Grensesnittbeskrivelse

Folkeregisterets tilbakemeldingstjeneste tilbyr en hendelsesfeed med informasjon om status på innsendinger. Den kan navigeres gjennom sekvensnummer.

Tjenestenes endepunkt:

GET {miljø}/folkeregisteret/tilbakemelding/api/{versjon}/hendelser?seq={startsekvensnummer}&direction={nyere/eldre}&pageSize=100

Eksempel på curl-kommando som kan benyttes for å teste tjenesten:

$ curl -k -v -X GET --cert datakonsument.cer --key datakonsument.key "https://folkeregisteret-api-ekstern.sits.no/folkeregisteret/tilbakemelding/api/v2/hendelser?seq=1&direction=nyere&pageSize=100"

Headere

Accept

Verdien i denne headeren angir ønsket dataformat. Det er støtte for application/json og application/xml.

Dersom man velger application/xml brukes følgende kontrakter i svaret fra tjenesten:

Feeden er i henhold til Atom spesifikasjonen. Gyldige elementer (angitt i content-delen av feeden) er

If-None-Match

Denne verdien skal settes lik ETag-header fra siste respons fra tjenesten. Se ETag for mer informasjon om bruk av ETag.

Eksempel på respons fra tjenesten

Under finnes eksempler på respons fra tjenesten.

Statuskode 200

Ved statuskode 200 inneholder body i svaret en liste med tilbakemeldinger gitt at det finnes noen å hente som samsvarer med spørringen i URL.

Eksempel på en slik liste med tilbakemeldinger gitt at application/json er angitt header Accept.


  [
   {
    "title": "Hendelse i sak",
    "id": "5",
    "updated": "2016-12-21T09:01:34.496Z",
    "hendelseinfo": {
     "sak": {
      "saksnummer": "117152",
      "opprettet": "2016-12-21T09:01:30.687Z",
      "avsendersSaksreferanse": "201216/fil-7-wf",
      "meldingsreferanse": {
       "avsendersMeldingsidentifikator": "2112116 - avviksmerknad om dublett og merknad om forkortet navn",
       "folkeregisterReferanse": "ab567940-cfd6-4a0d-aec6-44999e5aa4b1"
      }
     },
     "sakTilManuellBehandling": {
      "saksfrist": "2016-12-26",
      "begrunnelse": "muligDublett"
     }
    }
   },
   {
    "title": "Hendelse i sak",
    "id": "6",
    "updated": "2016-12-21T09:02:03.884Z",
    "hendelseinfo": {
     "sak": {
      "saksnummer": "117152",
      "opprettet": "2016-12-21T09:01:30.687Z",
      "avsendersSaksreferanse": "201216/fil-7-wf",
      "meldingsreferanse": {
       "avsendersMeldingsidentifikator": "2112116 - avviksmerknad om dublett og merknad om forkortet navn",
       "folkeregisterReferanse": "ab567940-cfd6-4a0d-aec6-44999e5aa4b1"
      }
     },
     "saksbeslutning": {
      "beslutning": "godkjent",
      "beslutningstidspunkt": "2016-12-21T09:02:03.857Z",
      "skalTildeleDNummer": {
       "dNummer": "70107300943",
       "registreringstidspunkt": "2016-12-20T23:00:00Z",
       "gyldighetstidspunkt": "2016-12-20T23:00:00Z",
       "tildeltDnummerAvvikerFraFoedselsdato": false
      }
     }
    }
   },
   {
    "title": "Hendelse i sak",
    "id": "7",
    "updated": "2016-12-21T09:03:48.546Z",
    "hendelseinfo": {
     "sak": {
      "saksnummer": "117155",
      "opprettet": "2016-12-21T09:03:45.379Z",
      "avsendersSaksreferanse": "201216/fil-8-wf",
      "meldingsreferanse": {
       "avsendersMeldingsidentifikator": "2112116 - avviksmerknad om dublett og merknad om forkortet navn",
       "folkeregisterReferanse": "57471707-69cf-4759-b549-3d3e2d2873fa"
      }
     },
     "sakTilManuellBehandling": {
      "saksfrist": "2016-12-26",
      "begrunnelse": "muligDublett"
     }
    }
   }
  ]
  

Statuskode 304

Statuskode 304 (not modified) returneres hvis kallet til tjenesten inkluderte headeren If-None-Match og denne er lik den aktuelle ETag for etterspurte ressurs. Det betyr at det ikke er kommet noen nye innslag på feeden siden forrige kall.

Feilkoder

Hvis statuskode hverken er 200 eller 304, men man får svar fra applikasjonen, så returneres en datastruktur som ser slik ut


  {
   "kode": "FREG-001",
   "melding": "Feil i tjenesten. Vennligst prøv igjen seinere."
  }
  
HTTP Statuskode Forklaring
401 Autentiseringsinformasjon mangler.
403 Virksomheten er autentisert men mangler autorisasjon for den angitte tjenesten.
404 Feil uri brukt.
406 Oppgitt Accept-header inneholder ikke 'application/atom+xml', 'application/xml' eller 'application/json'.
429 For mange kall er gjort på for kort tid. Vent i minimum antall ms. angitt i Retry-After-header før neste request utføres.
500 Feil i tjenesten. Vennligst prøv igjen seinere.

Miljøer

Miljø URL
Test https://folkeregisteret-api-ekstern.sits.no/
Produksjon https://folkeregisteret.api.skatteetaten.no/