Spørsmål og svar

English

Generelt

Hvilke endringer inngår i moderniseringen av mva-området?

Ny registreringsløsning for mva-pliktige

Skatteetaten har lansert en ny tjeneste for virksomheter som skal registrere seg i Mva-registeret. Med den nye tjenesten vil behandlingstiden, for flesteparten av registreringene, reduseres fra flere uker til noen minutter. Den nye registreringsløsningen ligger på skatteetaten.no.

Ny mva-melding

Moderniseringen sørger for forenkling for næringslivet gjennom forbedringer som felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-meldinger; bedre brukeropplevelse og mer fleksibilitet i oppsettet; støttende digital veiledning og mindre feilkilder. Ny mva-melding ble lansert 01.01.22.

Blir det en overgangsperioder fra gammel til ny tjeneste?

Samordet Registermelding del 2 er ikke lenger åpen for endring og opphør av registrering etter 2. kvartal 2021. For mva-melding er det ingen overgangsperiode.

Vil det finnes en «nødløsning» dersom vi får tekniske problemer?

For registreringsløsningen har man mulighet til å sende inn en ufullstendig søknad som tilbys etter de første stegene i tjenesten. For mva-melding er det mulig å manuelt fylle inn og sende mva-melding direkte i innlogget tjeneste på Skatteetatens hjemmesider.

Hvem kan fylle ut mva-registrering og mva-melding, og hvem kan sende inn?

Altinn-roller

Her kan du se en oversikt over de ulike Altinn-rollene og lese mer om Altinns roller og rettigheter.

Registreringsprosessen

For å fylle ut registreringssøknaden må du ha en av følgende roller i Altinn: Virksomheten selv, Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Revisormedarbeider.

For å signere registreringssøknaden må du ha en av følgende roller i Altinn: Begrenset signeringsrett eller Kontaktperson NUF.

Delegert tilgang til registreringstjenesten

Advokater og andre rådgivere som ikke benytter Altinn-roller, kan be virksomheten delegere tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn. Alternativt kan vedkommende forespørre tilgang dersom man har en tilknytning til virksomheten i Altinn fra før.

Tilgangen til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn kan gis på personnivå eller på virksomhetsnivå (tilgangen gis kun på virksomhetsnivå dersom man har tilknytning til virksomheten fra før).

Ved tilgang på personnivå oppgir man personnummer eller selvvalgt brukernavn i Altinn overfor virksomheten. Tilgangen er ikke tidsbegrenset, så virksomheten bør fjerne tilgangen hvis advokat eller rådgiver ikke lenger skal ha tilgang. En funksjonalitet for tidsbegrensning kommer trolig etter hvert.

Altinn-roller for advokater og rådgivere

Det er også mulig for advokater og rådgivere å tilegne seg Altinn-roller for en virksomhet. Dette gjøres i samhandling med virksomheten det gjelder. Rolletittelen vil kun vises for den som har delegert rollen og vil ikke være synlig i andre systemer, som for eksempel i Enhetsregisteret.

Hvem kan fylle ut og levere mva-melding?

Det gjøres ikke endringer i praksis:

Utfyller: Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering: Begrenset signeringsrettighet, Kontaktperson NUF eller Regnskapsfører med signeringsrettighet.

Utvidet funksjonalitet

Skatteetaten har planer om å utvikle funksjonalitet for delegering av fullmakt i enkeltsaker der en person har behov for å delegere myndighet til en fullmektig, da det kan være relevant i flere tilfeller, inkludert ved søknad, klage og etterkontroll. Dette er tilleggsfunksjonalitet som utvikles senere, og det finnes per i dag ikke estimert et tidspunkt for når dette vil være klart.

Mva-melding

Når trer ny mva-melding i kraft?

Fra 1. januar 2022. Mva-meldinger og korrigeringer som gjelder for terminer til og med 31. desember 2021 må leveres på gammelt format i Altinn, slik som tidligere.

Skal leveringen av mva-melding skje via Altinn eller via Skatteetatens nettside?

Virksomheter og rådgivere oppfordres til å levere mva-meldingen direkte fra regnskapssystemet. For de som ikke har regnskapssystem, eller av annen grunn ikke kan levere gjennom regnskapssystem, har Skatteetaten en egen webbasert innlogget tjeneste som kan brukes for levering av mva-melding. Altinn vil fortsatt brukes for identifisering og informasjonsutveksling.

Er levering i innlogget tjeneste en permanent løsning som er åpen for alle (hvis man ikke kan eller vil bruke system-system)?

Ja, innlogget tjeneste er en permanent løsning som er åpen for alle.

Kan man teste ut den innloggede løsningen for manuell utfylling før man sender inn en faktisk mva-melding?

Man kan teste ut den innloggede løsningen for manuell utfylling av mva-melding ved å logge seg inn i testmiljøet her. For å logge inn må man bruke testbrukere fra Tenor testdatasøk. Brukerveileding for dette finnes her.

Er det mulig å laste opp en XML-fil med grunnlagsdataene i innlogget løsning, slik at bruker da får utfylt dataene basert på innholdet i filen?

Ja, det er mulig å laste opp en XML-fil i innlogget løsning. Det er ikke mulig å gjøre endringer på tall eller merknader etter opplasting av XML-filen, men det vil være mulig å laste opp vedlegg. Hvis man finner feil eller vil gjøre endringer kan man laste opp en ny XML-fil.

På hvilket aggregeringsnivå skal beløp oppgis i ny mva-melding?

På samme nivå som før.

Kan man vedlegge dokumentasjon som filvedlegg til mva-meldingen?

Ja, man kan vedlegge inntil 50 vedlegg per melding, og vedlegg kan være opp til 25 MB per fil. Vi vil støtte følgende formater:

- PDF
- Open Office XML (OOXML)
- Open Document Format (ODF)
- JPG eller PNG

Hvordan autentiserer man seg for innsending av mva-melding?

Autentisering skjer via ID-porten, med personlig pålogging for system til system og for innlogget tjeneste. Altinn innlogging med brukernavn og passord kan ikke benyttes. Sluttbrukersystemene må tilby et påloggingsvindu til ID-porten for bruker, slik at bruker kan logge på med eID og SBS får tilbake et ID-porten-token som brukes videre mot Skatteetaten og Altinn sine tjenester. For å slippe å logge på mange ganger varer en pålogging i 8 timer.

Vi ønsker å kunne tilby støtte for maskinporten, og ser på de juridiske og praktiske problemstillingene rundt dette.Per nå er det ID-porten som er løsningen.

Kan man fortsatt sende inn tilleggsmelding?

Tilleggsmelding er ikke lenger aktuelt. Hvis man gjør endringer i regnskapssystemet som fører til at man vil korrigere mva-meldingen sender man inn en ny komplett melding. Siste melding vil alltid være gjeldende.

Hvordan rapportere fra lukket regnskapsperiode når man ikke kan bruke tilleggsmelding?

Det er er to alternative måter å løse dette på:

  1. Gjenåpne perioden (f.eks. 1. termin) og bokføre de nye opplysningerne i denne perioden, før perioden lukkes på nytt. Det vil si at SAF-T filen som underbygger siste mva-melding (gitt en etterfølgende kontroll med krav om innsending av SAF-T regnskapsfil) kan tas fra denne regnskapsperioden. Skatteetaten anbefaler at det gjøres på denne måten dersom dette er mulig.
  2. Registrere transaksjonen i ny periode (f.eks. 2. termin), gitt funksjonalitet i regnskapssystemet som gjør at transaksjonene kan skilles ut på riktig periode. Transaksjonen må enkelt kunne skilles ut fra de andre transaksjonene, og kontrollsporet må ivaretas. SAF-T filen som underbygger sist innsendte mva-melding for 1. termin (gitt kontroll) må da også inneholde den senere perioden der de nye transaksjonene/disposisjonene er bokført. Dette kan medføre at man sender inn to SAF-T filer tilhørende to ulike perioder, for å få med seg hele grunnlaget for korreksjonsmeldingen.

Det understrekes at SAF-T regnskapsfil kun skal sendes inn på forespørsel fra Skatteetaten, i forbindelse med kontroll.

Hvordan skal fellesregistrerte selskaper rapportere mva-meldingen?

Det er enheten som står oppført som rapporterende enhet som må levere mva-meldingen for hele fellesregistreringen fra regnskapssystemet eller i portalen.

Når man kutter desimaler på grunnlag og på mva-beløp, da kan man få "avvik" når man kontrollerer ved å gange grunnlaget med mva-prosent. Vil dette slå ut på valideringen?

Ja, vi tar høyde for dette i valideringen og har lagt inn en toleranse på +/-1kr x antall linjer, begrenset nedad til +/10 kroner. En melding med 3 linjer vil dermed ha +/-10 kroner toleranse, mens en melding med 14 linjer vil ha +/-14 kroner toleranse.

Finnes det en kodeliste med beskrivelser for de ulike kodene?

Den kan finnes på Github.

Finnes det en oversikt som viser hva de gamle mva-kodene skal føres som i SAF-T koder i ny mva-melding?

Vi har lagt ut en oversikt med speiling av koder fra gammelt til nytt og fra nytt til gammelt som kan finnes her.

Test

Vil testingen av mva-melding være åpen for alle?

Informasjon rundt testing er åpent for alle gjennom Github.