gi tilbakemelding evt. innspill til forbedringer til Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2019-09-02 - Første versjon av testbefolkningen blir tilgjengelig 9. september i konsumenttest

Vi planlegger nå å legge ut første versjon av testbefolkningen. Av tekniske årsaker ønsker vi legge ut testbefolkningen i konsumenttestmiljøet ( ikke playground som tidligere kommunisert). I forbindelse med utlegg av testbefolkningen trenger vi ta ned testmiljøet en periode. Testmiljøet playground vil i perioden beholdes uendret og kan fortsatt benyttes til test.

Hva må konsumentene gjøre?

Alle konsumenter må i perioden slette tidligere testpersoner fra konsumenttestmiljøet fra sine respektive testmiljø, og laste inn de nye testpersoner basert på den nye testbefolkningen når den er klar.

Tidsplan:

  1. september: Konsumenttest tas ned kl. 16.
  2. – 8. september: Vi legger inn testbefolkningen og verifiserer.
  3. september: Konsumenttest åpnes opp igjen for test.

Ta kontakt om foreslåtte tidspunkt er uheldige for dere som konsumenter via Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

Vi gir beskjed via ny nyhetssak så snart det er klart til videre bruk av konsumenttestmiljøet.

2019-08-28 - Tilgjengeliggjøring av kontaktadresser

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil onsdag 28. august gjøre tilgjengelig informasjonselementer med informasjon om postadresse, postadresse i utlandet og preferert kontaktadresse. Preferert adresse er et nytt felt og settes på bakgrunn av hvilke adresser personen har registrert i folkeregisteret. Hensikten med å innføre feltet er at konsumentene slipper å identifisere korrekt kontaktadresse selv, og at innbygger på sikt selv kan styre hvor man vil motta post.

2019-06-11 - Tilgjengeliggjøring av innflytting og utflytting i Freg

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil torsdag 13.06.19 tilgjengeliggjøre informasjonselementer med informasjon om innflytting og utflytting i FREG. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 13.06.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-05-23 - Tilgjengeliggjøring av bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil torsdag 23.05.19 og fredag 24.05.19 tilgjengeliggjøre bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg. Imidlertid vil noen av opplysningene inneholde feil i ajourholdstidspunkt og bruksenhetsnummer. Disse feilene vil bli rettet på et senere tidspunkt, og feilrettelsene vil bli varslet i denne kanalen. Konsumenter i produksjon får en egen e-post med detaljer rundt feilene.

2019-04-29 - Tjenesten uttrekk er nå tilgjenglig

Prosjektet har nå lagt ut løsningen for å hente et komplett uttrekk av folkeregisteret. Informasjon om løsningen finnes her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/uttrekk/. Løsningen er tilgjengelig fra mandag 29. april 2019.

2019-04-09 - Tilgjengeliggjøring av navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg

Prosjektet vil tirsdag 9. april legge til opplysninger om navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 09.04.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-04-03 - Nytt Playground konsumenttestmiljø tilgjengelig

Testmiljøet playground (for konsumenter) er nå tilgjengelig via følgende url. https://folkeregisteret-api-konsument-playground.sits.no/ I dette testmiljøet vil vi tilby eksempel på nye hendelser før de kommer til produksjon. Dette testmiljøet vil bli nullstilt med jevne mellomrom.

2019-03-15 - Tilgjengeliggjøring av dødsfall i Freg

Prosjektet vil mandag 18. mars legge til opplysninger om dødsfall i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 18.03.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-02-27 - Omstilling av testmiljø

Tirsdag 5. mars fra kl. 9 gjør prosjektet en omlegging av konsument-testmiljøet. Dette gjør vi for å kunne tilby bedre syntetiske testdata. I den forbindelse må konsumenter i test nullstille testmiljøer på deres side, slik at de er klare for å ta imot de nye testdataene. Hvis det er innvendinger i forhold til tidspunkt for gjennomføring av dette, gi beskjed til prosjektet på prosjekt.mf@skatteetaten.no, med forslag til nytt tidspunkt.

2019-01-29 - Tilgjengeliggjøring av kjønn og fødsel i Freg

Prosjektet vil tirsdag 29. januar legge til opplysninger om kjønn og fødsel i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 29.01.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-01-14 - Delt bosted for barn blir "gradvis" tilgjengelig i freg fra og med uke 3 2019

I løpet av uke 3 vil alle avtaler om delt bosted som er registrert i DSF overføres til Freg. Dette gjøres manuelt, og planen er at alle avtalene (ca. 500) skal være overført til Freg senest i løpet av fredag 18. jan. 2019. Fra og med uke 4 vil Folkeregisteret begynne å registrere nye avtaler om delt bosted.

Samtidig med at vi begynner å overføre/registrere avtalene i freg, så blir de tilgjengelige for konsumentene som er koblet til freg.

  • Informasjon om delt bosted for barn er ikke taushetsbelagt opplysning i Folkeregisteret. Det innebærer at offentlige virksomheter, samt private som utfører lovpålagte oppgaver (eller oppgaver på vegne av det offentlige), samt finansforetak vil kunne hente ut denne informasjonen fra Folkeregisteret, når de kobler seg på FREG.
  • Private virksomheter og aktører kan også få utlevert denne informasjonen, men kun for navngitte identifiserbare personer.
  • Delt bosted distribueres ikke via DSF.

Mer informasjon om delt fast bosted: https://www.bufdir.no/Familie/mekling/Foreldreansvar_og_bosted/

2018-11-28 - Ny og oppdatert dokumentasjon

Prosjektet har oppdatert dokument for spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret og opprettet dokumentet "Hendelser fra Folkeregisteret" som beskriver de ulike hendelsestypene som er og kommer på hendelseslisten. Begge dokumentene finnes på siden Funskjonell beskrivelse.

2018-06-22 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider BETA-versjonen av persondokumentet med opplysninger om status på personer, og med tilhørende endringshendelser. Dette omfatter hendelser når personen endrer status og registreres som død, utflyttet, bosatt, inaktiv og opphørt, samt endring i status for øvrige statusendringer.

2018-06-06 - Ny informasjonsmodell er publisert

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har oppdatert informasjonsmodellen til versjon 5.0.

2018-05-03 - Persondokument i første beta-versjon

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har nå tilgjengeliggjort BETA-versjonen av persondokument på Folkeregisterets github-sider. Gå til vår funksjonelle beskrivelse for en totaloversikt over personopplysningene som vil bli tilgjengelige gjennom Folkeregisterets konsumenttjenester.

2018-04-13 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider med informasjon om opprettelse av person, informasjon om tildeling av nytt d-nummer eller fødselsnummer til personer, og informasjon om endring i forståelse av person. EVRY vil kun tilgjengeliggjøre ID-grunnlag og Falsk identitet basert på hendelsesliste. Alt annet kommer fra DSF-transaksjonsfil.

2018-01-23 - Informasjonsmodell er publisert

Vi har publisert informasjonsmodellen versjon 4.0 for Folkeregisteret.

2018-01-10 - Abonner på nyheter og driftsvarsler

Vi har lansert en nyhetsfeed slik at dere kan følge med på nyheter og endringer i driftsstatus i Folkeregisteret.

Driftsvarsler

2020-07-06T08:00:00

Tirsdag 07.07.2020 vil det bli nedetid på robotene fra kl 08:00 til ca kl 11:00. Dette vil medføre forsinkelse på tilbakemelding for tjenestene Fødsel og Innflytting.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-05-26T02:30:00 Onsdag 27.05 mellom kl.20 og 22 vil det være vedlikehold av brannmur. Dette kan medføre noe ustabilitet.
2020-05-18T09:00:00

LØST.

Skatteetaten har utfordringer med FREG. Vi jobber med saken og oppdaterer med informasjon. Påvirker produsent-tjenester direkte. Medfører at man ikke får tilbakemeldinger på innsendte meldinger. Det er fortsatt mulig å sende inn meldinger. Påvirker konsument-tjenester indirekte da det blir forsinkelse av data ut til rettighetspakker.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-05-06T08:30:00

Skatteetaten har utfordringer med nettverket og dette påvirker FREG. Vi jobber med saken og oppdaterer med informasjon.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-03-30T10:00:00

I kveld, mandag 30.03.2020, fra kl 21:00 til ca 24:00 skal det gjøres vedlikehold. Påvirker produsent-tjenester da man ikke får tilbakemelding i tidsrommet. Lesemodell, rettighetspakker, vil være tilgjengelig.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-03-30T02:30:00

Skatteetaten har utfordringer med IT-systemene og dette påvirker FREG. Vi jobber med saken og oppdaterer med informasjon. Ber om at dere fortsatt sender inn meldinger, spør rettighetspakker etc, men det kan oppleves ustabilitet.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-03-13T10:00:00

Skatteetaten har utfordringer med IT-systemene og dette påvirker FREG. Vi jobber med saken og oppdaterer med informasjon. Ber om at dere fortsatt sender inn meldinger, spør rettighetspakker etc, men det kan oppleves ustabilitet.

Oppdatering kl 15:30: LØST

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-03-05T08:55:00

Fredag 20.03.2020 vil det gjøres en større jobb for å avstemme informasjon mot Kartverket/matrikkel. Dette medfører en opprydding av avvik knyttet til kretser (skole-, kirke-).Videre medfører det oppdatering av adresseinfo på anslagvis 500.000 personer i registeret. Dvs at det vil da legges ut hendelser og oppdaterte dokumenter.

Ber om at konsumenter av rettighetspakker vurderer og planlegger om dette vil kreve noe ekstra på egen side.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-03-04T02:55:00

Onsdag 04.03.2020 kl 20:00 til 23:00 gjøres det vedlikehold på nettverk og tilgangspunkter til Skatteetaten. Kan medføre korte bortfall av tilgjenglig.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-02-20T08:55:00

Torsdag 20.01.2020 kl 21-23 så gjøres det vedlikehold på databaser. Påvirker produsent-tjenester der tilbakemeldinger kan bli forsinket. Mottak av meldinger skjer som normalt. Konsument-tjenester er tilgjengelig som normalt.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-02-19T12:49:00

Onsdag 19.02.2020 er det pr 12:50 feil på sentrale felleskomponente som gjør at FREG er ustabilt. Det påvirket konsument og produsenttjenester. Beklager ulempen det medfører.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-01-29T10:00:00

Tirsdag 28.01.2020 var det driftsproblemer hos Skatteetaten. Det påvirket konsument og produsenttjenester. Problemet ble oppdaget ca kl 18:30 og løst kl 22:30. Beklager ulempen det medførte.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-01-27T11:00:00

Torsdag 06.02.2020 kl 21-24 utføres vedlikehold på sentrale felleskomponenter. Påvirker produsent-tjenester da funksjonell tilbakemelding blir forsinket i perioden. Rettighetspakker/lesemodell påvirkes ikke.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-01-14T12:55:00

Tirsdag 14.01.2020 gjøres vergemål tilgjengelig i rettighetspakke - se https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/om-tjenestene/ I perioden vil da lesemodellen ikke være oppdatert, men oppslag mulig.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-01-13T08:00:00

Mandag 13.01.2020 kl 18:00 til tirsdag 14.01.2020 kl 08:00 gjennomføres det vedlikehold for å få inn informasjonstyper i FREG. Medfører at det blir forsinkelser i produsent-tjenester. Mottak er oppe, men tilbakemelding kommer senere.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-01-02T08:00:00 Periode: Torsdag 02.01.2020 Kjøringen for kommune- og fylkesendring 2020 er gjennomført, litt forsinket ut i noen rettighetspakker. Offentlig med hjemmel er ferdig oppdatert pr kl 07 02.01.2020. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-12-11T10:40:00 LØST. Det er for tiden ustabilitet i nettverket til skatteetaten. Påvirker produsent- og konsumenttjenester. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-12-09T08:00:00 Periode: Mandag 30.12 kl 15:00 til Torsdag 02.01.2019 kl 08:00. I perioden gjennomføres endring iht kommuneendringer 2020. I perioden vil dette bruken FREG. Det er mulig å sende inn meldinger i perioden, men funksjonell tilbakemelding blir forsinket. Påvirker Innlogget tjeneste samt Tilgjengeliggjøring (rettighetspakker) som vil oppleve nedetid og ustabilitet. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-11-25T01:00:00 Periode: Mandag 25.11. og Tirsdag 26.11. Det må gjøres vedlikehold i perioden som påvirker Rettighetspakker/lese-modell. Rettighetspakke offentlig uten hjemmel tas 25.11.2019 etter kl 16:00. Finans og begrenset tas 26.11.2019 etter kl 16:00. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-11-04T01:40:00 Det er for tiden ustabilitet i nettverket til skatteetaten. Påvirker produsent- og konsumenttjenester. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-10-22T09:00:00 Periode: onsdag 23.10.2019 kl 16:00 til torsdag 24.10.2019 kl 08:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden som påvirker Rettighetspakker/lese-modell. Lese-modellen for rettighetspakker er oppe, men nye opplysninger kommer inn når vedlikehold er ferdig. Produsent/mottak-tjenestene er tilgjengelig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-10-18T03:47:00 Det gjøres vedlikehold lørdag 19.10.2019 fra kl 10:00 til 18:00. Man kan oppleve ustabilitet i perioden. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-10-10T01:47:00 RETTET ca 14:20 Det er problemer med nettverk i skatteetaten. Kan påvirke eksterne tjenester. Mer info kommer etterhvert. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-09-30T03:00:00 Periode: onsdag 02.10.2019 kl 20:00 til torsdag 03.10.2019 kl 08:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden. Påvirker produsent tjenester som da ikke får tilbakemelding i perioden. Inn-tjenestene er tilgjengelig, men forsinket kvittering. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-09-27T11:24:00 RETTET! Det er funnet en feil i tjeneste for rekvirering av DNR. Behandlingen av inngående meldinger er stoppet. Det er fortsatt mulig å sende inn forespørsler, men svar gis ikke. Når feilen er rettet vil disse behandles. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-09-18T07:00:00 Periode: onsdag 18.09.2019 kl 20:00 til torsdag 19.09.2019 kl 08:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden. Påvirker produsent tjenester som da ikke får tilbakemelding i perioden. Inn-tjenestene er tilgjengelig, men forsinket kvittering. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-09-02T09:00:00 Periode: onsdag 04.09.2019 kl 20:00 til torsdag 05.09.2019 kl 08:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden. Påvirker produsent tjenester som da ikke får tilbakemelding i perioden. Inn-tjenestene er tilgjengelig, men forsinket kvittering. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-08-27T03:18:00 Periode: onsdag 28.08.2019 kl 16 til torsdag 29.08.2019 ca kl 08:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden på rettighetspakker. Medfører at data oppdateres ikke i perioden. Oppslag er fortsatt mulig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-08-26T11:18:00 Periode: mandag 26.08.2019 kl 21 til tirsdag 27.08.2019 ca kl 09:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden. Medfører forsinkelse på kvittering produsenttjenester. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-08-21T03:18:00 Periode: onsdag 21.08.2019 kl 21 til torsdag 22.08.2019 ca kl 12:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden. Medfører forsinkelse på kvittering produsenttjenester. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-06-17T03:18:00 Periode: mandag 17.06.2019 kl 20 til tirsdag 18.06.2019 kl 08:00. Det må gjøres vedlikehold i perioden. Medfører forsinkelse på kvittering produsenttjenester. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-06-11T11:42:00 Periode: onsdag 12.06.2019 kl 16 til kl 23:00. Tilgjengeliggjøring av data for innflytting og utflytting: Medfører at data i rettighetspakkene ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. Produksjonssetting inneholder nytt skjema for rettighetspakke og nås ved å hente nytt skjema ca kl 16:00. Produsent-tjenester vil ikke påvirkes. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-06-11T11:11:00 Periode: tirsdag 11.06.2019 kl 20 til onsdag 11.06.2019 kl 09. Feilretting av dubletter innflytting og utflytting register krever at vi stopper tilbakemelding på noen sakstyper: D-nummer rekvisisjon, Idgrunnlag, Falsk id, Delt bosted, Kontaktinformasjon dødsbo, Endre d-nummer-person, Endre andre personopplysninger. Medfører at man ikke får umiddelbar innholdsmessig tilbakemelding, men svaret kommer ca kl 09 onsdag. Meldinger kan sendes inn, men besvares da ikke umiddelbart. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-23T06:45:00 Periode: torsdag 23.05.2019 kl 16 til fredag 24.05.2019 kl 09. Migrering av data: Medfører at data i rettighetspakkene ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. Produsent-tjenester vil ikke påvirkes. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-22T06:30:00 Etter mange feil og problemer tirsdag 21.05.2019 er status nå normal. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-21T10:30:00 Det er oppdaget en alvorlig feil i FREG som gjør at produsent-tjenester rammes. Det medfører at man kan oppleve å ikke få svar på tjenester for å sende inn meldinger. Meldingene tas i mot, men svar blir forsinket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-16T10:45:00 Periode: mandag 20.05.2019 kl 20 til tirsdag 21.05.2019 kl 09. Migrering av data: Medfører at data i rettighetspakkene ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. For produsenter vil det ikke gis innholdskvittering før vedlikehold er ferdig. Dvs man kan sende inn meldinger, men kvittering kommer kl 09. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-15T09:50:00 Periode: onsdag 15.05.2019 kl 20 til torsdag 16.05.2019 kl 09. Migrering av data til konsument-tjenester. Medfører at data ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-08T09:50:00 Periode: onsdag 08.05.2019 kl 16 til onsdag 08.05.2019 kl 19. Database endringer for rettighetspakker. Medfører at data ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-29T06:50:00 AVLYST!! Periode: mandag 29.04.2019 kl 20 til tirsdag 30.04.2019 kl 08:00. Det må gjøres en migrering til register. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. * Produsent-tjenester som DNR-rekvirering og endre DNR informasjon. Det er fortsatt mulig å sende inn melding i perioden, men svar kommer først etter vedlikehold. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-23T09:10:00 Korrigering av tidligere tidspunkt. Periode: torsdag 25.04.2019 kl 20 til fredag 26.04.2019 kl 08:00. Det må gjøres en migrering til register. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. * Produsent-tjenester som DNR-rekvirering og endre DNR informasjon. Det er fortsatt mulig å sende inn melding i perioden, men svar kommer først etter vedlikehold. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-08T04:23:00 Periode: onsdag 10.04.2019 kl 20 til torsdag 11.04.2019 kl 08:00. Det må gjøres en migrering til register. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. * Produsent-tjenester som DNR-rekvirering. Det er fortsatt mulig å sende inn melding i perioden, men svar kommer først etter vedlikehold. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-02T03:13:00 Periode: mandag 08.04.2019 kl 16 til kl 23:00. Det må gjøres en migrering til rettighetspakke. Påvirker konsumenter av FREG data via nye rettighetspakker. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-19T10:50:00 Periode: tirsdag 19.03.2019 kl 19:00 til 23:00. Påvirker konsumenter av FREG data via nye rettighetspakker. Det må gjøres en migrering til rettighetspakke. I perioden som migrering pågår vil ikke rettighetspakkene bli oppdatert, men er tilgjengelig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-18T09:27:00 Påvirker tjenestene rekvirer DNR og id-grunnlag. Lørdag 23.03.2019 kl 09 til søndag 24.03 kl 18:00 skal man gjøre en migrering inn til nytt register. I perioden som migrering pågår vil man ikke få innholdsmessig svar på meldinger inn og de kommer først etter at vedlikehold er fullført. Mottak av meldinger vil skje som normalt slik at man kan sende inn. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-13T10:15:00 Det er oppdaget en feil ved lesing av meldinger inn til FREG. Saken er under feilretting. Det medfører at det kan ta tid før man får svar på produsent-meldinger. FEIL ER LØST! Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-11T12:03:00 Påvirker konsumenter av FREG data via nye rettighetspakker. Mandag 18.03.2019 kl 16 skal man gjøre en migrering inn til rettighetspakker. I perioden som migrering pågår vil ikke rettighetspakkene bli oppdatert, men er tilgjengelig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-07T10:30:00

Prosjekt MF er kjent med at det er noen konsumenter som sliter med oppkobling mot konsumenttest-miljøet etter omleggingen på tirsdag. Prosjektet jobber med saken og ser at noen får koblet seg opp mens andre støter på problemer.

Konsumenter som ikke får koblet seg opp kan sende info om feilmeldingen de får til test.mf@skatteetaten.no.

2019-03-01T06:00:00 SAKEN ER LØST! Viktig beskjed! FREG har en feil som stopper all behandling av inngående meldinger. Vi jobber med saken. Det er mulig å sende inn meldinger, men de besvares ikke før feilen er rettet. Gjelder produsent-, konsument- og innloggede tjenester. Ny beskjed blir gitt. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-02-28T10:30:00 Det oppleves utfordringer med nettverk og trafikk inn til folkeregister i dag. Det jobbes med saken. Gjelder produsent-, konsument- og innloggede tjenester. Ny beskjed blir gitt. EDIT: Feil er rettet. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-02-18T08:09:00 Vedlikehold av stormaskin kl 18-22 torsdag 21.02.2019. Vil påvirke svartider på produsenttjenester. Innsending kan gå som normalt, men svar blir forsinket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-01-29T01:32:00 AVLYST - INGEN VEDLIKEHOLD!!! Tidligere driftsmelding som nå AVLYSES: Fredag 01.02.2019 kl 20:00 til søndag 03.02.2019 kl 22:00 kjøres det en større oppdatering av FREG. Det medfører at noen innsendingstjenester påvirkes. Det gjelder DNR-rekvirering og melding om ID-kontroll. Det er fortsatt mulig å sende inn meldinger i perioden, men svar blir forsinket. Svar kommer først søndag. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-01-23T11:38:00 Mandag 28.01.2019 kl.16:00 til kl 20:00 vil det utføres vedlikehold av FREG rettighetspakke offentlig med hjemmel. Det medfører at rettighspakken ikke oppdateres i perioden, men er tilgjengelig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-01-22T07:49:00 Tirsdag 29.01.2019 kl.20:00 til onsdag 30.01.2019 kl 12:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger, men meldinger behandles fortløpende. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2018-12-13T07:16:00 Vedlikehold som var varslet har tatt kortere tid enn forventet. Dvs normal drift der du kan forvente at meldinger behandles fortløpende. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2018-12-11T02:41:00 Onsdag 12.12 kl kl.20:00 til torsdag 13.12 kl 12:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger, men meldinger behandles fortløpende. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2018-12-06T03:52:00 I FREG er det oppdaget en feil knyttet til rekvirering av DNR. Vi jobber med feilretting og mer informasjon kommer. Ved spørsmål så sendes mail til freg.produksjon@skatteetaten.no. 2018-12-07 FEIL RETTET!
2018-11-23T02:00:00 Feilen ved at produsentene ikke fikk lest tilbakemelding er nå rettet.
2018-11-22T10:16:00 Det er for tiden et problem med lesing av tilbakemelding for produsentene. De får en feilmelding om at org.nummer mangler. Vi jobber med saken og legger ut ny informasjon så snart det er løst.
2018-11-21T12:18:00 Onsdag 21.11 var det ettervirkninger av migrering fra DSF inn til nytt register. Feilen er nå rettet. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-21T08:02:00 Onsdag 21.11 er det ettervirkninger av migrering fra DSF inn til nytt register. Konsekvens er at rettighetspakke ikke er oppdatert. Det er mulig å sende inn meldinger på produsentgrensesnitt (DNR, DØD etc) og man skal motta tilbakemeldinger Kan oppleves treghet. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-19T03:54:00 Tirsdag 20.11 kl kl.20:00 til onsdag 21.11 kl 09:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger, men meldinger behandles fortløpende. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-13T07:00:00 RETTET. Det er oppstått en feil mot DSF/stormaskin (nettverk) som medfører en del utfordringer. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-08T10:50:00 Tirsdag 13.11 kl kl.20:00 til onsdag 14.11 kl 09:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-05T12:45:00 Lørdag 10.11 kl kl.09:00 – 12:00 kan det oppleves ustabilitet i FREG sine tjenester. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-05T10:45:00 Torsdag 08.11 kl kl.18:00 – 22:00 vil det utføres vedlikehold av DSF. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-31T03:10:00 Det er oppdaget en utfordring i en komponent i FREG. Konsekvens er at man kan oppleve forsinkelse i tilbakemelding på innsendte meldinger. Tilgjengeliggjøring er oppe og fungerer, men data kan være noe forsinkelt. Det jobbes med å løse feilen. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-18T09:45:00 Torsdag 25.10 vil det utføres vedlikehold av ytre brannmur og andre felleskomponenter. Det medfører at at torsdag 25.10 fra kl 18-24 vil man oppleve ustabilitet der man ikke kan sende inn meldinger eller motta tilbakemeldinger på innsendingstjenester. Hendelsesliste og personoppslag vil også bli rammet være rammet i perioden. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-18T09:23:00 STATUS: LØST I forbindelse med migrering som var er det dessverre oppdaget en del feil ved distribusjon til rettighetspakken. Feilen medfører at man ikke får oppdatert rettighetspakken og nye data er da ikke kommet over. Vi jobber med feilrettingen og kommer tilbake med status når den er løst.
2018-10-11T03:05:00 Varsler med dette vedlikehold av nettverk 18.oktober 2018 kl 18 til 22. Medfører at produsent-tjenester til FREG er utilgjengelig i perioden. Konsument-tjenster blir også berørt. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-10-08T03:23:00 Helga fra 12. oktober til og med 14. oktober vil det foregå vedlikehold i FREG. Fra kl 17 fredag 12. oktober vil man oppleve forsinkelser på tjenester på rekvirering DNR og ID grunnlag. Man kan forvente å motta tilbakemelding etter kl 15 søndag 14. oktober. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-08T03:13:00 Det oppleves ustbilitet i ekstern test. Man jobber med å løse utfordringen så fort som mulig.
2018-10-02T01:57:00 Varsler med dette vedlikehold av felleskomponenter i Skatteetaten 25.oktober 2018 kl 21 til 22. Medfører forsinkelser på tilbakemeldinger. Innsendinger skal gå som normalt, men man vil oppleve at tilbakemeldinger kommer noe senere. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-09-25T10:05:00 Varsler med dette vedlikehold av DSF/stormaskin torsdag 11. oktober fra kl 18 til 22. Man kan i perioden oppleve ustabilitet i mottak av meldinger og forsinkelser på tilbakemeldinger. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-08-24T10:15:00 Varsler med dette vedlikehold av sentral infrastruktur i FREG tirsdag 4.september fra kl 18:00 til 20:00. Man kan i perioden oppleve ustabilitet i mottak av meldinger og forsinkelser på tilbakemeldinger. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-08-23T12:00:00 Pga en feil sentral infrastruktur oppleves det feil i FREG. Vi jobber med feilretting og oppdaterer med status så snart som mulig.
2018-08-23T01:00:00 Feil er rettet og man er i normal drift med FREG
2018-08-22T02:50:00 Feil som var rapportert på sentral infrastruktur er rettet og alle tjenester skal nå fungere som normalt
2018-08-22T01:30:00 Pga en feil sentral infrastruktur oppleves det feil i FREG. Vi jobber med feilretting og oppdaterer med status så snart som mulig.
2018-08-01T08:10:00 Etter en del utfordringer i går knyttet til felleskomponenter i Skatteetaten er man i dag onsdag 01.08.2018 i normal drift.
2018-07-31T11:10:00 Pga feil i sentral infrastruktur i Skatteetaten vil produsent og konsument tjenestester oppleve ustabilitet. Det jobbes med saken og man forventer at feilen blir rettet så snart som mulig
2018-07-04T09:00:00 Pga feil i sentral infrastruktur i Skatteetaten vil produsent og konsument tjenestester oppleve ustabilitet. Det jobbes med saken og man forventer at feilen er rettet innen kl 10:00
2018-06-08T03:00:00 Det må gjøres vedlikehold av eksternt testmiljø fra kl 15:00 i dag. Det vil oppleves ustabilitet 5-10 minutter
2018-06-04T11:04:00 Det må gjøres vedlikehold av eksternt testmiljø fra kl 14:00 i dag mandag 4. juni. Det vil oppleves ustabilitet resten av dagen. Fra tirsdag skal alt være ok.
2018-05-08T11:04:00 Det er planlagt vedlikehold i DSF fra kl 17-19 i dag. Tjenestene vil være tilgjengelig i FREG, men man kan oppleve forsinkelse på tilbakemeldinger.
2018-05-03T10:00:00 Pga feil i planlagt vedlikehold i går kveld må det tas i dag torsdag. Etter kl 20:00 i dag (03.05.2018) vil tjeneste for rekvirering av DNR være nede. Oppe igjen fredag kl 08:00 (04.05.2018). Det er mulig å sende inn etter kl 20:00, men svar vil ikke komme før påfølgende morgen.
2018-05-02T09:38:00 Onsdag 02.05 kl 16:00 og fram til torsdag 03.05 kl 08 vil det være vedlikehold av tjeneste for DNR rekvirering. Du kan sende inn rekvireringer, men får ikke tilbakemelding før etter kl 08 torsdag 03.05.2018.
2018-04-24T03:16:00 Onsdag 25.04 kl 16:00 og fram til torsdag 26.04 kl 08 vil det være vedlikehold av tjeneste for DNR rekvirering. Du kan sende inn rekvireringer, men får ikke tilbakemelding før etter kl 08 torsdag 26.04
2018-01-10T09:11:00

Normal situasjon. Ingen kjente avvik.