Informasjonsmodell for beregnet skatt

Oversikt over verdier som brukes i data fra beregnet skatt tjenesten.

I listen under vises navn på de ulike feltene tjenesten leverer. Ta kontakt med Skatteetaten for å finne ut hvilken rettighetspakke som er aktuell for din organisasjon og hvilke felter den aktuelle rettighetspakken returnerer.


Navn på felt Beskrivelse Gjelder 2016 Gjelder 2017 Gjelder 2018 Gjelder 2019 Gjelder 2020
personidentifikator Gjeldene personidentifikator for personen det ble søkt på X X X X X
inntektsaar Inntektsåret det ble søkt på X X X X X
sumSaerfradrag Anvendt Særfradrag X X X X X
personinntektLoenn Personinntekt fra lønnsinntekt X X X X X
personinntektFiskeFangstFamiliebarnehage personinntekt fra fiske, fangst og barnepass i barnepasserens hjem X X X X X
personinntektNaering personinntekt fra næringsinntekt X X X X X
personinntektBarePensjonsdel personinntekt som medlem i pensjonsdel X X X X X
tolvdeler Antall anvendte tolvdeler ved arbeidsopphold i Norge X X X X X
skatteklasse Skatteklasse X X X X X
nettoformue Nettoformue X X X X X
nettoinntekt alminnelig inntekt før særfradrag   X X X X
utlignetSkatt Beregnet skatt X X X X X
svalbardLoennLoennstrekkordningen lønnsinntekt med trygdeavgiftsplikt omfattet av lønnstrekkordningen X X      
svalbardPensjonLoennstrekkordningen pensjonsinntekt omfattet av lønnstrekkordningen X X      
svalbardPersoninntektNaering personinntekt fra næringsinntekt X X X X X
svalbardLoennUtenTrygdeavgiftLoennstrekkordningen lønnsinntekt uten trygdeavgiftsplikt omfattet av lønnstrekkordningen X X      
svalbardNettoformue Nettoformue X X X X X
svalbardNettoinntekt alminnelig inntekt før særfradrag   X X X X
svalbardUtlignetSkatt Beregnet skatt X X X X X
svalbardUfoeretrygdLoennstrekkordningen uføreytelse omfattet av lønnstrekkordningen X X      
skjermet se skjermet X X X X X
formueskattStat Formueskatt til stat   X X X X
formueskattKommune Fomrueskatt til kommune   X X X X
kreditfradragInntekt skattefradrag for inntektsskatt betalt i utlandet   X X X X
kreditfradragFormue skattefradrag for formuesskatt betalt i utlandet   X X X X
alminneligInntektFoerSaerfradrag alminnelig inntekt før særfradrag   X X X X
skatteoppgjoersdato     X X X X
skatteregnskapskommune skatteregnskapskommune   X X X X
svalbardSkattOrdinaerAlminneligInntekt     X X X X
svalbardFormueskatt Formueskatt til stat   X X X X
svalbardFastsattSkattEtterLoennstrekkordningen     X X X X
svalbardSkatteregnskapskommune skatteregnskapskommune     X X X
kildeskattPaaLoennNettoinntekt alminnelig inntekt før særfradrag       X X
kildeskattPaaLoennNettoformue Nettoformue       X X
kildeskattPaaLoennBetaltSkattOgAvgift Beregnet skatt       X X
kildeskattPaaLoennPersoninntektLoenn Personinntekt fra lønnsinntekt       X X
kildeskattPaaLoennPersoninntektBarePensjonsdel personinntekt som medlem i pensjonsdel       X X
kildeskattPaaLoennSkatteregnskapskommune skatteregnskapskommune       X X
Tags: