Informasjonsmodeller, XSD og kodelister

English

XSD for kompensasjonsmelding for merverdiavgift

Endringslogg

DatoHva ble endret?
2022.06.22Side opprettet for kompensasjonsmelding
2022.28.10Oppdatert kodelister relatert til kompensasjonsmelding og omvendt avgiftsplikt
2022.11.11Oppdatert beskrivelse for endrede kodelister

Endring i kodelister som en konsekvens av innføring av kompensasjonsmelding

I kodelisten for merknad (merknad.xml) og SAFT-T (mvaKodeSAFT.xml) er følgende kodetillegg lagt til:

<kompensasjon>SANN</kompensasjon>

og

<alminneligPrimær>SANN</alminneligPrimær> 

Disse kodetilleggene skal benyttes til å avgjøre om den aktuelle koden gjelder alminnelig næring og/eller primærnæring eller om koden gjelder kompensasjonsmelding.

Merk at når systemleverandør tar i bruk ny versjon av kodelistene så må det taes hensyn til disse to kodetilleggene. Koder blir da valgt basert på om koden har kodetillegg kompensasjon=SANN eller alminneligPrimær=SANN.

XSD for kompensasjonsmelding for merverdiavgift versjon 1.0

Kompensasjonsmelding for merverdiavgift skal sendes inn i XML-format. Den må være i henhold til strukturen dokumentert i XSD for mva-melding. Det er altså samme XSD for begge meldingene.

Versjon 1.0 av denne XSD'en ligger her: no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.skattemeldingformerverdiavgift.v1.0.xsd

Grafisk fremstilling av xsd og kodelister for mva-meldingen:

SkattemeldingForMerverdiavgift2020

Eksempler på kompensasjonsmelding for merverdiavgift i XML-format finnes her

Feltbeskrivelse for kompensasjonsmelding for merverdiavgift

Kompensasjonsmelding for merverdiavgift

FeltBeskrivelse
meldingskategoriBeskrivelse: type skjema som sendes inn
Formål: å sikre at brukeren dekker sin plikt for egenfastsetting
merknadBeskrivelse: informasjon om innholdet i kompensasjonsmelding for merverdiavgift
Formål: å sikre at skattepliktig kan forklare egen rettsanvendelse der det er nødvendig

Skattepliktig

FeltBeskrivelse
organisasjonsnummerBeskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar egenfastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter

Innsending

FeltBeskrivelse
regnskapssystemrefereanseBeskrivelse: Skattepliktiges unike referanse for innsending
Formål: Sikre at skattepliktig og skattekontoret refererer til samme melding.
systemBeskrivelse: Navn og evt versjon for regnskapssystem
Formål: Å kunne følge opp systematiske feil med systemleverandør i stedet for å følge opp hver enkelt skattepliktig.

Betalingsinformasjon

Kid oppgis bare dersom det er tilgodebeløp.

FeltBeskrivelse
KIDBeskrivelse: Mottakerens identifikasjon av en betaling
Formål: Å kunne betale til de bankkontoene som krever KID

Skattegrunnlag og beregnet skatt

FeltBeskrivelse
skattleggingsperiodeBeskrivelse: den perioden skattefastsettingen gjelder for
Periode angis i henhold til kodeverket for Skattleggingsperiode. For Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon gjelder 2-månedlig skattleggingsperiode. Virksomheter som nevnt i merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav b til e og borettslag og boligsameier som nevnt i annet ledd kan fremsette krav som omfatter et helt kalenderår i skattemeldingen for sjette periode.
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting
fastsattMerverdiavgiftBeskrivelse: sum å betale/sum til gode
Formål: å sikre at riktig beløp blir betalt

MvaSpesifikasjonslinje

FeltBeskrivelse
mvaKodeBeskrivelse: Klassifikasjon av inngående og utgående mva ihht til norsk SAF-T standard
Formål: formidling av hvilke mva-vurderinger som er utført
spesifikasjonBeskrivelse: detaljering av noen mva-forhold som ikke inngår i norsk SAF-T standard
Formål: formidling av hvilke mva-vurderinger som er utført
mvaKodeRegnskapssystemBeskrivelse: intern mva-kode i regnskapssystemet. Det kan være flere interne mva-koder for en mvaKode og evt spesifikasjon. I det tilfellet vil det bli flere rader i kompensasjonsmeldingen pr mvaKode og spesifikasjon; en pr kombinasjon av mva-kode, spesifikasjon og mvaKodeRegnskapssystem.
Formål: To hensyn
Brukerne: gjenkjennelig i forhold til det de ser i regnskapet.
Systemleverandørene skal slippe å legge om mva-koder i systemene
grunnlagBeskrivelse: det beløpet det er regnet merverdiavgiftskompensasjon av.
Formål: Grunnlag for kontroll ifra Skatteetaten
satsBeskrivelse: Den mva-satsen som er benyttet ved beregning av kompensasjonskrav.
Formål: Å sikre at bare gyldige satser benyttes ved fremsetting av kompensasjonskrav
merverdiavgiftBeskrivelse: fastsatt merverdiavgift
Formål: å vise beregnet mva pr linje
merknadBeskrivelse: informasjon om innholdet i mvaKode
Formål: å sikre at skattepliktig kan forklare egen rettsanvendelse der det er nødvendig

Feltbeskrivelse for MvaMeldingInnsending

MvaMeldingInnsending

FeltBeskrivelse
meldingskategori Beskrivelse: type skjema som sendes inn
Formål: å sikre at brukeren dekker sin plikt for egenfastsetting
innsendingstype Beskrivelse: En mva-melding av meldingskategori alminnelig og primær vil alltid være komplett. En hovedmelding av typen kompensasjonsmelding vil være komplett ved revisors signering. En korrigert kompensasjonsmelding etter frist er komplett når den sendes inn av virksomhet.
Formål: Feltet beholdes for på et senere tidspunkt kunne åpne for at revisor kommenterer/ skriver merknad på de mva-meldingene (f. eks. merverdiavgift kompensasjon) som skal godkjennes av revisor før innsending.
instansstatus Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra hendelser på instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.
opprettetAv Beskrivelse: Dette feltet skal inneholde navn på innlogget bruker.
Formål: Innholdet i denne vises i Altinn.
opprettingstidspunkt Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.

Identifikator (Enten organisasjonsnummer eller foedselsnummer)

FeltBeskrivelse
organisasjonsnummer Beskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar egenfastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter
foedselsnummer Beskrivelse: unik identifikator for den skattepliktige som foretar skattefastsetting
Formål: ivareta den skattepliktiges rettigheter og plikter

Skattleggingsperiode

FeltBeskrivelse
periode Beskrivelse: den perioden skattefastsettingen gjelder for
Periode angis i henhold til kodeverket for Skattleggingsperiode. For Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon gjelder 2-månedlig skattleggingsperiode. Virksomheter som nevnt i merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav b til e og borettslag og boligsameier som nevnt i annet ledd kan fremsette krav som omfatter et helt kalenderår i skattemeldingen for sjette periode.
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting
aar Beskrivelse: det året egenfastsettingen gjelder for
Formål: sikre samsvar mellom bokføring og egenfastsetting

Vedlegg

FeltBeskrivelse
vedleggstype Beskrivelse: Type vedlegg som blir lastet opp på instansen i Altinn. Hvor en kan enten bruke mva-melding for selve kompensasjonsmeldingen, eller binaerVedlegg for generelle vedlegg.
kildegruppe Beskrivelse: Hvilken gruppe innsendingen kommer fra. Valgmuligheter: etat, sluttbrukersystem, sluttbruker
opprettetAv Beskrivelse: Dette feltet skal inneholde navn på innlogget bruker
Formål: Innholdet i denne vises i Altinn
opprettingstidspunkt Beskrivelse: Dette feltet kommer vi til å fjerne da vi får denne informasjonen fra instansen. Dette skal gjøres ved at det settes til valgfritt i en overgang og fases ut ved en passende anledning.

Vedleggsfil

FeltBeskrivelse
filnavn Beskrivelse: navnet på filen som er lagt med som vedlegg
filekstensjon Beskrivelse: ekstensjonen til filen som er lagt med som vedlegg
filinnhold Beskrivelse: Gir en beskrivelse av innholdet i vedleggsfilen

Kodelister

Gruppe og kodeBeskrivelse av Kode og Spesifikasjon
Kjøp av varer og tjenester i Norge med kompensasjonsrett
1Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 1Justering merverdiavgiftskompensasjon fast eiendom
11Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (middels sats)
13Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (lav sats)
Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (import)
14Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 14Justering merverdiavgiftskompensasjon fast eiendom
15Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (middels sats)
81Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)
Spesifikasjonslinje til kode 81Justering merverdiavgiftskompensasjon fast eiendom
83Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (middels sats)
Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (import)
86Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)
88Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (lav sats)
Klimakvoter og gull
91Kjøp av klimakvoter og gull med kompensasjonsrett (høy sats)

En oversikt over kodelistene finnes i Oversikten over kodelister

XSD for innsending

Innsendingen til Altinn må inneholde en XML-fil med innsendingsinformasjon. Denne må være i henhold til strukturen i XSD for innsending.

no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.mvameldinginnsending.v1.0.xsd

XSD for valideringsrespons og tilbakemelding

XSD for validering dokumenterer strukturen for responsen fra valideringstjenesten. Tilbakemelding vil også være i henhold til denne XSD-en. no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.valideringsresultat.v1.xsd

XSD for betalingsinformasjon

no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.skattemeldingformerverdiavgift.betalingsinformasjon.v1.0.xsd