Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner tilgjengelig i spesifisert summert skattegrunnlag for 2021

Oversikt over mulige verdier i data fra spesifisert summert skattegrunnlag tjenesten for 2021.

Spesifikasjon for spesifisert summert skattegrunnlag 2021

I 2021 vil de forskjellige summerte skattegrunnlagene kunne få spesifikasjoner med forskjellige spesifiseringstyper for samme sum. Mulige spesifiseringstyper er lagt til som en egen kolonne.

Summerte skattegrunnlag for 2021

For SBL, betyr S at feltet utleveres med spesifikasjoner, og X at det utleveres uten spesifikasjoner.

tekniskNavn Kategori Visningstekst Spesifiseringstyper SBL
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradragÅrsavgift VPS kontoX
alderspensjonFraIPAOgIPSinntektAlderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
alminneligInntektFoerSaerfradrag-Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradragAndel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsettingX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsettingX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradragAndre fradragX
annenArbeidsinntektinntektAnnen arbeidsinntektX
annenPensjonFoerAlderspensjoninntektAnnen pensjon før alderspensjonX
annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansproduktinntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukterX
annenSkattepliktigKapitalinntektFraVirtuellValutainntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra virtuell valuta / kryptovalutaX
arbeidsavklaringspengerinntektArbeidsavklaringspengerX
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntektFordel elektronisk kommunikasjonX
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygdeninntektBarnepensjon fra andre enn folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
barnepensjonFraFolketrygdeninntektBarnepensjon fra folketrygdenX
barnepensjonFraIPAOgIPSinntektBarnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)X
bruttoformue-Bruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntektDagpenger for næringsdrivende herunder fiskereX
dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikringinntektDagpenger fra barneforsikringX
ektefelletilleggTilPensjoninntektEktefelletillegg til pensjonX
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntektEktefelletillegg til uføretrygdX
engangsutbetalingFraIPSIPAinntektEngangsutbetaling fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)X
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntektGjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevendeX
formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfondformueVerdipapirfond - rentedelVerdipapirfond, GeneriskS
formuesverdiForAnnetFinansproduktformueAndre finansprodukterAnnetFinansprodukt, GeneriskS
formuesverdiForBuskapformueBuskapX
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformueFritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyereFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense, GeneriskS
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformueInnbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, Generisk
formuesverdiForKjoeretoeyformueKjøretøyKjoeretoeyS
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformueAksjesparekonto - kontantdelAksjesparekonto, GeneriskS
formuesverdiForKontanterMvIFondskontoformueFondskonto kontant/rentedelFondskonto, GeneriskS
formuesverdiForObligasjonformueObligasjonerObligasjonOgSertifikat, GeneriskS
formuesverdiForPrimaerboligformuePrimærboligEiendomS
formuesverdiForSkogeiendomformueSkogeiendomEiendomS
formuesverdiForUbetingetOpsjonIArbeidsforholdformueOpsjoner ikke registrert i verdipapirregisteretX
formuesverdiForUtestaaendeFordringerINaeringformueUtestående fordringer i næringX
formuesverdiForVarelagerformueVarelagerGeneriskS
formuesverdiForVirtuellValutaformueVirtuell valuta / kryptovalutaVirtuellValutaS
fortsettelsesforsikringinntektFortsettelsesforsikringX
forvaltningskostnaderFinansinntektsfradragForvaltningskostnader finansX
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradragFagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradragGave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradragIndividuell pensjonsordning (IPS)X
fradragForPengetilskuddinntektsfradragTilskudd til vitenskapelig forskning
fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtaleinntektsfradragTap av kapitalforsikringX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradragTap ved salg av eiendomEiendomS
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradragTap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandetX
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetak-Underskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år
gevinstValutalaaninntektGevinst ved kursendring på valutalånX
gevinstVedRealisasjonAvAksjeinntektGevinst ved salg av aksjerAksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektGevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektGevinst ved uttak fra aksjesparekontoAksjesparekonto, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond - aksjedelVerdipapirfond, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond - rentedelVerdipapirfond, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektGevinst ved salg av andre finansprodukterX
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntektGevinst ved salg av eiendomEiendomS
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntektGevinst ved salg av fast eiendom i utlandetX
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMvinntektGevinst ved salg av obligasjonerObligasjonOgSertifikat, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektGevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterGeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto - aksjedelX
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto - rentedelX
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektGevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifondGeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektGevinst ved salg av virtuell valuta / kryptovalutaX
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntektGevinst ved salg av andeler i NOKUS-selskapX
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntektGevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsettingX
gjeldIInnenlandskeBankerformuesfradragGjeld til kredittinstitusjonerKonto, GeneriskS
gjeldIUtlandetformuesfradragGjeld i utlandetGeneriskS
gjeldPaaAnnetFinansproduktformuesfradragGjeld på andre finansprodukterAnnetFinansprodukt, GeneriskS
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser-Grunnlag for kildeskatt
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak
innskuddIUtlandetformueBankinnskudd i utlandetGeneriskS
inntektFraGevinstOgTapskontoinntektInntekt fra gevinst- og tapskontoX
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntektInntekt fra fiske og fangstGeneriskS
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntektInntektsføring negativ saldoX
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIArbeidsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i arbeidsforholdLoennOgTilsvarendeYtelser, GeneriskS
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIPensjonsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i pensjonsforholdKollektivPensjonsordning, GeneriskS
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning-Avkastning knyttet til engangserstatning
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntektUtleie av fritidseiendomEiendomS
introduksjonsstoenadinntektIntroduksjonsstønadX
investeringIOppstartsselskapinntektsfradragFradrag for investering i oppstartsselskap
kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhetinntektsfradragFradrag for kår-/føderådsytelser utenfor næringsvirksomhetX
kapitalinntektFraSkogbrukinntektKapitalinntekt skogX
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradragKapitalkostnader skogX
kontantbeloepformueKontanterAndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, Generisk
kvalifiseringsstoenadinntektKvalifiseringsstønadX
livrenterUtenforArbeidsforholdinntektLivrenter utenfor arbeidsforholdLivsforsikring, GeneriskS
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektLønn og naturalytelser med mer - SvalbardX
loennsinntektTilBarninntektLønn til barn som er 12 år eller yngre
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektLønn og naturalytelser med mer - SvalbardX
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradragMinstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradragMinstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradragMinstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelle-Negativ formue overført fra ektefelle
nettoformue-Nettoformue
oevrigInntektinntektAndre inntekterX
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjem oppjusteringAvEierinntekter
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved uttak fra aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av fondskonto - aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedel oppjusteringAvEierinntekter
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av fondskonto - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av aksjeutbytte
oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte fra verdipapirfond
opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter fra lån til selskapX
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntektOvergangsstønad til enslig forsørgerX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntektOverskudd fra jordbruk, gartneri og pelsdyrnæringNaeringsopplysninger, GeneriskS
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntektOverskudd fra reindriftNaeringsopplysninger, GeneriskS
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntektOverskudd fra skiferproduksjonNaeringsopplysninger, GeneriskS
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntektOverskudd fra skogbrukGeneriskS
overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegginntektSmusstilleggX
paaloepteRenterFraPrivatGjeldinntektsfradragPrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhetS
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntektSkattefri pensjon fra utlandetGeneriskS
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntektAnnen pensjon fra utlandetKollektivPensjonsordning, GeneriskS
pensjonsinnbetalinginntektsfradragPremie til pensjonsordningX
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntektPensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon og AFP i NorgeKollektivPensjonsordning, GeneriskS
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektPensjoner - SvalbardX
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsettingX
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektPositiv personinntekt fra SvalbardX
premiefondformueVerdi av premiefondX
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformuePremiefond av individuell pensjonsordning (IPS/IPA)X
premiefondLivsforsikringformuePremiefond av livsforsikringX
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradragPremie til tilleggstrygd for næringsdrivende
privatGjeldsbeloepformuesfradragPrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet, GeneriskS
reisefradraginntektsfradragReisefradragX
renteinntektAvLivsforsikringinntektRenter av livsforsikringX
renteinntektAvObligasjoninntektRenteinntekter fra obligasjonerObligasjonOgSertifikat, GeneriskS
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektRenteinntekter fra verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterGeneriskS
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntektRenteinntekter fra utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterGeneriskS
renteinntektAvSkadeforsikringinntektRenter av skadeforsikringX
renteinntektAvVerdipapirfondsandelinntektRenter av verdipapirfondVerdipapirfond, GeneriskS
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntektRenteinntekter til ekstrabeskatningX
returAvPremieFraIndividuellPensjonssparinginntektRetur av premieX
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradragSærfradrag for enslige forsørgereX
saerfradragOverfoertFraBarn-Ubenyttet særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelle-Særfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelle-Særfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradragFradrag for fiske og fangstX
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradragSærskilt fradrag for sjøfolkX
saerskiltInntektsfradragIBarnsInntektinntektSærskilt inntektsfradrag
samledeAndreOpptjenteRenterinntektAndre renteinntekterX
samledeAndrePaaloepteRenterinntektsfradragRenter av annen gjeldSkyldigRestskatt, GeneriskS
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntektRenter av bankinnskuddKonto, GeneriskS
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntektRenter på bankinnskudd i utenlandsk bankGeneriskS
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBankerinntektsfradragRenter av gjeldKonto, GeneriskS
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradragGjeldsrenter i utlandetGeneriskS
samledeUfoererenterOgLivrenterinntektUførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforholdX
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradragGjeld i boligselskap/-sameieOekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, GeneriskS
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradragAndel av kostnader i boligselskap/-sameieOekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, GeneriskS
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntektAndel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenGjeldformuesfradragAnnen gjeldSkyldigRestskatt, GeneriskS
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntektAndre pensjonerKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntektAndre pensjoner uten skattetrekkKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntektAvkastning/gevinst av kapitalforsikringLivsforsikring, GeneriskS
samletAvtalefestetPensjoninntektAvtalefestet pensjon (AFP)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletBarnepensjonOgLivrenteinntektBarnepensjon og livrenteX
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntektBarnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngreX
samletFormuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordringformueLån til selskapFordring, GeneriskS
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformueAndel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformueFast eiendom i utlandetEiendomS
samletFormuesverdiForOevrigFormueformueAnnen formueAndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, GeneriskS
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformueAnnen formue i utlandetGeneriskS
samletFormuesverdiForSekundaerboligformueSekundærboligEiendomS
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformueFritidsboligEiendomS
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradragFaktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradragUnderskudd ved utleieX
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradragFremført underskudd fra tidligere årX
samletGjeld-Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformueGjenkjøpsverdi av forsikringsavtaleX
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt-Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformueBankinnskuddKonto, GeneriskS
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntektLønn til sjøfolkGeneriskS
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn og naturalytelser med merLoennOgTilsvarendeYtelser, GeneriskS
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn og naturalytelser med merX
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntektLønn og naturalytelser med merX
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradragMerkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmetX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntektOverskudd fra annen næringNaeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver, GeneriskS
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektOverskudd fra barnepass i barnepasserens hjemNaeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver, GeneriskS
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektOverskudd fra fiske og fangstNaeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker, GeneriskS
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen annen næringGeneriskS
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske og fangst eller barnepass i barnepasserens hjemGeneriskS
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntektOverskudd fra utgiftsgodtgjørelseX
samletPensjonFraFolketrygdeninntektAlderspensjon fra folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektPersoninntekt fra barnepassX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt fra fiske og fangstX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaering inntektX
samletSaerfradraginntektsfradragSærfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradragSærfradrag for store sykdomskostnader/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradragSærskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)X
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntektUtleie av fast eiendomEiendom, AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendelerS
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntektUtleie av fast eiendom i utlandetEiendomS
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntektUføretrygd fra folketrygdenX
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntektUføreytelser fra andre enn folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletUnderskuddAvSDFinntektsfradragAndel av underskudd fra selskap med deltakerfastsettingGeneriskS
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradragUnderskudd i næringsvirksomhetNaeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker, GeneriskS
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektSkattefri inntekt, trygdeavgiftspliktigX
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntektSkattepliktig avkastning kundeutbytte mv.X
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer - ikke i VPSX
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer NOKUS-selskapX
skattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektUtbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedelX
skyldigUnderholdsbidragformuesfradragSkyldig underholdsbidragX
standardfradraginntektsfradragStandardfradrag for utenlandske arbeidstakere på skip eller sokkel
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntektStyrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandetX
sumFradragIAlminneligInntekt-Sum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradragReduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabattX
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradrag-Sum inntekter
supplerendeStoenadinntektSupplerende stønad til personer med kort botid i NorgeX
tapValutalaaninntektsfradragTap ved kursendring på valutalånX
tapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektsfradragTap ved salg av fondskonto - aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradragTap ved salg av aksjerX
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradragTap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradragTap ved avslutning av aksjesparekontoX
tapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond - aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond - rentedelX
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradragTap ved salg av andre finansprodukterX
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradragTap ved salg av obligasjonerX
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
tapVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektsfradragTap ved salg av fondskonto - rentedelX
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifondX
tapVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektsfradragTap ved salg av virtuell valuta / kryptovalutaX
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradragTap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskapX
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntektUføretrygd før alderspensjonX
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektUføreytelser - SvalbardX
ufoereytelseFraIPAOgIPSinntektUføreytelser fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
ufoereytelseFraUtlandetinntektUføreytelser fra utlandetKollektivPensjonsordning, GeneriskS
underholdsbidragTilGodeformueUnderholdsbidrag til godeX
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradragUnderskudd fra næring fordelt fra ektefelleX
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradragUnderskudd fra SvalbardX
underskuddOverfoertFraBarnOgFordelt-Negativ alminnelig inntekt overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldre-Negativ alminnelig inntekt overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntektUtbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjonX
utbetalingFraSkadeforsikringinntektUtbetaling fra skadeforsikringSkadeforsikring, GeneriskS
utbytteFraAksjeinntektAksjeutbytteAksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
utbytteFraVerdipapirfondinntektUtbytte fra verdipapirfondVerdipapirfond, GeneriskS
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradragKostnader til barnepass (foreldrefradrag)X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformueAksjerAksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformueAksjesparekonto - aksjedelAksjesparekonto, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoformueFondskonto aksjedelFondskonto, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondformueVerdipapirfond - aksjedelVerdipapirfond, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformueAndel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsettingX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformueSum netto formue av andel i NOKUS-selskapX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen formue innenfor inntektsgivende aktivitetX
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformueBiler, maskiner og inventarGeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformueInnbo og løsøre ved utleieX
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformueKapitalisert festeavgiftKapitalisertFesteavgift, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformueRettigheter knyttet til skogX
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformueSkip og fartøyX
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av fondskonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip og fartøy
arbeidsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavinntektLønnsinntekt av kompensasjon fra NAVX
formuesverdiForAnnenFastEiendomformueAnnen fast eiendomEiendomS
formuesverdiForAnnenFastEiendomInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitetEiendomS
formuesverdiForBorettformueBorettEiendomS
formuesverdiForEgenFritaksbehandletBoligformueEgen fritaksbehandlet boligEiendomS
formuesverdiForFormuesobjekterINaeringIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabattformueAnnen formue fra næringsvirksomhetX
formuesverdiForGaardsbrukformueGårdsbrukEiendomS
formuesverdiForNaeringseiendomformueNæringseiendomEiendomS
formuesverdiForRegnskapsbehandletBoligformueRegnskapsbehandlet boligEiendomS
formuesverdiForRegnskapsbehandletFritidseiendomformueRegnskapsbehandlet fritidseiendomEiendomS
formuesverdiForTomtformueTomtEiendomS
formuesverdiForUtleidFlerboligbygningformueUtleid flerboligbygningEiendomS
forvaltningskostnadKnyttetTilAksjesparekontoinntektsfradragForvaltningskostnader for aksjesparekontoX
forvaltningskostnadKnyttetTilFondskontoinntektsfradragForvaltningskostnader for fondskontoX
forvaltningskostnadKnyttetTilVerdipapirfondinntektsfradragForvaltningskostnader for verdipapirfondX
fradragForVergegodtgjoerelseinntektsfradragVergegodtgjørelse
gjeldINaeringformuesfradragGjeld i næringSamletGjeldOgFormuesobjekterINaering, GeneriskS
gjeldsfradragForKapitalisertFesteavgiftformuesfradragGjeldsfradrag for kapitalisert festeavgiftKapitalisertFesteavgift, GeneriskS
livrenterIArbeidsforholdinntektLivrenter i arbeidsforhold og fortsettelsesforsikringerX
mottattFesteavgiftinntektMottatt festeavgiftX
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaering-Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - annen næringX
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjem-Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - barnepass i barnepasserens hjemX
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangst-Næringsinntekt av kompensasjon fra NAV - fiske og fangstX
paaloepteRenterFraInkassoselskapinntektsfradragRentekostnader til inkassoselskapAnnenKapitalkostnadS
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaeringinntektPersoninntekt av kompensasjon fra NAV - annen næringX
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektPersoninntekt av kompensasjon fra NAV - barnepass i barnepasserens hjemX
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt av kompensasjon fra NAV - fiske og fangstX
renteinntektAvAnnetFinansproduktinntektRenter av andre finansprodukterX
returprovisjonKnyttetTilAksjesparekontoinntektReturprovisjon for aksjesparekontoX
returprovisjonKnyttetTilFondskontoinntektReturprovisjon for fondskontoX
returprovisjonKnyttetTilVerdipapirfondinntektReturprovisjon for verdipapirfondX
saerfradragOverfoertTilForelder-Ubenyttet særfradrag overført til foreldre
slitertillegginntektSlitertilleggX
verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattformueDriftsmidler fra næringsvirksomhetX
verdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av driftsmidler fra næringsvirksomhet
personinntektFraSkattefriLottMedTrygdeavgiftspliktForUtenlandskFiskerinntektPersoninntekt fra lott innen fiske og fangstX
andelAvFellesgjeldISDFformuesfradragAndel av netto gjeld i selskap med deltakerfastsettingDeltakersAndelAvFormueOgInntektS
andelAvUnderskuddFraTidligereAarVedDriftAvVaaningshusSomAnvendesIAaretinntektsfradragUnderskudd fra tidligere års drift av våningshusX
annenGjeldformuesfradragAnnen gjeldPrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhetS
formuesverdiAvUtestaaendeFordringformueAndre krav/fordringerFordringS
oppjustertTilleggTilRenteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapOppjustering av renteinntekter fra lån til selskap
opptjenteRenterFraUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter fra andre krav/fordringerFordringS
paaloepteRenterFraAnnenGjeldinntektsfradragRenter av annen gjeldPrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhetS
skattepliktigEtterloennOgEtterpensjoninntektSkattepliktig etterlønn og etterpensjonGeneriskS
skyldigRestskattformuesfradragSkyldig restskattSkyldigRestskattS
supplerendeStoenadTilUfoerFlyktninginntektSupplerende stønad til uføre flyktningerX
gjeldsreduksjonForFastEiendomUtenforSvalbardUnntattBeskatningPaaSvalbardReduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom utenfor Svalbard
gjeldsrentereduksjonForFormueUtenforSvalbardUnntattBeskatningPaaSvalbardReduksjon av renter på grunn fast eiendom utenfor Svalbard
utgiftVedRefinansieringAvLaanKostnader ved refinansiering av lånX
Tags: