English

Introduksjon til systeminnsending av mva-meldingen

Bakgrunn og behov

MEMO-prosjektet har utviklet ny skattemelding for merverdiavgift, heretter kalt mva-meldingen. Målet med MEMO-prosjektet var å oppnå bedre etterlevelse, likere konkurransevilkår, forenkling for næringslivet og en mer effektiv forvaltning. Noe forenkling følger direkte av endringene i mva-meldingen. Vi får færre feilkilder, enklere tilbakebetaling, og det blir enklere å oppfylle opplysningsplikten.

Ny mva-melding vil også gi nye muligheter for veiledning og dialog gjennom for eksempel validering før innsending og påminnelse om arbeidsoppgaver ved hjelp av arbeidsliste. I tillegg ønsker man å tilby økt grad av oppslag og innsyn for å oppå effektivisering og trygghet gjennom digital avstemming. Ny melding gir også bedre samspill mellom regnskapssystemene og Altinn / Skatteetaten, for eksempel gjennom automatisk kvittering til regnskapssystem.

Ønsker du mer informasjon om moderniseringsprosjektet for mva-området kan du lese mer på skatteetaten.no/nymva. Er du systemleverandører og ønsker informasjon eller nyheter for systemleverandører se våre sider på Nyheter og driftsvarsler.

Hva er nytt

 • Felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-melding
 • Fleksibilitet: kodebasert i stedet for faste felter

  • Fra strøm på papir til digital samhandling
  • Går bort fra nummererte poster – erstattet med en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer
  • Mva-meldingen gjenbruker kodelisten Standard Tax Codes fra SAF-T standarden (NB: Den nye mva-meldingen må ikke forveksles med SAF-T filen for utveksling av regnskapsdata. Det er kun kodelisten som gjenbrukes - mva-meldingen vil fortsatt være på et svært aggregert nivå)
 • Enklere for skattepliktige å oppfylle opplysningsplikten. Mulighet for merknader for melding totalt og per linje:

  • Tar bort mye av behovet for merknader - en mva-melding som dekker mer
  • Strukturerte merknader for de vanligste forholdene
  • Merknader i fritekst
  • Vedlegg
 • Tilbakebetaling: mva-pliktig kan oppgi KID for tilbakebetaling
 • Færre feilkilder gjennom validering før innsending
 • Hver melding har unik identifikator for lettere å identifisere hver melding
 • Forbedret oppsett/visuell fremstilling av mva-meldingen

Overordnet løsningsoversikt - komponenter, API og meldinger

Her beskrives arkitekturen i den nye løsningen. Figuren under viser en oversikt over aktører og komponenter.

mva-meldingen_oversikt.png

 • Et SBS oppretter mva-meldingen gjennom et brukergrensesnitt mot sluttbrukere.
 • SBS kan utføre operasjoner på skattemeldingene gjennom et API mot Altinn3. Disse API-en blir nye og er ikke de samme som benyttes i dag for Altinn2-innsending.
 • Det tilbys API for å validere mva-meldingen, signere og sende inn.
 • Funksjonalitet i Altinn2 for Innboks og roller og rettigheter videreføres i den nye løsningen.
 • Skattepliktig og ev regnskapsfører eller revisor kan gå i Altinn for å se på innsendte data og signere og sende inn til Skatteetaten
 • Skatteetaten tilbyr portalløsning som gir skattepliktige mulighet til innsyn og ev endring med påfølgende innsending av mva-melding.
 • Pålogging, autentisering av sluttbrukeren og/eller sluttbrukersystemet gjøres via ID-porten. Prosjektet ser på å utvikle støtte for Maskinporten etter hvert.