Spesifikasjonstyper for spesifisert summert skattegrunnlag 2018

Oversikt over mulige spesifikasjonertyper i data fra spesifisert summert skattegrunnlag for 2018.

Om Spesifikasjoner

I 2018 kommer spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag fra to forskjellige løyper: ordinær og pilot. Dette pårvirker hvilke spesifikasjoner som er tilgjengelige, og hvordan disse er representert.

For ordinær løype vil spesifikasjonene tilsvare spesifikasjonene som ble delt ut for 2017.
For pilot-løypen vil spesifikasjonene reflektere skatteobjektene som kan være brukt for de forskjellige summerte skattegrunnlagene. Bruken av “Generisk” vil erstattes med en mer spesifikk spesifikasjonstype. Pilot-løypen dekker kun et subsett av de skattepliktige, og ikke alle summerte skattegrunnlag vil være relevante. Det deles følgelig heller ikke spesifikasjoner for disse. For eksempel vil det ikke forekomme skattepliktige med annenArbeidsinntekt i piloten. Hvis det er behov for å identifisere hvilken løype som er benyttet, kan konsumenten se etter bruken av “Generisk”. “Generisk” vil kun benyttes av ordinær løype.

For forhåndsfastsatte vil spesifikasjoner ikke deles ut.

Mulige spesifikasjoner med tilhørende spesifikasjonstype

Summert skattegrunlag Spesifikasjonstype ordinær løype Spesifikasjonstype pilot-løype
samledeOpptjenteRenterInnenlandskeBanker Generisk Konto
samledePaaloepteRenter Generisk Konto, PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet, SkyldigRestskatt
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtale Generisk NA
gjeldIUtlandet Generisk NA
samletInnenlandskGjeld Generisk Konto, PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet, SkyldigRestskatt
samletInnskuddInnenlandskeBanker Generisk Konto
innskuddIUtlandet Generisk NA
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBanker Generisk NA
annenArbeidsinntekt Generisk NA
annenPensjonFoerAlderspensjon Generisk NA
samletAnnenPensjonUtenTrekkplikt Generisk KollektivPensjonsordning
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegg Generisk KollektivPensjonsordning
samletAvtalefestetPensjon Generisk KollektivPensjonsordning
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolk Generisk NA
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt Generisk LoennOgTilsvarendeYtelser
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmann Generisk NA
samletPensjonFraFolketrygden Generisk KollektivPensjonsordning
samletUnderskuddINaeringsvirksomhet Generisk NA
formuesverdiForPrimaerbolig Eiendom Eiendom
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameie Generisk OekonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendom Eiendom Eiendom
samletFormuesverdiForSekundaerbolig Eiendom Eiendom
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskap Eiendom Eiendom
formuesverdiForKjoeretoey Kjoeretoey Kjoeretoey
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense Generisk FritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventar Generisk NA
Tags: