Inn- og utflytting har vært taushetsbelagt, og kun tilgjengelig for offentlig med hjemmel. Som følge av en justering av regelverket er disse opplysningene ikke lengre taushetsbelagte. Dette betyr at rettighetspakkene finans, offentlig uten hjemmel, privat, privat uten hjemmel og presse nå vil få tilgang til disse opplysningene.

For historiske inn- og utflyttinger vil datoer (ajourholdstidspunkt, gyldighetstidspunkt og utflyttingsdato) fortsatt være taushetsbelagt. For personer med adressebeskyttelse vil tilflyttingsland, tilflyttingssted, utflyttingsdato, fraflyttingsland og fraflyttingsland i utlandet være skjermet, og kun tilgjengelig for offentlige rettighetspakker. Personer med adressebeskyttelse strengt fortrolig vil ikke deles.

Endringen vil tre i kraft i folkeregisteret torsdag 4. august etter arbeidstid. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men vil ikke motta nye opplysninger mens inn- og utflytting leses inn i rettighetspakkene. Rettighetspakken offentlig med hjemmel er ikke berørt av endringen.