Tenor testdatasøk dokumentasjon

Bruksavtale

Innledning

Skatteetaten forvalter søkeløsning for syntetiske testdata, Tenor testdatasøk.

Tenor testdatasøk er ment til bruk av testere eller andre som behøver testdata for å teste integrasjon mot aktørene som leverer testdata til løsningen. Gjennom søkeløsningen kan brukere ved hjelp av å spesifisere søkeparametere, finne frem til testpersoner eller testvirksomheter som har de egenskaper som tilfredsstiller testerens behov.

Dette dokumentet inneholder vilkår for bruk av Tenor testdatasøk. Dokumentet beskriver krav til kvalitet og tilgjengelighet, rutiner for endringer, feilhåndtering og administrasjon.

1. Aksept av bruksvilkår for Tenor testdatasøk

Konsumenter av Tenor testdatasøk anses for å ha akseptert herværende bruksvilkår ved å ta tjenesten i bruk.

2. Anbefalt bruksområde

Tenor testdatasøk retter seg mot verdikjedetest og integrasjoner, samt behov for å teste på tvers av offentlige etater og virksomheter. Det anbefales ikke å integrere mot Skatteetatens API for Tenor testdatasøk for å finne testdata til søk fra automatiske tester på lavere nivå.

3. Tjenestenivå

Skatteetaten tilstreber å levere stabile og driftssikre tjenester. Tjenesten kan tas ut av drift som følge av hendelser utenfor Skatteetatens kontroll. Kildeeier og konsumenter vil bli varslet, så langt det er mulig.

1.1 Dokumentasjon

Skatteetaten publiserer oppdatert dokumentasjon av tjenesten og er ansvarlig for å oppdatere dokumentasjonen uten ugrunnet opphold etter at en endring er implementert. Dokumentasjon finnes her: [Lenke til f. eks. Github-side som inneholder relevant dokumentasjon for tjenesten, herunder evt. brukerveiledning dersom det vurderes å være nødvendig]

4. Hendelseshåndtering og varsling

En hendelse er et avbrudd eller reduksjon i kvalitet av det som forventes levert. Planlagte og informerte avbrudd er ikke hendelser.

Den parten som oppdager feil i opplysninger, eller andre feil og hendelser i tjenestene, skal uten ugrunnet opphold varsle den annen part. Partene skal rette feil og sikkerhetsfeil så raskt som mulig.

Varsling etter personopplysningsregelverket kommer i tillegg til det som er regulert i denne bestemmelsen.

5. Kostnadsfordeling og økonomisk risiko

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetaten forutsetter et samarbeid hvor hver av partene dekker egne kostnader. Partene vil beholde gevinster som realiseres som følge av endret og/eller økt bruk av informasjon og effektivisering av arbeidsprosesser.

Skatteetaten kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for et eventuelt økonomisk tap den annen part eller tredjeparter pådrar seg i forbindelse med eller som følge av deling av data mellom partene.

6. Behandling av syntetiske testdata

Dataene som utleveres gjennom Tenor testdatasøk er syntetiske.

Unntak gjelder for adresser som omfattes av forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen § 3 (2). Adressene kan representere en personopplysning slik dette begrepet er definert i personvernforordningen artikkel 4, men anses som åpne data som kan behandles av enhver, jf. forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen § 4 (7).I Tenor testdatasøk kan følgelig de syntetiske testpersonene bo på reelle adresser.

7. Beredskap

I en beredskapssituasjon, eller annen ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll, forutsettes det at partene samarbeider om å etablere alternative elektroniske og/eller manuelle rutiner for utveksling av opplysninger, så fremt situasjonen gjør dette mulig.

8. Kvalitet på opplysningene

Dataene som distribueres av Skatteetaten gjennom Tenor testdatasøk er til dels innlest av andre kildeeiere enn Skatteetaten.

Skatteetaten utleverer dataene slik de foreligger fra kildeeierne. Konsumenten må selv vurdere om dataene i Tenor testdatasøk gir ønsket kvalitet for egen oppgaveløsning.

9. Taushetsplikt

Partene skal behandle alle konfidensielle opplysninger i henhold til lovregulert taushetsplikt.

Taushetsplikten omfatter videre kunnskap om partenes sikkerhetsrutiner mv. som partene får kjennskap til i forbindelse med aksept av disse vilkårene. Dette gjelder også etter at delingssamarbeidet er avsluttet.

10. Samarbeid om og med tilsynsmyndighetene

Partene skal bistå hverandre i å fremskaffe nødvendig dokumentasjon som etterspørres om den annen parts virksomhet av tilsynsmyndigheten enten ved vurdering av konsesjon, sikkerhetskrav, eller ved tilsyn/kontroll.

11. Samarbeid om media

Partene skal samarbeide om kommunikasjon til media knyttet til løsningene som omfattes av denne avtalen. Ved hendelser knyttet til Skatteetatens delingstjenester skal Skatteetaten håndtere informasjon og kommunikasjon overfor media, med mindre partene avtaler noe annet i det enkelte tilfellet.

12. Informasjonssikkerhet

Skatteetaten skal for sine delingstjenester ivareta grunnleggende krav til informasjonssikkerhet. Konsumenten har selv ansvar for sikkerheten i egne systemer.

13. Informasjon om endringer

Skatteetaten kan endre på delingstjenestene og vilkårene for bruk av disse. Slike endringer kan typisk være forbedring av funksjonalitet, endring i grensesnittet mot kunde, oppgradering av programvare og maskinvare og mindre endringer i tjenestenivå. Endringene kan også være politisk initiert og komme på relativt kort varsel. Skatteetaten skal utarbeide og forvalte dokumentasjon og ivareta en styrt innføring av endringer. Mindre endringer produksjonssettes fortløpende uten varsling.

Skatteetaten skal så langt det går sørge for at konsumenten får varsling og informasjon om endringer som kan ha betydning for konsumenten.

14. Tvisteløsning

Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom partene knyttet til samarbeidet skal søkes løst gjennom dialog mellom partene.

Dersom situasjonen ikke blir avklart innen rimelig tid ved dialog mellom partene og konsumenten er en offentlig virksomhet, skal situasjonen søkes avklart utenrettslig og på alminnelig forvaltningsmessig måte.

Dersom situasjonen ikke blir avklart ved dialog mellom partene innen rimelig tid og konsumenten er en privat virksomhet, kan søksmål reises for de alminnelige domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.