Informasjonsmodell for skattemelding for 2019

Informasjonsmodell for skattemelding 2019

Oversikt over datamodellen som returneres fra (reference_skattemelding) for inntektsår 2019.

Skattemeldingstjenesten returner skatteobjekt knyttet til utkast til skattemelding eller til fastsatt skattemelding.

Entiteter som returnes fra tjenesten

Skattemelding utflatet

Dette er toppnivået til tjenesten, og inneholder informasjon om hvem det er søkt på, om informasjonen er skjermet, samt en liste med skatteobjekter. De forskjellige typene skatteobjekt kan komme flere ganger, og i vilkårlig rekkefølge.

Navn på felt Muliplisitet Type Begrep/Definisjon Begrepsreferanse
personidentifikator 1 Fødselsnummer identifikator for personlig skattesubjekt: fødselsnummer eller d-nummer https://data.skatteetaten.no/begrep/98da4325-dff2-11e7-a0fd-005056821322
skjermet 0..1 Boolsk Returnerer true dersom datasettet har blitt skjermet  
aksjeIAksjonaerregisteret 0..M AksjeIAksjonaerregisteret    
aksjeIkkeIAksjonaerregisteret 0..M AksjeIkkeIAksjonaerregisteret    
aksjesparekonto 0..M Aksjesparekonto   https://data.skatteetaten.no/begreper/48c47290-eda9-11e8-a3eb-0050568351d2
andelAvInntektFelleskostnaderFormueOgGjeldIBoligsameie 0..M AndelAvInntektFelleskostnaderFormueOgGjeldIBoligsameie    
andelAvInntektFelleskostnaderFormueOgGjeldIBoligselskap 0..M AndelAvInntektFelleskostnaderFormueOgGjeldIBoligselskap    
annenFormue 0..M AnnenFormue    
annenInntekt 0..M AnnenInntekt    
annetFinansprodukt 0..M AnnetFinansProdukt    
arbeidsoppholdUtenforHjemmet 0..M ArbeidsoppholdUtenforHjemmet arbeidsopphold utenfor hjemmet: tidsrom en fysisk person har overnattet ett annet sted enn hjemme på grunn av arbeid https://data.skatteetaten.no/begrep/b574087c-d96a-11e6-8d9b-005056821322
reiserIArbeidsforhold 0..M ReiserIArbeidsforhold   https://data.skatteetaten.no/begreper/8ea2df4f-7662-11e6-a74e-7e18b36b3fd9
boligsparingForUngdom 0..M BoligsparingForUngdom   https://data.skatteetaten.no/begreper/20b2e186-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
fastEiendom 0..M FastEiendom   https://data.skatteetaten.no/begreper/9c33fd0b-2964-11e6-b2bc-96405985e0fa
fastEiendomSomUtleieobjekt 0..M FastEiendomSomUtleieobjekt    
fastEiendomSomFormuesobjekt 0..M FastEiendomSomFormuesobjekt   https://data.skatteetaten.no/begreper/fast%20eiendom
fagforeningskontingent 0..M Fagforeningskontingent   http://data.skatteetaten.no/begrep/b5740898-d96a-11e6-8d9b-005056821322
fondskonto 0..M Fondskonto    
foreldrefradrag 0..M Foreldrefradrag   https://data.skatteetaten.no/begreper/367f2c94-a9e1-11e8-8514-005056821322
forvaltningskostnader 0..M Forvaltningskostnader    
fritidsbåtMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense 0..M FritidsbåtMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense fritidsbåt med salgsverdi over salgsverdigrense: fritidsbåt med en antatt salgsverdi medregnet motor og fast utstyr som overstiger en forskriftsbestemt salgsverdigrense ved utgangen av et inntektsår https://data.skatteetaten.no/begrep/b57408b7-d96a-11e6-8d9b-005056821322
gaveOgArv 0..M GaveOgArv    
grunnlagForSkattefradragForPensjonsinntekt 0..M GrunnlagForSkattefradragForPensjonsinntekt    
individuellPensjonsordning 0..M IndividuellPensjonsordning : avtale inngått individuelt mellom kunde som har fylt 18 år og pensjonsinnretning om pensjonssparing basert på lovmessige krav som gir kunden rett til inntektsfradrag innenfor lovbestemt maksimalgrense for premie, innskudd og vederlag for forvaltning og administrasjon av avtalen https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e1c9-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
investeringIOppstartsselskap 0..M InvesteringIOppstartsselskap    
kjoeretoey 0..M Kjoeretoey kjøretøy: innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner https://data.skatteetaten.no/begreper/a0905c2b-dc5e-11e5-8127-d6d6eb145c82
kontantbeloep 0..M Kontantbeloep kontantbeløp: pålydende verdi av pengebeholdning https://data.skatteetaten.no/begrep/1e333098-6837-11e6-a7ce-fac03dffe1d7
konto 0..M Konto konto: Inneholder kontoer av forskjellig art. Dette er å anse som en pengemessig adresse og kan brukes til identifisering. https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e326-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
kostnaderForMerkjoeringForAaBringeOgHenteBarn 0..M KostnaderForMerkjoeringForAaBringeOgHenteBarn    
livsforsikring 0..M Livsforsikring livsforsikring: forsikringsordning hvor selskapets forpliktelser er knyttet til den forsikredes liv eller helse https://data.skatteetaten.no/begrep/livsforsikring
loennOgTilsvarendeYtelser 0..M LoennOgTilsvarendeYtelser lønn og tilsvarende ytelse: vederlag for arbeid, overskudd av utgiftsgodgjørelse som knytter seg til arbeid og erstatning for slike inntekter https://data.skatteetaten.no/begrep/cf247feb-dfe5-11e7-9101-005056821322
minstefradragOgKostnader 0..M MinstefradragOgKostnader    
mottattUnderholdsbidrag 0..M MottattUnderholdsbidrag    
nettoLeieinntektEllerUnderskuddFraFastEiendomSomUtleieobjektOverfoertFraEktefelle 0..M NettoLeieinntektEllerUnderskuddFraFastEiendomSomUtleieobjektOverfoertFraEktefelle    
personligeForhold 0..M PersonligeForhold    
obligasjonOgSertifikat 0..M ObligasjonOgSertifikat    
oppholdskostnaderVedPassOgStellAvBarn 0..M OppholdskostnaderVedPassOgStellAvBarn oppholdskostnader ved pass og stell av barn: summen for en bestemt skattleggingsperiode av en gitt skattepliktigs utgifter til tilsyn i barnets hjem, i barnepassers hjem, barnehage, i skolefritidsordning på barneskole, institusjon mv., for barn som gir rett til foreldrefradrag. https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52ae7-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
pensjonsinntekt 0..M Pensjonsinntekt   https://data.skatteetaten.no/begreper/cf247ffa-dfe5-11e7-9101-005056821322
pensjonspremierIArbeidsforhold 0..M PensjonspremierIArbeidsforhold pensjonspremier i arbeidsforhold: beløpsmessig summering av premier til godkjente pensjonsordninger i arbeidsforhold som en gitt skattepliktig har betalt i løpet av en gitt skattleggingsperiode https://data.skatteetaten.no/begrep/2b2920ad-e7e6-11e8-b7e4-005056821322
privatFordringUtenforVirksomhet 0..M PrivatFordringUtenforVirksomhet private fordringer utenfor virksomhet: samlebegrep for en bestemt skattepliktig sine private fordringer utenfor virksomhet https://data.skatteetaten.no/begrep/cf248000-dfe5-11e7-9101-005056821322
privatGjeldsforholdUtenforVirksomhet 0..M PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet private lån: samlebegrep for private gjeldsforfold og utestående fordringer som en skattepliktig har https://data.skatteetaten.no/begrep/cf248002-dfe5-11e7-9101-005056821322
realisasjonAvFastEiendom 0..M RealisasjonAvFastEiendom    
skadeforsikring 0..M Skadeforsikring   https://data.skatteetaten.no/begreper/20b2e1e0-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
skattefriStoenadTilBarnetilsyn 0..M SkattefriStoenadTilBarnetilsyn skattefri stønad til barnetilsyn: skattefri stønad i skattleggingsperioden fra offentlig myndighet eller annen utbetaler, til en gitt enslig forelder som betaler for tilsyn av barn mens forelderen selv arbeider eller etablerer egen virksomhet https://data.skatteetaten.no/begrep/cf24800d-dfe5-11e7-9101-005056821322
skattepliktigKundeutbytteUtenforVirksomhetPerUtbetaler 0..M SkattepliktigKundeutbytteUtenforVirksomhetPerUtbetaler skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet per utbetaler: summen av skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet som en gitt fysisk person eller organisasjon har mottatt i en gitt skatleggingsperiode fra en gitt utbetaler av skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet https://data.skatteetaten.no/begrep/03c54f2e-1f09-11e9-9d36-005056821322
skyldigRestskatt 0..M SkyldigRestskatt   http://data.skatteetaten.no/begrep/cf248012-dfe5-11e7-9101-005056821322
saerfradragForEnsligForsoerger 0..M SaerfradragForEnsligeForsoerger    
verdiForAnnetPrivatInnboOgLoesoere 0..M VerdiForAnnetPrivatInnboOgLoesoere    
underholdsbidragBetaltSkyldigOgTilGode 0..M UnderholdsbidragBetaltSkyldigOgTilGode    
verdipapirfond 0..M Verdipapirfond    
virtuellValuta 0..M VirtuellValuta    

Informasjonsmodell -skjema

Toppnivå

Toppnivå

Arbeid, trygd og pensjon

Arbeid, trygd og pensjon

Reise i arbeidsforhold og arbeidsopphold

Reise i arbeidsforhold og arbeidsopphold

Bank, lån og forsikring

Bank, lån og forsikring

Eiendeler og faste eiendommer

Eiendler og faste eiendommer

Familie og helse

Familie og helse

Finans

Finans

Gave og arv

Gave og arv

Personlige forhold

Personlige forhold

Tags: