Lovlige verdier for tekniskNavn, kategirisering og post i oppgjør tilgjengelig i spesifisert summert skattegrunnlag for 2017

Oversikt over mulige verdier i data fra spesifisert summert skattegrunnlag tjenesten for 2017.

Lovlige verdier for tekniskNavn, kategorisering og post i oppgjør

For SBL, betyr S at feltet utleveres med spesifikasjoner, og X at det utleveres uten spesifikasjoner.

tekniskNavn Kategori Post i oppgjør Spesifisering SBL
andelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFinntektsfradrag3.3.7 Andel av felles tap ved salg mv. av andel i DLSX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringinntekt2.7.11 Tilleggsinntekt for selskap med deltakerfastsettingX
andelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjeminntekt2.7.10 Tilleggsinntekt fra selskap med deltakerfastsetting, fiske og familiebarnehageX
andreFradragsberettigedeKostnaderinntektsfradrag3.3.7 Andre fradragX
annenArbeidsinntektinntekt2.1.5 Annen arbeidsinntektXS
arbeidsavklaringspengerinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v, arbeidsavlaringspengerX
bruttoformueBruttoformue
dagpengerForNaeringsdrivendeOgFiskerinntekt2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskereX
ektefelletilleggTilPensjoninntekt2.2.2 Andre pensjoner, ektefelletilleggX
ektefelletilleggTilUfoeretrygdinntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden, ektefelletilleggX
etterlattepensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Overgangsstønad til enslig/etterlattX
formuesverdiForInnboLoesoereOgFritidsbaatUnderSalgsverdigrenseformue4.2.3 Innbo og løsøre
formuesverdiForKontanterIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontantdelX
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.7 Verdi av opsjoner ikke registrert i verdipapirregisteretX
formuesverdiForObligasjonerOpsjonerMvRegistrertIVerdipapirsentralenformue4.1.7 Verdi av opsjoner i verdipapirregisteretX
formuesverdiForPrimaerboligformue4.3.2 Formuesverdi primærboligXS
fradragForFagforeningskontingentinntektsfradrag3.2.11 Fagforeningskontingent
fradragForGaverTilFrivilligeOrganisasjonerinntektsfradrag3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner
fradragForIndividuellSparingTilPensjoninntektsfradrag3.3.5 Individuell pensjonsavtale (IPS) i NorgeX
fradragsberettigedeFoederaadsytelserOgUnderholdsbidragTilAnnenPersoninntektsfradrag3.3.3 Fradrag for føderådsytelser, underholdsbidrag til tidligere ektefelleX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendominntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg av fast eiendomX
fradragsberettigetTapVedRealisasjonAvFastEiendomIUtlandetinntektsfradrag3.3.6 Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandetX
gevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjesparekontoX
gevinstVedRealisasjonAvFastEiendomMvIUtlandetinntekt3.1.11 Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandetX
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifondX
gevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedelX
gevinstVedSalgAvAndelISDFinntekt3.1.12 Gevinst ved salg mv. av andel i selskap med deltakerfastsettingX
gjeldsreduksjonForFastEiendomIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtale4.8.5 Reduksjon av gjeld på gunn av fast eiendom i utlandet
gjeldsrentereduksjonForFormueIUtlandetUnntattBeskatningINorgeEtterSkatteavtaleReduksjon av renter pga fast eiendom i utlandet
inntektFraGevinstOgTapskontoinntekt3.1.12 Inntekt fra gevinst- og tapskontoX
inntektsfoeringAvNegativSaldoinntekt3.1.12 Inntektsføring negativ saldoX
inntektsreduksjonVedAvkastningAvEngangserstatning3.1.1 Avkastning knyttet til engangserstatning (minus-post)
investeringIOppstartsselskapinntektsfradrag3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap
kapitalinntektFraSkogbrukinntekt3.1.12 Kapitalinntekt skogX
kapitalkostnadFraSkogbrukinntektsfradrag3.3.7 Kapitalkostnad skogX
kontantbeloepformue4.1.3 Kontanter
kvalifiseringsstoenadinntekt2.1.1 KvalifiseringsstøndadX
loennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningenLønn mv lønnstrekkordningenX
loennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOmfattetAvLoennstrekkordningenLønn uten trygdeavgift lønnstrekkordningenX
minstefradragIBarnepensjon3.2.6 Minstefradrag i egen barnepensjon
minstefradragIBarnepensjonTilBarn3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon
minstefradragIEktefelletillegg3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg
minstefradragIInntekt3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt
minstefradragIInntektTilBarn3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt
nettoformue4.9 Nettoformue
oevrigInntektinntekt3.1.12 Andre skattepliktige inntekterX
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTapVedSalgAvAndelISDFOppjustering av andel av felles tap ved salg mv. av andel DLS
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenAnnenNaeringOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilAndelIFellesTilleggIAlminneligInntektFraSDFInnenBarnepassIBarnepasserensHjemOppjustering av andel av felles tillegg i alminnelig inntekt i selskap med deltakerfastsetting som driver fiske eller fam.barnehage
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvAksjesparekontoOppjustering av gevinst ved salg av aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelOppjustering av gevinst salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelINOKUSOppjustering av gevinst ved salg av Nokus selskap
oppjustertTilleggTilGevinstVedSalgAvAndelISDFOppjusteing av gevinst ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
oppjustertTilleggTilSkattepliktigAksjegevinstOppjustering av gevinst ved salg av aksjer mv (RF-1088)
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenOppjustering av utbytte aksjer NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentralenOppjustering av utbytte på aksjer - ikke i VPS
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentralenOppjustering av skattepliktig utbytte
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelOppjustering av skattepliktig utbytte i verdipapirfond
oppjustertTilleggTilSkattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarnOppjustering av skattepliktig utbytte barn 16 år eller yngre
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjeOppjustering av tap ved salg av aksjer mv.
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvAksjesparekontoOppjustering av tillegg tap salg aksjesparekonto
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel kombifond
oppjustertTilleggTilTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelOppjustering av tap ved salg verdipapirfond aksjedel
oppjustertTilleggTilTapVedSalgAvAndelINOKUSOppjustering av tap ved salg av andel i NOKUS-selskap
oppjustertTilleggTilUtbytteFraAksjesparekontoOppjustert tillegg utbytte aksjesparekonto
overgangsstoenadTilEnsligForelderinntekt2.1.1 Overgangsstønad til enslig forsørgerX
overskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkogbrukinntekt2.7.2 Andel av felles inntekt fra skogbrukX
overskuddFraNaeringsinntekt2.7.6 Inntekt fra annen næring
pensjonsinnbetalinginntektsfradrag3.2.12 Premie til pensjonsordningX
pensjonsinntektOmfattetAvLoennstrekkordningenPensjon mv lønnstrekkordningenX
positivPersoninntektFraEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntekt1.6.2 Positiv personinntekt fra SvalbardX
reisefradraginntektsfradrag3.2.8 Netto reisekostnaderX
saerfradragForEnsligForsoergerinntektsfradrag3.5.5 Særfradrag for enslig forsørgerX
saerfradragOverfoertFraBarn3.5.1/3.5.4 Særfradrag overført fra barn
saerskiltFradragForFiskeOgFangstinntektsfradrag3.2.14 Fradrag for fiske og fangstX
samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBankerinntekt3.1.1 Renter på bankinnskuddXS
samledePaaloepteRenterinntektsfradrag3.3.1 GjeldsrenterXS
samledePaaloepteRenterPaaGjeldIUtlandetinntektsfradrag3.3.2 Gjeldsrenter i utlandetX
samledeUfoererenterOgLivrenterinntekt2.6.1 Uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforholdX
samledeUnderholdsbidraginntekt2.6.1 UnderholdsbidragX
samletAndelAvFellesgjeldIBoligselskapEllerBoligsameieformuesfradrag4.8.2 Gjeld i boligselskap/-sameieXS
samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameieinntektsfradrag3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap/-sameie
samletAndelAvInntektIBoligselskapEllerBoligsameieinntekt2.8.1 Andel av inntekter i boligselskap/-sameie
samletAnnenPensjonFoerAlderspensjoninntekt2.2.1 Annen pensjon før alderspensjonXS
samletAnnenPensjonMedTrekkfritakinntekt2.2.2 Andre pensjoner uten skattetrekkXS
samletAnnenPensjonMedTrekkpliktEksklusiveEktefelletillegginntekt2.2.2 Andre pensjonerXS
samletAnnenRenteinntektinntekt3.1.2 Andre renteinntekterX
samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtaleinntekt3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikringXS
samletAvtalefestetPensjoninntekt2.2.2 Avtalefestet pensjon (AFP)XS
samletBarnepensjonOgLivrenteinntekt2.6.3 Barnepensjon og livrenteX
samletBarnepensjonOgLivrenteTilBarnUnderSyttenAarinntekt2.6.3 Barnepensjon og livrente til dine barn som er 16 år eller yngreX
samletFormuesverdiAvUtestaaendeFordringformue4.1.6 Utestående fordringerX
samletFormuesverdiForAndelAnnenFormueIBoligselskapEllerBoligsameieformue4.5.3 Andel av formue i boligselskap/-sameie
samletFormuesverdiForAndelerIRentedelAvVerdipapirfondformue4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond - rentedelX
samletFormuesverdiForAnnenFastEiendomformue4.3.5 Annen fast eiendomXS
samletFormuesverdiForBuskapformue4.4.2 BuskapX
samletFormuesverdiForCampingvognformue4.2.6 CampingvognXS
samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandetformue4.6.1 Likningsverdi av fast eiendom i utlandetX
samletFormuesverdiForFritidbaatMedSalgsverdiOverSalgsverdigrenseformue4.2.4 Fritidsbåt med salgsverdi kr 50 000 eller høyereXS
samletFormuesverdiForMotorkjoeretoeyformue4.2.5 MotorkjøretøyXS
samletFormuesverdiForOevrigFormueformue4.5.4 Annen formueX
samletFormuesverdiForOevrigFormueIUtlandetformue4.6.2 Annen formue i utlandetX
samletFormuesverdiForSekundaerboligformue4.3.2 Formuesverdi sekundærboligXS
samletFormuesverdiForSelveidFritidseiendomEllerAndelIFritidsboligselskapformue4.3.3 Likningsverdi fritidsboligXS
samletFormuesverdiForSkogeiendomformue4.3.4 SkogeiendomX
samletFormuesverdiForVarelagerformue4.4.3 VarelagerX
samletFradragsberettigetKostnadTilknyttetArbeidMvinntektsfradrag3.2.2 Faktiske kostnader
samletFradragsberettigetUnderskuddVedUtleieAvFastEiendominntektsfradrag3.3.12 Underskudd ved utleieX
samletFremfoerbartUnderskuddFraTidligereAarinntektsfradrag3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere årX
samletGevinstVedRealisasjonAvAndreFinansprodukterinntekt3.1.13 Gevinst av andre finansprodukterX
samletGevinstVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntekt3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedelX
samletGjeld4.8.4 Sum gjeld
samletGjeldIUtlandetformuesfradrag4.8.3 Gjeld i utlandetXS
samletGjenkjoepsverdiForLivsforsikringformue4.5.2 Gjenkjøpsverdi av forsikringsavtaleX
samletInnenlandskGjeldformuesfradrag4.8.1 GjeldXS
samletInnskuddIInnenlandskeBankerformue4.1.1 BankinnskuddXS
samletInnskuddIUtenlandskeBankerformue4.1.9 Bankinnskudd i utlandetXS
samletInntektSomGirRettTilSaerskiltFradragForSjoefolkinntekt2.1.2 Lønn til sjøfolkXS
samletLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v.XS
samletLoennsinntektTilBarnUnderTrettenAarinntekt2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre
samletLoennsinntektUtenTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Lønn, naturalytelser m.v.X
samletLottinntektinntekt2.7.3 Inntekt fra fiske og fangstXS
samletMerkostnadVedArbeidsoppholdUtenforHjeminntektsfradrag3.2.7 Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmetX
samletOpptjenteRenterIUtlandskeBankerinntekt3.1.11 Renter på bankinnskudd i utenlandsk bankXX
samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaeringinntekt2.7.8 Overskudd av selskap med deltakerfastsettingX
samletOverskuddAvDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt2.7.7 Overskudd av selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenAnnenNaeringinntekt2.7.6 Inntekt fra annen næringX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt2.1.3 Overskudd av barnepass i eget hjemX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt2.7.3 Overskudd av fiske og fangstX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenJordbrukGartneriOgPelsdyrinntekt2.7.1 Overskudd av jordbruk, gartneri og pelsdyrX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenReindriftinntekt2.7.4 Overskudd av reindriftX
samletOverskuddAvEnkeltpersonforetakInnenSkiferproduksjoninntekt2.7.5 Overskudd av skiferproduksjonX
samletOverskuddPaaUtgiftsgodtgjoerelseinntekt2.1.4 Overskudd av utgiftsgodtgjørelseX
samletPensjonFraEOeSStatSomTilsvarerNorskAlderspensjonEllerAvtalefestetPensjoninntekt2.2.3 Pensjon fra EØS-stat som tilsvarer alderspensjonX
samletPensjonFraFolketrygdeninntekt2.2.1 Alderspensjon fra folketrygdenXS
samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenAnnenNaeringinntekt1.7.4 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsettingX
samletPersoninntektFraDeltakerlignetSelskapInnenFiskeEllerFamiliebarnehageinntekt1.7.1 Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting innen fiske eller familiebarnehageX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFamiliebarnehageEllerDagmammaIEgetHjeminntekt1.6.1 Personinntekt fra barnepassX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenFiskeOgFangstinntekt1.6.1 Personinntekt fra fiske og fangstX
samletPersoninntektFraEnkeltpersonforetakInnenJordbrukReindriftSkiferproduksjonOgAnnenNaeringinntekt1.6.2 Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næringX
samletPremieTilTilleggstrygdForNaeringsdrivendeinntektsfradrag3.2.18 Premie til tilleggstrygd for næringsdrivende
samletPremiefondformue4.5.1 Verdi av individuell pensjonsavtale (IPA)X
samletRenteinntektPaaLaanTilSelskapSomSkalEkstrabeskattesinntekt3.1.3 Renteinntekter på lån gitt til selskaperX
samletSaerfradragForStoreSykdomsutgifterinntektsfradrag3.5.4 Særfradrag for store sykdomsutgifter
samletSaerfradragForUfoerhetIhtOvergangsregelinntektsfradrag3.5.1 Særfradrag for uførhet - overgangsregelX
samletSaerskiltFradragForJordbrukReindriftOgSkiferproduksjoninntektsfradrag3.2.15 Særskilt fradrag (jordbruk, reindrift og skifer)X
samletSaerskiltFradragForSjoefolkinntektsfradrag3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolkX
samletSkattefriDelAvFormueformueEngangserstatning barn under 22 årX
samletSkattefriPensjonFraUtlandetinntektVises ikke på oppgjør
samletSkattepliktigGevinstVedRealisasjonAvObligasjonEllerVerdipapirfondsandelinntekt3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av obligasjonerX
samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvAndelerIKNANSNOKUSinntekt3.1.12 Gevinst ved salg av andeler i NOKUS selskapX
samletSkattepliktigGevinstVedSalgAvFastEiendomMvinntekt2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg av eiendomX
samletSkattepliktigOverskuddAvUtleieAvFritidseiendominntekt2.8.3 Utleie av fritidseiendomX
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendominntekt2.8.2 Utleie av fast eiendomX
samletSkattepliktigOverskuddFraUtleieAvFastEiendomIUtlandetinntekt2.8.5 Utleie av fast eiendom i utlandetXX
samletSkjermingsfradraginntektVises ikke på oppgjør
samletSupplerendeStoenadinntekt2.2.1 Supplerende stønadX
samletTapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilRentedelinntektsfradrag3.3.9 Tap salg verdipapirfond rentedelX
samletUfoeretrygdFoerAlderspensjoninntekt2.1.8/2.1.9 Uføretrygd før alderspensjonX
samletUfoeretrygdFraFolketrygdenEksklusiveEktefelletillegginntekt2.1.8 Uføretrygd fra folketrygdenX
samletUfoereytelseFraAndreEnnFolketrygdeninntekt2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygdenX
samletUnderskuddINaeringsvirksomhetinntektsfradrag3.2.19 Underskudd i næringsvirksomhetXX
skattefriLoennsinntektMedTrygdeavgiftspliktOgMedTrekkpliktinntekt2.1.1 Skattefri lønnsinntekt, trygdeavgiftspliktigX
skattepliktigAksjegevinstinntekt3.1.8 Gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088)X
skattepliktigAvkastningEllerKundeutbytteinntekt3.1.14 Skattepliktig avkastning kundeutbytte mv.X
skattepliktigUtbytteFraAksjeINOKUSIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte aksjer NOKUS-selskapX
skattepliktigUtbytteFraAksjeIkkeRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.7 Utbytte på aksjer - ikke i VPSXX
skattepliktigUtbytteFraAksjerRegistrertIVerdipapirsentraleninntekt3.1.5 Utbytte på aksjerXX
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelinntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfondXX
skattepliktigUtbytteFraVerdipapirfondsandelTilBarninntekt3.1.6 Skattepliktig utbytte i verdipapirfond, tilhørende barn 16 år eller yngreXX
standardfradrag3.3.7 10 % standardfradrag
sumFradragIAlminneligInntektSum fradrag
sumGjeldsreduksjonformuesfradrag4.8.6 Reduksjon av gjeld på grunn av verdsettingsrabattX
sumInntekterIAlminneligInntektFoerFordelingsfradragSum Inntekter
tapValutalaaninntektsfradrag3.3.13 Tap på andre finansprodukterX
tapVedRealisasjonAvAksjeinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av aksjer mv.X
tapVedRealisasjonAvAksjesparekontoinntektsfradrag3.3.8 Tap salg aksjesparekontoX
tapVedRealisasjonAvObligasjonerinntektsfradrag3.3.10 Tap ved salg av obligasjonerX
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelIKombifondKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel kombifondX
tapVedRealisasjonAvVerdipapirfondsandelKnyttetTilAksjedelinntektsfradrag3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedelX
tapVedSalgAvAndelINOKUSinntektsfradrag3.3.7 Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskapX
ufoeretrygdOmfattetAvLoennstrekkordningenUføretrygd/uføreytelser lønnstrekkordningenX
underskuddAvEnkeltpersonforetakFordeltFraEktefelleinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra næring fordelt fra ektefelleX
underskuddAvEnkeltpersonforetakPaaSvalbardinntektsfradrag3.2.19 Underskudd fra SvalbardX
underskuddOverfoertFraBarnOgFordeltUnderskudd overført fra barn
underskuddOverfoertTilForeldreUnderskudd overført til foreldre
utbytteFraAksjesparekontoinntekt3.1.5 Utbytte aksjesparekontoX
utgifterTilPassOgStellAvHjemmevaerendeBarninntektsfradrag3.2.10 Utgifter til pass av barn - foreldrefradragX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIUtlandetformue4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS)X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIVPSformue4.1.7 Formuesverdi av aksjer mv.X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPSformue4.1.8 Skattepliktig verdi overf. fra AksjeoppgavenX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoformue4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel (RF-1088)X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFformue4.5.4 Andel av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.X
verdiFoerVerdsettingsrabattForAndelINOKUSformue4.5.4 Sum netto formue andel NOKUS-selskapX
verdiFoerVerdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetformue4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitetX
verdiFoerVerdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarformue4.4.1 Biler, maskiner og inventarXS
verdiFoerVerdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieformue4.2.3 Innbo og løsøre ved utleieX
verdiFoerVerdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftformue4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgiftX
verdiFoerVerdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkformue4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmarkX
verdiFoerVerdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyformue4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøyX
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedelX
verdiFoerVerdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnformue4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedelX
verdsettingsrabattForAksjeIUtlandetVerdsettingsrabatt aksjer ikke i VPS
verdsettingsrabattForAksjeIVPSVerdsettelsesrabatt av aksjer mv.
verdsettingsrabattForAksjeIkkeIVPSVerdsettelsesrabatt verdi overf. fra Aksjeoppgaven
verdsettingsrabattForAksjedelIAksjesparekontoVerdsettingsrabatt formue aksjesparekonto - aksjedel (RF-1088)
verdsettingsrabattForAndelIFellesNettoformueISDFVerdsettingsrabatt av felles netto formue i selskap med deltakerfastsetting.
verdsettingsrabattForAndelINOKUSVerdsettelsesrabatt av felles netto formue i NOKUS
verdsettingsrabattForAnnenFormueInnenforInntektsgivendeAktivitetVerdsettelsesrabatt fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
verdsettingsrabattForBilerMaskinerOgInventarVerdsettelsesrabatt bilder, maskiner og inventar
verdsettingsrabattForInventarLoesoereVedUtleieVerdsettingsrabatt innbo og løsøre ved utleie
verdsettingsrabattForKapitalisertFesteavgiftVerdsettelsesrabatt av kapitalisert festeavgift
verdsettingsrabattForRettigheterKnyttetTilSkogUtmarkVerdsettelsesrabatt knyttet til skog/utmark
verdsettingsrabattForSkipFiskeOgFangstfartoeyVerdsettelsesrabatt på skip, fiske og fangstfartøy
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelVerdsettelsesrabatt for andeler i verdipapirfond - aksjedel
verdsettingsrabattForVerdipapirfondsandelTilBarnVerdsettingsrabatt andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel
Tags: