Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner tilgjengelig i spesifisert summert skattegrunnlag for 2019

Oversikt over mulige verdier i data fra spesifisert summert skattegrunnlag tjenesten for 2019.

Spesifikasjon for spesifisert summert skattegrunnlag 2019

I 2019 vil de forskjellige summerte skattegrunnlagene kunne få spesifikasjoner med forskjellige spesifiseringstyper for samme sum. Mulige spesifiseringstyper er lagt til som en egen kolonne.

Summerte skattegrunnlag for 2019

For SBL, betyr S at feltet utleveres med spesifikasjoner, og X at det utleveres uten spesifikasjoner. Tabellen nedenfor er ikke endelig

tekniskNavn Kategori Post nummer Visningstekst Spesifiseringstyper SBL
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradragÅrsavgift VPS kontoX
alminneligInntektFoerSaerfradrag-3.4Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradrag3.3.7Andel av felles tap ved salg mv. av andel i DLSX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.11Tilleggsinntekt for selskap med deltakerfastsettingX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt2.7.10Tilleggsinntekt fra selskap med deltakerfastsetting, fiske og familiebarnehageX
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradrag3.3.7Andre fradragX
annenArbeidsinntektinntekt2.1.5Annen arbeidsinntektGeneriskS
annenPensjonFoerAlderspensjoninntekt2.2.1Annen pensjon før alderspensjonGeneriskS
arbeidsavklaringspengerinntekt2.1.1ArbeidsavklaringspengerX
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntekt2.1.1Fordel elektronisk kommunikasjonX
bruttoformue-Bruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntekt2.1.7Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskereX
ektefelletilleggTilPensjoninntekt2.2.4Andre pensjoner, ektefelletilleggX
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntekt2.1.8Uføretrygd fra folketrygden, ektefelletilleggX
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1Overgangsstønad til enslig/etterlattX
formuesverdiForBuskapformue4.4.2BuskapX
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformue4.2.4Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyereFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense, GeneriskS
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformue4.2.3Innbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000
formuesverdiForKjoeretoeyformue4.2.5/4.2.6KjøretøyKjoeretoeyS
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformue4.1.8Formue aksjesparekonto - kontantdelX
formuesverdiForUbetingetOpsjonIArbeidsforholdformue4.1.7Verdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteretX
formuesverdiForObligasjonformue4.1.7Formuesverdi av obligasjonerX
formuesverdiForPrimaerboligformue4.3.2Formuesverdi primærboligEiendomS
formuesverdiForSkogeiendomformue4.3.4SkogeiendomX
formuesverdiForVarelagerformue4.4.3VarelagerX
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradrag3.2.11Fagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradrag3.3.7Gave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradrag3.3.5Individuell pensjonsavtale (IPS)X
fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPersoninntektsfradrag3.3.3Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag til tidligere ektefelleX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradrag3.3.6Tap ved salg av fast eiendomX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradrag3.3.6Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandetX
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntekt3.1.10Gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntekt3.1.8Skattepliktig uttak/gevinst ved salg av aksjesparekontoAksjesparekonto, GeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntekt2.8.4Gevinst ved salg av eiendomX
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntekt3.1.11Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandetX
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.10Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifondGeneriskS
gevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntekt3.1.9Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedelVerdipapirfond, GeneriskS
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntekt3.1.12Gevinst ved salg av andeler i NOKUS selskapX
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntekt3.1.12Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsettingX
gjeldIUtlandetformuesfradrag4.8.3Gjeld i utlandetGeneriskS
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-4.8.5Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale-Reduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelser-Grunnlag for kildeskatt
innskuddIUtlandetformue4.1.9Bankinnskudd i utlandetGeneriskS
inntektFraGevinstOgTapskontoinntekt3.1.12Inntekt fra gevinst- og tapskontoX
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntekt2.7.3Inntekt fra fiske og fangstGeneriskS
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntekt3.1.12Inntektsføring negativ saldoX
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning-3.1.1Avkastning knyttet til engangserstatning
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntekt2.8.3Utleie av fritidseiendomX
introduksjonsstoenadinntekt2.2.2Introduksjonsstønad til nyankomne innvandrereX
investeringIOppstartsselskapinntektsfradrag3.3.14Fradrag for investering i oppstartsselskap
kapitalinntektFraSkogbrukinntekt3.1.12Kapitalinntekt skogX
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradrag3.3.7Kapitalkostnad skogX
kontantbeloepformue4.1.3Kontanter
kvalifiseringsstoenadinntekt2.1.1KvalifiseringsstønadX
loennsinntektTilBarninntekt2.4.1Lønn til barn som er 12 år eller yngre
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradrag3.2.6Minstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradrag3.2.6Minstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradrag3.2.4Minstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradrag3.2.1Minstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradrag3.2.5Minstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelle-Negativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelle-Negativ formue overført fra ektefelle
nettoformue-4.9Nettoformue
oevrigInntektinntekt3.1.12Andre skattepliktige inntekterX
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tap ved salg mv. av andel DLS
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting som driver fiske eller fam.barnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av uttak/gevinst ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av Nokus selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer
oppjustertTilleggTilUtbytteFraVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekter
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntekt2.1.1Overgangsstønad til enslig forsørgerX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntekt2.7.1Overskudd av jordbruk, gartneri og pelsdyrX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntekt2.7.4Overskudd av reindriftX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntekt2.7.5Overskudd av skiferproduksjonX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntekt2.7.2Overskudd fra skogbrukX
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntekt2.2.5Skattefri pensjon fra utlandetGeneriskS
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntekt2.2.2Annen pensjon fra utlandetKollektivPensjonsordning, GeneriskS
pensjonsinnbetalinginntektsfradrag3.2.12Premie til pensjonsordningX
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntekt2.2.3Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjonKollektivPensjonsordning, GeneriskS
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt1.7.4Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsettingX
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt1.7.1Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntekt1.6.2Positiv personinntekt fra SvalbardX
premiefondformue4.5.1Verdi av premiefondX
premiefondLivsforsikringformue4.5.1Verdi av premiefond livsforsikringX
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformue4.5.1Verdi av premiefond individuell pensjonsavtale (IPA)X
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradrag3.2.18Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende
reisefradraginntektsfradrag3.2.8ReisefradragX
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.2Renteinntekter fra verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntekt3.1.11Renteinntekter fra utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntekt3.1.3Renteinntekter på lån gitt til selskaperX
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradrag3.5.5Særfradrag for enslig forsørgerX
saerfradragOverfoertFraBarn-3.5.1/3.5.4Særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelle-Særfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelle-Særfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradrag3.2.14Fradrag for fiske og fangstX
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradrag3.2.13Særskilt fradrag for sjøfolkX
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntekt3.1.1Renter på bankinnskudd mv.Konto, GeneriskS
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntekt3.1.11Renter på bankinnskudd i utenlandsk bankGeneriskS
samledePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1GjeldsrenterKonto, PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet, SkyldigRestskatt, GeneriskS
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradrag3.3.2Gjeldsrenter i utlandetGeneriskS
samledeUfoererenterOgLivrenterinntekt2.6.1Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforholdX
underholdsbidragFraTidligereEktefelleinntekt2.6.1Underholdsbidrag fra tidligere ektefelleX
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradrag4.8.2Gjeld i boligselskap/-sameieOekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, GeneriskS
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradrag3.3.4Andel av kostnader i boligselskap/-sameieOekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap, GeneriskS
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntekt2.8.1Andel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntekt2.2.2Andre pensjonerKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntekt2.2.2Andre pensjoner uten skattetrekkKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletAnnenRenteinntektinntekt3.1.2Andre renteinntekterX
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntekt3.1.4Avkastning og gevinst fra kapitalforsikringLivsforsikring, GeneriskS
samletAvtalefestetPensjoninntekt2.2.2Avtalefestet pensjon (AFP)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletBarnepensjonOgLivrenteinntekt2.2.1/2Barnepensjon og livrenteX
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntekt2.6.3Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngreX
samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordringformue4.1.6Utestående fordringerX
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformue4.5.3Andel av formue i boligselskap/-sameie
formuesverdiForAndelIRentedelIVerdipapirfondformue4.1.5Formue andeler i verdipapirfond - rentedelX
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendomformue4.3.5Annen fast eiendomEiendomS
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformue4.6.1Formuesverdi av fast eiendom i utlandetX
samletFormuesverdiForOevrigFormueformue4.5.4Annen formueX
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformue4.6.2Annen formue i utlandetX
samletFormuesverdiForSekundaerboligformue4.3.2Formuesverdi sekundærboligEiendomS
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformue4.3.3Formuesverdi fritidsboligEiendomS
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradrag3.2.2Faktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradrag3.3.12Underskudd ved utleieX
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradrag3.3.11Fremførbart underskudd fra tidligere årX
gevinstVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntekt3.1.9Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedelX
samletGjeld-4.8.4Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformue4.5.2Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtaleX
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt-3.6Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnenlandskGjeldformuesfradrag4.8.1Gjeld til norske fordringshavereKonto, PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet, SkyldigRestskatt, GeneriskS
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformue4.1.1BankinnskuddKonto, GeneriskS
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntekt2.1.2Lønn til sjøfolkGeneriskS
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1Lønn, naturalytelser mv.LoennOgTilsvarendeYtelser, GeneriskS
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1Lønn mv.X
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntekt2.1.1Lønn mv.X
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradrag3.2.7Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmetX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntekt2.7.6Overskudd fra annen næringGeneriskS
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt2.1.3Overskudd av barnepass i barnepasserens hjemX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt2.7.3Overskudd av fiske og fangstX
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.8Overskudd av selskap med deltakerfastsettingX
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt2.7.7Overskudd av selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntekt2.1.4Overskudd av utgiftsgodtgjørelseX
samletPensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1Alderspensjon fra folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt1.6.1Personinntekt fra barnepassX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt1.6.1Personinntekt fra fiske og fangstX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntekt1.6.2Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næringX
samletSaerfradraginntektsfradrag3.5Særfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradrag3.5.4Særfradrag for store sykdomsutgifter/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregelinntektsfradrag3.5.1Særfradrag for uførhet - overgangsregelX
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradrag3.2.15Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)X
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonerSertifikaterMvinntekt3.1.10Gevinst ved salg av obligasjonerX
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntekt2.8.2Utleie av fast eiendomX
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntekt2.8.5Utleie av fast eiendom i utlandetX
tapVedRealisasjonAvAndelIRentedelIVerdipapirfondinntektsfradrag3.3.9Tap ved salg verdipapirfond rentedelX
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntekt2.1.8Uføretrygd fra folketrygdenX
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.1.9Uføreytelser fra andre enn folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradrag3.2.19Underskudd i næringsvirksomhetGeneriskS
samletUtgiftsgodtgjoerelseMedTrekkpliktinntekt2.1.4Overskudd av utgiftsgodtgjørelse
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1Skattefri inntekt, trygdeavgiftspliktigX
gevinstVedRealisasjonAvAksjeinntekt3.1.8/10Gevinst ved salg av aksjer mv. AksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntekt3.1.14Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv.X
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7Utbytte på aksjer - ikke i VPSX
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7Utbytte på aksjer NOKUS-selskapX
utbytteFraAksjeinntekt3.1.5Utbytte på aksjerAksjeIAksjonaerregisteret, AksjeIkkeIAksjonaerregisteret, GeneriskS
standardfradraginntektsfradrag3.3.710 % standardfradrag
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntekt2.1.1Styrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandetX
sumFradragIAlminneligInntekt-Sum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradrag4.8.6Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabattX
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradrag-Sum inntekter
supplerendeStoenadinntekt2.2.2Supplerende stønadX
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradrag3.3.8Tap ved salg av aksjer mv.X
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradrag3.3.8Tap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradrag3.3.8Tap ved salg fra aksjesparekontoX
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradrag3.3.13Tap på andre finansprodukterX
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradrag3.3.10Tap ved salg av obligasjonerX
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradrag3.3.10Tap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9Tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombifondX
tapVedRealisasjonAvAndelIAksjedelIVerdipapirfondinntektsfradrag3.3.9Tap ved salg verdipapirfond aksjedelX
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradrag3.3.7Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskapX
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntekt2.1.8/2.1.9Uføretrygd før alderspensjonX
ufoereytelseFraUtlandetinntekt2.1.9Uføreytelser fra utlandetKollektivPensjonsordning, GeneriskS
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradrag3.2.19Underskudd fra næring fordelt fra ektefelleX
underskuddOverfoertFraBarnOgFordelt-Underskudd overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldre-Underskudd overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntekt3.1.12Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjonX
utbetalingFraSkadeforsikringinntekt2.1.1Utbetaling fra skadeforsikringSkadeforsikring, GeneriskS
utbytteFraAksjesparekonto-
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradrag3.2.10Utgifter til pass av barn - foreldrefradragX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformue4.1.7Formue av aksjerX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformue4.1.8Formue av aksjesparekonto - aksjedelX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformue4.5.4Andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsettingX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformue4.5.4Sum netto formue av andel i NOKUS-selskapX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformue4.5.4Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitetX
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformue4.4.1Biler, maskiner og inventarGeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformue4.2.3Innbo og løsøre ved utleieX
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformue4.5.4Formue av kapitalisert festeavgiftX
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformue4.5.4Rettigheter knyttet til skog/utmarkX
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformue4.4.4Skip, fiske- og fangstfartøyX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondformue4.1.4Formue andeler i verdipapirfond - aksjedelX
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarn-
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue av aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
verdsettingsrabattForAndelIAksjedelIVerdipapirfondverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjon
alderspensjonFraIPAOgIPSinntekt2.2.2Alderspensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
annenSkattepliktigKapitalinntektFraAnnetFinansproduktinntekt3.1.15Annen skattepliktig kapitalinntekt fra andre finansprodukterX
annenSkattepliktigKapitalinntektFraVirtuellValutainntekt3.1.15Annen skattepliktig kapitalinntekt fra virtuell valutaX
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.2.2/2.6.3Barnepensjon fra andre enn folketrygdenKollektivPensjonsordning, GeneriskS
barnepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1/2.6.3Barnepensjon fra folketrygdenX
barnepensjonFraIPAOgIPSinntekt2.2.2Barnepensjon fra individuell pensjonsordning (IPS/IPA)X
betaltUnderholdsbidraginntektsfradrag3.3.3Betalt underholdsbidragX
dagpengerVedSykehusoppholdMvFraBarneforsikringinntektDagpenger ved sykehusopphold mv. fra barneforsikringX
engangsutbetalingFraIPSIPAinntekt2.2.2IPA/InnskuddspensjonX
formuesverdiForAnnetFinansproduktformue4.1.10Formuesverdi av andre finansprodukterX
formuesverdiForKontanterMvIFondskontoformue4.5.2Formue fondskonto kontant/rentedelFondskonto, GeneriskS
formuesverdiForVirtuellValutaformue4.1.10Formuesverdi virtuell valutaX
fortsettelsesforsikringinntekt3.1.12ForsettelsesforsikringX
forvaltningskostnaderFinansinntektsfradrag3.3.7ForvaltningskostnaderX
fradragForPengetilskuddinntektsfradrag3.3.7Tilskudd til vitenskapelig forskning
fradragsberettigetTapPaaKapitalforsikringsavtaleinntektsfradrag3.3.7Tap på kapitalforsikringX
gevinstValutalaaninntekt3.1.13Kursgevinst på valutalånX
gevinstVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntekt3.1.13Gevinst ved salg av andre finansprodukterX
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntekt3.1.4Gevinst ved salg av fondskonto aksjedelX
gevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntekt3.1.4Gevinst ved salg av fondskonto rentedelX
gevinstVedRealisasjonAvVirtuellValutainntekt3.1.13Gevinst ved salg av virtuell valutaX
gjeldPaaAnnetFinansproduktformuesfradrag4.8.1Gjeld på annet finansproduktAnnetFinansprodukt, GeneriskS
kaarytelseUtenforJordOgSkogbruksvirksomhetinntektsfradrag3.3.3Fradrag for føderådsytelserX
livrenterUtenforArbeidsforholdinntekt2.6.2Livrenter utenfor arbeidsforholdGeneriskS
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av fondskonto aksjedel
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg fondskonto, aksjedel
overskuddAvUtgiftsgodtgjoerelseVedSmusstillegginntekt2.1.4Overskudd fra smusstilleggX
renteinntektAvLivsforsikringinntekt3.1.2Renter av livsforsikringX
renteinntektAvObligasjoninntekt3.1.2Renteinntekter fra obligasjonerX
renteinntektAvSkadeforsikringinntekt3.1.2Renter av skadeforsikringX
renteinntektAvVerdipapirfondsandelinntekt3.1.2Renteinntekter verdipapirfondX
returAvPremieFraIndividuellPensjonssparinginntekt3.1.12Retur av premieX
saerskiltInntektsfradragIBarnsInntektinntekt3.3.7Særskilt inntektsfradrag i barns inntekt
samletUnderskuddAvSDFinntektsfradrag3.2.19Andel av underskudd fra selskap med deltakerfastsettingX
skattepliktigUtbytteFraAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntekt3.1.7Utbytte på andeler i verdipapirfond - aksjedelX
skyldigUnderholdsbidragformuesfradrag4.8.1Skyldig underholdsbidragX
tapValutalaaninntektsfradrag3.3.13Tap på valutalånX
tapVedRealisajonAvOgUttakFraAksjedelIFondskontoinntektsfradrag3.3.7Tap fondskonto aksjedelX
tapVedRealisasjonAvOgUttakFraRentedelIFondskontoinntektsfradrag3.3.7Tap fondskonto rentedelX
tapVedRealisasjonAvVirtuellValutainntektsfradrag3.3.13Tap ved salg av virtuell valutaX
ufoereytelseFraIPAOgIPSinntekt2.1.9Uføreytelser fra andre (IPA/IPS)KollektivPensjonsordning, GeneriskS
underholdsbidragTilGodeformue4.1.6Underholdsbidrag tilgodeX
utbytteFraVerdipapirfondinntekt3.1.6Skattepliktig utbytte i verdipapirfondVerdipapirfond, GeneriskS
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoformue4.5.2Formue fondskonto aksjedelFondskonto, GeneriskS
verdsettingsrabattForAksjeOgAksjefondIFondskontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av fondskonto aksjedel
Tags: