Informasjonsmodeller, XSD og kodelister

English

XSD for mva-melding for omvendt avgiftsplikt

Endringslogg

DatoHva ble endret?
2022.06.22Side opprettet for omvendt avgiftsplikt

Endring i kodelister som en konsekvens av innføring av mva-melding for omvendt avgiftsplikt:

I kodelisten for merknad (merknad.xml) og SAFT-T (mvaKodeSAFT.xml) er følgende kodetillegg lagt til:

<omvendtAvgiftsplikt>SANN</omvendtAvgiftsplikt>

Dette kodetillegget skal benyttes til å vise at den aktuelle koden gjelder omvendt avgiftsplikt.

Merk at når systemleverandør tar i bruk ny versjon av kodelistene så må det taes hensyn til kodetillegget. Koder blir da valgt basert på om koden har kodetillegg omvendtAvgiftsplikt=SANN, kompensasjon=SANN eller alminneligPrimær=SANN.

XSD for mva-melding for omvendt avgiftsplikt versjon 1.0

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt skal sendes inn i XML-format. Den må være i henhold til strukturen dokumentert i XSD for mva-melding. Det er altså samme XSD for begge meldingene.

Versjon 1.0 av denne XSD'en ligger her: no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.skattemeldingformerverdiavgift.v1.0.xsd

Grafisk fremstilling av xsd og kodelister for mva-meldingen:

SkattemeldingForMerverdiavgift2020

Eksempler på mva-melding for omvendt avgiftsplikt i XML-format finnes her

Feltbeskrivelse for mva-melding for omvendt avgiftsplikt

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt

FeltBeskrivelse
meldingskategoriBeskrivelse: type skjema som sendes inn
Formål: å sikre at brukeren dekker sin plikt for egenfastsetting
merknadBeskrivelse: informasjon om innholdet i mva-melding for omvendt avgiftsplikt
Formål: å sikre at skattepliktig kan forklare egen rettsanvendelse der det er nødvendig

Skattepliktig

FeltBeskrivelse
organisasjonsnummerBeskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar egenfastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter

Innsending

FeltBeskrivelse
regnskapssystemrefereanseBeskrivelse: Skattepliktiges unike referanse for innsending
Formål: Sikre at skattepliktig og skattekontoret refererer til samme melding.
systemBeskrivelse: Navn og evt versjon for regnskapssystem
Formål: Å kunne følge opp systematiske feil med systemleverandør i stedet for å følge opp hver enkelt skattepliktig.

Betalingsinformasjon

Kid oppgis bare dersom det er tilgodebeløp.

FeltBeskrivelse
KIDBeskrivelse: Mottakerens identifikasjon av en betaling
Formål: Å kunne betale til de bankkontoene som krever KID

Skattegrunnlag og beregnet skatt

FeltBeskrivelse
skattleggingsperiodeBeskrivelse: den perioden skattefastsettingen gjelder for
Periode angis i henhold til kodeverket for Skattleggingsperiode. For mva-melding for omvendt avgiftsplikt gjelder kvartalsvis skattleggingsperiode.
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting
fastsattMerverdiavgiftBeskrivelse: sum å betale/sum til gode
Formål: å sikre at riktig beløp blir betalt

MvaSpesifikasjonslinje

FeltBeskrivelse
mvaKodeBeskrivelse: Klassifikasjon av inngående og utgående mva ihht til norsk SAF-T standard
Formål: formidling av hvilke mva-vurderinger som er utført
spesifikasjonBeskrivelse: detaljering av noen mva-forhold som ikke inngår i norsk SAF-T standard
Formål: formidling av hvilke mva-vurderinger som er utført
mvaKodeRegnskapssystemBeskrivelse: intern mva-kode i regnskapssystemet. Det kan være flere interne mva-koder for en mvaKode og evt spesifikasjon. I det tilfellet vil det bli flere rader i mva-melding for omvendt avgiftsplikt pr mvaKode og spesifikasjon; en pr kombinasjon av mva-kode, spesifikasjon og mvaKodeRegnskapssystem.
Formål: To hensyn
Brukerne: gjenkjennelig i forhold til det de ser i regnskapet.
Systemleverandørene skal slippe å legge om mva-koder i systemene
grunnlagBeskrivelse: Det beløpet det er regnet utgående mva av.  Feltet skal ikke fylles ut for inngående mva.
Formål: Grunnlag for kontroll ifra Skatteetaten
satsBeskrivelse: Den mva-satsen som er benyttet ved beregning av utgående mva. Feltet skal ikke fylles ut for inngående mva. 
Formål: Å sikre at bare gyldige satser benyttes ved fakturering
merverdiavgiftBeskrivelse: fastsatt merverdiavgift
Formål: å vise beregnet mva pr linje
merknadBeskrivelse: informasjon om innholdet i mvaKode
Formål: å sikre at skattepliktig kan forklare egen rettsanvendelse der det er nødvendig

Feltbeskrivelse for MvaMeldingInnsending

MvaMeldingInnsending

FeltBeskrivelse
meldingskategori Beskrivelse: type skjema som sendes inn
Formål: å sikre at brukeren dekker sin plikt for egenfastsetting
innsendingstype Beskrivelse: En mva-melding av meldingskategori alminnelig, primær og omvendt vil alltid være komplett.
Formål: Feltet beholdes for på et senere tidspunkt kunne åpne for at revisor kommenterer/ skriver merknad på de mva-meldingene som skal godkjennes av revisor før innsending.
instansstatus Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra hendelser på instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.
opprettetAv Beskrivelse: Dette feltet skal inneholde navn på innlogget bruker.
Formål: Innholdet i denne vises i Altinn.
opprettingstidspunkt Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.

Identifikator (Enten organisasjonsnummer eller foedselsnummer)

FeltBeskrivelse
organisasjonsnummer Beskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar egenfastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter
foedselsnummer Beskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar skattefastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter

Skattleggingsperiode

FeltBeskrivelse
periode Beskrivelse: den perioden skattefastsettingen gjelder for
Periode angis i henhold til kodeverket for Skattleggingsperiode. For mva-melding for omvendt avgiftsplikt gjelder kvartalsvis skattleggingsperiode.
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting
aar Beskrivelse: det året egenfastsettingen gjelder for
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting

Vedlegg

FeltBeskrivelse
vedleggstype Beskrivelse: Type vedlegg som blir lastet opp på instansen i Altinn. Hvor en kan enten bruke mva-melding for selve mva-melding for omvendt avgiftsplikt, eller binaerVedlegg for generelle vedlegg.
kildegruppe Beskrivelse: Hvilken gruppe innsendingen kommer fra. Valgmuligheter: etat, sluttbrukersystem, sluttbruker
opprettetAv Beskrivelse: Dette feltet skal inneholde navn på innlogget bruker
Formål: Innholdet i denne vises i Altinn
opprettingstidspunkt Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.

Vedleggsfil

FeltBeskrivelse
filnavn Beskrivelse: navnet på filen som er lagt med som vedlegg
filekstensjon Beskrivelse: ekstensjonen til filen som er lagt med som vedlegg
filinnhold Beskrivelse: Gir en beskrivelse av innholdet i vedleggsfilen

Kodelister

Gruppe og kodeBeskrivelse av Kode og Spesifikasjon
Kjøp uten fradragsrett
87Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (høy sats)
89Kjøp av varer fra utlandet uten fradragsrett (lav sats)
92Kjøp av klimakvoter og gull uten fradragsrett (høy sats)
Kjøp med kompensasjonsrett
86Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)
88Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (lav sats)
91Kjøp av klimakvoter og gull med kompensasjonsrett (høy sats)

En oversikt over kodelistene finnes i Oversikten over kodelister

XSD for innsending

Innsendingen til Altinn må inneholde en XML-fil med innsendingsinformasjon. Denne må være i henhold til strukturen i XSD for innsending.

no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.mvameldinginnsending.v1.0.xsd

XSD for valideringsrespons og tilbakemelding

XSD for validering dokumenterer strukturen for responsen fra valideringstjenesten. Tilbakemelding vil også være i henhold til denne XSD-en. no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.valideringsresultat.v1.xsd

XSD for betalingsinformasjon

no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.skattemeldingformerverdiavgift.betalingsinformasjon.v1.0.xsd