Summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner tilgjengelig i spesifisert summert skattegrunnlag for 2018

Oversikt over mulige verdier i data fra spesifisert summert skattegrunnlag tjenesten for 2018.

Spesifikasjon for spesifisert summert skattegrunnlag 2018

I 2018 kommer spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag fra to forskjellige løyper: ordinær og pilot. For en detaljert beskrivelse av hva dette innebærer, se Spesifikasjonstyper for spesifisert summert skattegrunnlag 2018

Avvik

Følgende summerte skattegrunnlag vil kunne ha mangelfull liste med spesifikasjoner for skatteoppgjør produsert før 4. september:

  • samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegg
  • samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkplikt

Summerte skattegrunnlag for 2018

For SBL, betyr S at feltet utleveres med spesifikasjoner, og X at det utleveres uten spesifikasjoner.

tekniskNavn Kategori Post i oppgjør Spesifisering SBL
aarsavgiftForKontoIVerdipapirregisterinntektsfradrag3.3.7 Årsavgift VPS kontoX
alminneligInntektFoerSaerfradrag3.4 Alminnelig inntekt før særfradrag
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradrag3.3.7 Andel av felles tap ved salg mv. av andel i DLSX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.11 Tilleggsinntekt for selskap med deltakerfastsettingX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt2.7.10 Tilleggsinntekt fra selskap med deltakerfastsetting, fiske og familiebarnehageX
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradrag3.3.7 Andre fradragX
annenArbeidsinntektinntekt2.1.5 Annen arbeidsinntektXS
annenPensjonFoerAlderspensjoninntekt2.2.1 Annen pensjon før alderspensjonXS
arbeidsavklaringspengerinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v, arbeidsavklaringspengerX
avkortetFordelVedElektroniskKommunikasjoninntekt2.1.1 Fordel elektronisk kommunikasjonX
bruttoformueBruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntekt2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskereX
ektefelletilleggTilPensjoninntekt2.2.2 Andre pensjoner, ektefelletilleggX
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden, ektefelletilleggX
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Overgangsstønad til enslig/etterlattX
formuesverdiForBuskapformue4.4.2 BuskapX
formuesverdiForFritidsbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformue4.2.4 Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyereXS
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformue4.2.3 Innbo, løsøre og fritidsbåter med salgsverdi under kr 50 000
formuesverdiForKjoeretoeyformue4.2.5/-6 KjøretøyXS
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontantdelX
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.8 Verdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteretX
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.8 Verdi av opsjoner og obligasjoner i verdipapirregisteretX
formuesverdiForPrimaerboligformue4.3.2 Formuesverdi primærboligXS
formuesverdiForSkogeiendomformue4.3.4 SkogeiendomX
formuesverdiForUtestaaendeFordringerINaeringformue4.1.6 Utestående fordringer i næring
formuesverdiForVarelagerformue4.4.3 VarelagerX
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradrag3.2.11 Fagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradrag3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradrag3.3.5 Individuell pensjonsavtale (IPS)X
fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPersoninntektsfradrag3.3.3 Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag til tidligere ektefelleX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg av fast eiendomX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandetX
fremfoerbartUnderskuddIEnkeltpersonforetakUnderskudd i enkeltpersonforetak til framføring senere år kr
gevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntekt3.1.10 Gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjesparekontoX
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvinntekt2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg av eiendomX
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntekt3.1.11 Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandetX
gevinstVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.10 Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifondX
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedelX
gevinstVedSalgAvAndelINOKUSinntekt3.1.12 Gevinst ved salg av andeler i NOKUS selskapX
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntekt3.1.12 Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsettingX
gjeldIInnenlandskeBankerformuesfradragGjeld i innenlandske banker
gjeldIUtlandetformuesfradrag4.8.3 Gjeld i utlandetXS
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale4.8.5 Reduksjon av gjeld på grunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtaleReduksjon av renter på grunn av fast eiendom i utlandet
grunnlagForKildeskattPaaPensjonOgUfoereytelserGrunnlag for kildeskatt
grunnlagForSkattPaaAlminneligInntektSvalbardGrunnlag for skatt av alminnelig inntekt utenfor lønnstrekkordning
grunnlagForSkattPaaNaeringsoverskuddSvalbardGrunnlag for skatt av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak
innskuddIUtlandetformue4.1.9 Bankinnskudd i utlandetXS
inntektFraGevinstOgTapskontoinntekt3.1.12 Inntekt fra gevinst- og tapskontoX
inntektFraLottEllerPartTilFiskerOgFangstmanninntekt2.7.3 Inntekt fra fiske og fangstXS
inntektVedUtleieAvFritidseiendomSomSkattepliktigeHarBruktinntekt2.8.3 Utleie av fritidseiendomX
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntekt3.1.12 Inntektsføring negativ saldoX
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning3.1.1 Avkastning knyttet til engangserstatning
introduksjonsstoenadinntekt2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygdenX
investeringIOppstartsselskapinntektsfradrag3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap
kapitalinntektFraSkogbrukinntekt3.1.12 Kapitalinntekt skogX
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradrag3.3.7 Kapitalkostnad skogX
kontantbeloepformue4.1.3 Kontanter
kvalifiseringsstoenadinntekt2.1.1 KvalifiseringsstøndadX
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekstX
loennsinntektPaaSvalbardOver12GinntektMangler tekst
loennsinntektTilBarninntekt2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekstX
minstefradragIBarnepensjoninntektsfradrag3.2.6 Minstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarninntektsfradrag3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegginntektsfradrag3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntektinntektsfradrag3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarninntektsfradrag3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt
negativAlminneligInntektOverfoertFraEktefelleNegativ alminnelig inntekt overført fra ektefelle
negativAlminneligInntektOverfoertTilEktefelleNegativ alminnelig inntekt overført til ektefelle
negativFormueOverfoertFraEktefelleNegativ formue overført fra ektefelle
nettoformue4.9 Nettoformue
oevrigInntektinntekt3.1.12 Andre skattepliktige inntekterX
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tap ved salg mv. av andel DLS
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting som driver fiske eller fam.barnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av Nokus selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFoppjusteringAvEierinntekterOppjusteing av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigAksjegevinstoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentralenoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarnoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av skattepliktig utbytte barn 16 år eller yngre
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av aksje- og verdipapirfond, aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tillegg tap salg aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedeloppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSoppjusteringAvEierinntekterOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjesparekontooppjusteringAvEierinntekterOppjustering av utbytte aksjesparekonto
opptjenteRenterFraPrivatUtestaaendeFordringinntektRenteinntekter av private utestående fordringer, gjeldsbrev o.l.
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntekt2.1.1 Overgangsstønad til enslig forsørgerX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringUtenTrygdeavgiftspliktinntektMangler tekst
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriPelsdyrMvinntekt2.7.1 Overskudd av jordbruk, gartneri og pelsdyrX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntekt2.7.4 Overskudd av reindriftX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntekt2.7.5 Overskudd av skiferproduksjonX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntekt2.7.2 Næringsinntekt fra skogbrukX
overskuddFraNaeringsinntektMangler tekst
paaloepteRenterFraPrivatGjeldinntektsfradrag3.3.1 Gjeldsrenter på privat gjeld
pensjonFraUtlandetSkattefriINorgeinntekt2.2.5 Skattefri pensjon fra utlandet
pensjonFraUtlandetSkattepliktigINorgeinntekt2.2.2 Annen pensjon fra utlandetX
pensjonsinnbetalinginntektsfradrag3.2.12 Premie til pensjonsordningX
pensjonsinntektFritattForSkattEtterSkatteavtaleinntektPensjon/trygd fritatt for kildeskatt etter skatteavtale
pensjonsinntektIEOESTilsvarendeAlderspensjonEllerAFPinntekt2.2.3 Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjonX
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekstX
personinntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt1.7.4 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsettingX
personinntektFraSDFInnenFiskeEllerBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt1.7.1 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntekt1.6.2 Positiv personinntekt fra SvalbardX
premieTilEgenTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradrag3.2.18 Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende
premiefondformue4.5.1 Verdi av premiefond
premiefondIndividuellPensjonsavtaleformueMangler tekst
premiefondLivsforsikringformueMangler tekst
privatGjeldsbeloepformuesfradrag4.8.1 Privat gjeld
reisefradraginntektsfradrag3.2.8 Netto reisekostnaderX
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntekt3.1.2 Renteinntekter verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
renteinntektAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvIUtlandetinntekt3.1.11 Renteinntekter utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
renteinntektMedEkstrabeskatningForLaanTilSelskapinntekt3.1.3 Renteinntekter på lån gitt til selskaperX
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradrag3.5.5 Særfradrag for enslig forsørgerX
saerfradragOverfoertFraBarn3.5.1/3.5.4 Særfradrag overført fra barn
saerfradragOverfoertFraEktefelleSærfradrag overført fra ektefelle
saerfradragOverfoertTilEktefelleSærfradrag overført til ektefelle
saerskiltFradragForFiskereOgFangstfolkinntektsfradrag3.2.14 Fradrag for fiske og fangstX
saerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradrag3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolkX
samledeAndreOpptjenteRenterinntektMangler tekst
samledeAndrePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1 Andre gjeldsrenter
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntekt3.1.1 Renter på bankinnskuddXS
samledeOpptjenteRenterIUtenlandskeBankerinntekt3.1.11 Renter på bankinnskudd i utenlandsk bankX
samledeOpptjenteRenterIUtlandetinntektMangler tekst
samledePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1 GjeldsrenterXS
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIInnenlandskeBankerinntektsfradragMangler tekst
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradrag3.3.2 Gjeldsrenter i utlandetX
samledeUfoererenterOgLivrenterinntekt2.6.1 Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforholdX
samledeUnderholdsbidraginntekt2.6.1 UnderholdsbidragX
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradrag4.8.2 Gjeld i boligselskap/-sameieXS
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradrag3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap/-sameieX
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntekt2.8.1 Andel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenGjeldformuesfradrag4.8.1 Annen gjeld
samletAnnenInntektForForskuddinntektMangler tekst
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntekt2.2.2 Andre pensjonerXS
samletAnnenPensjonUtenTrekkpliktinntekt2.2.2 Andre pensjoner uten skattetrekkXS
samletAnnenRenteinntektinntekt3.1.2 Andre renteinntekterX
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntekt3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikringXS
samletAvtalefestetPensjoninntekt2.2.2 Avtalefestet pensjon (AFP)XS
samletBarnepensjonOgLivrenteinntekt2.6.3 Barnepensjon og livrenteX
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarninntekt2.6.3 Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngreX
samletFormuesverdiAvPrivatUtestaaendeFordringformueMangler tekst
samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordringformue4.1.6 Utestående fordringerX
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformue4.5.3 Andel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForAndelerIRentedelAvVerdipapirfondformue4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond - rentedelX
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendomformue4.3.5 Annen fast eiendomXS
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformue4.6.1 Formuesverdi av fast eiendom i utlandetX
samletFormuesverdiForOevrigFormueformue4.5.4 Annen formueX
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformue4.6.2 Annen formue i utlandetX
samletFormuesverdiForSekundaerboligformue4.3.2 Formuesverdi sekundærboligXS
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformue4.3.3 Formuesverdi fritidsboligXS
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradrag3.2.2 Faktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradrag3.3.12 Underskudd ved utleieX
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradrag3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere årX
samletGevinstVedRealisasjonAvAndreFinansprodukterinntekt3.1.13 Gevinst av andre finansprodukterX
samletGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedelX
samletGjeldformuesfradrag4.8.4 Sum gjeld
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformue4.5.2 Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtaleX
samletGrunnlagForInntektsskattTilKommuneOgFylkeskommuneStatsskattOgFellesskatt3.6 Sum grunnlag for inntektsskatt
samletInnenlandskGjeldformuesfradrag4.8.1 Gjeld til norske fordringshavereXS
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformue4.1.1 BankinnskuddXS
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntekt2.1.2 Lønn til sjøfolkXS
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn m.v.XS
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn m.v.X
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgUtenTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn m.v.X
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradrag3.2.7 Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmetX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntekt2.7.6 Inntekt fra annen næringX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt2.1.3 Inntekt av barnepass i barnepasserens hjemX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt2.7.3 Overskudd fra fiske og fangstX
samletOverskuddAvSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.8 Overskudd fra selskap med deltakerfastsettingX
samletOverskuddAvSDFInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt2.7.7 Overskudd fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntekt2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelseX
samletPensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Alderspensjon fra folketrygdenXS
samletPensjonsinnbetalingTilIndividuellPensjonsordninginntektsfradrag3.3.5 Innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS)
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt1.6.1 Personinntekt fra barnepassX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt1.6.1 Personinntekt fra fiske og fangstX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntekt1.6.2 Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næringX
samletPremiefondformue4.5.1 Verdi av premiefondX
samletSaerfradraginntektsfradrag3.5 Særfradrag
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradrag3.5.4 Særfradrag for store sykdomsutgifter/lettere nedsatt ervervsevne
samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregelinntektsfradrag3.5.1 Særfradrag for uførhet - overgangsregelX
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradrag3.2.15 Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)X
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 år
samletSkattepliktigGevinstVedRealisasjonAvObligasjonEllerVerdipapirfondsandelinntekt3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av obligasjonerX
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntekt2.8.2 Utleie av fast eiendomX
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntekt2.8.5 Utleie av fast eiendom i utlandetX
samletTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntektsfradrag3.3.9 Tap ved salg verdipapirfond rentedelX
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygdenX
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygdenX
samletUnderskuddAvSDFPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næringsvirksomhet med deltakerfastsettingX
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næringsvirksomhetX
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra annen næringsvirksomhetX
samletUtgiftsgodtgjoerelseMedTrekkpliktinntekt2.1.4 Overskudd av utgiftsgodtgjørelse
skattefradragForFormuesskattBetaltIUtlandetSkattefradrag for formuesskatt betalt i utlandet
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Skattefri inntekt, trygdeavgiftspliktigX
skattepliktigAksjegevinstinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjer mv. X
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntekt3.1.14 Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv.X
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte aksjer NOKUS-selskapX
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte på aksjer - ikke i VPSX
skattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.5 Utbytte på aksjerX
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelinntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfondX
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarninntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfond, tilhørende barn 16 år eller yngreX
skjermingsfradraginntekt3.1.5 Benyttet skjermingsfradrag
standardfradraginntektsfradrag3.3.7 10 % standardfradrag
styrehonorarFraNorskSelskapTilSkattepliktigBosattIUtlandetinntekt2.1.1 Styrehonorar fra norsk selskap til person bosatt i utlandetX
sumFradragIAlminneligInntektSum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradrag4.8.6 Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabattX
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradragSum inntekter
sumMinstefradraginntektsfradrag3.2.1 Sum minstefradrag
sumVerdsettingsrabattformueSum verdsettingsrabatt
supplerendeStoenadinntekt2.2.1 Supplerende stønadX
tapVedRealisasjonAvAksje3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv.X
tapVedRealisasjonAvAksjeOgVerdipapirfondAksjedelinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedelX
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradrag3.3.8 Tap salg aksjesparekontoX
tapVedRealisasjonAvAnnetFinansproduktinntektsfradrag3.3.13 Tap på andre finansprodukterX
tapVedRealisasjonAvObligasjonVerdipapirfondRentedelMvinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikaterX
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av obligasjonerX
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap ved salg verdipapirfond aksjedel kombifondX
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap ved salg verdipapirfond aksjedelX
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradrag3.3.7 Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskapX
ufoeretrygdFoerAlderspensjoninntekt2.1.8/2.1.9 Uføretrygd før alderspensjonX
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningeninntektMangler tekstX
ufoereytelseFraUtlandetinntekt2.1.9 Uføreytelser fra utlandetX
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næring fordelt fra ektefelleX
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra SvalbardX
underskuddOverfoertFraBarnOgFordeltUnderskudd overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldreUnderskudd overført til foreldre
utbetalingFraAvtaleOmSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjonTegnetFomNov2017inntekt3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjonX
utbetalingFraSkadeforsikringinntekt2.1.1 Utbetaling fra skadeforsikringX
utbytteFraAksjesparekontoinntekt3.1.5 Utbytte aksjesparekontoX
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradrag3.2.10 Utgifter til pass av barn - foreldrefradragX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeformue4.1.8 Formue norske aksjerX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIUtlandetformue4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS)X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIVPSformue4.1.7 Formuesverdi av aksjer mv.X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPS4.1.8 Skattepliktig verdi overf. fra AksjeoppgavenX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedelX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformue4.5.4 Andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformue4.5.4 Sum netto formue andel NOKUS-selskapX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformue4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitetX
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformue4.4.1 Biler, maskiner og inventarXS
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformue4.2.3 Innbo og løsøre ved utleieX
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformue4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgiftX
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformue4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmarkX
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformue4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøyX
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedelX
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedelX
verdsettingsrabattForAksjeverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt for aksjer
verdsettingsrabattForAksjeIUtlandetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt aksjer ikke i VPS
verdsettingsrabattForAksjeIVPSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av aksjer mv.
verdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt verdi overf. fra Aksjeoppgaven
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt formue aksjesparekonto - aksjedel
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.
verdsettingsrabattForAndelINOKUSverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt formue innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt biler, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt for andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnverdsettingsrabattSomGirGjeldsreduksjonVerdsettingsrabatt andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel
Tags: