Definisjoner på begrep som er brukt i denne dokumentasjonen
Begrep Definisjon
API Programmeringsgrensesnitt
Autentisering Å verifisere den digitale identiteten til en datakonsument
Autorisere Å tildele tilganger en datakonsument
Autorisering Å sjekke tilgangene til en datakonsument
Beregnet Skatt Informasjon om beregnet skatt og overordnet formue, inntekt, gjeld og fradrag som var grunnlag for beregningen
D-nummer Identifikasjonsnummer for skattepliktige som ikke har fødselsnummer
Datakonsument En organisasjon som har innsyn i datasett. Se også Partner
Datasett Et datasett er en samling med data (for eksempel i form av en tabell, liste eller en database) som kan gjøres tilgjengelig som en nedlastbar fil, og/eller nåes via et Web-API. Data levert fra en innsynstjeneste. Eksempler på datasett er Skattegrunnlag, Inntektsmottaker, Beregnet Skatt. Et datasett distribueres i flere varianter basert på hvilken Rettighetspakke datakonsument har
Detaljering Regler som styrer hvilke detaljer/tilleggsopplysninger som tas med i et dataformat. Hvilken detaljering som brukes styres av datakonsument sin Rettighetspakke
Filtrering Regler som styrer hvilke felt/poster i et datasett det gis innsyn i. Hvilken filtrering som brukes styres av datakonsument sin Rettighetspakke
Fødselsnummer Folkeregister Identifikasjonsnummer
Hendelse Nye/slettede/endrede data for en Skattepliktig. Se hendelser og hendelsesliste-api
Innsyn distribuering av (deler av) et datasett til en datakonsument
HTTP Datakommunikasjon standard.
JSON Åpen standard for datafromat
Lovhjemmel Lovfestet rettighet til innsyn i et datasett
Organisasjonsnummer Identifikasjonsnummer for organisasjon
Partner Et annet ord for Datakonsument
Personidentifikator Fødselsnummer eller D-nummer. Identifiserer en Skattyter
Rettighetpakke Datakonsumenter plasseres i en rettighetspakke (per datasett) basert på en juridisk vurdering. Rettighetspakken styrer Skjermingsregler, Filtrering og Detaljering som benyttes når det gis innsyn i data i datasett.
REST Datakommunikasjon mønster
Samtykke en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv
Sertifikat Elektronisk legitimasjon. For datasamarbeid brukes virksomhetssertifikat
Skattepliktig Fysisk eller juridisk person som skal svare eller få kompensert skatt.
Skattyter Fysisk eller juridisk person som skal svare eller få kompensert formues- og inntektsskatt, svalbardskatt eller petroleumsskatt
Skattegrunnlag Faktum om skattyters økonomi (inntekt/fradrag/formue/gjeld) som ligger til grunn for beregning av skatt. Se Formue- og inntektsskatt datasett siden oversikt over de forskjellige datasettene for formue og inntekt
Skatteoppgjør Informasjon om det fastsatte grunnlaget for skatten, myndighetenes skatteberegning og avregning.
Skjerming Begrensing av innsyn for skattytere som trenger beskyttelse. Se Skjerming
Skjermingsregler Regler som styrer hvilke skatteplikttige som skal ha skjerming Skjerming
Virksomhetssertifikat X.509 sertifikat som identifiserer en organisasjon ved et organisasjonsnummer. Se egen side om sertifikater
XML Åpen standard for dataformat
XSD Åpen standard for beskrivelse av dataformat
X.509 sertifikatautentisering Også kjent som klient autentisering, 2-veis TLS, 2-veis SSL. Klient og tjener autentiserer hverandre ved hjelp av sertifikater
Tags: