Summerte skattegrunnlag tilgjengelig i summert skattegrunnlag for 2018

Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2018.

Summerte skattegrunnlag for 2018

tekniskNavn Kategori Post i oppgjør
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradrag3.3.7 Årsavgift VPS konto
alminneligInntektFoerSaerfradrag3.4 Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradrag3.3.7 Andel av felles tap ved salg mv. av andel i DLS
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.11 Tilleggsinntekt for selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt2.7.10 Tilleggsinntekt fra selskap med deltakerfastsetting, fiske og familiebarnehage
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradrag3.3.7 Andre fradrag
annenArbeidsinntektinntekt2.1.5 Annen arbeidsinntekt
annenPensjonFoerAlderspensjoninntekt2.2.1 Annen pensjon før alderspensjon
arbeidsavklaringspengerinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v, arbeidsavklaringspenger
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntekt2.1.1 Fordel elektronisk kommunikasjon
bruttoformueBruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntekt2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskere
ektefelletilleggTilPensjoninntekt2.2.2 Andre pensjoner, ektefelletillegg
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden, ektefelletillegg
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Overgangsstønad til enslig/etterlatt
formuesverdiForBuskapformue4.4.2 Buskap
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformue4.2.4 Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformue4.2.3 Innbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000
formuesverdiForKjoeretoeyformue4.2.5/-6 Kjøretøy
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontantdel
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.8 Verdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteret
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.8 Verdi av opsjoner og obligasjoner i verdipapirregisteret
formuesverdiForPrimaerboligformue4.3.2 Formuesverdi primærbolig
formuesverdiForSkogeiendomformue4.3.4 Skogeiendom
formuesverdiForUtestaaendeFordringerINaeringformue4.1.6 Utestående fordringer i næring
formuesverdiForVarelagerformue4.4.3 Varelager
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradrag3.2.11 Fagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradrag3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradrag3.3.5 Individuell pensjonsavtale (IPS)
fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPersoninntektsfradrag3.3.3 Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag til tidligere ektefelle
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg av fast eiendom
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetakUnderskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år kr
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntekt3.1.10 Gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjesparekonto
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntekt2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg av eiendom
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntekt3.1.11 Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.10 Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntekt3.1.12 Gevinst ved salg av andeler i NOKUS selskap
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntekt3.1.12 Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
gjeldIInnenlandskeBankerformuesfradragGjeld i innenlandske banker
gjeldIUtlandetformuesfradrag4.8.3 Gjeld i utlandet
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale4.8.5 Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtaleReduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelserGrunnlag for kildeskatt
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbardGrunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbardGrunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak
innskuddIUtlandetformue4.1.9 Bankinnskudd i utlandet
inntektFraGevinstOgTapskontoinntekt3.1.12 Inntekt fra gevinst- og tapskonto
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntekt2.7.3 Inntekt fra fiske og fangst
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntekt2.8.3 Utleie av fritidseiendom
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntekt3.1.12 Inntektsføring negativ saldo
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning3.1.1 Avkastning knyttet til engangserstatning
introduksjonsstoenadinntekt2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygden
investeringIOppstartsselskapinntektsfradrag3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap
kapitalinntektFraSkogbrukinntekt3.1.12 Kapitalinntekt skog
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradrag3.3.7 Kapitalkostnad skog
kontantbeloepformue4.1.3 Kontanter
kvalifiseringsstoenadinntekt2.1.1 Kvalifiseringsstøndad
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekst
loennsinntektPaaSvalbardOver12GinntektMangler tekst
loennsinntektTilBarninntekt2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekst
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradrag3.2.6 Minstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradrag3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradrag3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradrag3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradrag3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelleNegativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelleNegativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelleNegativ formue overført fra ektefelle
nettoformue4.9 Nettoformue
oevrigInntektinntekt3.1.12 Andre skattepliktige inntekter
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tap ved salg mv. av andel DLS
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting som driver fiske eller fam.barnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av Nokus selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjusteing av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigAksjegevinstoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarnoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte barn 16 år eller yngre
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg tap salg aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjesparekonto
opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter av private utestående fordringer, gjeldsbrev o.l.
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntekt2.1.1 Overgangsstønad til enslig forsørger
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringUtenTrygdeavgiftspliktinntektMangler tekst
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntekt2.7.1 Overskudd av jordbruk, gartneri og pelsdyr
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntekt2.7.4 Overskudd av reindrift
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntekt2.7.5 Overskudd av skiferproduksjon
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntekt2.7.2 Næringsinntekt fra skogbruk
overskuddFraNaeringsinntektMangler tekst
paaloepteRenterFraPrivatGjeldinntektsfradrag3.3.1 Gjeldsrenter på privat gjeld
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntekt2.2.5 Skattefri pensjon fra utlandet
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntekt2.2.2 Annen pensjon fra utlandet
pensjonsinnbetalinginntektsfradrag3.2.12 Premie til pensjonsordning
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntekt2.2.3 Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjon
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekst
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt1.7.4 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt1.7.1 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntekt1.6.2 Positiv personinntekt fra Svalbard
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradrag3.2.18 Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende
premiefondformue4.5.1 Verdi av premiefond
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformueMangler tekst
premiefondLivsforsikringformueMangler tekst
privatGjeldsbeloepformuesfradrag4.8.1 Privat gjeld
reisefradraginntektsfradrag3.2.8 Netto reisekostnader
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.2 Renteinntekter verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntekt3.1.11 Renteinntekter utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntekt3.1.3 Renteinntekter på lån gitt til selskaper
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradrag3.5.5 Særfradrag for enslig forsørger
saerfradragOverfoertFraBarn3.5.1/3.5.4 Særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelleSærfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelleSærfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradrag3.2.14 Fradrag for fiske og fangst
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradrag3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk
samledeAndreOpptjenteRenterinntektMangler tekst
samledeAndrePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1 Andre gjeldsrenter
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntekt3.1.1 Renter på bankinnskudd
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntekt3.1.11 Renter på bankinnskudd i utenlandsk bank
samledeOpptjenteRenterIUtlandetinntektMangler tekst
samledePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1 Gjeldsrenter
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBankerinntektsfradragMangler tekst
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradrag3.3.2 Gjeldsrenter i utlandet
samledeUfoererenterOgLivrenterinntekt2.6.1 Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold
samledeUnderholdsbidraginntekt2.6.1 Underholdsbidrag
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradrag4.8.2 Gjeld i boligselskap/-sameie
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradrag3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap/-sameie
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntekt2.8.1 Andel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenGjeldformuesfradrag4.8.1 Annen gjeld
samletAnnenInntektForForskuddinntektMangler tekst
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntekt2.2.2 Andre pensjoner
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntekt2.2.2 Andre pensjoner uten skattetrekk
samletAnnenRenteinntektinntekt3.1.2 Andre renteinntekter
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntekt3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikring
samletAvtalefestetPensjoninntekt2.2.2 Avtalefestet pensjon (AFP)
samletBarnepensjonOgLivrenteinntekt2.6.3 Barnepensjon og livrente
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntekt2.6.3 Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngre
samletFormuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordringformueMangler tekst
samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordringformue4.1.6 Utestående fordringer
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformue4.5.3 Andel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForAndelerIRentedelAvVerdipapirfondformue4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond - rentedel
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendomformue4.3.5 Annen fast eiendom
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformue4.6.1 Formuesverdi av fast eiendom i utlandet
samletFormuesverdiForOevrigFormueformue4.5.4 Annen formue
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformue4.6.2 Annen formue i utlandet
samletFormuesverdiForSekundaerboligformue4.3.2 Formuesverdi sekundærbolig
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformue4.3.3 Formuesverdi fritidsbolig
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradrag3.2.2 Faktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradrag3.3.12 Underskudd ved utleie
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradrag3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år
samletGevinstVedRealisasjonAvAndreFinansprodukterinntekt3.1.13 Gevinst av andre finansprodukter
samletGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedel
samletGjeldformuesfradrag4.8.4 Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformue4.5.2 Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtale
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt3.6 Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnenlandskGjeldformuesfradrag4.8.1 Gjeld til norske fordringshavere
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformue4.1.1 Bankinnskudd
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntekt2.1.2 Lønn til sjøfolk
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn m.v.
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn m.v.
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn m.v.
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradrag3.2.7 Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntekt2.7.6 Inntekt fra annen næring
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt2.1.3 Inntekt av barnepass i barnepasserens hjem
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt2.7.3 Overskudd fra fiske og fangst
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.8 Overskudd fra selskap med deltakerfastsetting
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt2.7.7 Overskudd fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntekt2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelse
samletPensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Alderspensjon fra folketrygden
samletPensjonsinnbetalingTilIndividuellPensjonsordninginntektsfradrag3.3.5 Innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS)
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt1.6.1 Personinntekt fra barnepass
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt1.6.1 Personinntekt fra fiske og fangst
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntekt1.6.2 Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næring
samletPremiefondformue4.5.1 Verdi av premiefond
samletSaerfradraginntektsfradrag3.5 Særfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradrag3.5.4 Særfradrag for store sykdomsutgifter/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregelinntektsfradrag3.5.1 Særfradrag for uførhet - overgangsregel
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradrag3.2.15 Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
samletSkattepliktigGevinstVedRealisasjonAvObligasjonEllerVerdipapirfondsandelinntekt3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av obligasjoner
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntekt2.8.2 Utleie av fast eiendom
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntekt2.8.5 Utleie av fast eiendom i utlandet
samletTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntektsfradrag3.3.9 Tap ved salg verdipapirfond rentedel
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygden
samletUnderskuddAvSDFPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næringsvirksomhet med deltakerfastsetting
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næringsvirksomhet
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra annen næringsvirksomhet
samletUtgiftsgodtgjoerelseMedTrekkpliktinntekt2.1.4 Overskudd av utgiftsgodtgjørelse
skattefradragForFormuesskattBetaltIUtlandetSkattefradrag for formuesskatt betalt i utlandet
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Skattefri inntekt, trygdeavgiftspliktig
skattepliktigAksjegevinstinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjer mv. 
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntekt3.1.14 Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv.
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte aksjer NOKUS-selskap
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte på aksjer - ikke i VPS
skattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.5 Utbytte på aksjer
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelinntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfond
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarninntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfond, tilhørende barn 16 år eller yngre
skjermingsfradraginntekt3.1.5 Benyttet skjermingsfradrag
standardfradraginntektsfradrag3.3.7 10 % standardfradrag
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntekt2.1.1 Styrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandet
sumFradragIAlminneligInntektSum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradrag4.8.6 Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradragSum inntekter
sumMinstefradraginntektsfradrag3.2.1 Sum minstefradrag
sumVerdsettingsrabattformueSum verdsettingsrabatt
supplerendeStoenadinntekt2.2.1 Supplerende stønad
tapVedRealisasjonAvAksje3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv.
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradrag3.3.8 Tap salg aksjesparekonto
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradrag3.3.13 Tap på andre finansprodukter
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av obligasjoner
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap ved salg verdipapirfond aksjedel kombifond
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap ved salg verdipapirfond aksjedel
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradrag3.3.7 Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntekt2.1.8/2.1.9 Uføretrygd før alderspensjon
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekst
ufoereytelseFraUtlandetinntekt2.1.9 Uføreytelser fra utlandet
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næring fordelt fra ektefelle
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra Svalbard
underskuddOverfoertFraBarnOgFordeltUnderskudd overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldreUnderskudd overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntekt3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon
utbetalingFraSkadeforsikringinntekt2.1.1 Utbetaling fra skadeforsikring
utbytteFraAksjesparekontoinntekt3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradrag3.2.10 Utgifter til pass av barn - foreldrefradrag
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformue4.1.8 Formue norske aksjer
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIUtlandetformue4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS)
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIVPSformue4.1.7 Formuesverdi av aksjer mv.
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPS4.1.8 Skattepliktig verdi overf. fra Aksjeoppgaven
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformue4.5.4 Andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformue4.5.4 Sum netto formue andel NOKUS-selskap
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformue4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformue4.4.1 Biler, maskiner og inventar
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformue4.2.3 Innbo og løsøre ved utleie
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformue4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgift
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformue4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformue4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt for aksjer
verdsettingsrabattForAksjeIUtlandetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt aksjer ikke i VPS
verdsettingsrabattForAksjeIVPSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer mv.
verdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt verdi overf. fra Aksjeoppgaven
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt formue aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt for andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel
Tags: