Summerte skattegrunnlag tilgjengelig i summert skattegrunnlag for 2019

Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2019.

Summerte skattegrunnlag for 2019

Tabellen nedenfor er ikke endelig.

tekniskNavn Kategori Post nummer Visningstekst
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradrag3.3.7Årsavgift VPS konto
alminneligInntektFoerSaerfradrag-3.4Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradrag3.3.7Andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.11Tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt2.7.10Tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradrag3.3.7Andre fradrag
annenArbeidsinntektinntekt2.1.5Annen arbeidsinntekt
annenPensjonFoerAlderspensjoninntekt2.2.1Annen pensjon før alderspensjon
arbeidsavklaringspengerinntekt2.1.1Arbeidsavklaringspenger
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntekt2.1.1Fordel elektronisk kommunikasjon
bruttoformue-Bruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntekt2.1.7Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskere
ektefelletilleggTilPensjoninntekt2.2.4Andre pensjoner, ektefelletillegg
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntekt2.1.8Uføretrygd fra folketrygden, ektefelletillegg
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1Overgangsstønad til enslig/etterlatt
formuesverdiForBuskapformue4.4.2Buskap
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformue4.2.4Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformue4.2.3Innbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000
formuesverdiForKjoeretoeyformue4.2.5/4.2.6Kjøretøy
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformue4.1.8Formue aksjesparekonto - kontantdel
formuesverdiForUbetingetOpsjonIArbeidsforholdformue4.1.7Verdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteret
formuesverdiForObligasjonformue4.1.7Formuesverdi av obligasjoner
formuesverdiForPrimaerboligformue4.3.2Formuesverdi primærbolig
formuesverdiForSkogeiendomformue4.3.4Skogeiendom
formuesverdiForVarelagerformue4.4.3Varelager
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradrag3.2.11Fagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradrag3.3.7Gave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradrag3.3.5Individuell pensjonsavtale (IPS)
fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPersoninntektsfradrag3.3.3Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag til tidligere ektefelle
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradrag3.3.6Tap ved salg av fast eiendom
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradrag3.3.6Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetak-Underskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntekt3.1.10Gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntekt3.1.8Skattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekonto
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntekt2.8.4Gevinst ved salg av eiendom
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntekt3.1.11Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.10Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntekt3.1.9Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntekt3.1.12Gevinst ved salg av andeler i NOKUS selskap
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntekt3.1.12Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
gjeldIUtlandetformuesfradrag4.8.3Gjeld i utlandet
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-4.8.5Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser-Grunnlag for kildeskatt
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak
innskuddIUtlandetformue4.1.9Bankinnskudd i utlandet
inntektFraGevinstOgTapskontoinntekt3.1.12Inntekt fra gevinst- og tapskonto
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntekt2.7.3Inntekt fra fiske og fangst
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntekt3.1.12Inntektsføring negativ saldo
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning-Avkastning knyttet til engangserstatning
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntekt2.8.3Utleie av fritidseiendom
introduksjonsstoenadinntekt2.2.2Introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere
investeringIOppstartsselskapinntektsfradrag3.3.14Fradrag for investering i oppstartsselskap
kapitalinntektFraSkogbrukinntekt3.1.12Kapitalinntekt skog
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradrag3.3.7Kapitalkostnad skog
kontantbeloepformue4.1.3Kontanter
kvalifiseringsstoenadinntekt2.1.1Kvalifiseringsstønad
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
loennsinntektTilBarninntekt2.4.1Lønn til barn som er 12 år eller yngre
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradrag3.2.6Minstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradrag3.2.6Minstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradrag3.2.4Minstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradrag3.2.1Minstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradrag3.2.5Minstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelle-Negativ formue overført fra ektefelle
nettoformue-4.9Nettoformue
oevrigInntektinntekt3.1.12Andre skattepliktige inntekter
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av NOKUS selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer
oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekter
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntekt2.1.1Overgangsstønad til enslig forsørger
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntekt2.7.1Overskudd av jordbruk, gartneri og pelsdyr
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntekt2.7.4Overskudd av reindrift
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntekt2.7.5Overskudd av skiferproduksjon
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntekt2.7.2Overskudd fra skogbruk
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntekt2.2.5Skattefri pensjon fra utlandet
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntekt2.2.2Annen pensjon fra utlandet
pensjonsinnbetalinginntektsfradrag3.2.12Premie til pensjonsordning
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntekt2.2.3Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjon
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt1.7.4Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt1.7.1Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntekt1.6.2Positiv personinntekt fra Svalbard
premiefondformue4.5.1Verdi av premiefond
premiefondLivsforsikringformue4.5.1Verdi av premiefond livsforsikring
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformue4.5.1Verdi av premiefond individuell pensjonsavtale (IPA)
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradrag3.2.18Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende
reisefradraginntektsfradrag3.2.8Reisefradrag
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.2Renteinntekter fra verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntekt3.1.11Renteinntekter fra utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntekt3.1.3Renteinntekter på lån gitt til selskaper
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradrag3.5.5Særfradrag for enslig forsørger
saerfradragOverfoertFraBarn-3.5.1/3.5.4Særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelle-Særfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelle-Særfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradrag3.2.14Fradrag for fiske og fangst
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradrag3.2.13Særskilt fradrag for sjøfolk
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntekt3.1.1Renter på bankinnskudd mv.
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntekt3.1.11Renter på bankinnskudd i utenlandsk bank
samledePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1Gjeldsrenter
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradrag3.3.2Gjeldsrenter i utlandet
samledeUfoererenterOgLivrenterinntekt2.6.1Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold
underholdsbidragFraTidligereEktefelleinntekt2.6.1Underholdsbidrag fra tidligere ektefelle
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradrag4.8.2Gjeld i boligselskap/-sameie
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradrag3.3.4Andel av kostnader i boligselskap/-sameie
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntekt2.8.1Andel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntekt2.2.2Andre pensjoner
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntekt2.2.2Andre pensjoner uten skattetrekk
samletAnnenRenteinntektinntekt3.1.2Andre renteinntekter
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntekt3.1.4Avkastning og gevinst fra kapitalforsikring
samletAvtalefestetPensjoninntekt2.2.2Avtalefestet pensjon (AFP)
samletBarnepensjonOgLivrenteinntekt2.2.1/2.6.3Barnepensjon og livrente
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntekt2.6.3Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngre
samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordringformue4.1.6Utestående fordringer
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformue4.5.3Andel av formue i boligselskap/-sameie
formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfondformue4.1.5Formue andeler i verdipapirfond - rentedel
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendomformue4.3.5Annen fast eiendom
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformue4.6.1Formuesverdi av fast eiendom i utlandet
samletFormuesverdiForOevrigFormueformue4.5.4Annen formue
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformue4.6.2Annen formue i utlandet
samletFormuesverdiForSekundaerboligformue4.3.2Formuesverdi sekundærbolig
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformue4.3.3Formuesverdi fritidsbolig
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradrag3.2.2Faktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradrag3.3.12Underskudd ved utleie
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradrag3.3.11Fremførbart underskudd fra tidligere år
gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntekt3.1.9Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel
samletGjeld-4.8.4Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformue4.5.2Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtale
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt-3.6Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnenlandskGjeldformuesfradrag4.8.1Gjeld til fordringshavere
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformue4.1.1Bankinnskudd
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntekt2.1.2Lønn til sjøfolk
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1Lønn, naturalytelser mv.
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1Lønn mv.
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntekt2.1.1Lønn mv.
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradrag3.2.7Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntekt2.7.6Overskudd fra annen næring
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt2.1.3Overskudd av barnepass i barnepasserens hjem
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt2.7.3Overskudd av fiske og fangst
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.8Inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen annen næring
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt2.7.7Inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntekt2.1.4Overskudd av utgiftsgodtgjørelse
samletPensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1Alderspensjon fra folketrygden
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt1.6.1Personinntekt fra barnepass
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt1.6.1Personinntekt fra fiske og fangst
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntekt1.6.2Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næring
samletSaerfradraginntektsfradrag3.5Særfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradrag3.5.4Særfradrag for store sykdomskostnader/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregelinntektsfradrag3.5.1Særfradrag for uførhet - overgangsregel
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradrag3.2.15Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMvinntekt3.1.10Gevinst ved salg av obligasjoner
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntekt2.8.2Utleie av fast eiendom
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntekt2.8.5Utleie av fast eiendom i utlandet
tapVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektsfradrag3.3.9Tap ved salg verdipapirfond rentedel
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntekt2.1.8Uføretrygd fra folketrygden
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.1.9Uføreytelser fra andre enn folketrygden
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradrag3.2.19Underskudd i næringsvirksomhet
samletUtgiftsgodtgjoerelseMedTrekkpliktinntekt2.1.4Overskudd av utgiftsgodtgjørelse
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1Skattefri inntekt, trygdeavgiftspliktig
gevinstVedRealisasjonAvAksjeinntekt3.1.8/10Gevinst ved salg av aksjer mv. 
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntekt3.1.14Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv.
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7Utbytte på aksjer - ikke i VPS
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7Utbytte på aksjer NOKUS-selskap
utbytteFraAksjeinntekt3.1.5Utbytte på aksjer
standardfradraginntektsfradrag3.3.710 % standardfradrag
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntekt2.1.1Styrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandet
sumFradragIAlminneligInntekt-Sum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradrag4.8.6Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradrag-Sum inntekter
supplerendeStoenadinntekt2.2.2Supplerende stønad
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradrag3.3.8Tap ved salg av aksjer mv.
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradrag3.3.8Tap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradrag3.3.8Tap ved salg fra aksjesparekonto
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradrag3.3.13Tap på andre finansprodukter
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradrag3.3.10Tap ved salg av obligasjoner
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradrag3.3.10Tap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9Tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
tapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektsfradrag3.3.9Tap ved salg verdipapirfond aksjedel
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradrag3.3.7Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntekt2.1.8/2.1.9Uføretrygd før alderspensjon
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningeninntekt
ufoereytelseFraUtlandetinntekt2.1.9Uføreytelser fra utlandet
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradrag3.2.19Underskudd fra næring fordelt fra ektefelle
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19Underskudd fra Svalbard
underskuddOverfoertFraBarnOgFordelt-Underskudd overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldre-Underskudd overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntekt3.1.12Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon
utbetalingFraSkadeforsikringinntekt2.1.1Utbetaling fra skadeforsikring
utbytteFraAksjesparekonto-
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradrag3.2.10Utgifter til pass av barn - foreldrefradrag
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformue4.1.7Formuesverdi av aksjer mv.
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformue4.1.8Formue aksjesparekonto - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformue4.5.4Andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformue4.5.4Sum netto formue av andel i NOKUS-selskap
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformue4.5.4Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformue4.4.1Biler, maskiner og inventar
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformue4.2.3Innbo og løsøre ved utleie
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformue4.5.4Formue av kapitalisert festeavgift
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformue4.5.4Rettigheter knyttet til skog/utmark
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformue4.4.4Skip, fiske- og fangstfartøy
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondformue4.1.4Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarn-
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue av aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer mv.
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
verdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjon
alderspensjonFraIPAOgIPSinntekt2.2.2Alderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansproduktinntekt3.1.15Annen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukter
annenSkattepliktigKapitalinntektFraVirtuellValutainntekt3.1.15Annen skattepliktig kapitalinntekt fra virtuell valuta
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.2.2/2.6.3Barnepensjon fra andre enn folketrygden
barnepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1/2.6.3Barnepensjon fra folketrygden
barnepensjonFraIPAOgIPSinntekt2.2.2/2.6.3Barnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)
betaltUnderholdsbidraginntektsfradrag3.3.3Betalt underholdsbidrag
dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikringinntekt3.1.12Dagpenger ved sykehusopphold mv. fra barneforsikring
engangsutbetalingFraIPSIPAinntekt2.2.2IPA/Innskuddspensjon
formuesverdiForAnnetFinansproduktformue4.1.10Formuesverdi av andre finansprodukter
formuesverdiForKontanterMvIFondskontoformue4.5.2Formue fondskonto kontant/rentedel
formuesverdiForVirtuellValutaformue4.1.10Formuesverdi virtuell valuta
fortsettelsesforsikringinntekt3.1.12Fortsettelsesforsikring
forvaltningskostnaderFinansinntektsfradrag3.3.7Forvaltningskostnader
fradragForPengetilskuddinntektsfradrag3.3.7Tilskudd til vitenskapelig forskning
fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtaleinntektsfradrag3.3.7Tap på kapitalforsikring
gevinstValutalaaninntekt3.1.13Kursgevinst på valutalån
gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntekt3.1.13Gevinst ved salg av andre finansprodukter
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntekt3.1.4Gevinst ved salg av fondskonto aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntekt3.1.4Gevinst ved salg av fondskonto rentedel
gevinstVedRealisasjonAvVirtuellValutainntekt3.1.13Gevinst ved salg av virtuell valuta
gjeldPaaAnnetFinansproduktformuesfradrag4.8.1Gjeld på annet finansprodukt
kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhetinntektsfradrag3.3.3Fradrag for føderådsytelser
livrenterUtenforArbeidsforholdinntekt2.6.2Livrenter utenfor arbeidsforhold
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av fondskonto aksjedel
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg fondskonto, aksjedel
overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegginntekt2.1.4Overskudd fra smusstillegg
renteinntektAvLivsforsikringinntekt3.1.2Renter av livsforsikring
renteinntektAvObligasjoninntekt3.1.2Renteinntekter fra obligasjoner
renteinntektAvSkadeforsikringinntekt3.1.2Renter av skadeforsikring
renteinntektAvVerdipapirfondsandelinntekt3.1.2Renteinntekter verdipapirfond
returAvPremieFraIndividuellPensjonssparinginntekt3.1.12Retur av premie IPS
saerskiltInntektsfradragIBarnsInntektinntekt3.3.7Særskilt inntektsfradrag
samletUnderskuddAvSDFinntektsfradrag3.2.19Andel av underskudd fra selskap med deltakerfastsetting
skattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntekt3.1.7Utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
skyldigUnderholdsbidragformuesfradrag4.8.1Skyldig underholdsbidrag
tapValutalaaninntektsfradrag3.3.13Tap på valutalån
tapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektsfradrag3.3.7Tap fondskonto aksjedel
tapVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektsfradrag3.3.7Tap fondskonto rentedel
tapVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektsfradrag3.3.13Tap ved salg av virtuell valuta
ufoereytelseFraIPAOgIPSinntekt2.1.9Uføreytelser fra andre (IPA/IPS)
underholdsbidragTilGodeformue4.1.6Underholdsbidrag til gode
utbytteFraVerdipapirfondinntekt3.1.6Skattepliktig utbytte i verdipapirfond
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoformue4.5.2Formue fondskonto aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av fondskonto aksjedel
Tags: