Skatteetaten tilbyr en rekke api-er som kan benyttes av partnere. Dokumentasjon for API-ene er samlet på denne nettsiden.

Om tjenestene

Skatteetaten tilbyr en rekke standardiserte maskin-til-maskin tjenester (API’er) som kan benyttes av partnere for innsyn i data fra Skatteetaten. Vi jobber fortløpende med å tilgjengeliggjøre flere datasett/APIer.

For å få tilgang til tjenestene må man søke. Dette gjøres fra Skatteetatens websider

Dataene som deles er taushetsbelagt. Opplysningene kan utleveres til offentlig myndighet mv. som har rettslig grunnlag (hjemmel). Finansinstitusjoner, som har avtale med Skatteetaten, kan gis tilgang til dataene dersom de har samtykke innhentet fra skattyter - se dokumentasjon av samtykkeløsning. Søknader fra Finansinstitusjoner om datatilgang sendes til BITS. Skatteetaten krever at samtykke innhentes via Altinn sin løsning for digitalt samtykke

Datatjenester

Se Ordliste for forklaring av begreper brukt i tjenestene

Tjeneste Beskrivelse Dokumentasjon
Avregning Avregningsinformasjon knyttet til skatteoppgjør API-referanse
Beregnet Skatt Informasjon om beregnet skatt og overordnet formue, inntekt, gjeld og fradrag som var grunnlag for beregningen. I versjon 1.0 leverer tjenesten bare grunnlag og ikke den beregnede skatten API-referanse
Boligsparing for ungdom Årets renteinntekter knyttet til Boligsparing for ungdom API-referanse
Innrapportert inntekt Informasjon om innrapportert inntekt API-referanse
Pensjonsgivende inntekt Informasjon om pensjonsgivende inntekt beregnet av skatteetaten API-referanse
Oppgaveinnlevering Informasjon om skattyters overholdelse av oppgaveplikten API-referanse
Restanser Informasjon om fordringer Skatteetaten har mot skattyter API-referanse
Skattemelding API som gir oversikt over et individs skattemelding innenfor et år API-referanse
Skatteplikt Informasjon om skatteyters skatte API-referanse
Skattepliktig Informasjon om skatteyters navn og adresse API-referanse
SpesifisertSummertskattegrunnlag Spesifisert informasjon om skattyters formue, inntekt, gjeld og fradrag API-referanse
Summertskattegrunnlag Summert informasjon om skattyters formue, inntekt, gjeld og fradrag API-referanse

Dersom din organisasjon har behov for andre API’er, bruk skjema på datasamarbeid nettsiden

Protokoll og format

Tjenestene er tilgjengelige som REST-tjenester over HTTP, med data på formatene JSON (default) og XML.

En del eldre tjenester tilbys også over SOAP. For SOAP-tjenester benyttes SAML 2.0 assertion. SOAP tjenestene vil bli avviklet når alle brukere på eksisterende tjenester er flyttet over på REST.

Se sikkerhet for hvordan autentisering og autorisering gjøres.