Valideringsregler - kompensasjonsmelding

English

Endringslogg

Dato Hva ble endret?
2022.06.26 Lagt til side for valideringsregler kompensasjonsmelding
2023.01.01
 • Informasjon om forretningsregler for krav om kompensasjon lagt til

Valideringsregler

Valideringsreglene er under utvikling og nye valideringsregler vil bli lagt til fortløpende.

Følgende valideringsregler er foreløpig definert for alle mva-meldinger:

 • Summen av merverdiavgift for hver avgiftslinje er ikke lik feltet fastsattMerverdiavgift (R018)
 • Beregnet avgift i avgiftslinje er ulik produktet av grunnlag og sats (R019)
 • Meldingen må være en ordinær (aliminnelig eller primærnæring) melding, krav om kompensasjon eller omvendt avgiftsplikt mva-melding (R104)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder tilbakeføring av inngående mva. gitt i mva §9-6 og §9-7 må sendes med en merknad (R078)
 • KID-nummeret må være gyldig (R079)
 • Innsendte beløp skal ikke inneholde desimaler (R082)
 • Beløp på grunnlag feltet må være under en maks verdi (R085)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (vanlig fortegn) (R074)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (motsatt fortegn) (R075)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (linje med spesifikasjon) (R076)

Følgende valideringsregler er foreløpig definert for krav om kompensasjon mva-meldinger:

 • Mva-meldingen kan ikke sendes inn før terminen har utløpt (R089)
 • Terminlengde må være 2-månedlig (R095)
 • Merknad til beløp med motsatt fortegn som gjelder fradragsført inngående avgift mangler (R086)
 • Spesifikasjonslinjer skal ha en gyldig mva-kode i krav om kompensasjon mva-meldinger (R088)
 • Kodelinjer skal føres med grunnlag og sats (R093)
 • Det må sendes inn spesifikasjonslinjer når det er oppgitt beløp i 'fastsatt merverdiavgift' feltet (R100)
 • Virksomheter som er registrert som et kommunalt foretak kan ikke sende inn mva-meldingen (R094)
 • Mva-meldingen må sendes inn før innleveringsfristen for terminen (R096)
 • Endring av krav om kompensasjon innsendt etter innleveringsfristen kan ikke være mer til gode enn det som allerede er sendt inn (R097)
 • Første krav om kompensasjon for terminen kan ikke være 0 kroner (R098)
 • Første krav om kompensasjon til utbetalig for året må være på minst 20 000 kroner (R099)
 • Koder 81 og 83 kan kun brukes av registrerte virksomheter (R101)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder justering kan kun sendes inn på mva-kode 1, 14 eller 81 (R087)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder tap på krav, uttak eller tilbakeføring av inngående mva. er ugyldig (R091)
 • Virksomheter som er registrert som et fylkeskommunalt foretak kan ikke sende inn mva-meldingen (R128)
 • Virksomheter som er registrert som et organisasjonsledd kan ikke sende inn mva-meldingen (R129)
 • Virksomheter som er registrert som en underenhet får avvikende skattemelding (R130)

Følgende tekniske regler er også spesifisert som validerer xsd format og kodelister verdier:

 • Mva-meldingen skal være på gyldig format (R001)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente mva-koder (R002)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke gyldige satser (R003)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente spesifikasjoner (R069)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente merknader på utvalgt merknad felt (R070)
 • Mva-meldingen skal bare bruke en kjent merknad på utvalgt merknad felt (R071)

Følgende praktiske regler er også definert for å hindre feilaktige innsendinger til det nye systemet:

 • Innsending og validering tjeneste er ikke tilgjengelig før 01.01.2023 for krav om kompensasjon mva-meldinger (R090)
 • Innsending og validering av krav om kompensasjon mva-meldinger fra før 2023 er ikke tilgjengelig (R092)

Detaljspesifikasjon av reglene:

Validering av mva-meldingen er implementert med et sett av regler som kjøres maskinelt for å sjekke gyldigheten av meldingen. Reglene er utformet slik at de både er dokumentasjon av reglene for meldingen og kjørbare maskinelt. Eksempel på regel:

[1]   MvaMeldingsinnhold_GrunnlagGangerGjeldendeSats_FeilBeregnetMerverdiavgiftForAvgiftslinje(
[2]    "Beregnet avgift i avgiftslinje er ulik produktet av grunnlag og sats" {
[3]      valideringsregel {
[4]        mvaSpesifikasjonslinje
[5]          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
[6]          .skal { linje -> linje.grunnlag * linje.sats væreRundetNedTil linje.merverdiavgift }
[7]      }
[8]      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
[9]    }
[10]  )

Her betyr feltene i regelen ovenfor følgende:

Linje 1 - Identifikator: Dette er referansen til regelen hver regel har en unik identifikator.

Linje 2 - Feilmelding: Dette er feilmeldingen som bli returnert i validerings-APIet dersom MVA-meldingen ikke er i henhold til kravet i regelen.

Linje 3-7 - Valideringsregel: Dette er regelen som definerer hvordan en gyldig MVA-melding skal være. Dersom denne regelen ikke er oppfylt vil meldingsvalideringen feile.

Linje 8 - Alvorlighetsgrad: Dette er alvorlighetsgraden dersom valideringen feiler. Følgende alvorlighetsgrader er definert : AVVIKENDESKATTEMELDING, UGYLDIGSKATTEMELDING

  MVA_MELDINGSKATEGORI_UGYLDIG(
    "Innsending og validering av melding for oppgitt meldingskategori er ikke tilgjengelig enda." {
      valideringsregel {
        meldingskategori måVæreEnAv alminnelig_primær_kompensasjon_eller_omvendtAvgiftsplikt
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R104 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_INNLEVERING_FØR_1_1_2023(
    "Innsending og validering av krav om kompensasjon er ikke tilgjengelig enda." {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          nå væreEtterEllerLik førsteJan2023
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R090 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_INNLEVERING_MELDING_FRA_FØR_2023(
    "Krav om kompensasjon kan ikke sendes inn for terminer før 01.01.2023. Det må sendes inn via Altinn." {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          skattleggingsperiodeår måVæreEtterEllerLik år2023
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R092 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_SKATTLEGGINGSPERIODEN_FOR__MELDINGSKATEGORI_KOMPENSASJON_MÅ_VÆRE_FERDIG(
    "Krav om kompensasjon kan ikke sendes inn før terminen har utløpt."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          (nå væreEtter skatteleggingsperiodeSluttdato)
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R089 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_TERMINKATEGORI(
    "Kompensasjonsmelding kan kun sendes inn med terminlengde 2-månedlig."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          skattleggingsperiodetype være toMånedlig
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R095 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_SUM_MVA_FEIL_SUMMERING_AV_AVGIFTLINJER(
    "Summen av merverdiavgift for alle kodelinjene er ikke lik beløpet som er oppgitt som fastsatt merverdiavgift." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje.summenAv { linje ->
          linje.merverdiavgift
        } skalVære skattegrunnlagOgBeregnetSkatt.fastsattMerverdiavgift
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R018 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_GANGER_GJELDENDE_SATS_FEIL_BEREGNET_MERVERDIAVGIFT_FOR_AVGIFTSLINJE(
    "Beregnet merverdiavgift i kodelinjen er ikke lik produktet av grunnlag og sats." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
          .skal { linje -> linje.grunnlag * linje.sats væreRundetNedTil linje.merverdiavgift }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R019 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_INNGÅENDE_MOTSATT_FORTEGN_MERKNAD_TIL_MVA_KODEN_MANGLER(
    "Merknad må legges ved som forklaring på hvorfor det er benyttet motsatt fortegn."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) såSkal {
          kodene(1, 11, 13, 14, 15, 81, 83, 86, 88, 91)
            .hvor { linje -> linje.merverdiavgift erStørreEnn 0.0 }
            .skal { linje ->
              ((linje.merknad?.beskrivelse har innhold) eller (linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold)) medmindre (
                (
                  linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
                    1,
                    14,
                    81
                  ) og (linje.spesifikasjon er JUSTERING_KOMPENSASJON.spesifikasjon.kode)
                  )
                )
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R086 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_MVA_KODE_FOR_OPPGITT_MELDINGSKATEGORI(
    "Koden kan ikke brukes i kompensasjonsmelding for merverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(1, 11, 13, 14, 15, 81, 83, 86, 88, 91)
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R088 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_KODE_INNGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_GRUNNLAG_OG_SATS(
    "Kodelinjen må ha grunnlag og sats."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
            (linje.sats ha innhold) og (linje.grunnlag ha innhold)
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R093 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_MERKNAD_MANGLER(
    "Det må fylles ut gyldig merknad for denne spesifikasjonslinjen."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.spesifikasjon er TILBAKEFØRING.spesifikasjon.kode
          }
          .skal { linje ->
            (linje.merknad?.beskrivelse ha innhold) eller (linje.merknad?.utvalgtMerknad ha innhold)
          }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R078 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_KID_NUMMER_GYLDIG(
    "KID-nummeret må være gyldig."
    {
      valideringsregel {
        (kidNummer har innhold) såSkal {
          (kidNummer inneholde kunTallEllerKunTallMedBindestrekEtterSisteSiffer) og
            (kidNummer haLengdeStørreEnn 1) og (kidNummer haLengdeMindreEnn 26) og
            (kidNummer.oppfyllerMOD10EllerMOD11Validering()) og
            (kidNummer erIkkeLik registrertKontonummer)
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R079 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_BELØP_INNEHOLDER_DESIMALER(
    "Innsendte beløp skal ikke inneholde desimaler."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
          linje.merverdiavgift.ikkeInneholderDesimaltall() og linje.grunnlag.ikkeInneholderDesimaltall()
        } og fastsattmerverdiavgift.ikkeInneholderDesimaltall()
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R082 }
    }
  ),

  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_BELØP_I_FASTSATT_MERVERDIAVGIFT_MANGLER_MVA_KODER(
    "Kompensasjonsmeldingen må inneholde kodelinjer når det er oppgitt beløp i 'fastsatt merverdiavgift'."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) og
          skattegrunnlagOgBeregnetSkatt.fastsattMerverdiavgift.ikkeEr(0.0) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.ikkeVæreEnTomListe()
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R100 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_OVERSTIGER_MAKS_VERDI(
    "Beløpet på grunnlaget overstiger maks verdi."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
          .skal { linje -> linje.grunnlag væreLikEllerMindreEnn maksGrunnlagVerdi }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R085 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_ORG_FORM_KF(
    "Virksomheter som er registrert som et kommunalt foretak kan ikke selv sende inn krav om kompensasjon, dette må gjøres av kommunen."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          virksomhetIkkeVæreKommunaltForetak
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R094 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_LEVERT_ETTER_INNLEVERINGSFRIST(
    "Krav om kompensasjon er sendt inn etter innleveringsfristen for terminen."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) og erFørsteKompensasjonsmeldingForTermin såSkal {
          nå væreFørEllerLik innleveringsfrist
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R096 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_ENDRING_LEVERT_ETTER_INNLEVERINGSFRIST(
    "Endring av krav om kompensasjon sendt inn etter innleveringsfristen for terminen, kan ikke være mer til gode enn det som allerede er sendt inn."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) og erIkkeFørsteKompensasjonsmeldingForTermin såSkal {
          (nå væreFørEllerLik innleveringsfrist) eller (fastsattmerverdiavgift væreStørreEllerLik tidligereFastsattBeløpForTermin)
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R097 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_BELØP_I_FASTSATT_MERVERDIAVGIFT_IKKE_VÆRE_NULL(
    "Første krav om kompensasjon for terminen kan ikke være 0 kroner."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) og erFørsteKompensasjonsmeldingForTermin såSkal {
          fastsattmerverdiavgift ikkeVæreLik kr0
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R098 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_KRAV_UNDER_MINSTEBELØP(
    "Første krav om kompensasjon til utbetaling for året må være på minst 20 000 kroner."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) og
          detFinnesIkkeEnKompensasjonsmeldingTidligereIÅretOver20000krTilgode såSkal {
          fastsattmerverdiavgift væreLikEllerMindreEnn -20000.0
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R099 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_MVA_KODE_BRUKT_FOR_IMPORT(
    "Virksomheten er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og kan ikke bruke koder for innførselsmerverdiavgift innberettet på mva-meldingen. Kodene 14 eller 15 må brukes."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) og virksomhetenErIkkeRegistrertMedEnPliktForPerioden såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.detIkkeFinner { linje -> (linje.mvaKode er 81) eller (linje.mvaKode er 83) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R101 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_SPESIFIKASJONSLINJE_JUSTERING_FØRT_PÅ_FEIL_MVA_KODE(
    "Spesifikasjon som gjelder justering av krav om kompensasjon på fast eiendom kan kun sendes inn på kode 1, 14 og 81."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er JUSTERING_KOMPENSASJON.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(1, 14, 81) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R087 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_SPESIFIKASJONSLINJE(
    "Spesifikasjonen som er brukt kan ikke brukes i kompensasjonsmelding for merverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        (meldingskategori er kompensasjon) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .inneholderIkke { linje ->
              (linje.spesifikasjon er TILBAKEFØRING.spesifikasjon.kode) eller
                (linje.spesifikasjon er TAPPÅKRAV.spesifikasjon.kode) eller
                (linje.spesifikasjon er UTTAK.spesifikasjon.kode)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R091 }
    }
  ),
  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_VANLIG_FORTEGN(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med vanlig fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og linje.harVanligFortegn() og
              (linje.spesifikasjon er tomt)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R074 }
    }
  ),

  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_MOTSATT_FORTEGN(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med motsatt fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og linje.harMotsattFortegn() og
              (linje.spesifikasjon er tomt)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R075 }
    }
  ),

  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_FOR_SPESIFIKASJON(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med oppgitt spesifikasjon og fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og (linje.spesifikasjon har innhold)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R076 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_Xml_SkjemaValideringsfeil(
    "Mva-meldingen må være på gyldig format og passere XML skjema valideringen." {
      valideringsregel { xmlInput skalXmlValideres OK }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R001 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaKode_UkjentMvaKode(
    "Kodelinjene i mva-meldingen må inneholde gyldige koder." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodelisten }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R002 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaSats_UkjentSats(
    "Satsene i mva-meldingen må være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.sats har innhold }
          .skal { linje -> linje.sats væreMedI gyldigSatsForMvaKodeForPerioden(linje.mvaKode) }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R003 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaSpesifikasjoner_UkjentSpesifikasjon(
    "Spesifikasjonslinjene i mva-meldingen skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.spesifikasjon har innhold }
          .skal { linje -> linje.spesifikasjon væreMedI mvaSpesifikasjonerForMeldingskategori }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R069 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_SpesifikasjonslinjeMerknad_UkjentMerknad(
    "Utvalgte merknader i mva-spesifikasjonslinjer skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold }
          .skal { linje -> linje.merknad?.utvalgtMerknad væreMedI mvaKodeMerknaderForMeldingskategori }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R070 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaMeldingMerknad_UkjentMerknad(
    "Utvalgte merknader i mva-meldingen skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        (meldingUtvalgtMerknad har innhold).såSkal {
          meldingUtvalgtMerknad væreMedI mvaMeldingMerknaderForMeldingskategori
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R071 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_MANGLENDE_REGISTRERING_I_ENHETSREGISTERET(
    "Virksomheten er ikke registrert i Enhetsregisteret og kan ikke sende inn krav om kompensasjon."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          (
              slettetDatIERStørreEnnSkattleggingsperiodeFradato og skattePliktigErSlettetFraER er false

              )
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R125 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_ORG_FORM_FKF(
    "Virksomheter som er registrert som et fylkeskommunalt foretak kan ikke selv sende inn krav om kompensasjon, dette må gjøres av fylkeskommunen."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          virksomhetIkkeVæreFylkeskommunaltForetak
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R128 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_ORG_FORM_ORGL(
    "Virksomheter som er registrert som et organisasjonsledd kan ikke selv sende inn krav om kompensasjon, dette må gjøres av kommunen eller fylkeskommunen."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          virksomhetIkkeVæreOrganisasjonsledd
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R129 }
    }
  ),
  MVA_KOMPENSASJON_ORG_FORM_BEDR(
    "Dette organisasjonsnummeret tilhører en underenhet. Vil du fortsatt sende inn?."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er kompensasjon såSkal {
          virksomhetIkkeVæreUnderenhet
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R130 }
    }
  )