Summerte skattegrunnlag tilgjengelig i summert skattegrunnlag for 2020

Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2020.

Summerte skattegrunnlag for 2020

Tabellen nedenfor er ikke endelig.

TekniskNavn Kategori Visningstekst
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradragÅrsavgift VPS konto
alderspensjonFraIPAOgIPSinntektAlderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
alminneligInntektFoerSaerfradrag-Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradragAndel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradragAndre fradrag
annenArbeidsinntektinntektAnnen arbeidsinntekt
annenPensjonFoerAlderspensjoninntektAnnen pensjon før alderspensjon
annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansproduktinntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukter
annenSkattepliktigKapitalinntektFraVirtuellValutainntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra virtuell valuta
arbeidsavklaringspengerinntektArbeidsavklaringspenger
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntektFordel elektronisk kommunikasjon
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygdeninntektBarnepensjon fra andre enn folketrygden
barnepensjonFraFolketrygdeninntektBarnepensjon fra folketrygden
barnepensjonFraIPAOgIPSinntektBarnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
betaltUnderholdsbidraginntektsfradrag
bruttoformue-Bruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntektDagpenger for næringsdrivende herunder fiskere
dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikringinntektDagpenger ved sykehusopphold mv. fra barneforsikring
ektefelletilleggTilPensjoninntektAndre pensjoner, ektefelletillegg
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntektUføretrygd fra folketrygden, ektefelletillegg
engangsutbetalingFraIPSIPAinntektIPA/Innskuddspensjon
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntektGjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende
formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfondformueFormue andeler i verdipapirfond - rentedel
formuesverdiForAnnetFinansproduktformueFormuesverdi av andre finansprodukter
formuesverdiForBuskapformueBuskap
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformueFritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformueInnbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000
formuesverdiForKjoeretoeyformueKjøretøy
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformueFormue aksjesparekonto - kontantdel
formuesverdiForKontanterMvIFondskontoformueFormue fondskonto kontant/rentedel
formuesverdiForObligasjonformueFormuesverdi av obligasjoner
formuesverdiForPrimaerboligformueFormuesverdi primærbolig
formuesverdiForSkogeiendomformueSkogeiendom
formuesverdiForUbetingetOpsjonIArbeidsforholdformueVerdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteret
formuesverdiForUtestaaendeFordringerINaeringformueUtestående fordringer i næring
formuesverdiForVarelagerformueVarelager
formuesverdiForVirtuellValutaformueFormuesverdi virtuell valuta
fortsettelsesforsikringinntektFortsettelsesforsikring
forvaltningskostnaderFinansinntektsfradragForvaltningskostnader finans
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradragFagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradragGave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradragIndividuell pensjonsavtale (IPS)
fradragForPengetilskuddinntektsfradragTilskudd til vitenskapelig forskning
fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtaleinntektsfradragTap på kapitalforsikring
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradragTap ved salg av fast eiendom
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradragTap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetak-Underskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år
gevinstValutalaaninntektKursgevinst på valutalån
gevinstVedRealisasjonAvAksjeinntektGevinst ved salg av aksjer mv. 
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektGevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektSkattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekonto
gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond rentedel
gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektGevinst ved salg av andre finansprodukter
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntektGevinst ved salg av eiendom
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntektGevinst ved salg av fast eiendom i utlandet
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMvinntektGevinst ved salg av obligasjoner
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektGevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto rentedel
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektGevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
gevinstVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektGevinst ved salg av virtuell valuta
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntektGevinst ved salg av andeler i NOKUS-selskap
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntektGevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
gjeldIInnenlandskeBankerformuesfradragGjeld i innenlandske banker
gjeldIUtlandetformuesfradragGjeld i utlandet
gjeldPaaAnnetFinansproduktformuesfradragGjeld på annet finansprodukt
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser-Grunnlag for kildeskatt
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak
innskuddIUtlandetformueBankinnskudd i utlandet
inntektFraGevinstOgTapskontoinntektInntekt fra gevinst- og tapskonto
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntektInntekt fra fiske og fangst
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntektInntektsføring negativ saldo
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIArbeidsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i arbeidsforhold
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIPensjonsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i pensjonsforhold
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning-Avkastning knyttet til engangserstatning
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntektUtleie av fritidseiendom
introduksjonsstoenadinntektIntroduksjonsstønad til nyankomne innvandrere
investeringIOppstartsselskapinntektsfradragFradrag for investering i oppstartsselskap
kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhetinntektsfradragFradrag for føderådsytelser
kapitalinntektFraSkogbrukinntektKapitalinntekt skog
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradragKapitalkostnader skog
kontantbeloepformueKontanter
kvalifiseringsstoenadinntektKvalifiseringsstønad
livrenterUtenforArbeidsforholdinntektLivrenter utenfor arbeidsforhold
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
loennsinntektTilBarninntektLønn til barn som er 12 år eller yngre
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradragMinstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradragMinstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradragMinstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelle-Negativ formue overført fra ektefelle
nettoformue-Nettoformue
oevrigInntektinntektAndre skattepliktige inntekter
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av fondskonto aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av fondskonto, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer
oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter av private krav og fordringer
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntektOvergangsstønad til enslig forsørger
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntektOverskudd fra jordbruk, gartneri og pelsdyrnæring
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntektOverskudd fra reindrift
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntektOverskudd fra skiferproduksjon
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntektOverskudd fra skogbruk
overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegginntektOverskudd fra smusstillegg
paaloepteRenterFraPrivatGjeldinntektsfradragGjeldsrenter på privat gjeld
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntektSkattefri pensjon fra utlandet
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntektAnnen pensjon fra utlandet
pensjonsinnbetalinginntektsfradragPremie til pensjonsordning
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntektPensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjon
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektPositiv personinntekt fra Svalbard
premiefondformueVerdi av premiefond
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformueVerdi av premiefond individuell pensjonsavtale (IPA)
premiefondLivsforsikringformueVerdi av premiefond livsforsikring
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradragPremie til tilleggstrygd for næringsdrivende
privatGjeldsbeloepformuesfradragPrivat gjeld
reisefradraginntektsfradragReisefradrag
renteinntektAvLivsforsikringinntektRenter av livsforsikring
renteinntektAvObligasjoninntektRenteinntekter fra obligasjoner
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektRenteinntekter fra verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntektRenteinntekter fra utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektAvSkadeforsikringinntektRenter av skadeforsikring
renteinntektAvVerdipapirfondsandelinntektRenteinntekter verdipapirfond
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntektRenteinntekter på lån gitt til selskaper
returAvPremieFraIndividuellPensjonssparinginntektRetur av premie
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradragSærfradrag for enslig forsørger
saerfradragOverfoertFraBarn-Særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelle-Særfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelle-Særfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradragFradrag for fiske og fangst
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradragSærskilt fradrag for sjøfolk
saerskiltInntektsfradragIBarnsInntektinntektSærskilt inntektsfradrag
samledeAndreOpptjenteRenterinntektAndre renteinntekter
samledeAndrePaaloepteRenterinntektsfradragAndre gjeldsrenter 
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntektRenter på bankinnskudd mv.
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntektRenter på bankinnskudd i utenlandsk bank
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBankerinntektsfradragGjeldsrenter
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradragGjeldsrenter i utlandet
samledeUfoererenterOgLivrenterinntektUførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradragGjeld i boligselskap/-sameie
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradragAndel av kostnader i boligselskap/-sameie
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntektAndel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenGjeldformuesfradragAnnen gjeld
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntektAndre pensjoner
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntektAndre pensjoner uten skattetrekk
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntektAvkastning og gevinst fra kapitalforsikring
samletAvtalefestetPensjoninntektAvtalefestet pensjon (AFP)
samletBarnepensjonOgLivrenteinntektBarnepensjon og livrente
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntektBarnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngre
samletFormuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordringformuePrivate krav og fordringer
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformueAndel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformueFormuesverdi av fast eiendom i utlandet
samletFormuesverdiForOevrigFormueformueAnnen formue
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformueAnnen formue i utlandet
samletFormuesverdiForSekundaerboligformueFormuesverdi sekundærbolig
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformueFormuesverdi fritidsbolig
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradragFaktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradragUnderskudd ved utleie
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradragFremførbart underskudd fra tidligere år
samletGjeld-Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformueGjenkjøpsverdi av forsikringsavtale
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt-Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformueBankinnskudd
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntektLønn til sjøfolk
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn, naturalytelser mv.
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn mv.
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntektLønn mv.
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradragMerkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntektOverskudd fra annen næring
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektOverskudd fra barnepass i barnepasserens hjem
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektOverskudd fra fiske og fangst
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen annen næring
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske og fangst eller barnepass i barnepasserens hjem
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntektOverskudd fra utgiftsgodtgjørelse
samletPensjonFraFolketrygdeninntektAlderspensjon fra folketrygden
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektPersoninntekt fra barnepass
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt fra fiske og fangst
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntektPersoninntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næring
samletSaerfradraginntektsfradragSærfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradragSærfradrag for store sykdomskostnader/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradragSærskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntektUtleie av fast eiendom
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntektUtleie av fast eiendom i utlandet
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntektUføretrygd fra folketrygden
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntektUføreytelser fra andre enn folketrygden
samletUnderskuddAvSDFinntektsfradragAndel av underskudd fra selskap med deltakerfastsetting
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradragUnderskudd i næringsvirksomhet
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektSkattefri inntekt, trygdeavgiftspliktig
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntektSkattepliktig avkastning kundeutbytte mv.
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer - ikke i VPS
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer NOKUS-selskap
skattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektUtbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
skyldigUnderholdsbidragformuesfradragSkyldig underholdsbidrag
standardfradraginntektsfradrag10 % standardfradrag
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntektStyrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandet
sumFradragIAlminneligInntekt-Sum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradragReduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradrag-Sum inntekter
supplerendeStoenadinntektSupplerende stønad til personer med kort botid i Norge
tapValutalaaninntektsfradragTap på valutalån
tapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektsfradragTap fondskonto aksjedel
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradragTap ved salg av aksjer mv.
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradragTap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradragTap ved salg fra aksjesparekonto
tapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg verdipapirfond aksjedel
tapVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg verdipapirfond rentedel
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradragTap på andre finansprodukter
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradragTap ved salg av obligasjoner
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
tapVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektsfradragTap fondskonto rentedel
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
tapVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektsfradragTap ved salg av virtuell valuta
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradragTap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntektUføretrygd før alderspensjon
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
ufoereytelseFraIPAOgIPSinntektUføreytelser fra andre (IPA/IPS)
ufoereytelseFraUtlandetinntektUføreytelser fra utlandet
underholdsbidragTilGodeformueUnderholdsbidrag til gode
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradragUnderskudd fra næring fordelt fra ektefelle
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradragUnderskudd fra Svalbard
underskuddOverfoertFraBarnOgFordelt-Negativ alminnelig inntekt overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldre-Negativ alminnelig inntekt overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntektUtbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon
utbetalingFraSkadeforsikringinntektUtbetaling fra skadeforsikring
utbytteFraAksjeinntektUtbytte på aksjer
utbytteFraVerdipapirfondinntektSkattepliktig utbytte i verdipapirfond
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradragUtgifter til pass av barn - foreldrefradrag
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformueFormue av aksjer
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformueFormue aksjesparekonto - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoformueFormue fondskonto aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondformueFormue andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformueAndel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformueSum netto formue av andel i NOKUS-selskap
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformueBiler, maskiner og inventar
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformueInnbo og løsøre ved utleie
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformueFormue av kapitalisert festeavgift
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformueRettigheter knyttet til skog/utmark
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformueSkip, fiske- og fangstfartøy
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue av aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av fondskonto aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
arbeidsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavinntektKompensasjonsytelse fra NAV for tap av lønnsinntekt
formuesverdiForAnnenFastEiendomformueAnnen fast eiendom
formuesverdiForAnnenFastEiendomInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
formuesverdiForBorettformueFormuesverdi av borett
formuesverdiForEgenFritaksbehandletBoligformueEgen fritaksbehandlet bolig
formuesverdiForFormuesobjekterINaeringIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabattformueAnnen formue fra næringsvirksomhet
formuesverdiForGaardsbrukformueGårdsbruk
formuesverdiForNaeringseiendomformueNæringseiendom
formuesverdiForRegnskapsbehandletBoligformueRegnskapsbehandlet bolig
formuesverdiForRegnskapsbehandletFritidseiendomformueRegnskapsbehandlet fritidseiendom
formuesverdiForTomtformueTomt
formuesverdiForUtleidFlerboligbygningformueUtleid flerboligbygning
forvaltningskostnadKnyttetTilAksjesparekontoinntektsfradragForvaltningskostnader for aksjesparekonto
forvaltningskostnadKnyttetTilFondskontoinntektsfradragForvaltningskostnader for fondskonto
forvaltningskostnadKnyttetTilVerdipapirfondinntektsfradragForvaltningskostnader for verdipapirfond
fradragForVergegodtgjoerelseinntektsfradragKostnader til vergegodtgjørelse
gjeldINaeringformuesfradragGjeld i næring
gjeldsfradragForKapitalisertFesteavgiftformuesfradragGjeldsfradrag for kapitalisert festeavgift
livrenterIArbeidsforholdinntektLivrenter i arbeidsforhold
mottattFesteavgiftinntektMottatt festeavgift
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaering-Kompensasjonsytelse fra NAV for tap av næringsinntekt innen annen næring
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjem-Kompensasjonsytelse fra NAV for tap av næringsinntekt innen barnepass i barnepasserens hjem
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangst-Kompensasjonsytelse fra NAV for tap av næringsinntekt innen fiske og fangst
paaloepteRenterFraInkassoselskapinntektsfradragRentekostnader til inkassoselskap
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaeringinntektPersoninntekt av kompensasjonsytelse fra NAV innen annen næring
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektPersoninntekt av kompensasjonsytelse fra NAV innen barnepass i barnepasserens hjem
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt av kompensasjonsytelse fra NAV innen fiske og fangst
renteinntektAvAnnetFinansproduktinntektRenteinntekter fra andre finansprodukter
returprovisjonKnyttetTilAksjesparekontoinntektReturprovisjon for aksjesparekonto
returprovisjonKnyttetTilFondskontoinntektReturprovisjon for fondskonto
returprovisjonKnyttetTilVerdipapirfondinntektReturprovisjon for verdipapirfond
saerfradragOverfoertTilForelder-Særfradrag overført til foreldre
slitertillegginntektSlitertillegg
verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattformueDriftsmidler fra næringsvirksomhet
verdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av driftsmidler fra næringsvirksomhet
personinntektFraSkattefriLottMedTrygdeavgiftspliktForUtenlandskFiskerinntektLott til utenlandsk fisker
Tags: