Valideringsregler - mva-melding for omvendt avgiftsplikt

English

Endringslogg

Dato Hva ble endret?
2023.01.26 Lagt til side for valideringsregler omvendt avgiftsplikt

Valideringsregler

Valideringsreglene er under utvikling og nye valideringsregler vil bli lagt til fortløpende.

Følgende valideringsregler er foreløpig definert for alle mva-meldinger:

 • Summen av merverdiavgift for hver avgiftslinje er ikke lik feltet fastsattMerverdiavgift (R018)
 • Beregnet avgift i avgiftslinje er ulik produktet av grunnlag og sats (R019)
 • Meldingen må være en ordinær (aliminnelig eller primærnæring) melding, krav om kompensasjon eller mva-melding for omvendt avgiftsplikt (R104)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder tilbakeføring av inngående mva. gitt i mva §9-6 og §9-7 må sendes med en merknad (R078)
 • KID-nummeret må være gyldig (R079)
 • Innsendte beløp skal ikke inneholde desimaler (R082)
 • Beløp på grunnlag feltet må være under en maks verdi (R085)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (vanlig fortegn) (R074)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (motsatt fortegn) (R075)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (linje med spesifikasjon) (R076)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder kjøp med kompensasjonsrett må ha med grunnlag og sats (R116)
 • Merverdiavgift i kodelinjer skal ha lavere beløp enn grunnlaget (R122)

Følgende valideringsregler er foreløpig definert for mva-meldinger for omvendt avgiftsplikt:

 • Terminlengde må være 3-månedlig (R106)
 • Merknad til beløp med motsatt fortegn som gjelder grunnlag og utgående avgift mangler (R108)
 • Spesifikasjonslinjer skal ha en gyldig mva-kode i mva-meldinger for omvendt avgiftsplikt (R113)
 • Det må sendes inn spesifikasjonslinjer når det er oppgitt beløp i 'fastsatt merverdiavgift' feltet (R107)
 • Utgående mva. skal føres med grunnlag og sats (R109)
 • Det skal ikke føres beløp både for koden og tilhørende spesifikasjon (R112)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder tilbakeføring av inngående mva., tap på krav og uttak kan ikke sendes inn på mva-meldinger for omvendt avgiftsplikt (R110)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder kjøp med kompensasjonsrett kan kun sendes inn på mva-kode 86, 88 og 91 (R111)
 • Innsendte koder stemmer ikke med beløpet oppgitt i 'fastsatt merverdiavgift' felt (R119)
 • 'fastsatt merverdiavgift' beløpet skal ikke være kr 0 (R118)
 • Summert grunnlag må være over kr 2 000 (R117)
 • Det finnes en aktiv plikt i mva-registeret for deler av perioden mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt gjelder for (R123)
 • Koden må inneholde spesifikasjon 'Kjøp med kompensasjonsrett (R124)
 • Meldingen kan ikke sendes inn før terminen har utløpt. (R120)

Følgende tekniske regler er også spesifisert som validerer xsd format og kodelister verdier:

 • Mva-meldingen skal være på gyldig format (R001)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente mva-koder (R002)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke gyldige satser (R003)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente spesifikasjoner (R069)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente merknader på utvalgt merknad felt (R070)
 • Mva-meldingen skal bare bruke en kjent merknad på utvalgt merknad felt (R071)

Følgende praktiske regler er også definert for å hindre feilaktige innsendinger til det nye systemet:

 • Innsending og validering tjeneste er ikke tilgjengelig før 01.02.2023 for mva-meldinger for omvendt avgiftsplikt (R105)
 • Innsending og validering av mva-melding for omvendt avgiftsplikt fra før 2023 er ikke tilgjengelig (R103)

Detaljspesifikasjon av reglene:

Validering av mva-meldingen er implementert med et sett av regler som kjøres maskinelt for å sjekke gyldigheten av meldingen. Reglene er utformet slik at de både er dokumentasjon av reglene for meldingen og kjørbare maskinelt. Eksempel på regel:

[1]   MvaMeldingsinnhold_GrunnlagGangerGjeldendeSats_FeilBeregnetMerverdiavgiftForAvgiftslinje(
[2]    "Beregnet avgift i avgiftslinje er ulik produktet av grunnlag og sats" {
[3]      valideringsregel {
[4]        mvaSpesifikasjonslinje
[5]          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
[6]          .skal { linje -> linje.grunnlag * linje.sats væreRundetNedTil linje.merverdiavgift }
[7]      }
[8]      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
[9]    }
[10]  )

Her betyr feltene i regelen ovenfor følgende:

Linje 1 - Identifikator: Dette er referansen til regelen hver regel har en unik identifikator.

Linje 2 - Feilmelding: Dette er feilmeldingen som bli returnert i validerings-APIet dersom MVA-meldingen ikke er i henhold til kravet i regelen.

Linje 3-7 - Valideringsregel: Dette er regelen som definerer hvordan en gyldig MVA-melding skal være. Dersom denne regelen ikke er oppfylt vil meldingsvalideringen feile.

Linje 8 - Alvorlighetsgrad: Dette er alvorlighetsgraden dersom valideringen feiler. Følgende alvorlighetsgrader er definert : AVVIKENDESKATTEMELDING, UGYLDIGSKATTEMELDING

  MVA_MELDINGSKATEGORI_UGYLDIG(
    "Innsending og validering av melding for oppgitt meldingskategori er ikke tilgjengelig enda." {
      valideringsregel {
        meldingskategori måVæreEnAv alminnelig_primær_kompensasjon_eller_omvendtAvgiftsplikt
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R104 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSKATEGORI_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_INNLEVERING_FØR_1_2_2023(
    "Innsending og validering av mva-melding for omvendt avgiftsplikt er ikke tilgjengelig enda." {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal {
          nå væreEtterEllerLik førsteFeb2023
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R105 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSKATEGORI_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_INNLEVERING_MELDING_FRA_FØR_2023(
    "Mva-melding for omvendt avgiftsplikt kan ikke sendes inn for terminer før 01.01.2023. Det må sendes inn via Altinn." {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal {
          skattleggingsperiodeår måVæreEtterEllerLik år2023
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R103 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_SPESIFIKASJONSLINJE_KJØP_MED_KOMPENSASJONSRETT(
    "Det skal ikke føres beløp for koden i tillegg til spesifikasjon."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.detIkkeFinnesEnKodeBådeMedOgUtenSpesifikasjon()
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R112 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_TERMINKATEGORI(
    "Mva-meldinger for omvendt avgiftsplikt kan kun sendes inn med terminlengde tre-månedlig."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal {
          skattleggingsperiodetype være treMånedlig
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R106 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_AKTIV_MVA_PLIKT_FOR_SAMME_PERIODE(
    "Merverdiavgiftsregisteret viser at dere skal levere ordinær mva-melding for denne perioden. Kjøp av tjenester fra utlandet, klimakvoter og gull skal rapporteres på ordinær mva-melding."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal { virksomhetenErIkkeRegistrertMedEnPliktForHelePerioden }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R121 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_ER_LAVERE_ENN_BEREGNET_AVGIFT(
    "Beregnet merverdiavgift i kodelinjen har høyere beløp enn oppgitt grunnlag." {
      valideringsregel {
        (
          (meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring) eller (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt)
          ) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.grunnlag erStørreEnn 0.0 }
            .skal { linje -> linje.grunnlag erStørreEnn linje.merverdiavgift }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { Avvikstype.UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R122 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_AKTIV_MVA_PLIKT_FOR_DELER_AV_PERIODEN(
    "Merverdiavgiftsregisteret viser at dere skal levere ordinær mva-melding for deler av denne perioden. Er dere sikre på at dere også skal levere mva-melding for omvendt avgiftsplikt?."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal { virksomhetenErIkkeRegistrertMedEnPliktForDelerAvPerioden }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R123 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_SPESIFIKASJON_MANGLER(
    "Koden må inneholde spesifikasjon 'kjøp med kompensasjonsrett'."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
              .hvor { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(86, 88, 91) }
              .skal { linje -> linje.spesifikasjon ha innhold og (linje.spesifikasjon er KOMPENSASJONSRETT.spesifikasjon.kode) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R124 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_SUM_MVA_FEIL_SUMMERING_AV_AVGIFTLINJER(
    "Summen av merverdiavgift for alle kodelinjene er ikke lik beløpet som er oppgitt som fastsatt merverdiavgift." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje.summenAv { linje ->
          linje.merverdiavgift
        } skalVære skattegrunnlagOgBeregnetSkatt.fastsattMerverdiavgift
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R018 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_GANGER_GJELDENDE_SATS_FEIL_BEREGNET_MERVERDIAVGIFT_FOR_AVGIFTSLINJE(
    "Beregnet merverdiavgift i kodelinjen er ikke lik produktet av grunnlag og sats." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
          .skal { linje -> linje.grunnlag * linje.sats væreRundetNedTil linje.merverdiavgift }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R019 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_KODER_FINNES_FASTSATT_MERVERDIAVGIFT_KR_0(
    "Innsendte koder stemmer ikke med beløpet oppgitt i 'fastsatt merverdiavgift'." {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> (linje.grunnlag ikkeEr tomt) og (fastsattmerverdiavgift er (0.0)) og    (erFørsteMvaMeldingForTerminOmvendtAvgiftsplikt) }
            .skal { linje -> linje.grunnlag * linje.sats væreRundetNedTil fastsattmerverdiavgift }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R119 }
    }
  ),

  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_MELDINGSINNHOLD_UTGÅENDE_MOTSATT_FORTEGN_MERKNAD_TIL_MVA_KODEN_MANGLER(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med motsatt fortegn."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          kodene(86, 87, 88, 89, 91, 92)
            .hvor { linje -> linje.grunnlag erMindreEnn 0.0 }
            .skal { linje ->
              (linje.merknad?.beskrivelse har innhold) eller
                (linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R108 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_MVA_KODE_FOR_OPPGITT_MELDINGSKATEGORI(
    "Koden kan ikke brukes i mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt."
    {

      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(86, 87, 88, 89, 91, 92)
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R113 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_MANGLER_GRUNNLAG_OG_SATS(
    "Beløp som gjelder utgående avgift skal ha med grunnlag og sats."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.hvor { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(86, 87, 88, 89, 91, 92)
          }
            .skal { linje -> linje.sats ha innhold og (linje.grunnlag ha innhold) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R109 }
    }
  ),
  MVA_SPESIFIKASJONSLINJEN_KJØP_MED_KOMPENSASJONSRETT_MANGLER_GRUNNLAG_OG_SATS(
    "Beløp som gjelder utgående avgift skal ha med grunnlag og sats."
    {
      valideringsregel {
        (
          (meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring) eller (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt)
          ) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er KOMPENSASJONSRETT.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje ->
              (linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(81, 83, 86, 88, 91)) og
                (linje.sats ha innhold) og (linje.grunnlag ha innhold)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R116 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_MERKNAD_MANGLER(
    "Det må fylles ut gyldig merknad for denne spesifikasjonslinjen."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.spesifikasjon er TILBAKEFØRING.spesifikasjon.kode
          }
          .skal { linje ->
            (linje.merknad?.beskrivelse ha innhold) eller (linje.merknad?.utvalgtMerknad ha innhold)
          }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R078 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_KID_NUMMER_GYLDIG(
    "KID-nummeret må være gyldig."
    {
      valideringsregel {
        (kidNummer har innhold) såSkal {
          (kidNummer inneholde kunTallEllerKunTallMedBindestrekEtterSisteSiffer) og
            (kidNummer haLengdeStørreEnn 1) og (kidNummer haLengdeMindreEnn 26) og
            (kidNummer.oppfyllerMOD10EllerMOD11Validering()) og
            (kidNummer erIkkeLik registrertKontonummer)
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R079 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_BELØP_INNEHOLDER_DESIMALER(
    "Innsendte beløp skal ikke inneholde desimaler."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
          linje.merverdiavgift.ikkeInneholderDesimaltall() og linje.grunnlag.ikkeInneholderDesimaltall()
        } og fastsattmerverdiavgift.ikkeInneholderDesimaltall()
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R082 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_MELDINGSINNHOLD_BELØP_I_FASTSATT_MERVERDIAVGIFT_MANGLER_MVA_KODER(
    "Meldingen må inneholde kodelinjer når det er oppgitt et beløp i 'fastsatt merverdiavgift'."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) og
          skattegrunnlagOgBeregnetSkatt.fastsattMerverdiavgift.ikkeEr(0.0) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.ikkeVæreEnTomListe()
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R107 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_OVERSTIGER_MAKS_VERDI(
    "Beløpet på grunnlaget overstiger maks verdi."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
          .skal { linje -> linje.grunnlag væreLikEllerMindreEnn maksGrunnlagVerdi }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R085 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_FASTSATT_MERVERDIAVGIFT_KR_0(
    "Dere skal ikke sende inn mva-melding for omvendt avgiftsplikt når beløpet i 'fastsatt merverdiavgift' er 0 kroner."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) og erFørsteMvaMeldingForTerminOmvendtAvgiftsplikt såSkal {
          fastsattmerverdiavgift ikkeVæreLik kr0
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R118 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_SUM_OMSETNING_UNDER_MINSTEBELØP(
    "Grunnlaget er under 2000 kroner. Merverdiavgift skal beregnes hvis samlet kjøp for terminen overstiger denne minstegrensen." {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) og detFinnesIkkeEnMvaMeldingTidligereIÅretUnderBeløpsgrenseOmvendtAvgiftsplikt såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.summenAv { linje ->
            linje.grunnlag!!
          }.væreStørreEllerLik(2000) eller mvaSpesifikasjonslinje.summenAv { linje -> linje.grunnlag!! }
            .reLikEllerMindreEnn(0.0)
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R117 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_AKTIV_MVA_PLIKT_FOR_DELER_AV_PERIODEN(
    "Det finnes en aktiv plikt i mva-registeret for deler av perioden mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt gjelder for."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal { virksomhetenErIkkeRegistrertMedEnPliktForDelerAvPerioden }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R123 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_SPESIFIKASJON_MANGLER(
    "Koden må inneholde spesifikasjon 'Kjøp med kompensasjonsrett."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(86, 88, 91) }
            .skal { linje -> linje.spesifikasjon ha innhold og (linje.spesifikasjon er KOMPENSASJONSRETT.spesifikasjon.kode) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R124 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_SPESIFIKASJONSLINJE(
    "Dere kan ikke bruke denne spesifikasjonen i mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .inneholderIkke { linje ->
              (linje.spesifikasjon er TILBAKEFØRING.spesifikasjon.kode) eller
                (linje.spesifikasjon er TAPPÅKRAV.spesifikasjon.kode) eller
                (linje.spesifikasjon er UTTAK.spesifikasjon.kode)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R110 }
    }
  ),
  MVA_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_SPESIFIKASJONSLINJE_KJØP_MED_KOMPENSASJONSRETT_FØRT_PÅ_FEIL_KODE(
    "Spesifikasjonen 'Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett' kan kun sendes inn på kode 86 og 88. Spesifikasjonen 'Kjøp av klimakvoter og gull med kompensasjonsrett' kan kun sendes inn på kode 91."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er KOMPENSASJONSRETT.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(86, 88, 91) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R111 }
    }
  ),
  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_VANLIG_FORTEGN(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med vanlig fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og linje.harVanligFortegn() og
              (linje.spesifikasjon er tomt)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R074 }
    }
  ),

  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_MOTSATT_FORTEGN(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med motsatt fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og linje.harMotsattFortegn() og
              (linje.spesifikasjon er tomt)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R075 }
    }
  ),

  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_FOR_SPESIFIKASJON(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med oppgitt spesifikasjon og fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og (linje.spesifikasjon har innhold)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R076 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_Xml_SkjemaValideringsfeil(
    "Mva-meldingen må være på gyldig format og passere XML skjema valideringen." {
      valideringsregel { xmlInput skalXmlValideres OK }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R001 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaKode_UkjentMvaKode(
    "Kodelinjene i mva-meldingen må inneholde gyldige koder." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodelisten }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R002 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaSats_UkjentSats(
    "Satsene i mva-meldingen må være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.sats har innhold }
          .skal { linje -> linje.sats væreMedI gyldigSatsForMvaKodeForPerioden(linje.mvaKode) }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R003 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaSpesifikasjoner_UkjentSpesifikasjon(
    "Spesifikasjonslinjene i mva-meldingen skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.spesifikasjon har innhold }
          .skal { linje -> linje.spesifikasjon væreMedI mvaSpesifikasjonerForMeldingskategori }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R069 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_SpesifikasjonslinjeMerknad_UkjentMerknad(
    "Utvalgte merknader i mva-spesifikasjonslinjer skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold }
          .skal { linje -> linje.merknad?.utvalgtMerknad væreMedI mvaKodeMerknaderForMeldingskategori }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R070 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaMeldingMerknad_UkjentMerknad(
    "Utvalgte merknader i mva-meldingen skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        (meldingUtvalgtMerknad har innhold).såSkal {
          meldingUtvalgtMerknad væreMedI mvaMeldingMerknaderForMeldingskategori
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R071 }
    }
  ),
  MVA_SKATTLEGGINGSPERIODEN_FOR_OPPGITT_MELDINGSKATEGORI_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_MÅ_VÆRE_FERDIG(
    "Meldingen kan ikke sendes inn før terminen har utløpt."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt såSkal {
          (innsendingstidspunkt væreEtter skatteleggingsperiodeSluttdato) medmindre
              (
                  (innsendingstidspunkt erEtterEllerLik skatteleggingsperiodeStartdato) og
                      (skattePliktigErSlettetFraER eller skattepliktigHarRegistrertKonkurs eller skattepliktigErKonkursbo eller ENKharDødsbo)
                  )
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R120 }
    }
  )