Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner tilgjengelig i spesifisert summert skattegrunnlag for 2020

Oversikt over mulige verdier i data fra spesifisert summert skattegrunnlag tjenesten for 2020.

Spesifikasjon for spesifisert summert skattegrunnlag 2020

I 2020 vil de forskjellige summerte skattegrunnlagene kunne få spesifikasjoner med forskjellige spesifiseringstyper for samme sum. Mulige spesifiseringstyper er lagt til som en egen kolonne.

Summerte skattegrunnlag for 2020

For SBL, betyr S at feltet utleveres med spesifikasjoner, og X at det utleveres uten spesifikasjoner.

tekniskNavn Kategori Visningstekst Spesifiseringstyper SBL
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradragÅrsavgift VPS kontoX
alderspensjonFraIPAOgIPSinntektAlderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
alminneligInntektFoerSaerfradrag-Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradragAndel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsettingX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsettingX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektTillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradragAndre fradragX
annenArbeidsinntektinntektAnnen arbeidsinntektX
annenPensjonFoerAlderspensjoninntektAnnen pensjon før alderspensjonX
annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansproduktinntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukterX
annenSkattepliktigKapitalinntektFraVirtuellValutainntektAnnen skattepliktig kapitalinntekt fra virtuell valutaX
arbeidsavklaringspengerinntektArbeidsavklaringspengerX
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntektFordel elektronisk kommunikasjonX
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygdeninntektBarnepensjon fra andre enn folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
barnepensjonFraFolketrygdeninntektBarnepensjon fra folketrygdenX
barnepensjonFraIPAOgIPSinntektBarnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)X
betaltUnderholdsbidraginntektsfradragX
bruttoformue-Bruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntektDagpenger for næringsdrivende herunder fiskereX
dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikringinntektDagpenger ved sykehusopphold mv. fra barneforsikringX
ektefelletilleggTilPensjoninntektAndre pensjoner, ektefelletilleggX
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntektUføretrygd fra folketrygden, ektefelletilleggX
engangsutbetalingFraIPSIPAinntektIPA/InnskuddspensjonX
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntektGjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevendeX
formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfondformueFormue andeler i verdipapirfond - rentedelVerdipapirfond, GeneriskS
formuesverdiForAnnetFinansproduktformueFormuesverdi av andre finansprodukterAnnetFinansprodukt, GeneriskS
formuesverdiForBuskapformueBuskapX
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformueFritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyereFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense, GeneriskS
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformueInnbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, Generisk
formuesverdiForKjoeretoeyformueKjøretøyKjoeretoeyS
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformueFormue aksjesparekonto - kontantdelAksjesparekonto, GeneriskS
formuesverdiForKontanterMvIFondskontoformueFormue fondskonto kontant/rentedelFondskonto, GeneriskS
formuesverdiForObligasjonformueFormuesverdi av obligasjonerObligasjonOgSertifikat, GeneriskS
formuesverdiForPrimaerboligformueFormuesverdi primærboligEiendomS
formuesverdiForSkogeiendomformueSkogeiendomEiendomS
formuesverdiForUbetingetOpsjonIArbeidsforholdformueVerdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteretX
formuesverdiForUtestaaendeFordringerINaeringformueUtestående fordringer i næringX
formuesverdiForVarelagerformueVarelagerGeneriskS
formuesverdiForVirtuellValutaformueFormuesverdi virtuell valutaVirtuellValutaS
fortsettelsesforsikringinntektFortsettelsesforsikringX
forvaltningskostnaderFinansinntektsfradragForvaltningskostnader finansX
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradragFagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradragGave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradragIndividuell pensjonsavtale (IPS)X
fradragForPengetilskuddinntektsfradragTilskudd til vitenskapelig forskning
fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtaleinntektsfradragTap på kapitalforsikringX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradragTap ved salg av fast eiendomEiendomS
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradragTap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandetX
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetak-Underskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år
gevinstValutalaaninntektKursgevinst på valutalånX
gevinstVedRealisasjonAvAksjeinntektGevinst ved salg av aksjer mv. AksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektGevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektSkattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekontoAksjesparekonto, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond aksjedelVerdipapirfond, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektGevinst ved salg av verdipapirfond rentedelVerdipapirfond, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektGevinst ved salg av andre finansprodukterX
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntektGevinst ved salg av eiendomEiendomS
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntektGevinst ved salg av fast eiendom i utlandetX
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMvinntektGevinst ved salg av obligasjonerObligasjonOgSertifikat, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektGevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterGeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto aksjedelX
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektGevinst ved salg av fondskonto rentedelX
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektGevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifondGeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektGevinst ved salg av virtuell valutaX
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntektGevinst ved salg av andeler i NOKUS-selskapX
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntektGevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsettingX
gjeldIInnenlandskeBankerformuesfradragGjeld i innenlandske bankerKonto, GeneriskS
gjeldIUtlandetformuesfradragGjeld i utlandetGeneriskS
gjeldPaaAnnetFinansproduktformuesfradragGjeld på annet finansproduktAnnetFinansprodukt, GeneriskS
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser-Grunnlag for kildeskatt
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbard-Grunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak
innskuddIUtlandetformueBankinnskudd i utlandetGeneriskS
inntektFraGevinstOgTapskontoinntektInntekt fra gevinst- og tapskontoX
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntektInntekt fra fiske og fangstGeneriskS
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntektInntektsføring negativ saldoX
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIArbeidsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i arbeidsforholdLoennOgTilsvarendeYtelser, GeneriskS
inntektsfradragAvRentefordelPaaLaanIPensjonsforholdinntektsfradragRentefordel rimelig lån i pensjonsforholdKollektivPensjonsordning, GeneriskS
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning-Avkastning knyttet til engangserstatning
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntektUtleie av fritidseiendomEiendomS
introduksjonsstoenadinntektIntroduksjonsstønad til nyankomne innvandrereX
investeringIOppstartsselskapinntektsfradragFradrag for investering i oppstartsselskap
kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhetinntektsfradragFradrag for føderådsytelserX
kapitalinntektFraSkogbrukinntektKapitalinntekt skogX
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradragKapitalkostnader skogX
kontantbeloepformueKontanterAndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, Generisk
kvalifiseringsstoenadinntektKvalifiseringsstønadX
livrenterUtenforArbeidsforholdinntektLivrenter utenfor arbeidsforholdLivsforsikring, GeneriskS
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektX
loennsinntektTilBarninntektLønn til barn som er 12 år eller yngre
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektX
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradragMinstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradragMinstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradragMinstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradragMinstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelle-Negativ formue overført fra ektefelle
nettoformue-Nettoformue
oevrigInntektinntektAndre skattepliktige inntekterX
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av tap ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg i alminnelig inntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig uttak/gevinst fra aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av fondskonto aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av fondskonto, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer
oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter av private krav og fordringerX
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntektOvergangsstønad til enslig forsørgerX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntektOverskudd fra jordbruk, gartneri og pelsdyrnæringNaeringsopplysninger, GeneriskS
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntektOverskudd fra reindriftNaeringsopplysninger, GeneriskS
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntektOverskudd fra skiferproduksjonNaeringsopplysninger, GeneriskS
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntektOverskudd fra skogbrukGeneriskS
overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegginntektOverskudd fra smusstilleggX
paaloepteRenterFraPrivatGjeldinntektsfradragGjeldsrenter på privat gjeldPrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhetS
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntektSkattefri pensjon fra utlandetGeneriskS
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntektAnnen pensjon fra utlandetKollektivPensjonsordning, GeneriskS
pensjonsinnbetalinginntektsfradragPremie til pensjonsordningX
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntektPensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjonKollektivPensjonsordning, GeneriskS
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektX
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsettingX
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntektArbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektPositiv personinntekt fra SvalbardX
premiefondformueVerdi av premiefondX
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformueVerdi av premiefond individuell pensjonsavtale (IPA)X
premiefondLivsforsikringformueVerdi av premiefond livsforsikringX
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradragPremie til tilleggstrygd for næringsdrivende
privatGjeldsbeloepformuesfradragPrivat gjeldPrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet, GeneriskS
reisefradraginntektsfradragReisefradragX
renteinntektAvLivsforsikringinntektRenter av livsforsikringX
renteinntektAvObligasjoninntektRenteinntekter fra obligasjonerObligasjonOgSertifikat, GeneriskS
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektRenteinntekter fra verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterGeneriskS
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntektRenteinntekter fra utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterGeneriskS
renteinntektAvSkadeforsikringinntektRenter av skadeforsikringX
renteinntektAvVerdipapirfondsandelinntektRenteinntekter verdipapirfondVerdipapirfond, GeneriskS
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntektRenteinntekter på lån gitt til selskaperX
returAvPremieFraIndividuellPensjonssparinginntektRetur av premieX
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradragSærfradrag for enslig forsørgerX
saerfradragOverfoertFraBarn-Særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelle-Særfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelle-Særfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradragFradrag for fiske og fangstX
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradragSærskilt fradrag for sjøfolkX
saerskiltInntektsfradragIBarnsInntektinntektSærskilt inntektsfradrag
samledeAndreOpptjenteRenterinntektAndre renteinntekterX
samledeAndrePaaloepteRenterinntektsfradragAndre gjeldsrenter SkyldigRestskatt, GeneriskS
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntektRenter på bankinnskudd mv.Konto, GeneriskS
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntektRenter på bankinnskudd i utenlandsk bankGeneriskS
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBankerinntektsfradragGjeldsrenterKonto, GeneriskS
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradragGjeldsrenter i utlandetGeneriskS
samledeUfoererenterOgLivrenterinntektUførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforholdX
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradragGjeld i boligselskap/-sameieOekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, GeneriskS
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradragAndel av kostnader i boligselskap/-sameieOekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, GeneriskS
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntektAndel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenGjeldformuesfradragAnnen gjeldSkyldigRestskatt, GeneriskS
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntektAndre pensjonerKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntektAndre pensjoner uten skattetrekkKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntektAvkastning og gevinst fra kapitalforsikringLivsforsikring, GeneriskS
samletAvtalefestetPensjoninntektAvtalefestet pensjon (AFP)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletBarnepensjonOgLivrenteinntektBarnepensjon og livrenteX
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntektBarnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngreX
samletFormuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordringformuePrivate krav og fordringerPrivatFordringUtenforVirksomhetTilPrivatperson, GeneriskS
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformueAndel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformueFormuesverdi av fast eiendom i utlandetEiendomS
samletFormuesverdiForOevrigFormueformueAnnen formueAndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendeler, GeneriskS
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformueAnnen formue i utlandetGeneriskS
samletFormuesverdiForSekundaerboligformueFormuesverdi sekundærboligEiendomS
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformueFormuesverdi fritidsboligEiendomS
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradragFaktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradragUnderskudd ved utleieX
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradragFremførbart underskudd fra tidligere årX
samletGjeld-Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformueGjenkjøpsverdi av forsikringsavtaleX
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt-Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformueBankinnskuddKonto, GeneriskS
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntektLønn til sjøfolkGeneriskS
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn, naturalytelser mv.LoennOgTilsvarendeYtelser, GeneriskS
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektLønn mv.X
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntektLønn mv.X
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradragMerkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmetX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntektOverskudd fra annen næringNaeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver, GeneriskS
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektOverskudd fra barnepass i barnepasserens hjemNaeringsopplysninger, SykepengerOgAnnenInntektMvFraOppgavegiver, GeneriskS
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektOverskudd fra fiske og fangstNaeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker, GeneriskS
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen annen næringGeneriskS
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntektInntekt fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske og fangst eller barnepass i barnepasserens hjemGeneriskS
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntektOverskudd fra utgiftsgodtgjørelseX
samletPensjonFraFolketrygdeninntektAlderspensjon fra folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntektPersoninntekt fra barnepassX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt fra fiske og fangstX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntektPersoninntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næringX
samletSaerfradraginntektsfradragSærfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradragSærfradrag for store sykdomskostnader/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradragSærskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)X
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntektUtleie av fast eiendomEiendom, AndreBeloepKnyttetTilBoligOgEiendelerS
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntektUtleie av fast eiendom i utlandetEiendomS
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntektUføretrygd fra folketrygdenX
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntektUføreytelser fra andre enn folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletUnderskuddAvSDFinntektsfradragAndel av underskudd fra selskap med deltakerfastsettingGeneriskS
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradragUnderskudd i næringsvirksomhetNaeringsopplysninger, GrunnlagKnyttetTilLottaker, GeneriskS
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntektSkattefri inntekt, trygdeavgiftspliktigX
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntektSkattepliktig avkastning kundeutbytte mv.X
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer - ikke i VPSX
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntektUtbytte på aksjer NOKUS-selskapX
skattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektUtbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedelX
skyldigUnderholdsbidragformuesfradragSkyldig underholdsbidragX
standardfradraginntektsfradrag10 % standardfradrag
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntektStyrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandetX
sumFradragIAlminneligInntekt-Sum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradragReduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabattX
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradrag-Sum inntekter
supplerendeStoenadinntektSupplerende stønad til personer med kort botid i NorgeX
tapValutalaaninntektsfradragTap på valutalånX
tapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektsfradragTap fondskonto aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradragTap ved salg av aksjer mv.X
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradragTap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradragTap ved salg fra aksjesparekontoX
tapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg verdipapirfond aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektsfradragTap ved salg verdipapirfond rentedelX
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradragTap på andre finansprodukterX
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradragTap ved salg av obligasjonerX
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
tapVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektsfradragTap fondskonto rentedelX
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradragTap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifondX
tapVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektsfradragTap ved salg av virtuell valutaX
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradragTap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskapX
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntektUføretrygd før alderspensjonX
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektX
ufoereytelseFraIPAOgIPSinntektUføreytelser fra andre (IPA/IPS)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
ufoereytelseFraUtlandetinntektUføreytelser fra utlandetKollektivPensjonsordning, GeneriskS
underholdsbidragTilGodeformueUnderholdsbidrag til godeX
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradragUnderskudd fra næring fordelt fra ektefelleX
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradragUnderskudd fra SvalbardX
underskuddOverfoertFraBarnOgFordelt-Negativ alminnelig inntekt overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldre-Negativ alminnelig inntekt overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntektUtbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjonX
utbetalingFraSkadeforsikringinntektUtbetaling fra skadeforsikringSkadeforsikring, GeneriskS
utbytteFraAksjeinntektUtbytte på aksjerAksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
utbytteFraVerdipapirfondinntektSkattepliktig utbytte i verdipapirfondVerdipapirfond, GeneriskS
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradragUtgifter til pass av barn - foreldrefradragX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformueFormue av aksjerAksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformueFormue aksjesparekonto - aksjedelAksjesparekonto, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoformueFormue fondskonto aksjedelFondskonto, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondformueFormue andeler i verdipapirfond - aksjedelVerdipapirfond, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformueAndel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsettingX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformueSum netto formue av andel i NOKUS-selskapX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen formue innenfor inntektsgivende aktivitetX
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformueBiler, maskiner og inventarGeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformueInnbo og løsøre ved utleieX
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformueFormue av kapitalisert festeavgiftKapitalisertFesteavgift, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformueRettigheter knyttet til skog/utmarkX
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformueSkip, fiske- og fangstfartøyX
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue av aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av fondskonto aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
arbeidsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavinntektKompensasjonsytelse fra NAV for tap av lønnsinntektX
formuesverdiForAnnenFastEiendomformueAnnen fast eiendomEiendomS
formuesverdiForAnnenFastEiendomInnenforInntektsgivendeAktivitetformueAnnen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitetEiendomS
formuesverdiForBorettformueFormuesverdi av borettEiendomS
formuesverdiForEgenFritaksbehandletBoligformueEgen fritaksbehandlet boligEiendomS
formuesverdiForFormuesobjekterINaeringIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabattformueAnnen formue fra næringsvirksomhetX
formuesverdiForGaardsbrukformueGårdsbrukEiendomS
formuesverdiForNaeringseiendomformueNæringseiendomEiendomS
formuesverdiForRegnskapsbehandletBoligformueRegnskapsbehandlet boligEiendomS
formuesverdiForRegnskapsbehandletFritidseiendomformueRegnskapsbehandlet fritidseiendomEiendomS
formuesverdiForTomtformueTomtEiendomS
formuesverdiForUtleidFlerboligbygningformueUtleid flerboligbygningEiendomS
forvaltningskostnadKnyttetTilAksjesparekontoinntektsfradragForvaltningskostnader for aksjesparekontoX
forvaltningskostnadKnyttetTilFondskontoinntektsfradragForvaltningskostnader for fondskontoX
forvaltningskostnadKnyttetTilVerdipapirfondinntektsfradragForvaltningskostnader for verdipapirfondX
fradragForVergegodtgjoerelseinntektsfradragKostnader til vergegodtgjørelse
gjeldINaeringformuesfradragGjeld i næringSamletGjeldOgFormuesobjekterINaering, GeneriskS
gjeldsfradragForKapitalisertFesteavgiftformuesfradragGjeldsfradrag for kapitalisert festeavgiftKapitalisertFesteavgift, GeneriskS
livrenterIArbeidsforholdinntektLivrenter i arbeidsforholdX
mottattFesteavgiftinntektMottatt festeavgiftX
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaering-Kompensasjonsytelse fra NAV for tap av næringsinntekt innen annen næringX
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjem-Kompensasjonsytelse fra NAV for tap av næringsinntekt innen barnepass i barnepasserens hjemX
naeringsinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangst-Kompensasjonsytelse fra NAV for tap av næringsinntekt innen fiske og fangstX
paaloepteRenterFraInkassoselskapinntektsfradragRentekostnader til inkassoselskapAnnenKapitalkostnadS
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenAnnenNaeringinntektPersoninntekt av kompensasjonsytelse fra NAV innen annen næringX
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntektPersoninntekt av kompensasjonsytelse fra NAV innen barnepass i barnepasserens hjemX
personinntektFraKompensasjonsytelseUtbetaltAvNavInnenFiskeOgFangstinntektPersoninntekt av kompensasjonsytelse fra NAV innen fiske og fangstX
renteinntektAvAnnetFinansproduktinntektRenteinntekter fra andre finansprodukterX
returprovisjonKnyttetTilAksjesparekontoinntektReturprovisjon for aksjesparekontoX
returprovisjonKnyttetTilFondskontoinntektReturprovisjon for fondskontoX
returprovisjonKnyttetTilVerdipapirfondinntektReturprovisjon for verdipapirfondX
saerfradragOverfoertTilForelder-Særfradrag overført til foreldre
slitertillegginntektSlitertilleggX
verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattformueDriftsmidler fra næringsvirksomhetX
verdsettingsrabattForFormuesobjekterINaeringOmfattetAvVerdsettingsrabattverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av driftsmidler fra næringsvirksomhet
personinntektFraSkattefriLottMedTrygdeavgiftspliktForUtenlandskFiskerinntektLott til utenlandsk fiskerX
Tags: