Spørsmål og svar

English

Generelt

Hvilke endringer inngår i moderniseringen av mva-området?

Ny registreringsløsning for mva-pliktige

Skatteetaten har lansert en ny tjeneste for virksomheter som skal registrere seg i Mva-registeret. Med den nye tjenesten vil behandlingstiden, for flesteparten av registreringene, reduseres fra flere uker til noen minutter. Den nye registreringsløsningen ligger på skatteetaten.no.

Ny mva-melding

Moderniseringen sørger for forenkling for næringslivet gjennom forbedringer som felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-meldinger; bedre brukeropplevelse og mer fleksibilitet i oppsettet; støttende digital veiledning og mindre feilkilder. Ny mva-melding lanseres 01.01.22.

Salgs- og kjøpsmelding

Et forslag til ny melding er sendt på høring. Forslaget innebærer at bokførte salg og kjøp på transaksjonsnivå skal rapporteres på en hensiktsmessig måte. Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 26. november 2021. Du kan lese hele høringsforslaget her.

Blir det en overgangsperioder fra gammel til ny tjeneste?

Samordet Registermelding del 2 er ikke lenger åpen for endring og opphør av registrering etter 2. kvartal 2021. For mva-melding er det ikke planlagt en overgangsperiode.

Vil det finnes en «nødløsning» dersom vi får tekniske problemer?

For registreringsløsningen har man mulighet til å sende inn en ufullstendig søknad som tilbys etter de første stegene i tjenesten. For mva-melding vil det være mulig å manuelt fylle inn og sende mva-melding direkte i innlogget tjeneste på Skatteetatens hjemmesider.

Hvem kan fylle ut mva-registrering og mva-melding, og hvem kan sende inn?

Hvorfor har Skatteetaten valgt å begrense utfylling gjennom Altinn-roller?

Slik utfylling fungerer i dag er det ingen begrensning på hvem som kan fylle ut for en virksomhet, og dersom virksomheten har dårlige rutiner for signering kan utilsiktede utfyllinger bli sendt inn og gi alvorlige konsekvenser. Den nye bruken av roller er sikrere, og i tråd med standarden for alle andre moderniserte oppgaver i Skatteetaten. Det kreves Altinn-roller eller tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" for å fylle ut og/eller sende inn søknad om samtlige registreringer i mva-registeret. I tillegg kreves det også Altinn-roller for å fylle ut og levere mva-melding.

Mer om Altinn-roller

Her kan du se en oversikt over de ulike Altinn-rollene og lese mer om Altinns roller og rettigheter.

Registreringsprosessen

For å fylle ut søknaden må du ha en av følgende roller i Altinn: Virksomheten selv, Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Revisormedarbeider.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn: Begrenset signeringsrett eller Kontaktperson NUF.

Delegert tilgang til registreringstjenesten

Advokater og andre rådgivere som ikke benytter Altinn-roller, kan be virksomheten delegere tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn. Alternativt kan vedkommende forespørre tilgang dersom man har en tilknytning til virksomheten i Altinn fra før.

Tilgangen til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn kan gis på personnivå eller på virksomhetsnivå (tilgangen gis kun på virksomhetsnivå dersom man har tilknytning til virksomheten fra før).

Ved tilgang på personnivå oppgir man personnummer eller selvvalgt brukernavn i Altinn overfor virksomheten. Tilgangen er ikke tidsbegrenset, så virksomheten bør fjerne tilgangen hvis advokat eller rådgiver ikke lenger skal ha tilgang. En funksjonalitet for tidsbegrensning kommer trolig etter hvert.

Altinn-roller for advokater og rådgivere

Det er også mulig for advokater og rådgivere å tilegne seg Altinn-roller for en virksomhet. Dette gjøres i samhandling med virksomheten det gjelder. Rolletittelen vil kun vises for den som har delegert rollen og vil ikke være synlig i andre systemer, som for eksempel i Enhetsregisteret.

Hvem kan fylle ut og levere mva-melding?

Det gjøres ikke endringer fra dagens praksis:

Utfyller: Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering: Begrenset signeringsrettighet, Kontaktperson NUF eller Regnskapsfører med signeringsrettighet.

Utvidet funksjonalitet

Skatteetaten har planer om å utvikle funksjonalitet for delegering av fullmakt i enkeltsaker der en person har behov for å delegere myndighet til en fullmektig, da det kan være relevant i flere tilfeller, inkludert ved søknad, klage og etterkontroll. Dette er tilleggsfunksjonalitet som utvikles senere, og det finnes per i dag ikke estimert et tidspunkt for når dette vil være klart.

Mva-melding

Når trer ny mva-melding i kraft?

Fra 1. januar 2022. Første frist for innlevering vil avhenge av hvilken termin man har. Mva-meldinger og korrigeringer som gjelder for terminer til og med 31. desember 2021 må leveres på gammelt format i Altinn, slik som tidligere.

Skal leveringen av mva-melding skje via Altinn eller via Skatteetatens nettside?

Virksomheter og rådgivere oppfordres til å levere mva-meldingen direkte fra regnskapssystemet. Skatteetaten jobber tett med systemleverandører for å tilrettelegge for dette. For de som ikke har regnskapssystem, eller av annen grunn ikke kan levere gjennom regnskapssystem, utvikler Skatteetaten en egen webbasert innlogget tjeneste som kan brukes for levering av mva-melding. Altinn vil fortsatt brukes for identifisering og informasjonsutveksling.

Er levering i innlogget tjeneste en permanent løsning som er åpen for alle (hvis man ikke kan eller vil bruke system-system)?

Ja, innlogget tjeneste er en permanent løsning som er åpen for alle.

Kan vi allerede nå se hvordan den innloggede løsningen for manuell utfylling av mva-melding vil se ut?

Man kan prøve ut den innloggede løsningen for manuell utfylling av mva-melding ved å logge seg inni testmiljøet her. For å logge inn må man bruke testbrukere fra Tenor testdatasøk. Brukerveileding for dette finnes her.

Vil det være mulig å laste opp en XML-fil med grunnlagsdataene i innlogget løsning, slik at bruker da får utfylt dataene basert på innholdet i filen?

Ja, det vil være mulig å laste opp en XML-fil i innlogget løsning. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer på tall eller merknader etter opplasting av XML-filen, men det vil være mulig å laste opp vedlegg.

På hvilket aggregeringsnivå skal beløp oppgis i ny mva-melding?

På samme nivå som før. Se "salgs- og kjøpsmelding" for mer informasjon om forslaget rundt rapportering på transaksjonsnivå.

Er det laget et utkast visuelt hvordan den nye meldingen skal se ut i regnskapssystemet?

Skatteetaten stiller ikke krav til hvordan meldingen skal se ut i regnskapssystemet. Målet er at brukerne skal føre regnskap som normalt, og at systemet sammenstiller informasjonen fra regnskapet til mva-meldingen, slik at brukeren kan sende inn.

Den nye rapporteringen vil være kodebasert og legge til rette for digital samhandling. Dagens nummererte poster erstattes av en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer. Det vil bli mulig å gi merknader både samlet og per linje. Kodelisten for den nye mva-meldingen er tilgjengelig på Github, under Informasjonsmodeller, XSD og kodelister.

Kan man vedlegge dokumentasjon som filvedlegg til mva-meldingen?

Ja, man kan vedlegge inntil 50 vedlegg per melding, og vedlegg kan være opp til 25 MB per fil. Vi vil støtte følgende formater:

- PDF
- Open Office XML (OOXML)
- Open Document Format (ODF)
- JPG eller PNG

Hvordan autentiserer man seg for innsending av mva-melding?

Autentisering vil skje via ID-porten, med personlig pålogging for system til system og for innlogget tjeneste. Dagens Altinn innlogging med brukernavn og passord vil ikke kunne benyttes. Sluttbrukersystemene må tilby et påloggingsvindu til ID-porten for bruker, slik at bruker kan logge på med eID og SBS får tilbake et ID-porten-token som brukes videre mot Skatteetaten og Altinn sine tjenester. For å slippe å logge på mange ganger varer en pålogging i 8 timer.

Vi ønsker å kunne tilby støtte for maskinporten, og ser på de juridiske og praktiske problemstillingene rundt dette, men det kommer senere enn 1. januar 2022. I planene som foreligger nå er det ID-porten som er løsningen.

Kan man fortsatt sende inn tilleggsmelding?

Tilleggsmelding vil ikke lenger være aktuelt. Hvis man gjør endringer i regnskapssystemet som fører til at man vil korrigere mva-meldingen sender man inn en ny komplett melding. Siste melding vil alltid være gjeldende.

Hvordan rapportere fra lukket regnskapsperiode når man ikke kan bruke tilleggsmelding?

Det er er to alternative måter å løse dette på:

  1. Gjenåpne perioden (f.eks. 1. termin) og bokføre de nye opplysningerne i denne perioden, før perioden lukkes på nytt. Det vil si at SAF-T filen som underbygger siste mva-melding (gitt en etterfølgende kontroll med krav om innsending av SAF-T regnskapsfil) kan tas fra denne regnskapsperioden. Skatteetaten anbefaler at det gjøres på denne måten dersom dette er mulig.
  2. Registrere transaksjonen i ny periode (f.eks. 2. termin), gitt funksjonalitet i regnskapssystemet som gjør at transaksjonene kan skilles ut på riktig periode. Transaksjonen må enkelt kunne skilles ut fra de andre transaksjonene, og kontrollsporet må ivaretas. SAF-T filen som underbygger sist innsendte mva-melding for 1. termin (gitt kontroll) må da også inneholde den senere perioden der de nye transaksjonene/disposisjonene er bokført. Dette kan medføre at man sender inn to SAF-T filer tilhørende to ulike perioder, for å få med seg hele grunnlaget for korreksjonsmeldingen.

Det understrekes at SAF-T regnskapsfil kun skal sendes inn på forespørsel fra Skatteetaten, i forbindelse med kontroll.

Hvordan skal fellesregistrerte selskaper rapportere mva-meldingen?

Det er enheten som står oppført som rapporterende enhet som må levere mva-meldingen for hele fellesregistreringen fra regnskapssystemet eller i portalen.

Når man kutter desimaler på grunnlag og på mva-beløp, da kan man få "avvik" når man kontrollerer ved å gange grunnlaget med mva-prosent. Vil dette slå ut på valideringen?

Ja, vi tar høyde for dette i valideringen og har lagt inn en toleranse på +/-1kr x antall linjer, begrenset nedad til +/10 kroner. En melding med 3 linjer vil dermed ha +/-10 kroner toleranse, mens en melding med 14 linjer vil ha +/-14 kroner toleranse.

Vil det foreligge en kodeliste med beskrivelser for de ulike kodene?

Den kan finnes på Github.

Finnes det en oversikt som viser hva de gamle mva-kodene skal føres som i SAF-T koder i ny mva-melding?

Vi har lagt ut en oversikt med speiling av koder fra gammelt til nytt og fra nytt til gammelt som kan finnes her.

Salgs- og kjøpsmelding

Hva innebærer salgs- og kjøpsmelding og når kommer den?

Salgs- og kjøpsmelding har vært på høring og det er ikke aktuelt å sette igang arbeidet med denne meldingen på nåværende tidspunkt. Dersom det senere blir aktuelt å gjøre systemtilpassinger for slike regler vil det bli hensyntatt at virksomheter, leverandører av regnskapssystemer og Skatteetaten trenger tid til å tilpasse systemer. Forslaget som var på høring gjelder å innføre en opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter, med mulige unntak. Offentlig virksomhet er en betydelig innkjøper og foreslås omfattet av opplysningsplikten.

Opplysningsplikten gjelder den enkelte salgs- og kjøpstransaksjon med opplysninger om fakturanummer, dokumentasjonsdato, angivelse av partene i transaksjonen med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger om vederlag og merverdiavgift. Opplysningsplikten vil bidra til at transaksjoner kan ses i sammenheng. Dette er ikke mulig i dag. Det skal ikke rapporteres hva den enkelte transaksjon gjelder.

En stor andel av de bokføringspliktige fører regnskapet elektronisk og har allerede i dag krav til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form (SAF-T). Dette tilrettelegger for at rapporteringen kan gjøres direkte fra regnskapssystemet til skattemyndighetene.

Hensikten med en slik melding er å øke etterlevelse, sørge for økt likebehandling og hindre urettmessig konkurransevridning i næringslivet. Det vil gi Skatteetaten et bedre grunnlag for å vurdere veilednings- og kontrolltiltak for å redusere skatte- og avgiftsunndragelser. Et viktig mål er at salgs- og kjøpsmeldingen i liten grad vil skape merarbeid for næringslivet, ved innrapportering fra regnskapssystem.

Vil den nye meldingen gjelde for alle, eller blir det gjort unntak for små bedrifter?

Forslaget innebærer en mulighet for at enkelte virksomheter ikke trenger å levere salgs- og kjøpsmelding.

Er det aktuelt å utvide dagens SAF-T Financial Norway XML fil til å ta med salgs/kjøps faktura, eller vil ny salgs kjøpsmelding være helt utenfor SAF-T Financial Norway XML filen?

Salgs- og kjøpsmeldingen vil være noe annet enn SAF-T regnskap, men det er aktuelt å gjenbruke noe av strukturen.

Test

Vil testingen av mva-melding være åpen for alle?

Informasjon rundt testing er åpent for alle gjennom Github. Den som er interessert i å delta på test-løpet i samarbeid med Skatteetaten er velkommen til å ta kontakt gjennom mva-modernisering@skatteetaten.no.

Vil det komme en testversjon av portalen så man kan teste utfylling og de nye valideringene før innlevering?

Testversjon av portalen finnes her. For å benytte seg av denne må man bruke Tenor Testdata, i henhold til brukerveiledning.