Informasjon om beregnet skatt og overordnet formue, inntekt, gjeld og fradrag som var grunnlag for beregningen

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter både bruk av maskinporten og virksomhetssertifikat. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:beregnetskatt

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: Beregnet skatt API.

Grensesnittbeskrivelse

Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om hva som kreves for å få tilgang til grensesnittet.

URL har følgede oppbygging:

GET https://<env>/api/formueinntekt/beregnetskatt/<rettighetspakke>/<inntektsaar>/<personidentifikator>
 • <env>: Miljø-spesifikk adresse
 • <rettighetspakke>: En av rettighetspakkene distribusjon, pensjonskasse, laanekassen og nav. Se informasjonsmodell for beregnet skatt for hvilke felter tjenesten returnerer.
 • <inntektsaar>: Inntektsåret man spør om informasjon for, i formatet YYYY. Tjenesten støtter inntektsår 2016 og utover.
 • <personidentifikator>: Hvilket fødselsnummer eller D-nummer man spør om informasjon for.

Støttetjenester

Hendelsesliste

For å følge med på endringer i Beregnetskatt tilbyr vi en hendelsesliste. URL er:

GET https://<env>/api/formueinntekt/skatteoppgjoer/hendelser/

Versjonering

Se generelle regler for versjonering.

Eksempel på respons fra tjenesten

Her er et eksempel på en spørring med curl mot tjenesten. Du må legge sertifikat og nøkkel som parametre til curl-kommandoen.

$ curl -v --cert datakonsument.cer --key datakonsument.key "https://api-at.sits.no/api/formueinntekt/beregnetskatt/distribusjon/2015/05086900124"

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON. Hvilke felter som kan forekomme kommer an på hvilken rettighetspakke som er brukt. Se informasjonsmodell for beregnet skatt.

JSON

Fastland og Svalbard

{
 "personidentifikator": "12345678910",
 "inntektsaar": "2019",
 "skjermet": false,
 "sumSaerfradrag": 123,
 "tolvdeler": 12,
 "skatteklasse": "6",
 "nettoformue": 1234500,
 "nettoinntekt": 504321,
 "utlignetSkatt": 654321,
 "formueskattStat": 5489,
 "formueskattKommune": 1111,
 "kreditfradragFormue": 852,
 "kreditfradragInntekt": 5698,
 "alminneligInntektFoerSaerfradrag": 4587,
 "skatteoppgjoersdato": "2020-04-07",
 "skatteregnskapskommune": "7015",
 "svalbardLoennLoennstrekkordningen": 54331,
 "svalbardPensjonLoennstrekkordningen": 7894,
 "svalbardLoennUtenTrygdeavgiftLoennstrekkordningen": 457,
 "svalbardNettoformue": 7896,
 "svalbardNettoinntekt": 45870,
 "svalbardUtlignetSkatt": 4258,
 "svalbardUfoeretrygdLoennstrekkordningen": 7412,
 "svalbardSkattOrdinaerAlminneligInntekt": 89547,
 "svalbardFormueskatt": 7863,
 "svalbardFastsattSkattEtterLoennstrekkordningen": 478,
 "svalbardSkatteregnskapskommune": "2222"
}

Kildeskatt på lønn (kpl)

{
 "personidentifikator": "12345678910",
 "inntektsaar": "2019",
 "skjermet": false,
 "kildeskattPaaLoennNettoinntekt": 12345,
 "kildeskattPaaLoennNettoformue": 0,
 "kildeskattPaaLoennBetaltSkattOgAvgift": 11973,
 "kildeskattPaaLoennPersoninntektLoenn": 24587,
 "kildeskattPaaLoennPersoninntektBarePensjonsdel": 123,
 "kildeskattPaaLoennSkatteregnskapskommune": "2312",
 "kildeskattPaaLoennSkatteklasse": "1"
}

XML

Dersom man ønsker XML i stedet for JSON kan dette spesifiseres med header Accept satt til application/xml:

$ curl -v --header "Accept: application/xml" --cert datakonsument.cer --key datakonsument.key "https://api-at.sits.no/api/formueinntekt/beregnetskatt/distribusjon/2015/05086900124"

beregnetskatt.xsd

beregnetskatt_eksempel.xml

beregnetskatt_kildeskattepaaloenn_eksempel.xml

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. I enkelte tilfeller kan forespørsler stoppes i infrastrukturen før den når applikasjonen. I disse tilfellene kan det forekomme feilmeldinger som ikke følger formatet oppgitt ovenfor.

JSON

{
   "kode": "BSA-002",
   "melding": "Uventet feil i bakenforliggende applikasjon, prøv igjen senere.",
   "korrelasjonsid": "456420a2-6689-4cda-8102-8be499a892dd"
}

Feilkoder

Tabellen under viser en oversikt over hvilke typer feil applikasjonen kan gi. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig. Ved vedvarene feil vennligst ta kontakt med brukerstøtte med applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding.

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
BSA-001 500 Uventet feil på tjenesten.
BSA-002 500 Uventet feil i et bakenforliggende system.
BSA-003 404 Ukjent url benyttet.
BSA-004 401 Feil i forbindelse med autentisering.
BSA-005 403 Feil i forbindelse med autorisering.
BSA-006 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
BSA-007 404 Ingen beregnet skatt funnet på oppgitt gitt inntektsår og identifikator.
BSA-008 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.
BSA-009 404 Ikke treff på oppgitt identifikator.
Tags: