Tjenesten leverer informasjon om arbeidsgivers (opplysningspliktiges) innrapporterte inntektsopplysninger for en inntektsmottaker for en gitt periode.

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter kun bruk av maskinporten. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:inntekt

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: Inntekt API.

Grensesnittbeskrivelse

URL har følgede oppbygging:

Url som skal benyttes:

GET https://<env>/api/innrapportert/inntektsmottaker/v1/<rettighetspakke>/<personidentifikator>/inntekter?fraOgMed=<YYYY-MM>[&tilOgMed=<YYYY-MM>][&opplysningspliktig=<opplysningspliktig>]

Gammel url som skal utfases:

GET https://<env>/api/innrapportert/inntektsmottaker/<rettighetspakke>/<personidentifikator>/oppgave/inntekt?fraOgMed=<YYYY-MM>[&tilOgMed=<YYYY-MM>]
 • <env>: Miljø-spesifikk adresse
 • <rettighetspakke>: En av rettighetspakkene afp, gff, husbanken, kommuneboligsosialeformaal, ldir , laanekassen, pensjonskasse, sbl, spkboliglaan og udi.
 • <personidentifikator>: Hvilket fødselsnummer eller D-nummer man spør om informasjon for.
 • fraOgMed=<YYYY-MM>: Fra og med hvilken periode innrapporterte inntekter skal leveres.
 • tilOgMed=<YYYY-MM>: Til og med hvilken periode innrapporterte inntekter skal leveres. Valgfritt parameter. Dersom tilOgMed ikke er satt brukes inneværende måned som parameter.
 • opplysningspliktig=<opplysningspliktig>: Identifikator (Organisasjonsnummer, fødselsnummer eller d-nummer) for opplysningspliktig. Parameteren opplysningspliktig er kun påkrevd for rettighetspakken OTP, for å sjekke at pensjonsinnretning har en gyldig avtale med opplysningspliktig for en forespurt periode. Kun med gyldig avtale kan pensjonsinnretning få tilgang til inntektsdata. Parameteren opplysningspliktig skal ikke brukes for andre type rettighetspakker.

Lenke til informasjonsmodell: Inntekt

Periodisering

Inntektsdata er et aggregat av innrapporterte data fra forskjellige kilder. Hver dataperiode (måned) bygges opp gradvis i takt med at det rapporteres inn nye data. Se periodisering veiledning for hvordan man best velger spørreperiode for inntektsdata.

Støttetjenester

Hendelsesliste

For å følge med på endringer i inntekt tilbyr vi en hendelsesliste. URL er:

GET https://<env>/api/innrapportert/inntektsmottaker/hendelser/

Se felles API-dokumentasjon for hendelseslister for bruk.

Bruk med samtykke

For Datakonsumenter som benytter Samtykke gjelder en del tilleggskrav:

AltinnSamtykke header

Må legge ved en ekstra header AltinnSamtykke. Verdien i denne headeren skal være et Json Web Token (JWT) signert av Altinn. Tokenet er en representasjon av samtykket man har innhentet fra skattyteren man henter data for. For informasjon rundt hvordan man skaffer et slikt token, sjekk Altinn: hente token

Begrenset til rettighetspakke sbl

Datakonsumenter som henter data basert på samtykke tildeles rettighetspakken sbl. Se informasjonsmodell for detaljer.

Restriksjoner på spørreperiode

Datakonsumenter med samtykke har kun lov til å spørre om data for de 6 siste månedene.

Eksempel på respons fra tjenesten

Her er et eksempel på en spørring med curl mot tjenesten. Du må legge sertifikat og nøkkel som parametre til curl-kommandoen.

$ curl -v --cert datakonsument.cer --key datakonsument.key -H "AltinnSamtykke: <samtykke>" "https://api-at.sits.no/api/innrapportert/inntektsmottaker/sbl/12345678901/oppgave/inntekt?fraOgMed=2016-11&tilOgMed=2017-01"

Open API spesifikasjon

Teknisk spesifikasjon av API’et er publisert på SwaggerHub: Inntekt_API

Under er eksempler på respons fra inntektstjenesten.

Data kommer som en liste med OppgaveInntektsmottaker (oppgaver som gjelder en inntektsmottaker).

Hver OppgaveInntektsmottaker har

 • litt informasjon om oppgaven
  • kalendermåned
  • inntektsmottaker
  • opplysningspliktig
  • virksomhet (underenhet til opplysnigspliktig)
 • en liste med inntekter. NB! Hvordan denne listen representeres vil for JSON avvike fra strukturen som er beskrevet i XSD. For json-se eksempel nedenfor.

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON.

JSON

Spesifikasjon av return for tjenesten: Inntektsmottaker.json

{
 "oppgaveInntektsmottaker": [
  {
   "opplysningspliktigId": "811094242",
   "virksomhetId": "811094552",
   "kalendermaaned": "2018-07",
   "inntektsmottaker": {
    "personidentifikator": "01029413157"
   },
   "inntekt": [
    {
     "fordel": "utgiftsgodtgjoerelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": false,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": false,
     "beloep": 5100,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "reiseKostMedOvernattingPaaHotellBeordringUtover28Doegn",
      "spesifikasjon": {
       "opptjeningsland": "DZ"
      },
      "antall": 51
     }
    },
    {
     "fordel": "naturalytelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": true,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": true,
     "beloep": 6000,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "bil",
      "tilleggsinformasjon": {
       "bilOgBaat": {
        "antallKilometer": 600,
        "heravAntallKilometerMellomHjemOgArbeid": 600,
        "listeprisForBil": 6000,
        "bilregistreringsnummer": "el12345",
        "erBilUtenforStandardregelen": true
       }
      }
     }
    },
    {
     "fordel": "kontantytelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": true,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": true,
     "beloep": 150000,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "timeloenn",
      "antall": 150
     }
    },
    {
     "fordel": "kontantytelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": true,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": true,
     "beloep": 2400,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "fastloenn",
      "tilleggsinformasjon": {
       "inntjeningsforhold": "utenlandskeSjoefolkSomIkkeErSkattepliktig"
      },
      "spesifikasjon": {
       "skattemessigBosattILand": "AF"
      }
     }
    },
    {
     "fordel": "utgiftsgodtgjoerelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": false,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": false,
     "beloep": 5000,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "reiseKostMedOvernattingPaaHybelBrakkePrivat",
      "antall": 50
     }
    },
    {
     "fordel": "utgiftsgodtgjoerelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": true,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": true,
     "beloep": 2900,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "smusstillegg"
     }
    },
    {
     "fordel": "utgiftsgodtgjoerelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": false,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": false,
     "beloep": 2800,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "overtidsmat",
      "antall": 28
     }
    },
    {
     "fordel": "utgiftsgodtgjoerelse",
     "utloeserArbeidsgiveravgift": false,
     "inngaarIGrunnlagForTrekk": false,
     "beloep": 4900,
     "loennsinntekt": {
      "beskrivelse": "reiseKostMedOvernattingPaaPensjonat",
      "antall": 49
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

Samtykkeoppsett

(Gjelder bare datakonsumenter som henter data basert på samtykke)

Tjenestekode Parametere v/ redirect til Altinn Eksempel parameter verdi
4804_210607 4804_210607_fraOgMed, 4804_210607_tilOgMed &4804_210607_fraOgMed=2021-03&4804_210607_tilOgMed=2021-06

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. I enkelte tilfeller kan forespørsler stoppes i infrastrukturen før den når applikasjonen. I disse tilfellene kan det forekomme feilmeldinger som ikke følger formatet oppgitt ovenfor.

JSON

{
 "kode": "IM-005",
 "melding": "Du er ikke autorisert for bruk av dette endepunktet.",
 "korrelasjonsid": "456420a2-6689-4cda-8102-8be499a892dd"
}

Feilkoder

Tabellen under viser en oversikt over hvilke typer feil applikasjonen kan gi. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig. Ved vedvarende feil vennligst ta kontakt med brukerstøtte med applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding.

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
IM-001 500 Uventet feil på tjenesten.
IM-002 500 Uventet feil i et bakenforliggende system.
IM-003 404 Ukjent url benyttet.
IM-004 401 Feil i forbindelse med autentisering.
IM-005 403 Feil i forbindelse med autorisering.
IM-006 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
IM-007 404 Ikke treff på oppgitt personidentifikator.
IM-008 404 Fant ingen inntektsopplysninger for angitt personidentifikator og tidspunkt.
IM-009 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.
IM-010 403 Feil i forbindelse med samtykke.
Tags: