Summerte skattegrunnlag tilgjengelig i summert skattegrunnlag for 2021

Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2021.

Summerte skattegrunnlag for 2021

Tabellen nedenfor er ikke endelig.

tekniskNavn Kategori Visningstekst
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradragÅrsavgift VPS konto
alderspensjonFraIPAOgIPSinntektAlderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
alminneligInntektFoerSaerfradrag-Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradragAndel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradragAndre fradrag
annenArbeidsinntektinntektAnnen arbeidsinntekt
annenPensjonFoerAlderspensjoninntektAnnen pensjon før alderspensjon
annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansproduktinntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukter
annenSkattepliktigKapitalinntektFraVirtuellValutainntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra virtuell valuta / kryptovaluta
arbeidsavklaringspengerinntektArbeidsavklaringspenger
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntektFordel elektronisk kommunikasjon
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygdeninntektBarnepensjon fra andre enn folketrygden
barnepensjonFraFolketrygdeninntektBarnepensjon fra folketrygden
barnepensjonFraIPAOgIPSinntektBarnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
bruttoformue-Bruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntektDagpenger for næringsdrivende herunder fiskere
dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikringinntektDagpenger fra barneforsikring
ektefelletilleggTilPensjoninntektEktefelletillegg til pensjon
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntektEktefelletillegg til uføretrygd
engangsutbetalingFraIPSIPAinntektEngangsutbetaling fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntektGjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende
formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfondformueVerdipapirfond - rentedel
formuesverdiForAnnetFinansproduktformueAndre finansprodukter
formuesverdiForBuskapformueBuskap
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformueFritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformueInnbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000
formuesverdiForKjoeretoeyformueKjøretøy
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformueAksjesparekonto - kontantdel
formuesverdiForKontanterMvIFondskontoformueFondskonto kontant/rentedel
formuesverdiForObligasjonformueObligasjoner
formuesverdiForPrimaerboligformuePrimærbolig
formuesverdiForSkogeiendomformueSkogeiendom
formuesverdiForUbetingetOpsjonIArbeidsforholdformueOpsjoner ikke registrert i verdipapirregisteret
formuesverdiForUtestaaendeFordringerINaeringformueUtestående fordringer i næring
formuesverdiForVarelagerformueVarelager
formuesverdiForVirtuellValutaformueVirtuell valuta / kryptovaluta
fortsettelsesforsikringinntektFortsettelsesforsikring
forvaltningskostnaderFinansinntektsfradragForvaltningskostnader finans
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradragFagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradragGave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradragIndividuell pensjonsordning (IPS)
fradragForPengetilskuddinntektsfradragTilskudd til vitenskapelig forskning
fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtaleinntektsfradragTap av kapitalforsikring
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradragTap ved salg av eiendom
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradragTap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetak-Underskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år
gevinstValutalaaninntektGevinst ved kursendring på valutalån
gevinstVedRealisasjonAvAksjeinntektGevinst ved salg av aksjer
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektGevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektGevinst ved uttak fra aksjesparekonto
gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond - aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond - rentedel
gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektGevinst ved salg av andre finansprodukter
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntektGevinst ved salg av eiendom
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntektGevinst ved salg av fast eiendom i utlandet
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMvinntektGevinst ved salg av obligasjoner
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektGevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto - aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto - rentedel
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektGevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
gevinstVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektGevinst ved salg av virtuell valuta / kryptovaluta
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntektGevinst ved salg av andeler i NOKUS-selskap
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntektGevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
gjeldIInnenlandskeBankerformuesfradragGjeld til kredittinstitusjoner
gjeldIUtlandetformuesfradragGjeld i utlandet
gjeldPaaAnnetFinansproduktformuesfradragGjeld på andre finansprodukter
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser-Grunnlag for kildeskatt
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak
innskuddIUtlandetformueBankinnskudd i utlandet
inntektFraGevinstOgTapskontoinntektInntekt fra gevinst- og tapskonto
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntektInntekt fra fiske og fangst
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntektInntektsføring negativ saldo
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIArbeidsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i arbeidsforhold
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIPensjonsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i pensjonsforhold
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning-Avkastning knyttet til engangserstatning
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntektUtleie av fritidseiendom
introduksjonsstoenadinntektIntroduksjonsstønad
investeringIOppstartsselskapinntektsfradragFradrag for investering i oppstartsselskap
kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhetinntektsfradragFradrag for kår-/føderådsytelser utenfor næringsvirksomhet
kapitalinntektFraSkogbrukinntektKapitalinntekt skog
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradragKapitalkostnader skog
kontantbeloepformueKontanter
kvalifiseringsstoenadinntektKvalifiseringsstønad
livrenterUtenforArbeidsforholdinntektLivrenter utenfor arbeidsforhold
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektLønn og naturalytelser med mer - Svalbard
loennsinntektTilBarninntektLønn til barn som er 12 år eller yngre
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektLønn og naturalytelser med mer - Svalbard
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradragMinstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradragMinstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradragMinstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelle-Negativ formue overført fra ektefelle
nettoformue-Nettoformue
oevrigInntektinntektAndre inntekter
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjem oppjusteringAvEierinntekter
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved uttak fra aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av fondskonto - aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedel oppjusteringAvEierinntekter
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av fondskonto - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av aksjeutbytte
oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte fra verdipapirfond
opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter fra lån til selskap
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntektOvergangsstønad til enslig forsørger
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntektOverskudd fra jordbruk, gartneri og pelsdyrnæring
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntektOverskudd fra reindrift
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntektOverskudd fra skiferproduksjon
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntektOverskudd fra skogbruk
overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegginntektSmusstillegg
paaloepteRenterFraPrivatGjeldinntektsfradrag
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntektSkattefri pensjon fra utlandet
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntektAnnen pensjon fra utlandet
pensjonsinnbetalinginntektsfradragPremie til pensjonsordning
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntektPensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon og AFP i Norge
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektPensjoner - Svalbard
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektPositiv personinntekt fra Svalbard
premiefondformueVerdi av premiefond
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformuePremiefond av individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
premiefondLivsforsikringformuePremiefond av livsforsikring
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradragPremie til tilleggstrygd for næringsdrivende
privatGjeldsbeloepformuesfradrag
reisefradraginntektsfradragReisefradrag
renteinntektAvLivsforsikringinntektRenter av livsforsikring
renteinntektAvObligasjoninntektRenteinntekter fra obligasjoner
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektRenteinntekter fra verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntektRenteinntekter fra utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektAvSkadeforsikringinntektRenter av skadeforsikring
renteinntektAvVerdipapirfondsandelinntektRenter av verdipapirfond
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntektRenteinntekter til ekstrabeskatning
returAvPremieFraIndividuellPensjonssparinginntektRetur av premie
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradragSærfradrag for enslige forsørgere
saerfradragOverfoertFraBarn-Ubenyttet særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelle-Særfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelle-Særfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradragFradrag for fiske og fangst
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradragSærskilt fradrag for sjøfolk
saerskiltInntektsfradragIBarnsInntektinntektSærskilt inntektsfradrag
samledeAndreOpptjenteRenterinntektAndre renteinntekter
samledeAndrePaaloepteRenterinntektsfradragRenter av annen gjeld
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntektRenter av bankinnskudd
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntektRenter på bankinnskudd i utenlandsk bank
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBankerinntektsfradragRenter av gjeld
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradragGjeldsrenter i utlandet
samledeUfoererenterOgLivrenterinntektUførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradragGjeld i boligselskap/-sameie
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradragAndel av kostnader i boligselskap/-sameie
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntektAndel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenGjeldformuesfradragAnnen gjeld
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntektAndre pensjoner
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntektAndre pensjoner uten skattetrekk
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntektAvkastning/gevinst av kapitalforsikring
samletAvtalefestetPensjoninntektAvtalefestet pensjon (AFP)
samletBarnepensjonOgLivrenteinntektBarnepensjon og livrente
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntektBarnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngre
samletFormuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordringformueLån til selskap
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformueAndel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformueFast eiendom i utlandet
samletFormuesverdiForOevrigFormueformueAnnen formue
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformueAnnen formue i utlandet
samletFormuesverdiForSekundaerboligformueSekundærbolig
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformueFritidsbolig
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradragFaktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradragUnderskudd ved utleie
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradragFremført underskudd fra tidligere år
samletGjeld-Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformueGjenkjøpsverdi av forsikringsavtale
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt-Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformueBankinnskudd
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntektLønn til sjøfolk
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn og naturalytelser med mer
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn og naturalytelser med mer
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntektLønn og naturalytelser med mer
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradragMerkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntektOverskudd fra annen næring
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektOverskudd fra barnepass i barnepasserens hjem
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektOverskudd fra fiske og fangst
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen annen næring
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske og fangst eller barnepass i barnepasserens hjem
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntektOverskudd fra utgiftsgodtgjørelse
samletPensjonFraFolketrygdeninntektAlderspensjon fra folketrygden
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektPersoninntekt fra barnepass
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt fra fiske og fangst
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaering inntekt
samletSaerfradraginntektsfradragSærfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradragSærfradrag for store sykdomskostnader/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradragSærskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntektUtleie av fast eiendom
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntektUtleie av fast eiendom i utlandet
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntektUføretrygd fra folketrygden
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntektUføreytelser fra andre enn folketrygden
samletUnderskuddAvSDFinntektsfradragAndel av underskudd fra selskap med deltakerfastsetting
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradragUnderskudd i næringsvirksomhet
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektSkattefri inntekt, trygdeavgiftspliktig
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntektSkattepliktig avkastning kundeutbytte mv.
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer - ikke i VPS
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer NOKUS-selskap
skattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektUtbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
skyldigUnderholdsbidragformuesfradragSkyldig underholdsbidrag
standardfradraginntektsfradragStandardfradrag for utenlandske arbeidstakere på skip eller sokkel
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntektStyrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandet
sumFradragIAlminneligInntekt-Sum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradragReduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradrag-Sum inntekter
supplerendeStoenadinntektSupplerende stønad til personer med kort botid i Norge
tapValutalaaninntektsfradragTap ved kursendring på valutalån
tapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektsfradragTap ved salg av fondskonto - aksjedel
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradragTap ved salg av aksjer
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradragTap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradragTap ved avslutning av aksjesparekonto
tapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond - aksjedel
tapVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond - rentedel
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradragTap ved salg av andre finansprodukter
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradragTap ved salg av obligasjoner
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
tapVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektsfradragTap ved salg av fondskonto - rentedel
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
tapVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektsfradragTap ved salg av virtuell valuta / kryptovaluta
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradragTap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntektUføretrygd før alderspensjon
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektUføreytelser - Svalbard
ufoereytelseFraIPAOgIPSinntektUføreytelser fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
ufoereytelseFraUtlandetinntektUføreytelser fra utlandet
underholdsbidragTilGodeformueUnderholdsbidrag til gode
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradragUnderskudd fra næring fordelt fra ektefelle
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradragUnderskudd fra Svalbard
underskuddOverfoertFraBarnOgFordelt-Negativ alminnelig inntekt overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldre-Negativ alminnelig inntekt overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntektUtbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon
utbetalingFraSkadeforsikringinntektUtbetaling fra skadeforsikring
utbytteFraAksjeinntektAksjeutbytte
utbytteFraVerdipapirfondinntektUtbytte fra verdipapirfond
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradragKostnader til barnepass (foreldrefradrag)
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformueAksjer
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformueAksjesparekonto - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoformueFondskonto aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondformueVerdipapirfond - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformueAndel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformueSum netto formue av andel i NOKUS-selskap
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformueBiler, maskiner og inventar
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformueInnbo og løsøre ved utleie
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformueKapitalisert festeavgift
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformueRettigheter knyttet til skog
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformueSkip og fartøy
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av fondskonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip og fartøy
arbeidsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavinntektLønnsinntekt av kompensasjon fra NAV
formuesverdiForAnnenFastEiendomformueAnnen fast eiendom
formuesverdiForAnnenFastEiendomInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
formuesverdiForBorettformueBorett
formuesverdiForEgenFritaksbehandletBoligformueEgen fritaksbehandlet bolig
formuesverdiForFormuesobjekterINaeringIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabattformueAnnen formue fra næringsvirksomhet
formuesverdiForGaardsbrukformueGårdsbruk
formuesverdiForNaeringseiendomformueNæringseiendom
formuesverdiForRegnskapsbehandletBoligformueRegnskapsbehandlet bolig
formuesverdiForRegnskapsbehandletFritidseiendomformueRegnskapsbehandlet fritidseiendom
formuesverdiForTomtformueTomt
formuesverdiForUtleidFlerboligbygningformueUtleid flerboligbygning
forvaltningskostnadKnyttetTilAksjesparekontoinntektsfradragForvaltningskostnader for aksjesparekonto
forvaltningskostnadKnyttetTilFondskontoinntektsfradragForvaltningskostnader for fondskonto
forvaltningskostnadKnyttetTilVerdipapirfondinntektsfradragForvaltningskostnader for verdipapirfond
fradragForVergegodtgjoerelseinntektsfradragVergegodtgjørelse
gjeldINaeringformuesfradragGjeld i næring
gjeldsfradragForKapitalisertFesteavgiftformuesfradragGjeldsfradrag for kapitalisert festeavgift
livrenterIArbeidsforholdinntektLivrenter i arbeidsforhold og fortsettelsesforsikringer
mottattFesteavgiftinntektMottatt festeavgift
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaering-Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - annen næring
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjem-Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - barnepass i barnepasserens hjem
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangst-Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - fiske og fangst
paaloepteRenterFraInkassoselskapinntektsfradragRentekostnader til inkassoselskap
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaeringinntektPersoninntekt av kompensasjon fra NAV - annen næring
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektPersoninntekt av kompensasjon fra NAV - barnepass i barnepasserens hjem
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt av kompensasjon fra NAV - fiske og fangst
renteinntektAvAnnetFinansproduktinntektRenter av andre finansprodukter
returprovisjonKnyttetTilAksjesparekontoinntektReturprovisjon for aksjesparekonto
returprovisjonKnyttetTilFondskontoinntektReturprovisjon for fondskonto
returprovisjonKnyttetTilVerdipapirfondinntektReturprovisjon for verdipapirfond
saerfradragOverfoertTilForelder-Ubenyttet særfradrag overført til foreldre
slitertillegginntektSlitertillegg
verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattformueDriftsmidler fra næringsvirksomhet
verdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av driftsmidler fra næringsvirksomhet
personinntektFraSkattefriLottMedTrygdeavgiftspliktForUtenlandskFiskerinntektPersoninntekt fra lott innen fiske og fangst
andelAvFellesgjeldISDFformuesfradragAndel av netto gjeld i selskap med deltakerfastsetting
andelAvUnderskuddFraTidligereAarVedDriftAvVaaningshusSomAnvendesIAaretinntektsfradragUnderskudd fra tidligere års drift av våningshus
annenGjeldformuesfradragAnnen gjeld
formuesverdiAvUtestaaendeFordringformueAndre krav/fordringer
oppjustertTilleggTilRenteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapOppjustering av renteinntekter fra lån til selskap
opptjenteRenterFraUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter fra andre krav/fordringer
paaloepteRenterFraAnnenGjeldinntektsfradragRenter av annen gjeld
skattepliktigEtterloennOgEtterpensjoninntektSkattepliktig etterlønn og etterpensjon
skyldigRestskattformuesfradragSkyldig restskatt
supplerendeStoenadTilUfoerFlyktninginntektSupplerende stønad til uføre flyktninger
gjeldsreduksjonForFastEiendomUtenforSvalbardUnntattBeskatningPaaSvalbardReduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom utenfor Svalbard
gjeldsrentereduksjonForFormueUtenforSvalbardUnntattBeskatningPaaSvalbardReduksjon av renter på grunn fast eiendom utenfor Svalbard
utgiftVedRefinansieringAvLaanKostnader ved refinansiering av lån
Tags: