Grensesnittbeskrivelse

Oppslagstjenesten gir tilgang til data om en person. Tjenesten tilbyr flere former for oppslag.

  • Siste versjonen av en person. Dette er til enhver tid oppdaterte data om personen i henhold til Folkeregisteret.
  • En versjonert utgave av en person som har vært eller er gyldig.
  • Entydig søk
  • Søk med treffliste

Endepunkter bygges opp i henhold til beskrivelse her.

Det er mulig å spesifisere hvilke data en ønsker returnert fra oppslaget, dette er nærmere beskrevet på siden om dataminimering

Entydig søk

Entydig søk tillater konsumenter å søke opp personer med forskjellige opplysninger og motta et mer komplett og oppdatert persondokument.

Det er en forutsetning at opplysningene det søkes etter er entydig identifiserende. Søk med opplysninger som matcher flere enn en person vil resultere i feilmelding.

Tjenesten støtter fonetisk søk og oppslag på historiske navn og adresser.

Definisjoner Rett til treff: betyr at dersom denne kombinasjonen av søkekriterier er angitt så har du retten til å få utlevert et treff tilbake Entydig: betyr at søkekriteriene kun skal matche én person i hele registeret Treff: betyr at dersom søkekriteriene som er angitt finner kun én person (entydig) og kombinasjonen av kriterier gir rett til treff, så får du utlevert resultatet. Det er fullt mulig å angi flere søkekriterier enn de kriteriene som gir rett til treff for å snevre inn søket.

Minimumsinformasjon i søket:

  • Fødselsnummer og navn (fornavn og etternavn)
  • Fødselsdato og navn (fornavn og etternavn)
  • Navn (fornavn og etternavn) og adresse (Gatenavnet, eller minst 3 tegn fra begynnelsen av det. Kombineres med husnummer dersom adressen har husnummer og/eller bokstav, og teller som én uavhengig opplysning til sammen.
  • Navn (fornavn og etternavn) og postnummer

Rettighetspakkene Offentlig med hjemmel og Finans vil i tillegg kunne benytte utenlandskpersonidentifikasjon eller legitimasjonsdokument i kombinasjon med fornavn og etternavn. Offentlig med hjemmel kan også benytte utlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnummer i kombinasjon med fornavn og etternavn som et entydig søk.

Eksempel på entydig søk på gitte kriterier: $ curl -k -v -X GET "https://folkeregisteret-api-konsument.sits.no/folkeregisteret/offentlig-med-hjemmel/api/v1/personer/entydigsoek?foedselsdato=19551228&navn=Arne%20gran&postnummer=5089&adressenavn=adolph%20bergs%20vei&husnummer=14&soekFonetisk=true" -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: Bearer $(ditt_token)"
Eksempler på kombinasjoner som gir rett til treff:

Opplysning Beskrivelse Eksempel
Navn og identifikasjonsnummer Må være minst ett fornavn og ett etternavn. Fonetisk eller eksakt ?navn=Arne%20Hansen&identifikasjonsnummer=13108138812
Navn og fødselsdato Må være minst ett fornavn og ett etternavn. Fonetisk eller eksakt ?navn=Arne%20Hansen&foedselsdato=19811013
Navn og gateadresse Må være minst ett fornavn og ett etternavn. Fonetisk eller eksakt. Gatenavnet, eller minst 3 tegn fra begynnelsen av det. Kombineres med husnummer og teller som én uavhengig opplysning til sammen. Parameteren husnummer kan utelates dersom adressen ikke har noe husnummer. Ellers påkrevd for rett til treff ?navn=Arne%20Hansen&adressenavn=Økernveien&husnummer=10B
Navn og postnummer Må være minst ett fornavn og ett etternavn. Fonetisk eller eksakt ?navn=Arne%20Hansen&postnummer=1251
Følgende gjelder kun for rettighetspakkene Offentlig med hjemmel og Finans - -
Navn og utenlandskpersonidentifikasjon Må være minst ett fornavn og ett etternavn. Fonetisk eller eksakt. Inkludert landkode i utenlandskpersonidentifikasjon slik: - ?navn=Arne%20Hansen&utenlandskpersonidentifikasjon=ARG-8766523769
Navn og legitimasjonsdokument Må være minst ett fornavn og ett etternavn. Fonetisk eller eksakt. Inkludert landkode i legitimasjonsdokument slik: - ?navn=Arne%20Hansen&legitimasjonsdokument=DNK-7545367
Følgende gjelder kun for rettighetspakkene Offentlig med hjemmel - -
Navn og utlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnummer Må være minst ett fornavn og ett etternavn. Fonetisk eller eksakt. ?navn=Arne%20Hansen&utlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnummer=87676437682


Søk med treffliste

Søk med treffliste lister opp personer som tilfredsstiller de kriteriene konsumenten har oppgitt. Det er ingen minimumskombinasjoner eller obligatoriske felter i tjenesten, men hvis kriteriene treffer mer enn 10 000 personer vil tjenesten returner feilmelding om at søket må konkretiseres. Hvis søket ikke kan konkretiseres må det vurderes om konsumenten kan benytte uttrekk/tilpasset.

Curl requester

Eksempler på requester med curl kan genereres i swaggerhub for de ulike rettighetspakkene.

Headere

Accept

Verdien i denne headeren angir ønsket dataformat. Det er støtte for application/json (default) og application/xml.

Content-Type

For bulkoppslag gjøres det POST-requester, disse forventer at headeren Content-Type er satt. Det er støtte for application/json og application/xml (default).