Informasjonsmodell for skattemelding for 2018

Informasjonsmodell for skattemelding 2018

Oversikt over datamodellen som returneres fra (reference_skattemelding) for inntektsår 2018.

Skattemeldingstjenesten returner skatteobjekt knyttet til utkast til skattemelding eller til fastsatt skattemelding.

Entiteter som returnes fra tjenesten

Skattemelding utflatet

Dette er toppnivået til tjenesten, og inneholder informasjon om hvem det er søkt på, om informasjonen er skjermet, samt en liste med skatteobjekter. De forskjellige typene skatteobjekt kan komme flere ganger, og i vilkårlig rekkefølge.

Navn på felt Muliplisitet Type Begrep/Definisjon Begrepsreferanse
personidentifikator 1 Fødselsnummer identifikator for personlig skattesubjekt: fødselsnummer eller d-nummer https://data.skatteetaten.no/begrep/98da4325-dff2-11e7-a0fd-005056821322
skjermet 0..1 Boolsk Returnerer true dersom datasettet har blitt skjermet  
arbeidsoppholdUtenforHjemmet 0..M ArbeidsoppholdUtenforHjemmet arbeidsopphold utenfor hjemmet: tidsrom en fysisk person har overnattet ett annet sted enn hjemme på grunn av arbeid https://data.skatteetaten.no/begrep/b574087c-d96a-11e6-8d9b-005056821322
arbeidsreise 0..M Arbeidsreise arbeidsreise: reise mellom hjem og fast arbeidssted eller mellom to faste arbeidssteder. https://data.skatteetaten.no/begrep/8ea2df4f-7662-11e6-a74e-7e18b36b3fd9
barnSomGirRettTilForeldrefradrag 0..M BarnSomGirRettTilForeldrefradrag barn som gir rett til foreldrefradrag: barn som når skattleggingsperioden slutter er under 12 år eller er barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for pleie og omsorg, under forutsetning av at barnet helt eller delvis bor hos den skattepliktige og den skattepliktige har omsorgsansvar for barnet https://data.skatteetaten.no/begrep/cf247fc0-dfe5-11e7-9101-005056821322
besøksreiseTilHjemmet 0..M BesøksreiseTilHjemmet besøksreise til hjemmet: reise mellom hjem og sted for pendleropphold https://data.skatteetaten.no/begrep/8ea2df50-7662-11e6-a74e-7e18b36b3fd9
eiendomSomUtleieobjekt 0..M EiendomSomUtleieobjekt    
eiendom 0..M Eiendom fast eiendom: grunn samt eventuell bebyggelse som finnes på denne. https://data.skatteetaten.no/begrep/fast%20eiendom
fagforeningskontingent 0..M Fagforeningskontingent   http://data.skatteetaten.no/begrep/b5740898-d96a-11e6-8d9b-005056821322
fritidsbåtMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense 0..M FritidsbåtMedSalgsverdiOverSalgsverdigrense fritidsbåt med salgsverdi over salgsverdigrense: fritidsbåt med en antatt salgsverdi medregnet motor og fast utstyr som overstiger en forskriftsbestemt salgsverdigrense ved utgangen av et inntektsår https://data.skatteetaten.no/begrep/b57408b7-d96a-11e6-8d9b-005056821322
gaveTilFrivilligOrganisasjon 0..M GaveTilFrivilligOrganisasjon gave til frivillig organisasjon: summen av pengegaver som en gitt skattepliktig har ytt i en gitt skattleggingsperiode til en gitt godkjent gavemottaker https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52b0f-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
individuellPensjonsordning 0..M IndividuellPensjonsordning : avtale inngått individuelt mellom kunde som har fylt 18 år og pensjonsinnretning om pensjonssparing basert på lovmessige krav som gir kunden rett til inntektsfradrag innenfor lovbestemt maksimalgrense for premie, innskudd og vederlag for forvaltning og administrasjon av avtalen https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e1c9-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
kjøretøy 0..M Kjøretøy kjøretøy: innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner  
kollektivPensjonsordning 0..M KollektivPensjonsordning pensjonsinntekt i arbeidsforhold: pensjonsinntekt i skattleggingsperioden for en gitt skattepliktig i form av alderspensjon som enten en bestemt arbeidsgiver løpende utbetaler over driften, utbetales helt eller delvis som obligatorisk tjenestepensjon eller avtalefestet pensjon https://data.skatteetaten.no/begrep/cf247ffa-dfe5-11e7-9101-005056821322
kontantbeløp 0..M Kontantbeløp kontantbeløp: pålydende verdi av pengebeholdning https://data.skatteetaten.no/begrep/1e333098-6837-11e6-a7ce-fac03dffe1d7
konto 0..M Konto konto: Inneholder kontoer av forskjellig art. Dette er å anse som en pengemessig adresse og kan brukes til identifisering. https://data.skatteetaten.no/begrep/20b2e326-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
livsforsikring 0..M Livsforsikring livsforsikring: forsikringsordning hvor selskapets forpliktelser er knyttet til den forsikredes liv eller helse https://data.skatteetaten.no/begrep/livsforsikring
lønnOgTilsvarendeYtelser 0..M LønnOgTilsvarendeYtelser lønn og tilsvarende ytelse: vederlag for arbeid, overskudd av utgiftsgodgjørelse som knytter seg til arbeid og erstatning for slike inntekter https://data.skatteetaten.no/begrep/cf247feb-dfe5-11e7-9101-005056821322
oppholdskostnaderVedPassOgStellAvBarn 0..M OppholdskostnaderVedPassOgStellAvBarn oppholdskostnader ved pass og stell av barn: summen for en bestemt skattleggingsperiode av en gitt skattepliktigs utgifter til tilsyn i barnets hjem, i barnepassers hjem, barnehage, i skolefritidsordning på barneskole, institusjon mv., for barn som gir rett til foreldrefradrag. https://data.skatteetaten.no/begrep/20b52ae7-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
pensjonspremierIArbeidsforhold 0..M PensjonspremierIArbeidsforhold pensjonspremier i arbeidsforhold: beløpsmessig summering av premier til godkjente pensjonsordninger i arbeidsforhold som en gitt skattepliktig har betalt i løpet av en gitt skattleggingsperiode https://data.skatteetaten.no/begrep/2b2920ad-e7e6-11e8-b7e4-005056821322
privatFordringUtenforVirksomhet 0..M PrivatFordringUtenforVirksomhet private fordringer utenfor virksomhet: samlebegrep for en bestemt skattepliktig sine private fordringer utenfor virksomhet https://data.skatteetaten.no/begrep/cf248000-dfe5-11e7-9101-005056821322
privatGjeldsforholdUtenforVirksomhet 0..M PrivatGjeldsforholdUtenforVirksomhet private lån: samlebegrep for private gjeldsforfold og utestående fordringer som en skattepliktig har https://data.skatteetaten.no/begrep/cf248002-dfe5-11e7-9101-005056821322
skattefriArvGaveOgGevinst 0..M SkattefriArvGaveOgGevinst skattefri arv, gave og gevinst: tema i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt som gjelder arv eller gaver utenfor arbeidsforhold, gevinster fra spill eller tiltak arrangert av massemedia, og andre skattefrie inntekter som ikke kan knyttes til andre temaer i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt https://data.skatteetaten.no/begrep/46f4d76b-4c6c-11e8-bb3e-005056821322
skattefriStønadTilBarnetilsyn 0..M SkattefriStønadTilBarnetilsyn skattefri stønad til barnetilsyn: skattefri stønad i skattleggingsperioden fra offentlig myndighet eller annen utbetaler, til en gitt enslig forelder som betaler for tilsyn av barn mens forelderen selv arbeider eller etablerer egen virksomhet https://data.skatteetaten.no/begrep/cf24800d-dfe5-11e7-9101-005056821322
skattepliktigKundeutbytteUtenforVirksomhetPerUtbetaler 0..M SkattepliktigKundeutbytteUtenforVirksomhetPerUtbetaler skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet per utbetaler: summen av skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet som en gitt fysisk person eller organisasjon har mottatt i en gitt skatleggingsperiode fra en gitt utbetaler av skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet https://data.skatteetaten.no/begrep/03c54f2e-1f09-11e9-9d36-005056821322
skyldigRestskatt 0..M SkyldigRestskatt   http://data.skatteetaten.no/begrep/cf248012-dfe5-11e7-9101-005056821322
verdiForAnnetPrivatInnboOgLøsøre 0..M VerdiForAnnetPrivatInnboOgLøsøre    
økonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap 0..M ØkonomiskeForholdKnyttetTilBoligsameieEllerBoligselskap    

Informasjonsmodell -skjema

Toppnivå

Toppnivå

Arbeid, trygd og pensjon

Arbeid, trygd og pensjon

Bank, lån og forsikring

Bank, lån og forsikring

Diverse fradag

Diverse fradag

Eiendeler og faste eiendommer

Eiendler og faste eiendommer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn

Skattefri arv, gave og gevinst

Skattefri arv, gave og gevinst

Tags: