Nytt folkeregister betyr løpende elektronisk innsending, automatisert saksbehandling og oppdatering av opplysninger på minutter og sekunder. Sanntidsoppdateringer til alle brukere, flere tilgjengelige opplysninger, enklere tilgang og nye, standardiserte tjenester.

Ny lov og forskrift om folkeregistrering trådte i kraft i oktober 2017. Det nye regelverket gir utvidet tilgang på opplysninger. Det innføres også et nytt regime for tilgangsstyring for alle som bruker folkeregisteropplysninger, i form av rettighetspakker. Nedenfor lister vi opp alle nye informasjonselementer i det nye folkeregisteret, og – lenger ned – alle endringer i informasjonselementer i det nye registeret.

Ny informasjon og endringer fra DSF til nytt folkeregister

 • Kjerneinformasjon

  • Falsk identitet
  • Faktisk fødelsdato
  • Kjønn (mann og kvinne)
  • 3 samiske språk
  • Rekkefølgenummer ved flerfødsler
 • Identitetsgrunnlag

  • Identifikasjonens grunnlagsstatus, -nummer og -nr.type
  • Legitimasjonsdokumentnummer og -dokumenttype
  • Utstedernavn
  • Utstederland
 • Adresse

  • Adressetilleggsnavn
  • Oppholdsadresse
  • Delt bosted for barn
  • c/o-henvisning i bosteds- og oppholdsadresser
 • Relasjon

  • Fullmektig ved stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsfall

  • Kontaktopplysninger for dødsbo

Endret informasjon

 • Kjerneinformasjon
  • Personstatus
  • Utenlandsk statsborgerskap
  • Identifikasjonsnummerstatus
 • Innflytting
  • Oppholdstillatelse
 • Adresse
  • Spesielt bostedsforhold (nye koder og ny inndeling)
  • Postadresse i Norge og postadresse i utlandet
 • Vigsel og ekteskap
  • Vigselstype - kun saksinformasjon
 • Utflytting
  • Utflyttingstype - kun saksinformasjon

Kodespeil og beskrivelser

Personstatuser og identifikatorstatuser

Gamle koder:
F-nummer statuskoder
Nye koder:
Personstatus
Nye koder:
Identifikatorstatus
1 - Bosatt Bosatt I bruk
3 - Utvandret Utflyttet I bruk
4 - Forsvunnet Forsvunnet I bruk
5 - Død Død I bruk
6 - Utgått Fødselsnummer Opphørt Opphørt
7 - Fødselsregistrert Fødselsregistrert I bruk
8 - Annulert tilgang Ikke bosatt I bruk
9 - Uregistrert person Ikke bosatt I bruk
Gamle koder:
D-nummer registreringsstatus DSF
Nye koder:
Personstatus
Nye koder:
Identifikatorstatus
1 - Aktiv Midlertidig -
2 - Død Død -
3 - Inaktiv Inaktiv -
Gamle koder:
D-nummerstatus DSF
Nye koder:
Personstatus
Nye koder:
Identifikatorstatus
2 - I bruk - I bruk
5 - Utgått, Link til f-nummer - Opphørt
6 - Utgått, dublett - Opphørt
7 - Utgått, avgang - Opphørt
9 - Utgått, korrigert til nytt d-nummer - Opphørt

Personstatus - Bosatt

Personstatusen "Bosatt" benyttes om personer som har eller skal ha opphold i Norge i 6 måneder eller mer. Dersom en person innfrir kravet til bosetting, skal personen tildeles fødselsnummer.

Personer som skal ha personstatus "Bosatt":

 • Personer som fødes i Norge, med en eller to bosatte foreldre
 • Personer som innflytter til Norge, med hensikt å oppholde seg i landet i 6 måneder eller lengre

Personstatus - Utflyttet

Personstatusen "Utflyttet" benyttes om personer med fødselsnummer som ikke er bosatt i Norge.

Personer som skal ha personstatus "Utflyttet":

 • Personer som melder flytting, og får innvilget utflytting fra Norge av Folkeregisteret
 • Personer som ikke har hatt opphold i Norge i over 6 måneder
 • Personer som ikke får innvilget eller fornyet oppholdstillatelse
 • Personer som har ukjent oppholdssted i 2 år, og det blir truffet vedtak om utflytting

Personstatus - Forsvunnet

Personstatusen "Forsvunnet" benyttes om personer som er blitt borte i forbindelse med ulykker, naturkatastrofer, forbrytelser eller er savnet på sjøen, i fjellet eller liknende.

Personer som vil få personstatus "Forsvunnet":

 • Personer med fødsels- eller d-nummer som meldes til Folkeregisteret som forsvunnet av politi eller påtalemyndighet.

Personstatus - Død

Personstatusen "Død" benyttes om personer med enten fødsels- eller d-nummer som er registrert som døde i Folkeregisteret.

Personstatusen "Død" kan beskrives som en "sluttstatus", som innebærer at det ikke vil gjøres nye oppdateringer på personen i Folkeregisteret

 • Personer som vil få personstatus "Død":
 • Personer med fødsels- eller d-nummer som dør i Norge, meldt av lege
 • Personer med fødsels- eller d-nummer som erklæres døde ved dødskjennelse fra Tingretten
 • Personer som dør i utlandet, som meldes fra utenriksstasjonene
 • Personer som dør i utlandet, som meldes døde av pårørende og andre til folkeregisteret

Personstatus - Opphørt

Personstatusen "Opphørt" benyttes om personer som er tildelt personidentifikator i Folkeregisteret, hvor identifikatoren ikke lenger er gyldig for identiteten. Dette vil være tilfelle for personer hvor man i etterkant finner ut at tildeling av personidentifikator ikke skulle vært gjennomført. Personstatusen "Opphørt" signaliserer at identiteten i Folkeregisteret ikke lenger representerer en person med en tilknytning til samfunnet, og er å anse som en "sluttstatus" på lik linje med "Død".

Personer som vil få personstatus "Opphørt":

 • Falsk identitet
 • Annullert fødsel
 • Annullert tildeling av d-nummer
 • Annullert tildeling av fødselsnummer
 • Hemmelig adopsjon

Personstatus - Fødselsregistrert

Personstatusen "Fødselsregistrert" benyttes om personer som er født i Norge, og oppfyller kravet til tildeling av fødselsnummer, men som ikke skal bostedsregistreres.

Denne statuskoden bygger på at Folkeregisteret er det offisielle fødselsregister i Norge og derfor kan utstede fødselsattester med sikker notoritet for denne gruppen

Personer som vil få personstatus "Fødselsregistrert":

 • Personer født på norsk sykehus som ikke skal registreres som bosatt

Personstatus - Midlertidig

Personstatusen "Midlertidig" benyttes for personer som er tildelt d-nummer, og som er å regne som aktive i det norske samfunnet.

Personer som vil få personstatus "Midlertidig":

 • Person som er tildelt d-nummer frem til gyldighetsperioden på 5 år utløper
 • Personer med reaktivert d-nummer som følge av forespørsel fra rekvirent

Personstatus – Ikke bosatt

Personstatusen "Ikke bosatt" benyttes for norske statsborgere som har behov for fødselsnummer, men som ikke er bosatt i Norge.

Person som vil få personstatus "Ikke bosatt":

 • Annullert innflytting
 • Norsk borger født i Norge og utflyttet før 011064 eller norsk borger født i utlandet og som aldri har vært bosatt i Norge

Personstatus – Inaktiv

Personstatusen "inaktiv" benyttes for personer som er tildelt d-nummer. Et tildelt d-nummer har en gyldighetsperiode på 5 år.

Personer som vil få personstatus "Inaktiv":

 • Personer med d-nummer som er eldre enn 5 år. Alle d-nummer som er tildelt etter 16. januar 2017 settes til inaktivt 5 år etter tildelingsdato. Et d-nummer som er tildelt før denne datoen blir satt til inaktivt 5 år fra denne datoen, den 16. januar 2022.
 • Asylsøkere med d-nummer som fra mai 2018
  • har mottatt endelig, negativt vedtak
  • er uttransportert
  • har forsvunnet fra mottak og fått saken sin henlagt

I januar 2017 ble ca 1 million personer med d-nummer som ikke hadde vært i bruk de siste tre årene, satt til inaktiv. Kriteriene for registreringen var at

 • personen var eldre enn 20 år, og
 • det ikke var registrert aktivitet på d-nummeret i System for likning, Sentralt eiendomsregister eller Enhetsregisteret de siste tre årene.

Et d-nummer med statuskoden "inaktiv" kan reaktiveres av:

 • Kun UDI dersom UDI er kilden til inaktiveringen.
 • Alle andre inaktive d-numre kan reaktiveres av aktører som kan rekvirere d-nummer

Identifikatorstatus – I bruk

Identifikatorstatus "I bruk" benyttes for alle tildelte personidentifikatorer som ikke er "Opphørt".

Identifikatorstatus – Opphørt

Identifikatorstatus "Opphørt" benyttes for personidentifikatorer i Folkeregisteret som ikke lenger er i bruk.

Dersom en person ikke har en personidentifikator som er "I bruk" i tillegg til personidentifikator med statusen "Opphørt", så vil også personstatusen for personen være "Opphørt".