Lovlige verdier for tekniskNavn, kategorisering og post i oppgjør for summert skattegrunnlag for 2017

Oversikt over mulige verdier i data fra summert skattegrunnlag tjenesten for 2017.

Lovlige verdier for tekniskNavn, kategorisering og post i oppgjør

tekniskNavn Kategori Post i oppgjør
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradrag3.3.7 Andel av felles tap ved salg mv. av andel i DLS
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.11 Tilleggsinntekt for selskap med deltakerfastsetting
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt2.7.10 Tilleggsinntekt fra selskap med deltakerfastsetting, fiske og familiebarnehage
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradrag3.3.7 Andre fradrag
annenArbeidsinntektinntekt2.1.5 Annen arbeidsinntekt
arbeidsavklaringspengerinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v, arbeidsavlaringspenger
bruttoformueBruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntekt2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskere
ektefelletilleggTilPensjoninntekt2.2.2 Andre pensjoner, ektefelletillegg
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden, ektefelletillegg
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Overgangsstønad til enslig/etterlatt
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformue4.2.3 Innbo og løsøre
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontantdel
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.7 Verdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteret
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.7 Verdi av opsjoner i verdipapirregisteret
formuesverdiForPrimaerboligformue4.3.2 Formuesverdi primærbolig
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradrag3.2.11 Fagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradrag3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradrag3.3.5 Individuell pensjonsavtale (IPS) i Norge
fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPersoninntektsfradrag3.3.3 Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag til tidligere ektefelle
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg av fast eiendom
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjesparekonto
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntekt3.1.11 Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntekt3.1.12 Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale4.8.5 Reduksjon av gjeld på gunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtaleReduksjon av renter pga fast eiendom i utlandet
inntektFraGevinstOgTapskontoinntekt3.1.12 Inntekt fra gevinst- og tapskonto
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntekt3.1.12 Inntektsføring negativ saldo
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning3.1.1 Avkastning knyttet til engangserstatning (minus-post)
investeringIOppstartsselskapinntektsfradrag3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap
kapitalinntektFraSkogbrukinntekt3.1.12 Kapitalinntekt skog
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradrag3.3.7 Kapitalkostnad skog
kontantbeloepformue4.1.3 Kontanter
kvalifiseringsstoenadinntekt2.1.1 Kvalifiseringsstøndad
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningenLønn mv lønnstrekkordningen
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningenLønn uten trygdeavgift lønnstrekkordningen
minstefradragIBarnepensjon3.2.6 Minstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarn3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegg3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntekt3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarn3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt
nettoformue4.9 Nettoformue
oevrigInntektinntekt3.1.12 Andre skattepliktige inntekter
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFOppjustering av andel av felles tap ved salg mv. av andel DLS
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting som driver fiske eller fam.barnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoOppjustering av gevinst ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSOppjustering av gevinst ved salg av Nokus selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFOppjusteing av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigAksjegevinstOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv (RF-1088)
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentralenOppjustering av skattepliktig utbytte
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarnOppjustering av skattepliktig utbytte barn 16 år eller yngre
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontoOppjustering av tillegg tap salg aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjesparekontoOppjustert tillegg utbytte aksjesparekonto
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntekt2.1.1 Overgangsstønad til enslig forsørger
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntekt2.7.2 Andel av felles inntekt fra skogbruk
overskuddFraNaeringsinntekt2.7.6 Inntekt fra annen næring
pensjonsinnbetalinginntektsfradrag3.2.12 Premie til pensjonsordning
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningenPensjon mv lønnstrekkordningen
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntekt1.6.2 Positiv personinntekt fra Svalbard
reisefradraginntektsfradrag3.2.8 Netto reisekostnader
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradrag3.5.5 Særfradrag for enslig forsørger
saerfradragOverfoertFraBarn3.5.1/3.5.4 Særfradrag overført fra barn
saerskiltFradragForFiskeOgFangstinntektsfradrag3.2.14 Fradrag for fiske og fangst
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntekt3.1.1 Renter på bankinnskudd
samledePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1 Gjeldsrenter
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradrag3.3.2 Gjeldsrenter i utlandet
samledeUfoererenterOgLivrenterinntekt2.6.1 Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold
samledeUnderholdsbidraginntekt2.6.1 Underholdsbidrag
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradrag4.8.2 Gjeld i boligselskap/-sameie
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradrag3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap/-sameie
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntekt2.8.1 Andel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenPensjonFoerAlderspensjoninntekt2.2.1 Annen pensjon før alderspensjon
samletAnnenPensjonMedTrekkfritakinntekt2.2.2 Andre pensjoner uten skattetrekk
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntekt2.2.2 Andre pensjoner
samletAnnenRenteinntektinntekt3.1.2 Andre renteinntekter
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntekt3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikring
samletAvtalefestetPensjoninntekt2.2.2 Avtalefestet pensjon (AFP)
samletBarnepensjonOgLivrenteinntekt2.6.3 Barnepensjon og livrente
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarnUnderSyttenAarinntekt2.6.3 Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngre
samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordringformue4.1.6 Utestående fordringer
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformue4.5.3 Andel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForAndelerIRentedelAvVerdipapirfondformue4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond - rentedel
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendomformue4.3.5 Annen fast eiendom
samletFormuesverdiForBuskapformue4.4.2 Buskap
samletFormuesverdiForCampingvognformue4.2.6 Campingvogn
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformue4.6.1 Likningsverdi av fast eiendom i utlandet
samletFormuesverdiForFritidbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformue4.2.4 Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyere
samletFormuesverdiForMotorkjoeretoeyformue4.2.5 Motorkjøretøy
samletFormuesverdiForOevrigFormueformue4.5.4 Annen formue
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformue4.6.2 Annen formue i utlandet
samletFormuesverdiForSekundaerboligformue4.3.2 Formuesverdi sekundærbolig
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformue4.3.3 Likningsverdi fritidsbolig
samletFormuesverdiForSkogeiendomformue4.3.4 Skogeiendom
samletFormuesverdiForVarelagerformue4.4.3 Varelager
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradrag3.2.2 Faktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradrag3.3.12 Underskudd ved utleie
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradrag3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år
samletGevinstVedRealisasjonAvAndreFinansprodukterinntekt3.1.13 Gevinst av andre finansprodukter
samletGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedel
samletGjeld4.8.4 Sum gjeld
samletGjeldIUtlandetformuesfradrag4.8.3 Gjeld i utlandet
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformue4.5.2 Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtale
samletInnenlandskGjeldformuesfradrag4.8.1 Gjeld
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformue4.1.1 Bankinnskudd
samletInnskuddIUtenlandskeBankerformue4.1.9 Bankinnskudd i utlandet
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntekt2.1.2 Lønn til sjøfolk
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v.
samletLoennsinntektTilBarnUnderTrettenAarinntekt2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v.
samletLottinntektinntekt2.7.3 Inntekt fra fiske og fangst
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradrag3.2.7 Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
samletOpptjenteRenterIUtlandskeBankerinntekt3.1.11 Renter på bankinnskudd i utenlandsk bank
samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaeringinntekt2.7.8 Overskudd av selskap med deltakerfastsetting
samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt2.7.7 Overskudd av selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntekt2.7.6 Inntekt fra annen næring
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt2.1.3 Overskudd av barnepass i eget hjem
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt2.7.3 Overskudd av fiske og fangst
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriOgPelsdyrinntekt2.7.1 Overskudd av jordbruk, gartneri og pelsdyr
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntekt2.7.4 Overskudd av reindrift
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntekt2.7.5 Overskudd av skiferproduksjon
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntekt2.1.4 Overskudd av utgiftsgodtgjørelse
samletPensjonFraEOeSStatSomTilsvarerNorskAlderspensjonEllerAvtalefestetPensjoninntekt2.2.3 Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjon
samletPensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Alderspensjon fra folketrygden
samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaeringinntekt1.7.4 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting
samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt1.7.1 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt1.6.1 Personinntekt fra barnepass
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt1.6.1 Personinntekt fra fiske og fangst
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntekt1.6.2 Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næring
samletPremieTilTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradrag3.2.18 Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende
samletPremiefondformue4.5.1 Verdi av individuell pensjonsavtale (IPA)
samletRenteinntektPaaLaanTilSelskapSomSkalEkstrabeskattesinntekt3.1.3 Renteinntekter på lån gitt til selskaper
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradrag3.5.4 Særfradrag for store sykdomsutgifter
samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregelinntektsfradrag3.5.1 Særfradrag for uførhet - overgangsregel
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradrag3.2.15 Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)
samletSaerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradrag3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
samletSkattefriPensjonFraUtlandetinntektVises ikke på oppgjør
samletSkattepliktigGevinstVedRealisasjonAvObligasjonEllerVerdipapirfondsandelinntekt3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av obligasjoner
samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvAndelerIKNANSNOKUSinntekt3.1.12 Gevinst ved salg av andeler i NOKUS selskap
samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvFastEiendomMvinntekt2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg av eiendom
samletSkattepliktigOverskuddAvUtleieAvFritidseiendominntekt2.8.3 Utleie av fritidseiendom
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntekt2.8.2 Utleie av fast eiendom
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntekt2.8.5 Utleie av fast eiendom i utlandet
samletSkjermingsfradraginntektVises ikke på oppgjør
samletSupplerendeStoenadinntekt2.2.1 Supplerende stønad
samletTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntektsfradrag3.3.9 Tap salg verdipapirfond rentedel
samletUfoeretrygdFoerAlderspensjoninntekt2.1.8/2.1.9 Uføretrygd før alderspensjon
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygden
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradrag3.2.19 Underskudd i næringsvirksomhet
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Skattefri lønnsinntekt, trygdeavgiftspliktig
skattepliktigAksjegevinstinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088)
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntekt3.1.14 Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv.
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte aksjer NOKUS-selskap
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte på aksjer - ikke i VPS
skattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.5 Utbytte på aksjer
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelinntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfond
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarninntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfond, tilhørende barn 16 år eller yngre
standardfradrag3.3.7 10 % standardfradrag
sumFradragIAlminneligInntektSum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradrag4.8.6 Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabatt
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradragSum Inntekter
tapValutalaaninntektsfradrag3.3.13 Tap på andre finansprodukter
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av aksjer mv.
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradrag3.3.8 Tap salg aksjesparekonto
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av obligasjoner
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel kombifond
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradrag3.3.7 Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningenUføretrygd/uføreytelser lønnstrekkordningen
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næring fordelt fra ektefelle
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra Svalbard
underskuddOverfoertFraBarnOgFordeltUnderskudd overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldreUnderskudd overført til foreldre
utbytteFraAksjesparekontoinntekt3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradrag3.2.10 Utgifter til pass av barn - foreldrefradrag
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIUtlandetformue4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS)
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIVPSformue4.1.7 Formuesverdi av aksjer mv.
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPSformue4.1.8 Skattepliktig verdi overf. fra Aksjeoppgaven
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel (RF-1088)
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformue4.5.4 Andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformue4.5.4 Sum netto formue andel NOKUS-selskap
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformue4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformue4.4.1 Biler, maskiner og inventar
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformue4.2.3 Innbo og løsøre ved utleie
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformue4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgift
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformue4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformue4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeIUtlandetVerdsettingsrabatt aksjer ikke i VPS
verdsettingsrabattForAksjeIVPSVerdsettelsesrabatt av aksjer mv.
verdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPSVerdsettelsesrabatt verdi overf. fra Aksjeoppgaven
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoVerdsettingsrabatt formue aksjesparekonto - aksjedel (RF-1088)
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.
verdsettingsrabattForAndelINOKUSVerdsettelsesrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetVerdsettelsesrabatt fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarVerdsettelsesrabatt bilder, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftVerdsettelsesrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkVerdsettelsesrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyVerdsettelsesrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelVerdsettelsesrabatt for andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnVerdsettingsrabatt andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel
Tags: