Informasjonsmodeller, XSD og kodelister

English

XSD for mva-meldingen

Endringslogg

DatoHva ble endret?
2021.06.21Oppdaterte kodeliste mvaSpesifikasjon, rettet "tap på krav" til "tapPåKrav"
2021.08.31Oppdaterte med beskrivelse av feltene i MvaMeldingInnsending
2021.09.13Ny tabell for beskrivelse av kodelister
2021.09.21Oppdatert informasjonsmodell for mva-melding. Fjernet SAFT-koder det ikke skal rapporteres på
2021.10.12Oppdatert kodeliste merknadTilsvarendeMvaKode, inkl. fjernet duplikat
2021.10.15Oppdatert kodelister
2021.10.21Oppdatert beskrivelse av periode og skattleggingsperiode med informasjon om SkattleggingsperiodeUke og SkattleggingsperiodeHalvmåndelig
2021.10.22Oppdaterte kodelister, rettet engelske tekster i merknad, lagt til nytt element "fradrag" i merknadTilsvarendeMvaKode, oversettinger til nynorsk i mvaKodeSAFT.
2021.11.02Oppdaterte kodelister, lagt til nye gyldige merknader for SAFT mva-koder 81, 1, 11, 12 and 13 i merknadTilsvarendeMvaKode, små oppdateringer i kodetillegg for SAFT mva-kode 12, 1 og 81 i mvaKodeSAFT.
2021.11.09Oppdaterte kodelister, fjernet merknader med spesifikasjon for uttak på kode 32 i merknadTilsvarendeMvaKode.
2021.11.29Oppdaterte kodelister, oppdatering til kode 81 i merknadTilsvarendeMvaKode.
2021.12.03Oppdaterte kodeliste oversikt, lagt til justering spesifikasjonslinje til kode 81.
2021.12.07Mindre oppdateringer til spraakTekst i mvaKodeSAFT.xml
2022.11.28Lagt til infomasjon om kompensasjon i alminnelig mva-melding
2022.12.08Lagt til spesifikasjoner for kompensasjonsrett som kan brukes i mva-melding fra 2023

XSD for mva-meldingen versjon 1.0

Mva-meldingen sendes inn i XML-format. Den må være i henhold til strukturen dokumentert i XSD for mva-melding.

Versjon 1.0 av denne XSD'en ligger her: no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.skattemeldingformerverdiavgift.v1.0.xsd

Grafisk fremstilling av xsd og kodelister for mva-meldingen:

SkattemeldingForMerverdiavgift2020

SAF-T standarden inneholder også kodene 0 (Ingen merverdiavgiftsbehandling (anskaffelser)), 7 (Ingen merverdiavgiftsbehandling (inntekter)), 20 (Kostnad ved innførsel av varer, ingen merverdiavgiftsbehandling), 21 (Kostnader ved innførsel av varer, alminnelig sats) og 22 (Kostnader ved innførsel av varer, redusert sats, middels). Disse skal ikke rapporteres i mva-meldingen.

Kompensasjon i alminnelig mva-melding

Fra 01.01.2023 er spesifikasjonen «Kjøp med kompensasjonsrett» lagt til på 5 koder i mva-melding, i tillegg til de eksisterende spesifikasjonene. De berørte kodene med ny spesifikasjon er 81, 83, 86, 88 og 91. Felles for disse kodene er at innførsel av varer og tjenester (pluss innenlands kjøp av klimakvoter og gull) utløser utgående innførselsmerverdiavgift og at en har enten kompensasjonsrett for inngående mva eller direkte fradragsrett for inngående mva. Virksomheter som bruker disse kodene i ordinær mva-melding kan kreve kompensasjon ved å levere kompensasjonsmelding i tillegg.

Eksempler på mva-meldinger

Eksempler på ny mva-melding i excel

Tilsvarende eksempler på mva-meldinger i XML-format

Feltbeskrivelse for mva-melding

MvaMelding

FeltBeskrivelse
meldingskategoriBeskrivelse: type skjema som sendes inn
Formål: å sikre at brukeren dekker sin plikt for egenfastsetting
merknadBeskrivelse: informasjon om innholdet i mva-meldingen
Formål: å sikre at skattepliktig kan forklare egen rettsanvendelse der det er nødvendig

Skattepliktig

FeltBeskrivelse
organisasjonsnummerBeskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar egenfastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter

Innsending

FeltBeskrivelse
regnskapssystemrefereanseBeskrivelse: Skattepliktiges unike referanse for innsending
Formål: Sikre at skattepliktig og skattekontoret refererer til samme melding.
systemBeskrivelse: Navn og evt versjon for regnskapssystem
Formål: Å kunne følge opp systematiske feil med systemleverandør i stedet for å følge opp hver enkelt skattepliktig.

Betalingsinformasjon

Kid oppgis bare dersom det er tilgodebeløp.

FeltBeskrivelse
KIDBeskrivelse: Mottakerens identifikasjon av en betaling
Formål: Å kunne betale til de bankkontoene som krever KID

Skattegrunnlag og beregnet skatt

FeltBeskrivelse
skattleggingsperiodeBeskrivelse: den perioden egenfastsettingen gjelder for
Periode angis i henhold til kodeverket for Skattleggingsperiode. SkattleggingsperiodeUke følger kalenderens ukenummerering, eksempelvis løper uke 1 i 2022 fra 3. til 9. januar. I SkattleggingsperiodeHalvmåndelig løper første halvdel fra 1. til 15. i måneden og andre halvdel løper fra 16. til siste i måneden.
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting
fastsattMerverdiavgiftBeskrivelse: sum å betale/sum til gode
Formål: å sikre at riktig beløp blir betalt

MvaSpesifikasjonslinje

FeltBeskrivelse
mvaKodeBeskrivelse: Klassifikasjon av inngående og utgående mva ihht til norsk SAF-T standard
Formål: formidling av hvilke mva-vurderinger som er utført
spesifikasjonBeskrivelse: detaljering av noen mva-forhold som ikke inngår i norsk SAF-T standard
Formål: formidling av hvilke mva-vurderinger som er utført
mvaKodeRegnskapssystemBeskrivelse: intern mva-kode i regnskapssystemet. Det kan være flere interne mva-koder for en mvaKode og evt spesifikasjon. I det tilfellet vil det bli flere rader i mva-meldingen pr mvaKode og spesifikasjon; en pr kombinasjon av mva-kode, spesifikasjon og mvaKodeRegnskapssystem.
Formål: To hensyn
Brukerne: gjenkjennelig i forhold til det de ser i regnskapet.
Systemleverandørene skal slippe å legge om mva-koder i systemene
grunnlagBeskrivelse: det beløpet det er regnet utgående mva av. Feltet skal ikke fylles ut for inngående mva.
Formål: Grunnlag for kontroll ifra Skatteetaten
satsBeskrivelse: Den mva-satsen som er benyttet ved beregning av utgående mva. Feltet skal ikke fylles ut for inngående mva.
Formål: Å sikre at bare gyldige satser benyttes ved fakturering
merverdiavgiftBeskrivelse: fastsatt merverdiavgift
Formål: å vise beregnet mva pr linje
merknadBeskrivelse: informasjon om innholdet i mvaKode
Formål: å sikre at skattepliktig kan forklare egen rettsanvendelse der det er nødvendig

Feltbeskrivelse for MvaMeldingInnsending

MvaMeldingInnsending

FeltBeskrivelse
meldingskategori Beskrivelse: type skjema som sendes inn
Formål: å sikre at brukeren dekker sin plikt for egenfastsetting
innsendingstype Beskrivelse: En mva-melding av meldingskategori alminnelig og primær vil alltid være komplett.
Formål: Feltet beholdes for på et senere tidspunkt kunne åpne for at revisor kommenterer/ skriver merknad på de mva-meldingene (f. eks. merverdiavgift kompensasjon) som skal godkjennes av revisor før innsending.
instansstatus Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra hendelser på instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.
opprettetAv Beskrivelse: Dette feltet skal inneholde navn på innlogget bruker.
Formål: Innholdet i denne vises i Altinn.
opprettingstidspunkt Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.

Identifikator (Enten organisasjonsnummer eller foedselsnummer)

FeltBeskrivelse
organisasjonsnummer Beskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar egenfastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter
foedselsnummer Beskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar egenfastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter

Skattleggingsperiode

FeltBeskrivelse
periode Beskrivelse: den perioden egenfastsettingen gjelder for
Periode angis i henhold til kodeverket for Skattleggingsperiode. SkattleggingsperiodeUke følger kalenderens ukenummerering, eksempelvis løper uke 1 i 2022 fra 3. til 9. januar. I SkattleggingsperiodeHalvmåndelig løper første halvdel fra 1. til 15. i måneden og andre halvdel løper fra 16. til siste i måneden.
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting
aar Beskrivelse: det året egenfastsettingen gjelder for
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting

Vedlegg

FeltBeskrivelse
vedleggstype Beskrivelse: Type vedlegg som blir lastet opp på instansen i Altinn. Hvor en kan enten bruke mva-melding for selve mva-meldingen, eller binaerVedlegg for generelle vedlegg.
kildegruppe Beskrivelse: Hvilken gruppe innsendingen kommer fra. Valgmuligheter: etat, sluttbrukersystem, sluttbruker
opprettetAv Beskrivelse: Dette feltet skal inneholde navn på innlogget bruker
Formål: Innholdet i denne vises i Altinn
opprettingstidspunkt Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.

Vedleggsfil

FeltBeskrivelse
filnavn Beskrivelse: navnet på filen som er lagt med som vedlegg
filekstensjon Beskrivelse: ekstensjonen til filen som er lagt med som vedlegg
filinnhold Beskrivelse: Gir en beskrivelse av innholdet i vedleggsfilen

Kodelister

Gruppe og kodeBeskrivelse av kode, fradrag og spesifikasjon
Salg av varer og tjenester i Norge
3Salg og uttak av varer og tjenester (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 3Uttak
31Salg og uttak av varer og tjenester (middels sats)
Spesifikasjonslinje til kode 31Uttak
33Salg og uttak av varer og tjenester (lav sats)
Spesifikasjonslinje til kode 33Uttak
5Salg og uttak av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift (nullsats)
Spesifikasjonslinje til kode 5Uttak
6Salg og uttak av varer og tjenester som er unntatt merverdiavgiftsloven
Salg av varer og tjenester til utlandet (eksport)
52Salg av varer og tjenester til utlandet som er fritatt for merverdiavgift (nullsats)
Kjøp av varer og tjenester i Norge (fradrag)
1Kjøp av varer og tjenester med fradragsrett (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 1Tap på krav
Spesifikasjonslinje til kode 1Justering av merverdiavgift for kapitalvarer
Spesifikasjonslinje til kode 1Tilbakeføring av merverdiavgift for kapitalvarer (kun personkjøretøy og fast eiendom)
11Kjøp av varer og tjenester med fradragsrett (middels sats)
Spesifikasjonslinje til kode 11Tap på krav
13Kjøp av varer og tjenester med fradragsrett (lav sats)
Spesifikasjonslinje til kode 13Tap på krav
Kjøp av varer fra utlandet (import)
81Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (høy sats)
81Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 81Tilbakeføring av merverdiavgift for kapitalvarer (kun personkjøretøy og fast eiendom)
Spesifikasjonslinje til kode 81Justering av merverdiavgift for kapitalvarer
Spesifikasjonslinje til kode 81Kjøp med kompensasjonsrett
14Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (merverdiavgift betalt ved innførsel, høy sats)
82Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (høy sats)
83Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (middels sats)
83Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (middels sats)
Spesifikasjonslinje til kode 83Kjøp med kompensasjonsrett
15Fradrag på kjøp av varer fra utlandet (merverdiavgift betalt ved innførsel, middels sats)
84Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (middels sats)
85Kjøp av varer fra utlandet som det ikke skal beregnes merverdiavgift på (nullsats)
Kjøp av tjenester fra utlandet (import)
86Kjøp av tjenester fra utlandet med fradragsrett (høy sats)
86Fradrag på kjøp av tjenester fra utlandet (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 86Kjøp med kompensasjonsrett
87Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradragsrett (høy sats)
88Kjøp av tjenester fra utlandet med fradragsrett (lav sats)
88Fradrag på kjøp av tjenester fra utlandet (lav sats)
Spesifikasjonslinje til kode 88Kjøp med kompensasjonsrett
89Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradragsrett (lav sats)
Fisk m.m.
32Salg av fisk og andre marine viltlevende ressurser (11,11%)
12Kjøp av fisk og andre marine viltlevende ressurser (11,11%)
Spesifikasjonslinje til kode 12Tap på krav
Klimakvoter og gull
51Salg av klimakvoter og gull til næringsdrivende
91Kjøp av klimakvoter og gull med fradragsrett (høy sats)
91Fradrag på kjøp av klimakvoter og gull (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 91Kjøp med kompensasjonsrett
92Kjøp av klimakvoter og gull uten fradragsrett (høy sats)

En oversikt over kodelistene finnes i Oversikten over kodelister

XSD for innsending

Innsendingen til Altinn må inneholde en XML-fil med innsendingsinformasjon. Denne må være i henhold til strukturen i XSD for innsending.

no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.mvameldinginnsending.v1.0.xsd

XSD for valideringsrespons og tilbakemelding

XSD for validering dokumenterer strukturen for responsen fra valideringstjenesten. Tilbakemelding vil også være i henhold til denne XSD-en. no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.valideringsresultat.v1.xsd

XSD for betalingsinformasjon

no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.skattemeldingformerverdiavgift.betalingsinformasjon.v1.0.xsd