Informasjonsmodell for avregning

Oversikt over verdier som brukes i data fra avregning tjenesten.

I listen under vises navn på de ulike feltene tjenesten leverer. Ta kontakt med Skatteetaten for å finne ut hvilken rettighetspakke som er aktuell for din organisasjon og hvilke felter den aktuelle rettighetspakken returnerer.


Navn på felt Beskrivelse
personidentifikator Gjeldene personidentifikator for personen det ble søkt på
inntektsaar Inntektsåret det ble søkt på
skjermet Returnerer true dersom datasettet er skjermet
skatteoppgjoersdato  
fastland Verdier for fastland
svalbard Verdier for Svalbard

Felt for fastland

Navn på felt Beskrivelse
restskatt avregningsresultat som viser at skattyters forskudd ikke dekker beregnet skatt.
avregnetForskuddstrekk sum forskuddstrekk fra a-meldinger og manuelt registrerte forskuddstrekk hos skatteoppkrever
beloepTilgode er det beløp som skal utbetales skattyter, eventuelt motregnes mot skyldige beløp internt eller eksternt

Felt for svalbard

Navn på felt Beskrivelse
restskatt avregningsresultat som viser at skattyters forskudd ikke dekker beregnet skatt.
avregnetForskuddstrekk sum forskuddstrekk fra a-meldinger og manuelt registrerte forskuddstrekk hos skatteoppkrever
beloepTilgode er det beløp som skal utbetales skattyter, eventuelt motregnes mot skyldige beløp internt eller eksternt
Tags: