Informasjonsmodell for Inntekt

Oversikt over verdier som brukes i data fra Inntekt tjenesten.

Rettighetspakker

Hvilke data en konsument får bestemmes av rettighetspakken, se Rettighetspakke

Rettighetspakke Beskrivelse Regler for bruk
sbl Samtykkebasert Lånesøknad  
otp Obligatorisk tjenestepensjon Perioden det spørres på må være innenfor virkningsperioden. Se Forutsetning for bruk

Organisasjoner med hjemmel bes ta kontakt med Skatteetaten for å finne ut hvilken rettighetspakke som er aktuell for din organisasjon og hvilke felter den aktuelle rettighetspakken returnerer.

Beskrivelse

Elementet <beskrivelse> klassifiserer den enkelte inntekt

Skatteetaten utleverer ikke alle inntekt typer til alle datakonsumenter. Datakonsumentens Rettighetspakke avgjør hvilke inntekter som filtreres vekk før data utleveres. Inntekter som ikke skal utleveres for en Rettighetspakke fjernes i sin helhet.

For rettighetspakke otp er inntekter som blir utdelt fra andre enn opplysningspliktige man har søkt på markert med X*

<loennsinntekt> <beskrivelse>

Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <loennsinntekt>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.

verdi gyldig fra og med gyldig til sbl otp  
administrativForpleining 2013-01 2016-01      
aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs 2013-01     X  
annet 2013-01   X X  
arbeidsoppholdKost 2013-01     X  
arbeidsoppholdLosji 2013-01     X  
bedriftsbarnehageplass 2013-01 2019-01 X    
beregnetSkatt 2013-01   X X  
besoeksreiserHjemmetAnnet 2013-01        
besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil 2013-01     X  
besoeksreiserHjemmetKost 2013-01        
betaltUtenlandskSkatt 2017-01   X    
bil 2013-01   X X  
bolig 2013-01   X X  
bonus 2013-01   X X  
bonusFraForsvaret 2014-01   X    
elektroniskKommunikasjon 2013-01     X  
fastBilgodtgjoerelse 2013-01   X X  
fastloenn 2013-01   X X  
fastTillegg 2013-01   X X  
feriepenger 2013-01   X X  
flyttegodtgjoerelse 2013-01        
fondForIdrettsutoevere 2013-01   X    
friTransport 2013-01        
godtgjoerelseSaeravtaleUtland 2013-01   X    
helligdagstillegg 2013-01   X X  
honorarAkkordProsentProvisjon 2018-01   X X  
hyretillegg 2013-01   X X  
ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon 2014-01   X    
innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning 2016-01        
kapitalInntekt 2014-01   X    
kilometergodtgjoerelseAndreFremkomstmidler 2013-01        
kilometergodtgjoerelseBil 2013-01     X  
kilometergodtgjoerelseElBil 2013-01 2019-01      
kilometergodtgjoerelsePassasjertillegg 2013-01        
kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse 2013-01   X    
kompensasjonstilleggBolig 2013-01   X    
kostbesparelseIHjemmet 2013-01        
kostDager 2013-01     X  
kostDoegn 2013-01     X  
loennEtterDoedsfall 2014-01     X  
loennForBarnepassIBarnetsHjem 2014-01   X    
loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet 2014-01   X    
loennTilVergeFraFylkesmannen 2016-01   X    
loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon 2014-01   X X  
loennUtenlandskArtist 2014-01   X    
losji 2013-01     X  
losjiEgenBrakkeCampingvogn 2014-01        
opsjoner 2013-01   X X  
overtidsgodtgjoerelse 2013-01   X X  
overtidsmat 2013-01 2019-01      
reiseAnnet 2013-01     X  
reiseKost 2013-01     X  
reiseKostMedOvernattingPaaHotell 2014-01        
reiseKostMedOvernattingPaaHotellBeordringUtover28Doegn 2013-01        
reiseKostMedOvernattingPaaHybelBrakkePrivat 2014-01        
reiseKostMedOvernattingPaaPensjonat 2014-01        
reiseKostMedOvernattingPaaHybelMedKokEllerPrivat 2023-01        
reiseKostMedOvernattingPaaHybelUtenKokEllerPensjonatEllerBrakke 2023-01        
reiseKostMedOvernattingTilLangtransportsjaafoerForKjoeringIUtlandet 2014-01        
reiseKostUtenOvernatting 2013-01        
reiseLosji 2013-01     X  
reiseNattillegg 2013-01        
rentefordelLaan 2013-01     X  
skattefriErstatning 2013-01   X    
skattefrieUtbetalinger 2014-01        
skattepliktigDelForsikringer 2013-01     X  
skattepliktigPersonalrabatt 2019-01   X X  
sluttvederlag 2013-01   X X  
smusstillegg 2013-01     X  
stipend 2013-01   X X  
styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv 2013-01   X    
tilskuddBarnehageplass 2013-01 2019-01 X    
timeloenn 2013-01   X X  
tips 2019-01   X X  
trekkILoennForFerie 2016-01   X X  
uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid 2013-01   X X  
uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid 2013-01   X X  
yrkebilTjenestligbehovKilometer 2016-01        
yrkebilTjenestligbehovListepris 2016-01        

<ytelseFraOffentlige> <beskrivelse>

Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <ytelseFraOffentlige>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.

verdi gyldig fra og med gyldig til sbl otp
arbeidsavklaringspenger 2013-01   X X*
dagpengerTilFiskerSomBareHarHyre 2013-01   X  
dagpengerVedArbeidsloeshet 2013-01   X  
ektefelletilleggUfoeretrygd 2015-01   X  
foreldrepenger 2013-01   X  
overgangsstoenadTilEnsligMorEllerFarSomBegynteAaLoepe1April2014EllerSenere 2014-01   X  
skattefrieTilleggsstoenader 2013-01 2016-01 X  
skattefriStoenadTilBarnetilsyn 2013-01 2016-01 X  
svangerskapspenger 2013-01   X X*
sykepenger 2013-01   X X*
sykepengerTilFiskerSomBareHarHyre 2013-01   X X*
ufoeretrygd 2015-01   X X*
ufoereytelseEtteroppgjoer 2016-01   X  
underholdsbidragTilBarn 2013-01 2017-01 X  
venteloenn 2013-01   X  

<pensjonEllerTrygd> <beskrivelse>

Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <pensjonEllerTrygd>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.

verdi gyldig fra og med gyldig til sbl otp
alderspensjon 2013-01   X  
alderspensjonSkjermingstillegg 2022-08   X  
annet 2013-01   X  
avtalefestetPensjon 2013-01   X  
barnepensjon 2013-01   X  
barnepensjonFraAndreEnnFolketrygden 2013-01   X  
bil 2013-01   X  
bolig 2013-01   X  
ektefelletillegg 2013-01   X  
elektroniskKommunikasjon 2013-01      
engangsutbetalingInnskuddspensjon 2015-01   X  
etterlattepensjon 2013-01   X  
etterloenn 2017-01      
etterloennOgEtterpensjon 2013-01   X  
foederaad 2013-01      
introduksjonsstoenad 2013-01   X  
ipaEllerIpsBarnepensjon 2015-01   X  
ipaEllerIpsEngangsutbetaling 2015-01   X  
ipaEllerIpsPeriodiskeYtelser 2015-01   X  
ipaEllerIpsUfoerepensjon 2015-01   X X*
krigspensjon 2013-01   X  
kvalifiseringstoenad 2013-01   X  
nyAvtalefestetPensjonPrivatSektor 2013-01   X  
nyeLivrenterIArbeidsforholdOgLivrenterFortsettelsesforsikringer 2013-01   X  
overgangsstoenadTilEnsligMorEllerFarSomBegynteAaLoepe31Mars2014EllerTidligere 2014-01 2019-01 X  
overgangsstoenadTilGjenlevendeEktefelle 2014-01   X  
pensjonIDoedsmaaneden 2013-01      
pensjonOgLivrenterIArbeidsforhold 2013-01   X  
rentefordelLaan 2013-01      
slitertillegg 2019-01   X  
supplerendeStoenadTilPersonKortBotidNorge 2013-01   X  
ufoerepensjon 2013-01   X  
ufoerepensjonFraAndreEnnFolketrygden 2013-01   X X*
ufoereytelseEtteroppgjoerFraAndreEnnFolketrygden 2015-01   X X*
underholdsbidragTilTidligereEktefelle 2013-01 2020-01 X  

<naeringsinntekt> <beskrivelse>

Oversikt over hvilke <beskrivelse> koder som brukes for <pensjonEllerTrygd>. Gyldighetsperiode styrer hvilken periode en <beskrivelse> kode er i bruk.

verdi gyldig fra og med gyldig til sbl
annet 2013-01 2018-01 X
dagpengerTilFisker 2013-01   X
dagpengerVedArbeidsloeshet 2013-01   X
lottKunTrygdeavgift 2016-01   X
sykepenger 2013-01   X
sykepengerTilDagmamma 2013-01   X
sykepengerTilFisker 2013-01   X
sykepengerTilJordOgSkogbrukere 2013-01   X
vederlag 2013-01   X
vederlagDagmammaIEgetHjem 2014-01   X

Element med tekstkoder

Det henvises generelt til xsd for den enkelte Rettighetspakke for hvilke verdier som kan utleveres i element. I dette avsnittet dokumenteres kun element som inneholder tekstkoder definert av skatteetaten

<land>

Landkoder oppgis i ISO 3166 alpha-2

<fordel>

verdi gyldig fra og med gyldig til og med sbl otp
kontantytelse     X X
naturalytelse     X X
utgiftsgodtgjoerelse     X X

<skatteOgAvgiftsRegel>

verdi gyldig fra og med gyldig til og med kommentar sbl
janMayenOgBilandene       X
kildeskattPaaPensjoner       X
nettoloenn       X
svalbard       X
saerskiltFradragForSjoefolk       X
nettoloennForSjoefolk       X
skattefriOrganisasjon 2016-01     X
      ingen verdi (tom streng) er lov i dette feltet  

<Forskuddstrekk> <beskrivelse>

verdi gyldig fra og med gyldig til og med kommentar sbl
betaltTrygdeavgiftTilJanMayen       X
janMayenOgBilandene       X
kildeskattPaaPensjon       X
svalbard       X
barnepensjon       X
      ingen verdi (tom streng) er lov i dette feltet  

<Fradrag> <beskrivelse>

verdi gyldig fra og med gyldig til og med sbl
brakkeleie     X
premieTilFondOgTrygd     X
premieTilPensjonsordninger     X
brakkeleieSvalbard     X
premieTilFondOgTrygdSvalbard     X
premieTilPensjonsordningerSvalbard     X
premieTilPensjonsordningerJanMayenOgBilandene     X
premieTilUtenlandskePensjonsordninger     X

Element i utvidet format med tekstkoder

Det henvises generelt til xsd for den enkelte Rettighetspakke for hvilke verdier som kan utleveres i elementer. I dette avsnittet dokumenteres element som kun utleveres med Rettighetsett Utvidet, og som i tillegg inneholder tekstkoder definert av skatteetaten

<tilleggsinformasjon> <inntjeningsforhold>

verdi gyldig fra og med gyldig til og med sbl
hyreTilMannskapPaaFiskeSmaahvalfangstOgSelfangstfartoey     X
loennOgAnnenGodtgjoerelseSomIkkeErSkattepliktig     X
loennUtbetaltFraDenNorskeStatOpptjentIUtlandet     X
loennVedArbeidsmarkedstiltak     X
loennVedKonkursEllerStatsgarantiOsv     X
skattefriArbeidsinntektBarnUnderTrettenAar     X
statsansattUtlandet     X
utenlandskeSjoefolkSomIkkeErSkattepliktig     X

<tilleggsinformasjon> <reiseKostOgLosji> <persontype>

verdi gyldig fra og med gyldig til og med sbl
norskPendler     X
sokkelarbeider     X
utenlandskPendlerMedSkattekortUtenStandardFradrag     X
utenlandskPendler     X
utlendingMedOppholdINorge     X

Informasjonsmodell - skjema

Oversikt

Oversikt

Inntekt og inntektstyper

Inntekt og inntektstyper

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Tags: